0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      27.04.2018 godz. 10:40

Daleszyce, dnia 27. 04. 2018 r.

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 17. 08. 2017 r.

 

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r.    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.


Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZEM DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE można się zapoznać na stronie internetowej Ekoportalu pod adresem:  https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miasta+i+Gminy+w+Daleszycach

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl