0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Komórkach (4)
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa placu zabaw w Szczecnie (3)

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      22.06.2018 godz. 13:28
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 29.06.2018 r. tj. czwartek o godz. 13:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach odbędzie się  sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6.    Komunikaty Przewodniczącego Rady.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce w 2018 roku
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      18.06.2018 godz. 14:21
 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że w otwartym konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce w 2018 roku, zostały wybrane dwie oferty złożone przez:

- Przychodnię dla Rodziny „GALUS” s.c. Ewa i Robert Brumirscy,

- „CENTRUM” Sp. z o.o.

 

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach - Dolina Czarnej Nidy, Dolina Warkocza
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      15.06.2018 godz. 7:51
 

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 08.06.2018r. o przystąpieniu do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Warkocza PLH260021 oraz Dolina Czarnej Nidy PLH260016.

Skany dokumentów do pobrania:

 

Informacja KBW Kielce - urzędnik wyborczy
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      05.06.2018 godz. 9:39
 

W związku z zawiadomieniem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach (DKC-071-9/18 z dnia 30.05.2018r.) informujemy, że urzędnikiem wyborczym na terenie gminy Daleszyce został powołany Pan Piotr Gołda.

 

 

Informacja o wyborze oferty na zakup majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Daleszyce.
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      04.06.2018 godz. 12:06
 

Daleszyce, dn.01.06.2018 r.

Znak: GMR.2613.2.1.2018

 

Informacja o wyborze oferty na zakup majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Daleszyce.

 

                Gmina Daleszyce działając na podstawie Zarządzenia Nr 15/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz zasad zbywania i sposobu likwidacji składników majątkowych Gminy Daleszyce oraz zarządzenia nr 95/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie nr 15/2015 informuję, iż   w dniu 01.06.2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie pn. „Sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Daleszyce”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 Pana Marcina Pawłowskiego, zam. Marzysz, 26-021 Daleszyce

 

Informacja - Projekt Statutu Miasta Daleszyce
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      01.06.2018 godz. 12:52
 

Projekt Statutu Miasta Daleszyce.

Dokument do pobrania poniżej:

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów na rok 2018
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      28.05.2018 godz. 10:36
 

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów na rok 2018

aktualizacja na podstawie art. 44 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r.

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)

 

Typ i rodzaj szkoły

Podstawowa kwota dotacji

Statystyczna liczba uczniów

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej

5.241,22

122

Przedszkole

4.629,67

333

Inna forma wychowania przedszkolnego

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      24.05.2018 godz. 7:55
 

Daleszyce, dnia 23. 05. 2018 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz Uchwały Nr VII/28/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od 4 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      24.05.2018 godz. 7:54
 

Daleszyce, dnia 23. 05. 2018 r.

 

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 23. 05. 2018 r.

 

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      23.05.2018 godz. 14:35
 

Daleszyce, dnia 23. 05. 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/95/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      23.05.2018 godz. 14:33
 

Daleszyce, dnia 23. 05. 2018 r.

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 23. 05. 2018 r.

 

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce -projekt zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      23.05.2018 godz. 14:31
 

Daleszyce, dnia 23. 05. 2018 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/97/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      23.05.2018 godz. 14:28
 

Daleszyce, dnia 23. 05. 2018 r.

 

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 23. 05. 2018 r.

 

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

projektu zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego - Przebudowa drogi gminnej Nr 319004T w msc. Borków w km. 0+000 do km. 0+736
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      16.05.2018 godz. 14:56
 

Daleszyce, 16.05.2018r.

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

 

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017. 2222 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce jako zarządca drogi informuje, że przygotowywane jest zadanie pn.:

 

 „Przebudowa drogi gminnej Nr 319004T w msc. Borków w km. 0+000 do km. 0+736”

 

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału teletechnicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust.
7-7f ustawy o drogach publicznych.

 

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      27.04.2018 godz. 10:56
 

Kraków, dnia 25 kwietnia 2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

w Krakowie

KR.RET.070.212.2018

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24c ust. 2 i art. 27a ust. 1, 2 i 3 pkt 2 oraz art. 27c ust. 1 ustawy o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017 r.,  poz. 328 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego  Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o.o. ul. Ługi 1, 26-021 Daleszyce, o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Daleszyce na okres 3 lat,

zatwierdzam

taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Daleszyce, ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Sp. z o.o. ul. Ługi 1, 26-021 Daleszyce  prowadzące działalność na terenie gminy Daleszyce, zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji w tym:

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl