0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Daleszycach w ramach zadania pn.: Budowa placu zabaw przy ZSP w Daleszycach

Numer: WI.ZP.271.1.4.2020


Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego

 

                   Szanowni Państwo, z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19), oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowia, informujemy że otwarcie ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej
w Daleszycach w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy ZSP w Daleszycach”, Znak sprawy: WI.ZP.271.1.4.2020, nastąpi  16.04.2020 r. o godz. 09:15, poprzez transmisję online.

                   Sesja otwarcia ofert będzie dostępna na stronie: https://www.youtube.com/results?search_query=Rada+Miejska+w+Daleszycach.  


Ogłoszenie nr 528153-N-2020 z dnia 2020-03-31 r.

Gmina Daleszyce: Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Daleszycach w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy ZSP w Daleszycach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9 , 26-021  Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693.
Adres strony internetowej (URL): www.daleszyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Daleszycach w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy ZSP w Daleszycach”
Numer referencyjny: WI.ZP.271.1.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem inwestycji jest dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem nawierzchni, w miejscowości Daleszyce działka numer ewidencyjny 2136/3 gmina Daleszyce (obok Szkoły Podstawowej). Projekt zakłada budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod projektowane urządzenia placu zabaw, montaż ogrodzenia placu zabaw o wys. 1,2 m z dwiema furtkami, montaż ławek i koszy na śmieci, montaż tablicy informacyjnej, nasadzenia krzewów i obsianie terenu trawą. W zakres zadania wchodzą również wycinki drzewek i krzewów oraz wykopanie, przewiezienie i wkopanie świerków umiejscowionych na placu budowy (miejsce oddalane od placu budowy ~5km), rozbiórka fragmentu istniejącego ogrodzenia, plantowanie i wyrównanie terenu. Zestawienie elementów placu zabaw: − zestaw zabawowy statek (P1) – szt. 1, − karuzela (P2) – szt. 1, − bujak sprężynowy (P3) – szt. 1, − bujak sprężynowy (P4) – szt. 1, − huśtawka potrójna (P5) – szt. 1, − piaskownica (P6), - szt.1, Szczegółowy zakres robót znajduje się w dokumentacji technicznej (dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) będącej załącznikiem do przetargu. Dodatkowo należy uwzględnić dostawę pokrowca/zamknięcia piaskownicy.

II.5) Główny kod CPV: 37535200-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45112723-9
45112720-8
45000000-7
45111200-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót oraz usług podobnych do robót i usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 2. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ będą polegały na powtórzeniu robót oraz usług zgodnych z zakresem robót i usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót i usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ będzie: wyposażenie placów zabaw, roboty w zakresie kształtowania placów zabaw, kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, przygotowane terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty budowlane. Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 3. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy tylko po przeprowadzenie negocjacji. 4. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym. 5. Zamówienie o którym mowa w pkt.6.1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 6.2. SIWZ
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-18

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż – 60 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż – 60 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: dwie roboty budowlane z związane z budową, przebudową lub remontem placu zabaw, wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 30 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowalnej. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2019 r. poz. 1186) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4) SIWZ. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 a) SIWZ 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ 3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 a) SIWZ 4. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 b) SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej (pkt 1 oświadczenia). Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


Dodano 7 kwietnia 2020 godz. 13:37 przez

Daleszyce, 07.04.2020 r.

Informacja nr 1 dla Wykonawców

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Daleszycach
w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy ZSP w Daleszycach”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

 

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń (zestaw statek) z drewna klejonego o przekroju kwadratowym 95 x 95 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie profili z drewna klejonego warstwowo, o przekroju kwadratowym z zaokrąglonymi krawędziami.

 

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie siedzisk karuzeli z tworzywa równoważnego HDPE, a podestu
z ryflowanej blachy antypoślizgowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

 

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ogrodzenia z paneli: Panel z drutu 4 mm oczko 50 x 200 mm, długość 1szt. panela 2500 mm, panele ocynkowane, malowane proszkowo. Wysokość 1230 mm. Bez ostrych krawędzi, w dowolnym kolorze.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ogrodzenia o parametrach jak w dokumentacji.

 

Pytanie nr 4

Zamawiający w projekcie technicznym wskazuje, że słupy nośne zestawu zabawowego (P1) maja mieć przekrój okrągły o średnicy 12cm. Czy Zamawiający dopuści elementy konstrukcyjne urządzeń wykonane z drewna konstrukcyjnego sosnowego, klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90/90 mm
z zaoblonymi krawędziami. Drewno impregnowane specjalistycznymi środkami ochronnymi oraz dodatkowo dwukrotnie malowane. Kolor drewna: jasny brąz.

Zamawiający dopuszcza stosowanie profili z drewna klejonego warstwowo, o przekroju kwadratowym z zaokrąglonymi krawędziami.

 

Pytanie nr 5

Zamawiający w projekcie technicznym podaje, że podest i siedzisko urządzenia karuzela (P2) mają być wykonane z płyty HPL o gr. 13mm. Czy Zamawiający dopuści platformę (podest) karuzeli wykonany
z blachy aluminiowej ryflowanej, a siedzisko z tworzywa HDPE o gr. 15mm?

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

 

Pytanie nr 6

Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenia równoważne w związku z tym proszę
o informację , jakie różnice wymiarów mogą mieć urządzenia typu bujak (P3 i P4)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymiary urządzeń i stref mają być dopasowane do układu stref bezpieczeństwa pozostałych zabawek na placu. Dodatkowo należy pamiętać, że urządzenia równoważne również musza charakteryzować się motywem morskim.

 

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie huśtawki potrójnej o konstrukcji ze stali ocynkowanej
i malowanej proszkowo lub z drewna klejonego? Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie huśtawki potrójnej o konstrukcji ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo lub z drewna klejonego?

Zamawiający dopuści konstrukcje ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

 


Dodano 8 kwietnia 2020 godz. 15:55 przez

Daleszyce, 08.04.2020 r.

Informacja nr 2 dla Wykonawców

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Daleszycach
w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy ZSP w Daleszycach”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

 

Pytanie nr 1

Czy do oferty należy załączyć karty techniczne urządzeń?

Odpowiedź:

Tylko Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do załączenia kart technicznych wraz z kosztorysem ofertowym przed podpisaniem umowy.

 

Pytanie nr 2

W dokumentacji projektowej: Nawierzchnia bezpieczna z piasku jest zapis: "Jako materiał na projektowaną nawierzchnię w strefie bezpieczeństwa należy wybrać piasek z atestem - piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i przebadany pod kątem zawartości substancji szkodliwych, bez cząstek pyłowych i iłowych."

Stosowanie piasku atestowanego jest bezzasadne, a przede wszystkim jest niewymagane przez normę. Określa się, że ma to być piasek o frakcji 0,2-2mm, płukany, pozbawiony tzw. frakcji zerowych, które sprzyjają ubijaniu piasku. Dlatego prosimy o wykreślenie zapisu "atestowany" przy opisie piasku na nawierzchnię bezpieczną.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapis „atestowany”. Materiał na nawierzchnie stref bezpiecznych musi być zgodny z Normą PN-EN 1176-1:2017-12.

 

Pytanie nr 3

Proszę o uszczegółowienie zapisu w SIWZ pkt. 3.1 :"W zakres zadania wchodzą również wycinki drzew
i krzewów oraz wykopanie, przewiezienie i wkopanie świerków umiejscowionych na placu budowy..."

Odpowiedź:

Wycinka drzew i krzewów zaznaczonych w dokumentacji projektowej (nie jest wymagane zezwolenie na wycinkę zaznaczonych drzew i krzewów). Dodatkowo Zamawiający przewiduje do wykopania, przewiezienia i wkopania dwa świerki z terenu objętego opracowaniem (wskazane przez Zamawiającego) w miejsce oddalone 5km od placu budowy.

 

Pytanie nr 4

W projekcie technicznym i przedmiarze rób podane jest, że w zakres opracowania wchodzi tylko wycinka drzew i krzewów, proszę o podanie średnicy i ilości drzew , ilości krzewów. Kto ponosi koszty za wycinkę?

Zgodnie z dokumentacją wycince podlega pięć drzew o średnicy <50cm, koszty należy uwzględnić
w wycenie.

 


Dodano 9 kwietnia 2020 godz. 15:45 przez

Daleszyce, 09.04.2020 r.

Informacja nr 3 dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Daleszycach
w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy ZSP w Daleszycach”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Proszę o podanie wielkości świerków, które należy wykopać, przewieźć i wkopać (wysokość, średnica)

Odpowiedź:

Wysokość świerków <10m, średnica <40cm.

Pytanie nr 2

Jaką ilość nasadzeń pęcherznicy kalinolistnej należy przyjąć do wyceny gdyż w projekcie podane jest 5 sztuk a w przedmiarze i na planie sytuacyjnym 11 szt?

Odpowiedź:

Należy obrać ilości zgodnie z planem sytuacyjnym.


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 31.03.2020 godz. 15:31
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 31.03.2020 godz. 15:31
 
Załączniki 1-10
Dodany: 31.03.2020 godz. 15:31
 
Informacja nr 1 dla Wykonawców
Dodany: 07.04.2020 godz. 13:37
 
Informacja nr 2 dla Wykonawców
Dodany: 08.04.2020 godz. 15:55
 
Informacja nr 3 dla Wykonawców
Dodany: 09.04.2020 godz. 15:44
 
Informacja - Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego
Dodany: 10.04.2020 godz. 13:18
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Dodany: 16.04.2020 godz. 15:18
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dodany: 05.05.2020 godz. 8:33
 Ostateczny termin składania ofert:
 16 kwietnia 2020 godz. 09:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 31 marca 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 31 marca 2020 godz. 15:31
Liczba odsłon:
  772 od 31 marca 2020 godz. 15:31  (średnio 12.67 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl