0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności


Deklaracja dostępności

WSTĘP DEKLARACJI

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miasta i Gminy Daleszyce - http://bip.daleszyce.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2007-10-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
  • brakuje ostrzeżeń o automatycznym otwarciu nowego okna w przeglądarce,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach dla strony daleszyce.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

Passed 18 Use alt on img elements [1.1.1]
    Passed 1 Provide alt on images used as submit buttons [1.1.1]
    Passed 34 Use of Color [1.4.1]
    Failed 1 Use of pointing-device-specific only event handlers [2.1.1]
    Passed 1 Provide descriptive titles for web pages [2.4.2]
    Passed 1 Provide links to navigate to related Web pages [2.4.5]
    Passed 1 Provide descriptive headings [2.4.6]
    Failed1 Primary language of page [3.1.1]
    Passed 1 Provide a submit button to initiate a change of context [3.2.2]
    Passed 1 Submit forms without submit buttons [3.2.2]
    Failed 3 Provide descriptive labels [3.3.2]
    Passed 1 Label groups of form elements [3.3.2]
    Passed 14 , Failed1 Define ids for elements [4.1.1]
    Passed 1 Reference elements [4.1.1]
    Passed 31 Provide role name for div/span with event handler [4.1.2]
    Passed 143 , Failed1 Use HTML form controls and links [4.1.2]
    Failed 5 Accessible name for image links [4.1.2]
    Failed 2 Title attribute to identify controls [4.1.2]

Strona internetowa daleszyce.pl spełnia wymagania w 74.03%

Ułatwienia na stronie internetowej

  • na stronie nie ma elementów, które powodują nagłe zmiany jasności lub błyskają na czerwono
  • nie ma elementów, które uruchamiają samoczynnie dźwięk.
  • na stronie jest wyszukiwarka treści.
  • zachowana jest spójność działania pasków menu i innych narzędzi nawigacyjnych.
  • strona posiada funkcjonalności dla osób słabowidzących

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator, gmina@daleszyce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 3171694. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach mieści się pod adresem 26-021 Daleszyce, ul. Henryka Sienkiewicza 11. Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony zachodniej. W budynku tym znajdują się wszystkie wydziały i referaty jednostki. Swoje biura posiadają tu też osoby na stanowiskach samodzielnych. Budynek wyposażony jest w schody. Na miejscu brak dostępnych pracowników znających język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku, po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Biura Obsługi Interesanta. Przed wejściem do budynku, na wysokości około jednego metra umieszczony dzwonek do przywołania obsługi. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Aplikacja powiadomień na smartfony - BLISKOInformacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 21 wrzesień 2020 godz. 09:12
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Kraska dnia 21 wrzesień 2020 godz. 09:20
Liczba odsłon:
  2717 od 21 wrzesień 2020 godz. 09:12  (średnio 2.98 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl