0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE  PROMOCJA PROJEKTU

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Programu ochrony środowiska dla gminy Daleszyce na lata 2019  2023
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      12.03.2019 godz. 14:13

Daleszyce, 2019-03-12

Znak: GMR.602.1.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu
Programu ochrony środowiska dla gminy Daleszyce na lata 2019 – 2023
z perspektywą do roku 2027

 

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), informuję, że wyłożono do publicznego wglądu

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Daleszyce na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2027”


Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, pok. 4  oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce (www.daleszyce.pl),  na okres 21 dni   tj. w dniach od 12.03.2019 r. do 02.04.2019 r. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi  do wyłożonych do wglądu dokumentów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie wypełnionego formularza zgłaszania uwag na adres e-mailowy: gmina@daleszyce.pl.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.   

Dokumenty do pobrania:

- Formularz zgłaszania uwag

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Daleszyce na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2027

- Skan Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Programu ochrony środowiska dla gminy Daleszyce na lata 2019 - 2023

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl