0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Rozeznanie rynku dla zamówienia na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do cmentarza w Daleszycach

Kategoria: Rozeznania rynku


Daleszyce, dnia 25.09.2020r.

Rozeznanie rynku dla zamówienia na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do cmentarza w Daleszycach”

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Gmina Daleszyce zwraca się                           z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej do cmentarza w Daleszycach do działki numer ewid. 1337/1 położonej w msc Daleszyce. Projektowany odcinek obejmuje dł. około 100 m (w załączeniu mapa do celów projektowych). Na terenie objętym inwestycją obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zamawiający posiada aktualną mapę do celów projektowych.

W ramach projektu należy wykonać dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną obejmującą:

- opracowanie projektu budowlanego (kopia mapy zasadniczej we własnym zakresie projektanta) - 5egz. oraz na dowolnym nośniku danych,
- sporządzenie przedmiarów robót,
- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,
- sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
- uzyskanie warunków, opinii i uzgodnień (jeżeli będzie to konieczne),
- dokumentacja musi być kompletna, wraz z potwierdzeniem złożenia w terminie realizacji projektu, wniosku zgłoszenia budowy oraz dostarczenie przez projektanta, po zatwierdzeniu wniosku w jak najszybszym terminie pozwolenia na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu wydanego przez odpowiedni organ.

UWAGA
Przed przystąpieniem do projektowania konieczne jest zapoznanie się z dokumentami planistycznymi oraz przebiegiem istniejącej sieci i przepustowości oczyszczalni.

Do Wykonawcy należy:
1.    Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii, w tym prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
2.    Wykonanie kopii elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowej (wersja edytowalna oraz nieedytowalna – pliki .pdf), wersja elektroniczna musi być tożsama
z wersją papierową.
3.    Oceny geologiczno – inżynierskie podłoża lub opinie geologiczne zgodnie z planem geotechnicznym.
4.    Projekt budowlano – wykonawczy wraz z kompletem uzgodnień spełniający wymogi Prawa Budowlanego w zakresie i formie określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r - Dz.U. 2019.1186 z póź. zm.)
5.    Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w zakresie i formie określonej
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
6.    Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie i formie wymaganej
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
7.    Raport wpływu na środowisko zgodnie z wymogami ustawowymi,
8.    Inne opracowania projektowe w przypadku takiej konieczności; operaty wodno-prawne, projekty odbudowy dróg, potoków, przełożenia w razie potrzeby sieci energetycznych, gazowych, wod - kan itp.,
9.    Wykaz właścicieli i władających działek ewidencyjnych, przez które będzie przebiegała kanalizacja sanitarna.
10.    Uzyskanie wszelkich uzgodnień i zgód na przejście siecią kanalizacyjną w celu wejścia
w teren zgodnie z wykazem właścicieli, wraz z załącznikiem graficznym przebiegu trasy przez działkę podpisaną przez właściciela nieruchomości w formie umowy zatwierdzonej przez Zamawiającego.
11.    Sporządzenie Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
12.    Opracowanie studium wykonalności.
13.    Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych dokumentacją projektową,

Planowany Termin wykonania zamówienia: 30.11.2020r.

Wszystkie materiały do realizacji opracowania we własnym zakresie pozyska Wykonawca.

Projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami
 tj: Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012r. poz. 462 ze zm.). Rozwiązania materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów (posiadać aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty).
Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania. Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami winna być kompletna
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno – budowlane, przepisy powiązane i normy. Projekt budowlany nie może zawierać znaków towarowych wyrobów budowlanych.
Wykonawca powinien przewidzieć wszelkie prace niezbędne do wykonania powyższych prac, także te niewymienione przez Zamawiającego.

Szacunkową wycenę z rozbiciem na koszt za opracowanie dokumentacji projektowej (ze wskazaniem ceny za wykonanie kompletnego projektu na każde zadanie) oraz za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadań przesłać drogą elektroniczną (e-mail) w terminie do 30.09.2020r. na adres: joanna.grzesik@daleszyce.pl

Powyższe działanie ma charakter rozpoznania rynku celem oszacowania wartości zamówienia i nie stanowi oferty handlowej ani nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Rozeznanie rynku
Dodany: 25.09.2020 godz. 15:24
 
Mapa
Dodany: 25.09.2020 godz. 15:24
 Ostateczny termin składania ofert:
 30 września 2020 godz. 15:30Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 25 września 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 25 września 2020 godz. 15:24
Liczba odsłon:
  75 od 25 września 2020 godz. 15:24  (średnio 3.81 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl