0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu, należących do indywidualnych właścicieli, nieruchomości położonych na terenie Gminy Daleszyce, dla obrębów: Niwy, Sieraków i Szczecno
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      25.10.2021 godz. 7:03

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu, należących do indywidualnych właścicieli, nieruchomości położonych na terenie Gminy Daleszyce, dla obrębów: Niwy, Sieraków i Szczecno

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz.U.2021.1275) od dnia 29.10.2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, zostaną wyłożone do publicznego wglądu, opracowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu, należących do indywidualnych właścicieli, nieruchomości położonych na terenie Gminy Daleszyce, dla obrębów: Niwy, Sieraków i Szczecno.

 


W okresie 30 dni od daty wyłożenia do publicznego wglądu projektu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu, a dokładnie w terminie do dnia 28.11.2021 r. (liczy się data wpływu pisma) zainteresowani właściciele lasów, mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie w/w projektu, za pośrednictwem Urzędu Gminy Daleszyce w następujący sposób: pisemnie/osobiście pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce lub drogą e-mailową na adres: gmina@daleszyce.pl  Szablon do skłania uwag i zastrzeżeń można pobrać osobiście w tut. Urzędzie, a także z Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) gminy. Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o lasach, organem właściwym w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków jest Starosta Kielecki.

Dodatkowo przekazujemy informację, iż zgodnie z zapisem art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu, będą podstawą naliczenia podatku leśnego (podstawa prawna - Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 roku (Dz.U.2019.888 t.j.)

          Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy (tj. do 28.12.2021).

ZAŁACZNIKI:
1. Mapa poglądowa projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu - Obręb Niwy
2. Mapa poglądowa projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu - Obręb Sieraków
3. Mapa poglądowa projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu - Obręb Szczecno
4. Szablon do składania uwag i zastrzeżeń
5. Obwieszczenie - skan dokumentu

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl