0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      03.08.2018 godz. 10:03

Daleszyce, dnia 03.08.2018r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

Zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce, do której sporządzenia Rada Miejska w Daleszycach przystąpiła uchwałą Nr XLI/110/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce.


            Przedmiotem zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą zagadnienia, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszarów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Załącznik graficzny przedstawiający granice zmiany planu jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce.

            Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.

            Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:

  1. pisemnie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9,
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@daleszyce.pl

w terminie do dnia 7 września 2018r.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku.

            Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl