0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Szczecnie

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczecno, gmina Daleszyce w ramach zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno  ściekowej w gminie Daleszyce

Numer: AR.ZP.271.34.2021
Kategoria: Zamówienia poniżej wartości 130.000 euro


Załącznik nr 3 do Regulaminu
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto

Daleszyce, dnia 08.12.2021 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9,
www.daleszyce.pl, Wydział Administracji i Rozwoju tel. (041) 317-16-93 wew. 125, fax (015) 317-16-93, zaprasza do złożenia ofert na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczecno, gmina Daleszyce w ramach zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Daleszyce”.

Rodzaj zamówienia: usługa
2. Wymagania dotyczące:
2.1 terminu wykonania
Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – 31.08.2022 r + 60 miesięczny okres gwarancji.
2.2 parametrów technicznych – nie dotyczy
2. 3 funkcjonalności – nie dopuszcza się składania ofert częściowych, nadzór nad całością inwestycji we wszystkich branżach. Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 4
2.4 terminu płatności
Termin zapłaty faktury wynosi do 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 2.5 gwarancji –  60 miesięcy okres gwarancji po zakończeniu umowy.
2.6 realizacja zamówienia
Określenie przedmiotu zamówienia:
Zadanie polegające na opracowaniu pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad inwestycją pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczecno, gmina Daleszyce w ramach zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Daleszyce”.
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4

2.7 inne
2.7.1
Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej, instalacjnej-
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych.
2.7.2
Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
1. Cena ofertowa – 70%
2. Doświadczenie osób kluczowych odpowiadających za jakość nadzorowanej inwestycji - 30 %.

A. Wspólny Słownik (kod CPV):
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego.
B. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, pok.
nr 4 lub telefonicznie pod numerem tel. 41 317-16-94 (wew. 125).
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Marcin Długosz.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, kierując swoje pytanie w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@daleszyce.pl .
Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania, w sprawach wymagających formy pisemnej. Wszelkie ewentualnie udzielone telefonicznie informacje nie będą wiążące dla Zamawiającego
i Wykonawców, nie wywołują skutków prawnych dla toczącego się postępowania i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
UWAGA!
Złożenie oferty cenowej na przedmiotowe zapytanie nie gwarantuje otrzymania zlecenia na wykonanie przedmiotowego zadania.
W przypadku oferty składanej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście, ofertę należy umieścić w kopercie z adnotacją: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków
w miejscowości Szczecno, gmina Daleszyce w ramach zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Daleszyce””.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz załącznikiem wykaz osób + kserokopia potwierdzająca aktualne członkostwo w izbie inżynierów budownictwa.

Oferta niekompletna zostanie odrzucona.
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – należy do oferty załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienie dotyczy oraz jego przedmiotu.
Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y  
umocowana/e [w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność
z oryginałem.
Oferta, która wpłynie po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.
Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) przedstawi nieprawdziwe informacje;
4) złożył ofertę po terminie;

C. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
-postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

D. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń oraz wysłana elektronicznie do podmiotów które złożyły oferty.

E. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana faksem/ e:mail lub telefonicznie* wykonawcy, którego ofertę wybrano.


3. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Pl. Sienkiewicza 11, sekretariat – pokój nr 2, osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną – e-mail : gmina@daleszyce.pl , przesłać faksem na nr (0 41) 317-16-93 w terminie do dnia  14.12.2021 r.  Oferta najkorzystniejsza złożona pocztą elektroniczną powinna być potwierdzona formą pisemną w ciągu 3 dni od ogłoszenia Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej – zał. nr 1 + Zał. wykaz osób – zał. nr 3 + kserokopia potwierdzająca aktualne członkostwo w izbie inżynierów budownictwa”.

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)    Administratorem danych osobowych jest Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce,  kontakt email: gmina@daleszyce.pl.
2)    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email:  iod@abi-net.pl.
3)    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4)    Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.)
5)    Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami o archiwach.
6)    Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych.
7)    Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
8)    W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9)    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10)    Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
11)    W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12)    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa (za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę).

6. Załączniki
1) Załącznik nr 1– Formularz oferty cenowej,
2) Załącznik nr 2 - Projekt umowy,
3) Załącznik nr 3 - Wykaz osób
4) Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Zaproszenie do składania ofert
Dodany: 08.12.2021 godz. 12:27
 
Załączniki 1-4
Dodany: 08.12.2021 godz. 12:27
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 15.12.2021 godz. 12:09
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Anna Kosmala [Kierownik Wydziału Administracji i Rozwoju] dnia 8 grudnia 2021
Informacja opublikowana przez:
  dnia 8 grudnia 2021 godz. 12:26
Liczba odsłon:
  153 od 8 grudnia 2021 godz. 12:26  (średnio 4.38 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl