0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Szczecnie

Zakup i dostawa materiałów zużywalnych na zajęcia plastyczne dla zamówienia realizowanego w ramach projektu: RAZEM Z SENIORAMI

Numer: AR.ZP.271.4.2021SJ
Kategoria: Zamówienia poniżej wartości 130.000 euro


Załącznik nr 3 do Regulaminu
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto

Daleszyce, dnia 06.12.2021 r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9,
www.daleszyce.pl, Wydział Administracji i Rozwoju tel. (41) 317-16-94 wew. 121, fax (41) 317-16-93, zaprasza do złożenia ofert na: Zakup i dostawa materiałów zużywalnych na zajęcia plastyczne dla zamówienia realizowanego w ramach projektu: „RAZEM Z SENIORAMI”.
Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach działania 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej  jakości usług społecznych i zdrowotnych” 9 Osi Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.
Rodzaj zamówienia: dostawa
2. Wymagania dotyczące:
2.1 terminu wykonania
Wymagany termin realizacji zamówienia – od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r.
2.2 parametrów technicznych
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
2.3 funkcjonalności – realizacja zajęć plastycznych w 5 klubach seniora na terenie Gminy Daleszyce.
2.4 terminu płatności
Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi na podstawie faktury wystawionej po dostawie przedmiotu zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy. Termin zapłaty faktury wynosi do 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

2.5 realizacja zamówienia
Określenie przedmiotu zamówienia:
Zadanie polegające na zakupie i dostawie materiałów zużywalnych do prowadzenia zajęć plastycznych w 5 Klubach Seniora na terenie Gminy Daleszyce. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia świeżych i przydatnych do spożycia artykułów kulinarnych.

2.6 inne
A. Wspólny Słownik (kod CPV):
Kody CPV:
30190000-7: Różny sprzęt i artykuły biurowe

B. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, pok.4 lub telefonicznie pod numerem tel. 41 317-16-94 (wew. 121).
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Sebastian Jaworski.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, kierując swoje pytanie w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@daleszyce.pl .
Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania, w sprawach wymagających formy pisemnej. Wszelkie ewentualnie udzielone telefonicznie informacje nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców, nie wywołują skutków prawnych dla toczącego się postępowania i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

UWAGA!
Złożenie oferty cenowej na przedmiotowe zapytanie nie gwarantuje otrzymania zlecenia na wykonanie przedmiotowego zadania.
W przypadku oferty składanej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście, ofertę należy umieścić w kopercie z adnotacją: Zakup i dostawa materiałów zużywalnych na zajęcia plastyczne dla zamówienia realizowanego w ramach projektu: „RAZEM Z SENIORAMI”.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz „Treść oferty” wraz załącznikiem (zaakceptowana forma umowy).
Oferta niekompletna zostanie odrzucona.
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – należy do oferty załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienie dotyczy oraz jego przedmiotu.
Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y  
umocowana/e w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność
z oryginałem.
Oferta, która wpłynie po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.
Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) przedstawi nieprawdziwe informacje;
4) złożył ofertę po terminie;

C. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
-postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

D. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Oferta złożona przez Podmiot Ekonomii Społecznej – 60%,
2. Cena ofertowa – 40%.

E. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń lub stronie internetowej http://bip.daleszyce.pl/ Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.

F. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana faksem/ e:mail lub telefonicznie* wykonawcy, którego ofertę wybrano.

3. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11, sekretariat - pokój 2 osobiście, pocztą, drogą elektroniczną na adres: gmina@daleszyce.pl lub przesłać faksem na nr (41) 317-16-93 w terminie do dnia  09.12.2021r. do godz. 10:00. Oferty złożone emailem lub faxem powinny być potwierdzone formą pisemną (oryginały dokumentów należy dostarczyć przed podpisaniem umowy). Oferta winna być sporządzona na „Formularzu treści oferty”.

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)    Administratorem danych osobowych jest Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce,  kontakt email: gmina@daleszyce.pl
2)    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email:  iod@abi-net.pl
3)    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4)    Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.)
5)    Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami o archiwach.
6)    Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych.
7)    Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
8)    W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9)    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10)    Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
11)    W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12)    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa (za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę).

Załączniki
1) Załącznik nr 1 – Treść oferty,
2) Załącznik nr 2 – Projekt umowy,
3) Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia.

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Zaproszenie do składania ofert
Dodany: 06.12.2021 godz. 15:14
 
Załączniki 1-3
Dodany: 06.12.2021 godz. 15:14
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 09.12.2021 godz. 11:56
 Ostateczny termin składania ofert:
  9 grudnia 2021 godz. 10:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Anna Kosmala [Kierownik Wydziału Administracji i Rozwoju] dnia 6 grudnia 2021
Informacja opublikowana przez:
  dnia 6 grudnia 2021 godz. 15:14
Liczba odsłon:
  109 od 6 grudnia 2021 godz. 15:14  (średnio 3.3 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl