0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      10.06.2019 godz. 16:15
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 17.06.2019 r. tj. poniedziałek o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Debata nad raportem o stanie Gminy Daleszyce za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce wotum zaufania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za rok 2018
- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok,
- zapoznane się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok,
- dyskusja,
- głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
- przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
- zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
- dyskusja,
- głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

 

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - wszczęcie postępowania administracyjnego
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      06.06.2019 godz. 9:47
 

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - wszczęcie postępowania administracyjnego.

Pełna treść znajduje się w załączonym skanie dokumentu - kliknij WIĘCEJ

 

Informacja o możliwości zgłaszania osób do debaty nad raportem o stanie gminy
  Michał Kapela      20.05.2019 godz. 14:37
 

Zgodnie z zapisami art. 28aa. ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 130), mieszkańcy (max. 15 osób), którzy chcą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, muszą złożyć stosowny wniosek, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Daleszycach do dnia 29 maja 2019 roku do godz. 12:00, czyli do Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, pl. Staszica 9, pokój nr 12.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonego z inicjatywy organizacji pozarządowej
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      20.05.2019 godz. 8:30
 

W dniu 16.05.2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce wpłynęła oferta złożona przez Klub Karate Kyokushin „Chikara”.
Zgodnie z zapisami art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając celowość realizacji zadania, zamieszcza się ofertę do publicznej wiadomości, do której każdy może zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.
Uwagi dotyczące oferty prosimy zgłaszać w formie pisemnej do sekretariatu urzędu lub w formie elektronicznej na adres: anna.kosmala@daleszyce.pl do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 10:00.

 

Wykaz kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2019
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      25.02.2019 godz. 10:27
 

Daleszyce, 2019-02-21

Znak: GMR.6332.1.2019

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres od 25 lutego 2019 r. do 18 marca 2019 r. projekt uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie określenia wykazu kąpielisk  i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2019.            

Zawiadomienie wraz projektem uchwały zamieszcza się:

  1. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach: www.daleszyce.pl.
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach (pok. Nr 25) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@daleszyce.pl do dnia 18 marca 2019 r.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl