0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
  Michał Kapela      10.01.2018 godz. 14:53
 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. poz. 2254), podaje się do wiadomości, co następuje:

1. W okresie od dnia 30 stycznia do dnia 25 kwietnia 2018 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa świętokrzyskiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1999 r.

2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie, o którym mowa w ust. 1, podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Projekt zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce, na terenie gminy Daleszyc
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      18.12.2017 godz. 8:04
 

Daleszyce, dnia 14. 12. 2017 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz Uchwały Nr XIII/92/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce, w dniach od 27 grudnia 2017 r. do 17 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018 r. o godz. 14 w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Projekt zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce, na terenie gminy Daleszyc
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      18.12.2017 godz. 8:02
 

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl