0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - konsultacje społeczne - projekt Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      28.10.2019 godz. 14:29

Zgodnie z uchwałą NR XVII/23/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 marca 2012 roku Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że od dnia 28 października do 12 listopada poddaje konsultacjom społecznym projekt Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.) na rok 2020. Wszelkie uwagi czy  propozycje należy składać w kopercie z dopiskiem „Konsultacje społeczne – program współpracy z organizacjami pozarządowymi” do pokoju nr 12 w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach do dnia 12 listopada 2019 r. do godz. 12.00.


PROGRAM
Program współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.) na rok 2020.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Ilekroć w tekście jest mowa o:
1)    ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.),

2)    programie – należy przez to rozumieć „Program współpracy gminy Daleszyce                          z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                       i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688  ze zm.) na rok 2020”,

3)    konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy,

4)    dotacji – rozumie się przez to dotację, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy,

5)    organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty  
prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy,
  6)  gminie – należy przez to rozumieć gminę Daleszyce,
6)    zadaniach publicznych – rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy.

II. CEL PROGRAMU
Celem głównym współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, partnerstwa pomiędzy samorządem gminy a organizacjami  oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych.
Cele szczegółowe:
1.    Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej              w gminie.

2.    Tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej.

3.    Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną.

4.    Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.

5.    Poprawa współpracy międzysektorowej pomiędzy sektorem pozarządowym
a administracją publiczną.

6.    Tworzenie warunków wzmacniania organizacji pozarządowych, do powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich.

7.    Zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych poprzez włączenie                    do ich  realizacji organizacji pozarządowych.
 
III. ZASADA WSPÓŁPRACY
Współpraca gminy odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
1)  zasada pomocniczości oznacza współpracę władzy samorządowej z podmiotami programu, opartą na obopólnej chęci wzajemnych działań, dążących do jak najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych, w celu realizacji ich w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.
2)  Zasada suwerenności oznacza, że strony mają prawo do niezależności i odrębności                  w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów                 i zadań.
3)  Zasada partnerstwa oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów.
4)  Zasada efektywności polega na dążeniu do osiągania możliwie najlepszych efektów  w realizacji zadań publicznych.
5)  Zasada uczciwej konkurencji i jawności zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania realizatora zadania publicznego.
6)  Zasada jawności oznacza, że wszystkie możliwości współpracy władzy samorządowej z organizacjami pozarządowymi są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne                                  i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Obszar współpracy gminy z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.).

V. FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca między gminą, a organizacjami może odbywać się  w szczególności poprzez:
1)  zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, w ramach organizowanych otwartych konkursów ofert, które mogą mieć formy:
a)  powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji                                   na finansowanie ich realizacji,
b)  wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji                               na dofinansowanie ich realizacji,
2)  zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami określonymi w art. 19 a ustawy,
3)  dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych                  ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służące realizacji zadań publicznych gminy, w przypadku zawarcia umowy partnerskiej i otrzymania dotacji,
4)  współpracę w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez informowanie o możliwości ich uzyskania,
5)  konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
6)  tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym                                   i inicjatywnym, złożonym z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli gminy,
7)  nieodpłatne udostępnianie, w miarę możliwości, pomieszczeń i sprzętu,
8)  promowanie przez gminę działalności organizacji i pomoc w tworzeniu jej dobrego wizerunku na stronie internetowej gminy i Biuletynie Informacji Publicznej,
9)  wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne wspieranie działań służących zaspakajaniu potrzeb,
10)  pomoc w nawiązywaniu kontaktów,
11)  wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań,
12)  zawieranie umów partnerskich w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.

VI. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
Ustala się na 2020 rok następujące priorytetowe zadania realizowane w ramach Programu we współpracy z organizacjami w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
4) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

VII. OKRES I SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
  1.  Program na rok 2020 będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.
  2.  Program będzie realizowany w szczególności poprzez:
a)  zlecanie realizacji zadań publicznych:
–  w ramach otwartych konkursów ofert,
–  z pominięciem otwartego konkursu ofert,
b)  konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,
c)  tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów konsultacyjnych.
VIII.  WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ POGRAMU
Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu zostanie określona w  uchwale budżetowej na rok 2020. Planowana kwota na realizację Programu to 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

IX. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
Wskaźnikami efektywności realizacji Programu są w szczególności:
a)  liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
b)  liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
c)  liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,
d)  liczba umów zawartych w trybie art. 19 a ustawy,
e)  beneficjenci zrealizowanych zadań,
f)  wysokość środków finansowanych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań publicznych przez organizacje,
g)  liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych przez organizacje.
Organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu w trakcie organizowanych spotkań z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce,                 jak też bezpośrednio do pracownika, którego zadaniem jest współpraca z organizacjami. Uzyskiwane w czasie realizacji Programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywanie do usprawnienia bieżącej i przyszłej współpracy gminy z organizacjami. Ponadto sprawozdanie z realizacji Programu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, jak i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.

X.  INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ  PRZEBIEGU KONSULTACJI
W celu uchwalenia Programu podjęte zostaną następujące działania:
1)  przygotowanie projektu Programu przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami,
2) przeprowadzenie konsultacji Programu, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
w Daleszycach w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3)  sporządzenie przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami zestawienia opinii, uwag i wniosków zgłoszonych w ramach konsultacji,
4)  rozpatrzenie uwag i propozycji wniesionych przez organizacje w drodze konsultacji do projektu Programu,
5)  opracowanie ostatecznego projektu Programu, który zostanie przedłożony na sesje Rady Miejskiej w Daleszycach wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,                           o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.) na rok 2020,
6)  podjęcie przez Radę Miejską w Daleszycach uchwały przyjmującej Program.

XI. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJII KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
1.  Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
2.  Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce każdorazowo, po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową do oceny złożonych ofert.
3.  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
4.  W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, wyłonieni spośród zgłoszonych przez organizacje, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie.
5.  W pracach komisji konkursowej mogą brać udział z głosem doradczym osoby, posiadające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.
6.  Do zadań komisji konkursowej należy:
a)  ocena ofert pod względem formalnym, merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,
b)  przygotowanie propozycji podziału środków.
7.  Do członków komisji konkursowej biorącej udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                    (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
8.  W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia, co do jej bezstronności.
9.  Każdy członek komisji konkursowej podpisuje oświadczenia o bezstronności.
10.  W przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w ust. 8, członek komisji zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.
11. Prace komisji konkursowej mogą być prowadzone w składzie co najmniej                                 3 osobowym.
12. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
13. W skład komisji konkursowej wchodzą przewodniczący, wiceprzewodniczący, członkowie i sekretarz.
14. Burmistrz powołując komisję konkursową wskazuje jej przewodniczącego                                  i wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
15. Pracami komisji kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący komisji.
16. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:
a)  reprezentowanie komisji na zewnątrz,
b)  prowadzenie posiedzeń komisji,
c)  ustalanie terminów posiedzeń komisji,
d)  zapewnienie sprawnego i zgodnego z zasadami postępowania konkursowego,
e)  określenie zadań członków komisji.
17. Do zadań członków komisji należy uczestnictwo w pracach oraz wypełnianie zadań określonych przez przewodniczącego komisji.
18. Do zadań sekretarza komisji należy:
a)  zawiadamianie członków komisji o wyznaczonym terminie posiedzeń,
b)  przygotowanie protokołu postępowania konkursowego,
c)  zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej pracy komisji,
d)  wykonanie zadania wymienionego w ust. 23.
19. Komisja konkursowa zobowiązania jest wykonywać swoje obowiązki sumiennie, dokładnie i bezstronnie.
20. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie komisji.
21. Komisja przedstawia protokół z posiedzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce z propozycją kwot dotacji na realizację poszczególnych ofert.
22. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta                      i Gminy Daleszyce
23. W przypadku, kiedy organizacje otrzymały dotacje w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny,  ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl