0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Daleszyce  Zadanie 3. Kanalizacja sanitarna dla części miejscowości Kranów
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      14.06.2021 godz. 15:25
 

Daleszyce, 2021-06-14

Znak: GMR.6220.1.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.06.2021 r. została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Daleszyce – Zadanie 3. Kanalizacja sanitarna dla części miejscowości Kranów”.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Daleszyce - Zadanie 3. Kanalizacja sanitarna dla części miejscowości Kranów
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      14.06.2021 godz. 15:24
 

Daleszyce, 2021-06-14

Znak: GMR.6220.1.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że w dniu 14.06.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Daleszyce - Zadanie 3. Kanalizacja sanitarna dla części miejscowości Kranów”.

 

Raport o stanie Gminy Daleszyce za 2020 rok
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      08.06.2021 godz. 14:12
 

Raport o stanie Gminy Daleszyce za rok 2020 dostępny po kliknięciu - Więcej

 

Komunikat dotyczący wykonania w cyklu 5  letnim (lata 2020  2024)  opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020  2024.
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      08.06.2021 godz. 13:01
 

Komunikat dotyczący wykonania w cyklu 5 – letnim (lata 2020 – 2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres pięciu lat
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      28.05.2021 godz. 11:29
 

I  N  F  O R  M  A  C  J  A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.).

i n f o r m u j e

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym  na okres pięciu lat, położonych w miejscowości Widełki, został wywieszony do publicznej  wiadomości  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Daleszycach, oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu www.daleszyce.pl,  bip daleszyce  w dniach: od  27.05.2021 r. do 18.06.2021 r.  

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl