0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Komórkach (4)
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa placu zabaw w Szczecnie (3)

Informacja Burmistrza - konsultacje społeczne ws. projektu Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      09.11.2016 godz. 15:28

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że od dnia 9 listopada do 23 listopada (godz. 10.00) poddaje konsultacjom społecznym projekt Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 ze zm.) na rok 2017 -zgodnie z uchwałą NR XVII/23/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 marca 2012 roku.


Załącznik do Uchwały Nr……..

 Rady Miejskiej w Daleszycach  

z dnia 23 listopada 2016

 

PROGRAM

Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                                         o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016.1817 ze zm.) na rok 2017

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ilekroć w tekście jest mowa o:

 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz.U.2016.1817 ze zm.);

 

 1. programie - należy przez to rozumieć "Programu współpracy gminy Daleszyce                          z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                       i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016.1817 ze zm.) na rok 2016;

 

 1. konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy;

 

 1. dotacji – rozumie się przez to dotację, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy;

 

 1. organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy;

  6)  gminie - należy przez to rozumieć gminę Daleszyce;

  7)  zadaniami publicznymi - rozumie się przez to zadanie określone w art. 4 ustawy.

II. CEL PROGRAMU

Celem głównym współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, partnerstwa pomiędzy samorządem gminy a organizacjami  oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych.

Cele szczegółowe:

 

 1. Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej              w gminie.

 

 1. Tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej.

 

 1. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną.

 

 1. Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.

 

 1. Poprawa współpracy międzysektorowej pomiędzy sektorem pozarządowym

 a administracją publiczną.

 

 1. Tworzenie warunków wzmacniania organizacji pozarządowych, do powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich.

 

 1. Zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych poprzez włączenie                    do ich  realizacji organizacji pozarządowych.

 

III. ZASADA WSPÓŁPRACY

Współpraca gminy odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.

  1)  zasada pomocniczości oznacza współpracę władzy samorządowej z podmiotami programu, opartą na obopólnej chęci wzajemnych działań, dążących do jak najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych, w celu realizacji ich w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.

  2)  Zasada suwerenności oznacza, że strony mają prawo do niezależności i odrębności                  w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów                 i zadań.

  3)  Zasada partnerstwa oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów.

  4)  Zasada efektywności polega na dążeniu do osiągania możliwie najlepszych efektów  w realizacji zadań publicznych.

  5)  Zasada uczciwej konkurencji i jawności zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania realizatora zadania publicznego.

  6)  Zasada jawności oznacza, że wszystkie możliwości współpracy władzy samorządowej z organizacjami pozarządowymi są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne                                  i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

 

 

IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Obszar współpracy Gminy z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016. 1817 ze zm.).

V. FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca między gminą, a organizacjami będzie prowadzona w szczególności poprzez:

  1)  zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, w ramach organizowanych otwartych konkursów ofert, które może mieć formy:

a)  powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji                                   na finansowanie ich realizacji;

b)  wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji                               na dofinansowanie ich realizacji;

  2)  zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami określonymi w art. 19 a ustawy;

  3)  dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych                  ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służące realizacji zadań publicznych gminy, w przypadku zawarcia umowy partnerskiej i otrzymania dotacji;

  4)  współpracę w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez informowanie o możliwości ich uzyskania;

  5)  konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

  6)  tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym                                   i inicjatywnym, złożonym z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli gminy;

  7)  nieodpłatne udostępnianie, w miarę możliwości, pomieszczeń i sprzętu;

  8)  promowanie przez gminę działalności organizacji i pomoc w tworzeniu jej dobrego wizerunku na stronie internetowej gminy i Biuletynie Informacji Publicznej;

  9)  wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne wspieranie działań służących zaspakajaniu potrzeb;

10)  pomoc w nawiązywaniu kontaktów;

11)  wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań;

12)  zawieranie umów partnerskich w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć

 

VI. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

Ustala się na 2017 rok następujące priorytetowe zadania realizowane w ramach Programu we współpracy z organizacjami:

  1)  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

  2)  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

        3) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

VII. OKRES I SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

  1.  Program na rok 2017 będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

  2.  Program będzie realizowany w szczególności poprzez:

a)  zlecanie realizacji zadań publicznych:

–  w ramach otwartych konkursów ofert;

–  z pominięciem otwartego konkursu ofert;

b)  konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;

c)  tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów konsultacyjnych;

VIII.  WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ POGRAMU

  1.  Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu zostanie określona w  uchwale budżetowej na rok 2017. Planowana kwota na realizację Programu                                        to 225 000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

IX. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

Wskaźnikami efektywności realizacji Programu są w szczególności:

a)  liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;

b)  liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;

c)  liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego;

d)  liczba umów zawartych w trybie art. 19 a ustawy;

e)  beneficjenci zrealizowanych zadań;

f)   wysokość środków finansowanych przeznaczonych z budżetu gminy                                  na realizację zadań publicznych przez organizacje;

g)  liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych przez organizacje.

Organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu w trakcie organizowanych spotkań z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce,                 jak też bezpośrednio do pracownika, którego zadaniem jest współpraca z organizacjami. Uzyskiwane w czasie realizacji Programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywanie do usprawnienia bieżącej i przyszłej współpracy gminy z organizacjami. Ponadto sprawozdanie z realizacji Programu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, jak i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.

X.  INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ  PRZEBIEGU KONSULTACJI

W celu uchwalenia Programu podjęte zostaną następujące działania:

 1)  przygotowanie projektu Programu przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami;

 2) przeprowadzenie konsultacji Programu, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej                       w Daleszycach w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

 3)  sporządzenie przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami zestawienia opinii, uwag i wniosków zgłoszonych w ramach konsultacji;

  4)  rozpatrzenie uwag i propozycji wniesionych przez organizacje w drodze konsultacji do projektu Programu;

  5)  opracowanie ostatecznego projektu Programu, który zostanie przedłożony na sesje Rady Miejskiej w Daleszycach wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,                           o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016.1817 ze zm.) na rok 2017.

  6)  podjęcie przez Radę Miejską w Daleszycach uchwały przyjmującej Program.

XI. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJII KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

  1.  Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

  2.  Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce każdorazowo, po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową do oceny złożonych ofert.

  3.  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

  4.  W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, wyłonieni spośród zgłoszonych przez organizacje, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie.

  5.  W pracach komisji konkursowej mogą brać udział z głosem doradczym osoby, posiadające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

  6.  Do zadań komisji konkursowej należy:

a)  ocena ofert pod względem formalnym, merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,

b)  przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy ofertami.

  7.  Do członków komisji konkursowej biorącej udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                    (t.j. Dz. U. 2016.23 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

  8.  W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia, co do jej bezstronności.

  9.  Każdy członek komisji konkursowej podpisuje oświadczenia o bezstronności.

10.  W przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w ust. 8, członek komisji zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.

11.  Prace komisji konkursowej mogą być prowadzone w składzie co najmniej                                 3 osobowym.

12.  Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

13.  W skład komisji konkursowej wchodzą przewodniczący, wiceprzewodniczący, członkowie i sekretarz.

14.  Burmistrz powołując komisję konkursową wskazuje jej przewodniczącego                                  i wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

15.  Pracami komisji kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący komisji.

16.  Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:

a)  reprezentowanie komisji na zewnątrz;

b)  prowadzenie posiedzeń komisji;

c)  ustalanie terminów posiedzeń komisji;

d)  zapewnienie sprawnego i zgodnego z zasadami postępowania konkursowego;

e)  określenie zadań członków komisji;

17.  Do zadań członków komisji należy uczestnictwo w pracach oraz wypełnianie zadań określonych przez przewodniczącego komisji.

18.  Do zadań sekretarza komisji należy:

a)  zawiadamianie członków komisji o wyznaczonym terminie posiedzeń;

b)  przygotowanie protokołu postępowania konkursowego;

c)  zapewnienie obsługi administracyjno - technicznej pracy komisji;

d)  wykonanie zadania wymienionego w ust. 23.

19.  Komisja konkursowa zobowiązania jest wykonywać swoje obowiązki sumiennie, dokładnie i bezstronnie.

20.  Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie komisji.

21.  Komisja przedstawia protokół z posiedzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce z propozycją kwot dotacji na realizację poszczególnych ofert.

22.  Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta                      i Gminy Daleszyce

23.  W przypadku, kiedy organizacje otrzymały dotacje w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1.  Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

    2.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy

    ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny,  

    ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.


Sprawozdanie dot. konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl