0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Szczecnie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I na terenie gminy Daleszyce wraz z uzasadnieniem oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      03.12.2021 godz. 12:54

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 03.12.2021 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I na terenie gminy Daleszyce wraz z uzasadnieniem
oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2021.741 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany      Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I na terenie gminy Daleszyce wraz                     z uzasadnieniem oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.12.2021 r. do 05.01.2022r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce w godzinach od  730 do 1530 (poniedziałek-piątek) oraz na stronie internetowej urzędu: bip.daleszyce.pl


Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 05.01.2022r.  w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce w sali nr 15 ( 1 piętro), o godz. 1400 z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Dyskusja publiczna będzie transmitowana poprzez platformę cyfrową wraz z możliwością zadawania pytań                       pod nr tel. (41) 317 16 94 w czasie dyskusji w godzinach od 1400 do 1500.                                                                      Link dostępny na stronie bip.daleszyce.pl informacje ogólne”.

Zgodnie z art. 18 ust 1 i 2 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu, należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce – na adres:
Urząd Miasta i Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce (adres do korespondencji ul. Sienkiewicza11, 26-021 Daleszyce) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.01.2022 r.
Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji                     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2021.247 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:
•    projekcie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I na terenie gminy Daleszyce wraz z uzasadnieniem
•    prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do ww. projektu zmiany planu, w ramach przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (projektu Prognozy):
1)    w formie pisemnej,
2)    ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu,
3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j.Dz.U.2020.1173),
w terminie do dnia 27.01.2022 r. na adres: Urząd Miasta i Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce  (adres do korespondencji ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce)
lub na adres: e-mail: gmina@daleszyce.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w:
•    siedzibie Urzędu,
•    na tablicach ogłoszeń,
•    Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej: bip.daleszyce.pl
•    prasie regionalnej (ogłoszenie)                                                    

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl