0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy drogi gminnej polegające na budowie centrum przesiadkowego w Sukowie gm. Daleszyce

Numer: WIN.ZP.271.1.2022.MD


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy drogi gminnej polegające na budowie centrum przesiadkowego w Sukowie gm. Daleszyce”

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Daleszyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Staszica

1.5.2.) Miejscowość: Daleszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-021

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: (0-41) 317 16 94

1.5.8.) Numer faksu: (0-41) 317 16 93

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@daleszyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.daleszyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy drogi gminnej polegające na budowie centrum przesiadkowego w Sukowie gm. Daleszyce”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44888d7f-7a98-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00030038

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015041/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy drogi gminnej polegające na budowie centrum przesiadkowego w Sukowie gm. Daleszyce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt jest współfinansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020, Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF, Oś 6. Rozwój miast. Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daleszyce”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elek¬tronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzy¬stania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulami¬nie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać po¬stanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formu¬larzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowa¬niu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednic¬twem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7 wymaga obowiązkowego poinformowania Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail wskazany w rozdziale I „Zamawiający” (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie jako nieskuteczne przekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej”.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do ko¬munikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w rozdziale I „Zamawiający”. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskaza¬nych w SWZ.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
12. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
§ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9,
26-021 Daleszyce;
§ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Daleszyce jest Pan Robert Pytlik, e-mail: iod@abi-net.pl, tel. 604 901 125
§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);
§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
§ posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
§ nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIN.ZP.271.1.2022.MD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy drogi gminnej polegające na budowie centrum przesiadkowego w Sukowie gm. Daleszyce w ramach projektu nr RPSW.06.02.00-26-0020/16 „Wsparcie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę centrum przesiadkowego”.

W zakres inwestycji wchodzi w szczególności:
- Rozbudowa drogi gminnej klasy L na długości 167,5mb,
- Budowa jezdni bitumicznej pętli autobusowej z dwoma wyodrębnionymi zjazdami dla relacji wjazdu i wyjazdu na teren centrum;
- Budowa placu postojowego dla autobusów z 4 stanowiskami postojowymi;
- Budowa zatoki autobusowej z postojem równoległym do jezdni na dwa stanowiska;
- Budowa 4 zatok postojowych dla pojazdów osobowych z parkowaniem prostopadłym, z łączną liczbą stanowisk 47, w tym 3 stanowiska dla niepełnosprawnych;
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z parkingiem dla rowerów – 16 stanowisk;
- Budowa chodników;
- Budowa zjazdów indywidualnych;
- Elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci;

W ramach inwestycji przewiduje się również:
- Budowę budynku poczekalni wraz z instalacjami wewnętrznymi (mini dworca);
- Budowę oświetlenia ulicznego;
- Budowę kanału technologicznego;
- Budowę kanalizacji deszczowej;
- Budowę przyłącza wodociągowego;
- Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej;
- Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, obejmującą: przebudowę napowietrznej sieci teletechnicznej,
- Wycinki kolidujących z drogą drzew i krzewów;
- Nasadzenia kompensacyjne;
- Wyposażenie budynku poczekalni wraz z toaletami i pomieszczeniem dla matki z dzieckiem


Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020, Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF, Oś 6. Rozwój miast. Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daleszyce”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31321210-7 - Kabel niskiego napięcia

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtarzających.
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych
z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą prace z zakresu:
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską
Kabel niskiego napięcia
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Roboty na placu budowy
Roboty w zakresie budowy dróg
Roboty rozbiórkowe
Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania
Roboty odwadniające i nawierzchniowe
Instalowanie znaków drogowych
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Roboty w zakresie kształtowania terenu
Roboty budowlane;
Przygotowanie terenu pod budowę;
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;
Instalowanie centralnego ogrzewania;
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;
Roboty budowlane w zakresie budynków;
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;
Roboty instalacyjne w budynkach
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych;
Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa,
a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa
w pkt 1 nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji.
4) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym.
5) Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) wykonanych robót.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem dróg/drogi. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 500 000,00 zł brutto.

oraz

jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem budynku. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 230 000,00 zł brutto.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie, na co najmniej 1 inwestycji drogowej.
• Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (wykonywaniem robót budowlanych) na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego nie mniejszą niż: 1 000 000,00 PLN

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, składa podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia:
1) Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót.
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem
o posiadanych uprawnieniach.
3) Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie
w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
2. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby:
1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 1 SWZ - w zakresie wykonanych robót wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres robót.
2) Pozostałe warunki udziału w postępowaniu podlegają sumowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z treścią SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-08


Dodano 28 stycznia 2022 godz. 15:16 przez

Nr referencyjny: WIN.ZP.271.1.2022MD

Daleszyce, dn. 28.01.2022r.

INFORMACJA nr 1

dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy drogi gminnej na budowie centrum przesiadkowego w Sukowie gm. Daleszyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1:

Zamieszczone przedmiary robót: branża drogowa, kanalizacja deszczowa, przyłącza wod-kan., teletechnika, wycinka i nasadzenia nie posiadają podstaw KNR. Prosimy o załączenie w/w przedmiarów wraz z brakującymi podstawami wyceny KNR.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia cyt. „Przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo i nie są one podstawą do wyceny Inwestycji oraz nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót i materiałów”
w związku z powyższym Zamawiający pozostawia przedmiar bez zmian.

Pytanie 2:

Zgodnie z opisem projektu technicznego pkt 11.6 oraz opisem projektu architektoniczno-budowlanego pkt 8 należy wykonać instalację ogrzewania matami elektrycznymi. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres prac.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia cyt. „Przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo i nie są one podstawą do wyceny Inwestycji oraz nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót i materiałów”
w związku z powyższym Zamawiający pozostawia przedmiar bez zmian.

Pytanie 3:

Zgodnie z opisem projektu technicznego pkt 11.7 oraz opisem projektu architektoniczno-budowlanego pkt 8 należy wykonać instalację wentylacyjna grawitacyjną. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres prac.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia cyt. „Przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo i nie są one podstawą do wyceny Inwestycji oraz nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót i materiałów”
w związku z powyższym Zamawiający pozostawia przedmiar bez zmian.

Pytanie 4:

Zgodnie z opisem projektu architektoniczno-budowlanego pkt. 20 w budynku należy zamontować parapety wewnętrzne z marmuru lub aglomarmumu. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres prac.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia cyt. „Przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo i nie są one podstawą do wyceny Inwestycji oraz nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót i materiałów”
w związku z powyższym Zamawiający pozostawia przedmiar bez zmian.

Pytanie 5:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 13 do SIWZ) w korytarzach budynku należy zamontować odbojnice ścienne oraz osłony narożników. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres prac.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia cyt. „Przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo i nie są one podstawą do wyceny Inwestycji oraz nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót i materiałów”
w związku z powyższym Zamawiający pozostawia przedmiar bez zmian.

Pytanie 6:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 13 do SIWZ) łazienki w budynku należy wyposażyć
w podajniki papieru, ręczników papierowych kosze na śmieci, dozowniki itp. Brak w/w zakresu
w przedmiarze robót budowlanych oraz brak zestawienia w/w elementów w dokumentacji projektowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres prac oraz zamieszczenie zestawienia elementów wyposażenia łazienek.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia cyt. „Przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo i nie są one podstawą do wyceny Inwestycji oraz nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót i materiałów”
w związku z powyższym Zamawiający pozostawia przedmiar bez zmian.

Pytanie 7:

W opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 13 do SIWZ) uwzględniono wyposażenie pomieszczenia matki
z dzieckiem natomiast brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres prac.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia cyt. „Przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo i nie są one podstawą do wyceny Inwestycji oraz nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót i materiałów”
w związku z powyższym Zamawiający pozostawia przedmiar bez zmian.

Pytanie 8:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 13 do SIWZ) pomieszczenie szatni oraz pomieszczenie poczekalni należy wyposażyć w szafki BHP (3 szt.) oraz ławki czteroosobowe (3 szt.). Brak w/w zakresu
w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres prac oraz
o podanie parametrów technicznych szafek BHP oraz ławek.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia cyt. „Przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo i nie są one podstawą do wyceny Inwestycji oraz nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót i materiałów”
w związku z powyższym Zamawiający pozostawia przedmiar bez zmian.

Parametry techniczne szafek bhp- wymiary: 600x490x1800mm

Wyposażona w metalową półkę, drążek, haczyki na ubrania. Zamykana na kluczyk ( 2 kluczyki do każdego zamka).

Parametry techniczne ławek- wymiary: 2000x400x720mm

Stelaż metalowy malowany proszkowo.

Siedziska wykonane z elastycznego plastiku.

Pytanie 9:

Na rysunku elewacji południowej i zachodniej zaprojektowano przegrody ażurowe z rur fi 3cm. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych oraz brak szczegółów technicznych {'"montażowych w/w przegrody w dokumentacji projektowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w zakres oraz
o uzupełnienie dokumentacji projektowej o szczegóły techniczne i montażowe w/w przegrody.

Odpowiedź:

Rysunek techniczny przegrody wraz z detalami dostępny jest w załączniku nr 11 
do SWZ „Projekt techniczny” strona 27 rys. K7. Ponadto zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia cyt. „Przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo i nie są one podstawą do wyceny Inwestycji oraz nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót i materiałów” w związku z powyższym Zamawiający pozostawia przedmiar bez zmian.

Pytanie 10:

Zgodnie z częścią opisową do projektu technicznego branży drogowej (pkt. 4.12) należy wykonać wycinkę starych drzew i krzewów oraz nasadzenia nowych. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres prac.

Odpowiedź:

Wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia  nowych znajdują się w przedmiarze zlokalizowanym
w załączniku nr 11 w folderze „Wycinki i nasadzenia”. Ponadto Zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia cyt. „Przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo
i nie są one podstawą do wyceny Inwestycji oraz nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót i materiałów” w związku z powyższym Zamawiający pozostawia przedmiar bez zmian.

Pytanie 11:

Zgodnie z przedmiarem robót budowlanych {poz. 67} strop nad parterem należy ocieplić płytami z wełny mineralnej grubości 20 cm natomiast zgodnie z opisem do projektu architektoniczno-budowlanego (pkt. 20) oraz przekrojem budynku (rys. A-3)-ocieplenie stropu należy wykonać z płyt z wełny mineralnej gr. 25 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz o wskazanie właściwej grubości izolacji termicznej stropu nad parterem.

Odpowiedź:

Ocieplenie stropu nad parterem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową  tj. płytami
z wełny mineralnej  gr. 25cm. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia cyt. „Przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo i nie są one podstawą do wyceny Inwestycji oraz nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót i materiałów” w związku z powyższym Zamawiający pozostawia przedmiar bez zmian.

Pytanie 12:

Zgodnie z przedmiarem robót budowlanych (poz. 60) izolację cieplną podłogi na gruncie należy wykonać z płyt styropianowych-grubości 10 cm natomiast zgodnie z opisem do projektu architektoniczno-budowlanego (pkt. 20) oraz przekrojem budynku (rys. A-3) -warstwę termoizolacyjną podłogi na gruncie mają stanowić płyty styropianowe gr. 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz o wskazanie właściwej grubości warstwy izolacji termicznej podłogi na gruncie.

Odpowiedź:

Ocieplenie podłogi na gruncie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tj.  płytami styropianowymi gr. 15cm. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia cyt. „Przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo i nie są one podstawą do wyceny Inwestycji oraz nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót i materiałów” w związku z powyższym Zamawiający pozostawia przedmiar bez zmian.


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 21.01.2022 godz. 15:00
 
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Dodany: 21.01.2022 godz. 15:00
 
Załączniki 1-12
Dodany: 21.01.2022 godz. 15:00
 
Informacja nr 1 dla Wykonawców
Dodany: 28.01.2022 godz. 15:16
 
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Dodany: 07.02.2022 godz. 10:38
 
Informacja z otwarcia ofert
Dodany: 07.02.2022 godz. 14:15
 Ostateczny termin składania ofert:
  7 lutego 2022 godz. 09:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 21 stycznia 2022
Informacja opublikowana przez:
  dnia 21 stycznia 2022 godz. 15:00
Liczba odsłon:
  311 od 21 stycznia 2022 godz. 15:00  (średnio 3.6 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl