0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      27.04.2018 godz. 10:56

Kraków, dnia 25 kwietnia 2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

w Krakowie

KR.RET.070.212.2018

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24c ust. 2 i art. 27a ust. 1, 2 i 3 pkt 2 oraz art. 27c ust. 1 ustawy o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017 r.,  poz. 328 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego  Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o.o. ul. Ługi 1, 26-021 Daleszyce, o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Daleszyce na okres 3 lat,

zatwierdzam

taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Daleszyce, ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o.o. ul. Ługi 1, 26-021 Daleszyce  prowadzące działalność na terenie gminy Daleszyce, zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji w tym:


 1. Rodzaj i strukturę taryfy, taryfowe grupy odbiorców usług, rodzaje i wysokość cen i stawek opłat, warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe,;
 2. Warunki stosowania cen i stawek opłat:
 1. rozliczenie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę następuje na podstawie określonych w taryfie:
  1. cen podanych dla 1m3 dostarczonej wody, które odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu, za okres rozliczeniowy, za ilość dostarczonej wody odbiorcy usług;
  2. stawek opłat abonamentowych za okres rozliczeniowy, który odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych oraz jednostki odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody;
 2. rozliczenie w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków następuje na podstawie określonych w taryfie:
  1. cen podanych dla 1m3 odprowadzonych ścieków, które odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu, za okres rozliczeniowy, za ilość odprowadzonych ścieków przez odbiorcę usług;

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o.o. ul. Ługi 1, 26-021 Daleszyce (zwany dalej: Przedsiębiorstwem), pismem z dnia 12.03.2018r., wystąpiło z wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Daleszyce. Do wniosku załączono dokumenty wymagane rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018 r., poz. 472).

 

Pismem z dnia 17 kwietnia 2018r., znak: KR.RET.070.212.2018, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomił o wszczętym postępowaniu.

 

Organ regulacyjny dokonał oceny projektu taryfy oraz uzasadnienia, jak również przeanalizował i zweryfikował załączone przez Przedsiębiorstwo dokumenty, w tym m.in: sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe; zakres świadczonych usług; tabele zawierające porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy; ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Przedsiębiorstwa; alokację niezbędnych przychodów wg taryfowanych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf oraz współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf; kalkulację cen i stawek opłat za świadczone usługi; analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód, z uwzględnieniem zasady zwrotu kosztów za usługi wodne regulowane przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne.

W związku z pozytywną oceną projektu taryfy wraz z uzasadnieniem, pod kątem zgodności z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017 r.,  poz. 328 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.), jak również pozytywną analizą i weryfikacją załączonych dokumentów, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowił, jak w sentencji decyzji.

 

P o u c z e n i e

 

 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Z dniem doręczenia Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 1. Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z art. 24f ust. 1 w związku z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

 1. Zgodnie z art. 24d ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków za wydanie niniejszej decyzji pobiera się opłatę w kwocie 500 zł. Wskazaną opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od dnia w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie: Bank Gospodarstwa Krajowego, nr konta 50 1130 1017 0020 1510 6720 0026.

 

 

Z up. DYREKTORA

Małgorzata Owsiany

 

Otrzymują:

 1. Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o.o. ul. Ługi 1, 26-021 Daleszyce
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce – e-PUAP,
 3. RET a/a.

 

Do pobrania:

Decyzja - pismo oryginał podpisane

Decyzja - pismo oryginał

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl