0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Udzielenie Gminie Daleszyce kredytu długoterminowego

Obwieszczenie PGW Wody Polskie - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych, w celu odwodnienia rozbudowywanej drogi gminnej nr 319021T na odcinku km od 0+500 do 1+147,00 (1 etap inwestycji) w msc. Niwy, gmina Daleszyce
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      08.06.2020 godz. 14:44

 Kielce, 28 maja 2020 r.

KR.ZUZ.1.4210.69.2020.RZ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),

DYREKTOR ZĄRZADU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że na wniosek złożony dnia 3 kwietnia 2020 r., skorygowany w dniu 8 maja 2020 r. przez Panią Emilię Foks, reprezentującą firmę: PROFOX Projektowanie Dróg i Ulic, ul. Bogusławskiego 22, 25-432 Kielce, działającą na podstawie pełnomocnictwa Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych, w celu odwodnienia rozbudowywanej drogi gminnej nr 319021T na odcinku km od 0+500 do 1+147,00 (1 etap inwestycji) w msc. Niwy, gmina Daleszyce.


 Równocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach                                       z a w i a d a m i a, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji
w przedmiotowej sprawie. Zawiadamiając o powyższym informuję, że na podstawie ww. art. 10, stronom postępowania administracyjnego przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, przeglądania akt sprawy oraz sporządzenie z nich notatek, odpisów.

W związku z zaleceniami Prezesa PGW Wody Polskie dotyczącymi podjęcia działań w celu ograniczenia kontaktu fizycznego interesantów i osób współpracujących z pracownikami PGW Wody Polskie w ich siedzibach wykonywania pracy oraz dotyczącymi zakazu wstępu do siedzib PGW WP osób niebędących pracownikami, wgląd w akta sprawy jest możliwy w siedzibie ww. Zarządu po uprzednim uzgodnieniu terminu pod ww. numerem telefonu. Jednocześnie proszę w terminie do 7 dni od daty zapoznania się z niniejszym obwieszczeniem, o poinformowanie o ewentualnej chęci zapoznania się                         z aktami, kontaktując się drogą mailową (renata.zieba@wody.gov.pl) lub telefonicznie, a w przypadku braku chęci zapoznania się z aktami sprawy – przesłanie stosownego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do skorzystania z zasady określonej w ww. art. 10 (zasada czynnego udziału strony
w postępowaniu).

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. Po upływie ww. terminu w przypadku braku uwag i zastrzeżeń, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody.

Równocześnie informuję, że w związku z art. 15 zzs ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. 2020
poz. 568) zmieniającej ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz na podstawie art. 46 pkt 20 w związku z art. 68 ustawy z dnia 14 maja
2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 r., poz. 875), wszczęcie przedmiotowego postępowania uległo wstrzymaniu z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii ogłoszony
z powodu COVID-19.

Jednocześnie z uwagi na fakt, iż przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na mocy Ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716), a postępowanie administracyjne toczyć się będzie w trybie obwieszczenia publicznego w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, na podst. art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach, zawiadamia, że ustala nowy termin załatwienia ww. sprawy na 15 lipca 2020 r.

 

Pouczenie:

Stronom przysługuje, zgodnie z art. 37 Kpa, prawo do wniesienia ponaglenia zawierającego uzasadnienie, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach , jeżeli:

nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a lub przepisach szczególnych ani
w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 (bezczynność)
postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

 

Sprawę prowadzi: Renata Zięba, tel. 41 33 400 98 (wew. 409).

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl