0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres pięciu lat
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      04.06.2020 godz. 11:01
 

I  N  F  O R  M  A  C  J  A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

      działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.65 z późn.zm.).

i n f o r m u j e

Wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  na okres pięciu lat, położonych  w miejscowości Widełki, został wywieszony  do publicznej  wiadomości  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie   Urzędu Miasta  i Gminy w Daleszycach oraz zamieszczony  na stronie   internetowej Urzędu: bip daleszyce.pl  w dniach: od  04.06.2020 r. do 26.06.2020 r. 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dróg na osiedlu Ogrody w Daleszycach, realizowanego przez Gminę Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      02.06.2020 godz. 11:50
 

Daleszyce, 2020-06-01

Znak: GMR.6220.1.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia                                 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283                 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dróg na osiedlu „Ogrody” w Daleszycach, realizowanego przez Gminę Daleszyce.

 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      20.12.2019 godz. 14:29
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.12.2019 r. tj. piątek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl