0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      23.10.2020 godz. 13:23
 

                                                    Daleszyce, 2020-10-23

Znak: GMR.6733.1.2020

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                   (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 05.10.2020r., uzupełnionego w dniu 15.10.2020r., na wniosek złożony przez:

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 26-340 Lublin, działający przez Pełnomocnika P. Wiolettę Wojton

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.:

budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 2xSN 15kV zasilacz RS Daleszyce - etap III gm. Daleszyce na działkach o nr ewid. 263/1 i 263/2 Niestachów, obręb Daleszyce oraz nr ewid. 2893/1 i 2894/1 obręb Suków, gmina Daleszyce.

 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      22.10.2020 godz. 11:51
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 29.10.2020 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      21.10.2020 godz. 14:15
 

GMR.6151.11.2020                                                                         Daleszyce, dn. 21.10.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2020.1683), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „ROSOMAK”

W załączeniu plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2020/2021, w/w koła.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      14.10.2020 godz. 10:34
 

GMR.6151.9/10.2020                                                                      Daleszyce, dn. 13.10.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

 

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2020.67 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc polowań zbiorowych następujących Kół Łowieckich:

- Koło Łowieckie Nr 14  „Cietrzew” Kielce.
- Koło Łowieckie „Leśnik” Widełki. 

W załączeniu plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2020/2021, w/w kół.

 

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO O PRZYSTĄPIENIU DO PORZĄDZANIA REGIONALNEGO PLANU TRANSPORTOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2021-2030
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      14.10.2020 godz. 7:40
 

Załącznik do uchwały nr 2775/20
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 8 października 2020 roku

OBWIESZCZENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA
„REGIONALNEGO PLANU TRANSPORTOWEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2021-2030”

Na podstawie art. 39 ust.1 oraz w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020, poz. 283 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania „Regionalnego planu transportowego dla województwa świętokrzyskiego na lata 2021-2030” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

 

Raport o stanie Gminy Daleszyce za 2019 rok
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      16.06.2020 godz. 13:24
 

Raport o stanie Gminy Daleszyce za rok 2019 dostępny po kliknięciu - Więcej

 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      20.12.2019 godz. 14:29
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.12.2019 r. tj. piątek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl