0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zakup materiałów promocyjnych do promocji projektu pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Gmina Daleszyce

Numer: AR.ZP.271.1.2020
Kategoria: Zamówienia poniżej wartości 30.000 euro


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9,
www.daleszyce.pl
Wydział AR
tel. (041) 317-16-94 wew. 106, fax (041) 317-16-93
e-mail: gmina@daleszyce.pl


Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup materiałów promocyjnych do promocji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków
w Daleszycach, Gmina Daleszyce”  obejmujące:
Zadanie 1- Materiały promocyjne
Zadanie 2- Tablice
Rodzaj zamówienia: dostawa
(usługa/dostawa/robota budowlana)

Powyższy projekt pn. “ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Gmina Daleszyce” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 “Gospodarka wodno-ściekowa”, Oś 4. “Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

1.    Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów promocyjnych do promocji projektu
pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Gmina Daleszyce” obejmujące:
Zadanie 1- Materiały promocyjne
Zadanie 2- Tablice

Wszystkie materiały dotyczące promocji projektu będą zawierać: logo Unii Europejskiej, logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, logo Narodowej Strategii Spójności,  barwy Rzeczypospolitej Polskiej, w formie znaku programu regionalnego oraz zapis informujący o źródłach finansowania projektu: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

CPV:
38300000-8 – Przyrządy do pomiaru
38900000-4 – Różne przyrządy do badań lub testowania
39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających co najmniej opisane wyżej minimalne wymagania i parametry techniczne oraz funkcjonalne, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności w swojej ofercie poprzez dołączenie stosownych opisów, specyfikacji technicznych itp.

Obowiązująca gwarancja: minimum 2 lata. Gwarancję liczy się od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.  

UWAGA!
Złożenie oferty cenowej na przedmiotowe zapytanie nie gwarantuje otrzymania zlecenia na wykonanie przedmiotowego zadania.
Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi na podstawie faktury wystawionej po dostawie przedmiotu zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy. Termin zapłaty faktury wynosi do 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, Pl. Staszica 9, pok. nr 12
lub telefonicznie pod numerem tel. (41) 317-16-94 wew. 112.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Marcin Długosz.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, kierując swoje pytanie w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@daleszyce.pl .
Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania, w sprawach wymagających formy pisemnej. Wszelkie ewentualnie udzielone telefonicznie informacje nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców, nie wywołują skutków prawnych
dla toczącego się postępowania i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia
Zadanie nr 1: 31.03.2020 r.
Zadanie nr 2: 29.02.2020 r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
do wykonania zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści
w okresie trwania zamówienia. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych
i wariantowych.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Cena ofertowa- 100%
6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26 – 021 Daleszyce, Plac Staszica 9, sekretariat - pokój 25 osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr (041) 317-16-93, albo drogą mailową na adres: gmina@daleszyce.pl w terminie do dnia 27.01.2020 r. do godz. 12:00.
Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” dołączonym do niniejszego zaproszenia.

UWAGA!
W przypadku oferty składanej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście, ofertę należy umieścić w kopercie z adnotacją: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Gmina Daleszyce”
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz załącznikami.
Oferta niekompletna zostanie odrzucona.
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – należy do oferty załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienie dotyczy oraz jego przedmiotu.
Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y  
umocowana/e [w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem]                                
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.
Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
1)    jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
2)    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3)          przedstawi nieprawdziwe informacje;
4)          złożył ofertę po terminie;

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
-postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:
1.    Formularz ofertowy- Załącznik nr 2
2.    Aktualny odpis z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres oraz cenę Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana telefonicznie oraz opublikowana na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszyce.

Oferty złożone faxem lub drogą mailową powinny być dostarczone Zamawiającemu w formie oryginału w dniu podpisania umowy.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
    W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Zaproszenie do składania ofert - promocja projektu
Dodany: 17.01.2020 godz. 13:31
 
Opis przedmiotu zamówienia- Zał. nr 1
Dodany: 17.01.2020 godz. 13:31
 
Formularz oferty cenowej- Zał. nr 2
Dodany: 17.01.2020 godz. 13:31
 
Tablica informacyjna projektu
Dodany: 17.01.2020 godz. 13:31
 Ostateczny termin składania ofert:
 27 stycznia 2020 godz. 12:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 17 stycznia 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 17 stycznia 2020 godz. 13:31
Liczba odsłon:
  417 od 17 stycznia 2020 godz. 13:31  (średnio 2.63 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl