0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Otwarty konkurs ofert na realizację programu szczepień przeciw grypie na lata 2018-2021 w 2019 roku
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      05.09.2019 godz. 13:51

Daleszyce, dnia 05.09.2019 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

ogłasza

Otwarty konkurs ofert na realizację programu szczepień przeciw grypie na lata 2018-2021 w 2019 roku

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego polegającego na przeprowadzeniu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta i Gminy Daleszyce powyżej 55 roku życia.


I. Przedmiot konkursu.
1.    Przedmiotem konkursu jest realizacja programu zdrowotnego polegającego na przeprowadzeniu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta
i Gminy Daleszyce powyżej 55 roku życia, czyli urodzonych przed 1 stycznia 1964 roku.
2.    Ze względu na ograniczone środki finansowe programem szczepień zostaną objęte osoby, które jako pierwsze zgłoszą się do wybranego w konkursie ofert realizatora.
3.    W ramach programu oferent zobowiązuje się:
-    sprzedawać szczepionki mieszkańcom Miasta i Gminy biorącym udział w programie,
-    przeprowadzić szczepienie,
-    każde szczepienie poprzedzić badaniem lekarskim,
-    zaszczepić wyłącznie mieszkańców Miasta i Gminy Daleszyce powyżej 55 roku życia, którzy wypełnią i podpiszą ankietę wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
-    sporządzić sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu zdrowotnego, którego druk jest określony w załączniku nr 2 niniejszego ogłoszenia.

II.    Środki finansowe przeznaczone na realizację programu.
1.    Miasto i Gmina Daleszyce na realizacje programu zdrowotnego przeznacza kwotę 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
2.    Finansowanie programu będzie polegało na całkowitym sfinansowaniu kosztów zakupu szczepionki, kosztów przeprowadzenia badania lekarskiego i przeprowadzenia szczepienia.

 

III.    Warunki przyznania środków finansowych.
1. Warunki przyznania środków finansowych określają przepisy:
a. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1373 ze zm.),
b. ustawy z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  Kodeks  Cywilny (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1145 ze zm.).
2.    Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
3.    Oferta złożona na kwotę większą niż ogłoszona w konkursie nie będzie rozpatrywana.
4.    Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednego realizatora programu w celu równego dostępu do szczepień na terenie całej gminy Daleszyce.

IV.    Termin i warunki realizacji zadania.
1.    Termin realizacji zadania: od momentu podpisania umowy do 31.12.2019 r.
2.    Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Daleszyce a wybranym oferentem.
3.    W przypadku przyznania środków finansowych w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy oferent przedkłada kosztorys zadania ze względu na typ kosztów dostosowany do przyznanych środków.

V.    Termin i miejsce składania ofert.
1.    Oferty należy przygotować na formularzach, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Dodatkowo formularze ofert dostępne będą w Wydziale Administracji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce, pok. Nr 12 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.
2.    Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach, pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce,  pok. Nr 12 w nieprzekraczalnym terminie do 19.09.2019 r. godz. 14.00. Koperta musi być opisana: „Konkurs – szczepienia przeciwko grypie” oraz zawierać nazwę podmiotu składającego ofertę. Składana oferta powinna być trwale spięta.
3.    Oferta niezłożona we wskazanym terminie, a także oferta która wpłynie pocztą po tym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

VI.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1.    Rozpatrzenie ofert na realizację zadania nastąpi w terminie 5 dni roboczych liczonych od ostatecznej daty składania ofert.
2.    Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu
3.    Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z oferentami w zakresie proponowanej ceny oraz innych składników oferty.
4.    Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o jego wyniku albo zamknięciu konkursu bez dokonania wyboru.
5.    Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce. Komisja sporządza protokół i wstępnie kwalifikuje podmiot do otrzymania środków finansowych na realizację zadania. Ostateczną decyzję
o przyznaniu środków finansowych na realizację programu i ich wysokości podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.
6.    Kryteria formalne wyboru oferty:
Oferent:
-    działa na potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy Daleszyce,
-    prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
-    dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania lub współpracuje
z odpowiednimi podmiotami,
-    posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
-    posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
-    spełnia warunki określone w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 1373 ze zm.)
-    przedłoży kompletną ofertę na wymaganym druku, podpisaną przez osoby uprawnione,
w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
7.    Kryteria merytoryczne wyboru oferty – do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie ww. wymogi formalne oraz będą brane pod uwagę:
-    ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zadania,
-    ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez oferenta,
-    uwzględnienie kwalifikacji osób przy pomocy których oferent ma realizować zadania,
-    uwzględnienie ewentualnego udziału środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł.

Załączniki do ogłoszenia

Zarządzenie nr 169 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację programu szczepień przeciw grypie na lata 2018-2021 w 2019 roku

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl