0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Zakup kontenera na boisko w msc. Słopiec


Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Michał Kapela, zamieszkały w Daleszycach.Uzasadnienie dokonanego wyboru
 

Pan Michał Kapela spełnia wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie na ww. stanowisko określone w ustawie o pracownikach samorządowych. Posiada wykształcenie wyższe i odpowiedni staż pracy.

Zarówno podczas oceny merytorycznej dokumentów, jak i rozmowy rekrutacyjnej Komisja stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i doświadczenie gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Podinspektor ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.Informacja opublikowana przez:
  dnia 5 2018 godz. 10:59


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy w Wydziale Administracji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Oferowane stanowisko:
  Podinspektor ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy

Wymiar czasu:
  pełny etat

Miejsce składania ofert:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu aplikacji do UMiG) w terminie do dnia 29 stycznia 2018 r. do godz. 08:30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy” na adres: Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Plac Staszica 9 26-021 Daleszyce

Wymagania:
 

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe,
- wymagany minimum 2-letni staż pracy w dziale marketingu/promocji/administracji samorządowej,
- znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
- biegła znajomość programów informatycznych,
- doświadczenie w pracy przy projektach unijnych,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

-  znajomość przepisów z zakresu ustaw: o pracownikach samorządowych,  o ochronie danych osobowych, Prawo prasowe, kodeks postępowania administracyjnego,
- zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność oraz samodyscyplina,
- dyspozycyjność,
- pisemna swoboda wypowiedzi,
- zdolność szybkiego przyswajania informacji,
- umiejętność budowania relacji,
- umiejętność pracy w zespole,
- czynne prawo jazdy kat. B,
- znajomość języka angielskiego,
- znajomość specyfiki Gminy.Zakres obowiązków:
 

- udział w zadaniach na rzecz rozwoju lokalnego Gminy, wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych przez Gminę, organizacje pozarządowe i pomoc w tym zakresie dla firm lub dla osób fizycznych,
- przygotowywanie projektów wniosków i występowanie z wnioskami w sprawach o pozyskiwanie środków pomocowych Unii Europejskiej lub z innych źródeł,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowania wniosku do rozliczenia projektów i programów,
- tworzenie, koordynowanie, monitorowanie i aktualizacja strategii rozwoju Gminy oraz udział we wdrażaniu planu rozwoju lokalnego,
- koordynowanie pracy organizacji pozarządowych i lokalnych grup nieformalnych działających na terenie Gminy, w zakresie przygotowywania i realizacji projektów na pozyskiwanie środków dla wsparcia ich działalności,
- współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi,
- ogłaszanie konkursów na wykonanie zadań Gminy przez organizacje pozarządowe,
- nadzorowanie wykonania zadań konkursowych zgodnie z zatwierdzonym projektem,
- przygotowywanie projektów umów na wykonanie zadań Gminy przez organizacje pozarządowe,
- sporządzanie informacji z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- analizowanie i diagnozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych w zakresie bezrobocia w Gminie,
- realizowanie zadań wynikających z „Programu Rozwoju Turystyki",
- prowadzenie wykazów gminnych jednostek kultury, jednostek organizacyjnych turystyki, organizacji pozarządowych i dokumentacji dotyczącej ich tworzenia, przekształcenia i likwidacji,
- prowadzenie rejestrów zabytków, miejsc pamięci narodowej, cmentarzy, kapliczek, rejestrów obiektów turystyczno-hotelarskich, jednostek agroturystycznych i dokumentacji z tym związanej,
- udział w zakresie zadań lokalnej kultury i sportu masowego,
- promocja Gminy, w szczególności poprzez: gromadzenie informacji i danych ekonomicznych o Gminie, przygotowywanie materiałów promocyjnych i uczestnictwo w misjach gospodarczych, targach i wystawach, przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych, współpracę z mediami lokalnymi, w tym prowadzenie spraw związanych z wydawaniem miesięcznika „Głos Daleszyc".

Warunki pracy na oferowanym stanowisku:

Praca przy komputerze, praca w terenieWymagane dokumenty:
 

- list motywacyjny,

- CV ze zdjęciem – opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 902), z własnoręcznym podpisem.

- kserokopie  świadectw pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy,

-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,
- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze pełnego etatu.

Uwaga: kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez kandydata.Dodatkowe informacje:
 

- informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu niepełnosprawnych – wynosi co najmniej 6%
- kontakt w sprawie naboru na stanowisko osobiście lub  tel. 041 317 16 93,
- aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
- oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni ulegną komisyjnemu zniszczeniu,
- Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn,
-   lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (bip.daleszyce.pl).     

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu: 31 stycznia 2018 r. od godz. 09:00.

Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Meresiński Dariusz [Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce] dnia 18 2018

Informacja opublikowana przez:
  dnia 18 2018 godz. 14:33
Liczba odsłon:
  895 od 18 2018 godz. 14:33  (średnio 2.27 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl