0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa dróg na terenie Gminy Daleszyce

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profikatycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      11.05.2018 godz. 13:33

W związku z brakiem wpływu ofert na otwarty konkurs dotyczący realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce, Urząd Miasta i Gminy Daleszyce wydłuża termin składania ofert do 8.06.2018 r. (tj. piątek) do godz. 15.30.


ZARZĄDZENIE nr 73/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 10 maja 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce w 2018 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  2017 poz. 1875 ze zm.), art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1938 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XLIV/39/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom
w Gminie Daleszyce na lata 2018-2022”

 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zarządza co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce w 2018 roku.

§ 2

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Administracji i Rozwoju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

Skan dokumentu

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl