0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Rozeznanie rynku dla zamówienia na Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowy i rozbudowy dróg

Kategoria: Rozeznania rynku


Daleszyce, dnia 12.01.2021r.

Rozeznanie rynku dla zamówienia na „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowy
i rozbudowy dróg”

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Gmina Daleszyce zwraca się  z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowy
i rozbudowy dróg”. W ramach zadania należy opracować cztery dokumentacje projektowe dla zadań:
1.    “Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0336T w msc. Smyków wraz z budową chodnika”
2.     “Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0372T w msc. Suków tzw. Borki wraz z budową chodnika”
3.     “Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 0332T
w msc. Daleszyce ul. Kościuszki wraz z budową chodnika”
4.    „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319008T Słopiec-Ławy-Niwy (do pętli w Niwach)”

II.    Zakres zamówienia:
Zakres rzeczowy zamówienia:
Zadanie 1. “Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej
                     nr 0336T w msc. Smyków wraz z budową chodnika”
•    Droga zlokalizowana jest w miejscowości Smyków na dz. nr ewid. 661
•    Długość drogi około 1400mb z podziałem na dwa etapy:
- Etap I: długość około 935mb
- Etap II: długość około 465mb
•    Droga oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem KD-L
•    Może zajść konieczność wydzielenia działek pod poszerzenie pasa drogowego ( ZRID)
•    Termin wykonania do 15.09.2021r.

Zadanie 2. “Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej
                    nr 0372T w msc. Suków tzw. Borki wraz z budową chodnika”
•    Droga zlokalizowana jest w miejscowości Suków na dz. nr ewid. 395/1 i 527
•    Długość drogi około 1770mb w podziale na dwa etapy:
- Etap I: długość około 970mb roboty na działce nr ewid. 395/1 i 527
- Etap II: długość około 800mb roboty na działce nr ewid. 527
•    Droga oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem KD-L3 i KD-G1
•    Termin wykonania do 15.09.2021r.

Zadanie 3. “Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 0332T
w msc. Daleszyce ul. Kościuszki wraz z budową chodnika”
•    Droga zlokalizowana jest w miejscowości Daleszyce na dz. nr ewid. 101/3
•    Długość drogi około 1550mb
•    Droga oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem KD-Z1 i KD-Z2
•    W ramach zadania należy zaprojektować budowę oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu DP0332T z DW 764.
•    Zadanie obejmuje zaprojektowanie chodnika na długości ok. 750mb oraz remont istniejącego chodnika i nawierzchni
•    Zamawiający przewiduje możliwość rozbicia zadania na dwa etapy – Etap I dotyczący remontu istniejącego chodnika i jezdni; Etap II przebudowa drogi z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego skrzyżowania z DW764.
•    Termin wykonania do 15.09.2021r.

Zadanie 4. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej
nr 319008T Słopiec-Ławy-Niwy (do pętli w Niwach)”
•    Droga zlokalizowana jest w miejscowości Niwy na dz. nr ewid. 741
•    Długość drogi około 440mb z podziałem na dwa etapy:
•    Termin wykonania:
- do 15.12.2021r. – zakres rzeczowo-finansowy zamówienia do kwoty 10 000,00zł
- do 15.03.2022r.- pozostały zakres rzeczowo finansowy
•    Wydzielenie niezbędnego pasa pod poszerzenie drogi (ZRID)

Wykonanie dokumentacji projektowej dróg wraz z elementami towarzyszącymi
(np. chodniki, odwodnienie) projektu budowlanego, przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych i projektów wykonawczych w branżach: drogowej, elektrycznej, teletechnicznej (w razie konieczności)
1.    Wykonanie projektów  wykonawczych przebudowy  kolidującego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego we wszystkich branżach zgodnie z warunkami technicznymi  wydanymi przez właścicieli mediów. Warunki techniczne oraz wszelkie uzgodnienia i opinie oraz zawartość dokumentacji projektowej dotyczącej urządzeń elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz wodociągowych i kanalizacyjnych projektant  uzyska we własnym zakresie (w razie konieczności).
2.    Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji ZRID dla zaprojektowanej drogi ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, zatwierdzeniami.
3.    Wykonanie operatu dendrologicznego z klasyfikacją drzew i krzewów do wycinki oraz uzyskanie takiej decyzji – o ile zajedzie taka potrzeba.
4.    Uzyskanie wytycznych i uzgodnień konserwatorskich o ile zajdzie taka potrzeba.
5.    Pełnienie nadzoru autorskiego podczas budowy zaprojektowanej drogi.  
6.    Wykonanie podziałów nieruchomości (w wycenie należy ująć podziały wszystkich działek niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia) - o ile zajdzie taka potrzeba
7.    Uzyskanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej w tym sporządzenie operatów geodezyjnych  dla potrzeb podziałów nieruchomości, ujawnienie podziałów nieruchomości w zasobach Starostwa Powiatowego w Kielcach.
8.    Sposób odwodnienia Projektant uwzględni podczas opracowywania dokumentacji.
9.    Uzyskanie odstępstwa od projektowania kanału technologicznego lub w przypadku odmowy uzyskania odstępstwa zaprojektowanie kanału technologicznego.
10.    Udział w spotkaniu z mieszkańcami oraz właścicielami działek celem omówienia projektu i zastosowanych rozwiązań ( o ile zajedzie taka potrzeba )
11.    Uzyskanie warunków technicznych od zarządcy dróg.

III.    Kod CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

IV.    W zakresie opracowania dokumentacji projektowej należy wykonać:

1.    Koncepcje projektową i uzgodnienie jej z zamawiającym oraz zarządcą drogi.
2.    Zaproponowanie rozwiązań specjalnych mających wpływ na ocenę wniosku
o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
3.    Inwentaryzacje zieleni z klasyfikacją drzew i krzewów do wycinki.
4.    Wykonanie badań gruntu (podłoża) i jego nośności.
5.    Projekt zagospodarowania działki, architektoniczno-budowlany, techniczny.
6.    Uzyskanie odstępstwa od budowy kanału technologicznego lub w przypadku odmowy odstępstwa opracowanie projektu budowlany kanału teletechnicznego
7.    Projekt budowlany dotyczący urządzeń elektroenergetycznych lub teletechnicznych (zakres i zawartość dokumentacji projektowej projektant uzgodni z właścicielem sieci) -  o ile zajdzie taka potrzeba
8.    Uzyskanie wszystkich wymaganych warunków, uzgodnień, opinii, decyzji
i zatwierdzeń przewidzianych dla uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe
9.    Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót / decyzji ZRID.
10.    Przeprowadzenie rozmów i negocjacji z gestorami sieci kolidującymi
z projektowaną inwestycją na temat ich przebudowy oraz podziału obowiązków
 i kosztów realizacji tych prac i przekazanie wniosków celem podjęcia decyzji przez Zamawiającego (w razie konieczności).
11.    Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem ostatecznego zatwierdzenia.
12.    W przypadku braku dostatecznego pasa drogowego należy wydzielić niezbędny  pas uzyskując ZRID
13.    W ramach nadzoru autorskiego  inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do:
a)    Niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, jednak nie później niż jeden dzień roboczy od otrzymania wezwania;
b)    Opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych
i zamiennych wykonanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności
z wymaganiami dokumentacji projektowej;
c)    Wykonywania projektów zamiennych;
d)    Wyjaśniania Wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano-wykonawczą wątpliwości powstałych w toku realizacji robót;
e)    Wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

V.    Wymagania i zakres opracowania dokumentacji projektowej:
Wszystkie branżowe elementy dokumentacji projektowej należy wykonać jako oddzielne opracowania w trwałych, osobnych oprawach.
1.    Opracowanie koncepcji projektowej, zawierającej informacje
o podstawowych parametrach technicznych, rozwiązaniach funkcjonalnych
i użytkowych, materiałach proponowanych do zastosowania oraz szacunkowych kosztach inwestycji z rozbiciem na poszczególne jej elementy składowe w ciągu 60 dni licząc od daty podpisania umowy. Zatwierdzona przez Zamawiającego koncepcja stanowić będzie dane wyjściowe do realizacji prac projektowych przez Wykonawcę,  a ich spełnienie – istotny warunek odbioru prac projektowych przez Zamawiającego.
2.    Mapa do celów projektowych wraz z wersją elektroniczną (*.dxf lub *.*dwg).
Mapa musi posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego oraz powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Zakres mapy powinien obejmować lokalizacje przedmiotu opracowania wraz z terenem przyległym, niezbędnym do poprawnego rozwiązania projektowanych elementów infrastruktury. Mapa powinna obejmować inwentaryzacje podziemna i naziemną oraz inwentaryzacje drzew, opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej mapy. Zamawiający wymaga wykonania przekrojów na zjazdach i skrzyżowaniach z podaniem rzędnych wysokościowych.
3.    Opracowanie projektu musi zawierać wszelkie szczegóły rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych, określać parametry i typy wybranych materiałów. Projekt w części rysunkowej powinien zawierać plany sytuacyjne, przekroje normalne  
i poprzeczne oraz szczegóły.
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Wykonanie projektu budowlanego powinno zostać poprzedzone wykonaniem niezbędnych pomiarów, ekspertyz i opinii, w szczególności wykonaniem dokumentacji geotechnicznej.

W skład projektu w szczególności wchodzą:
a)    projekt zagospodarowania terenu zawierający część opisową oraz cześć rysunkową sporządzoną na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego czytelność, nie mniejszej niż 1:500,
b)    plan zagospodarowania terenu dla potrzeb wszczęcia procedury opracowania projektu podziału nieruchomości (w razie konieczności)
c)    projekt podziałów nieruchomości dla działek, które będą niezbędne do wydzielenia w celu pozyskania terenu pod budowę drogi (w razie konieczności)
d)    projekt architektoniczno-budowlany
e)    projekt techniczny
f)    dane do wniosku o opinie do planowanej inwestycji w tym:
I.    plan orientacyjny,
II.    projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
III.    część opisowa.
g)    Przygotowanie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót lub decyzji ZRID
4.    Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
5.    Opracowanie operatu wodno – prawnego, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia wodno – prawnego (w razie konieczności).
6.    Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji pozwolenia na wycinkę drzew (w razie konieczności).
7.    Przygotowanie wniosku i uzyskanie uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków
(w razie konieczności).
8.    Uzyskanie ostatecznych pozwoleń i uzgodnień, warunków, oświadczeń, umów i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych.
9.    Uzyskanie kompletu odrębnych uzgodnień z administratorami urządzeń
i sieci oraz kompletu uzgodnień międzybranżowych projektantów, niezbędnych uzgodnień, opinii, ocen, pomiarów  i badań również z zakresu ochrony środowiska i innych jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy.
10.    Inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji, w tym rozwiązanie wszystkich kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, zabezpieczenie terenu w rejonie prowadzenia robót itp.
11.    Opracowanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu wraz z uzyskaniem ostatecznego zatwierdzenia.
12.    Wszystkie ewentualne decyzje administracyjne winny być ostateczne
w postępowaniu administracyjnym.
13.    Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia.
14.    Każdy egzemplarz dokumentacji winien być podpisany przez projektanta
i sprawdzającego oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej.

VI.    Wymagalna forma dokumentacji
Dokumentację należy opracować i przekazać do siedziby Zamawiającemu
w stanie kompletnym   w następujący sposób:
1. Dokumentacja w wersji papierowej:

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawierać rysunki wydrukowane w kolorze (nie mogą stanowić czarnobiałych kserokopii oryginalnych rysunków
z zaznaczonym na kolorowo projektowanymi elementami).
2.    Dokumentacja winna być przekazana również w wersji elektronicznej, tożsamej
z wersją drukowaną.
2.1     Wersja elektroniczna musi umożliwić odczytywanie plików
w programach:
a)    Adobe Reader – całość dokumentacji (*.pdf).
b)    MS WORD – kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje, Wytyczne Realizacji Inwestycji oraz STWiORB (*.doc).
c)    Rysunki (*dxf lub *.dwg).
2.1.    Każde opracowanie powinno być umieszczone w odrębnym katalogu (Nazwa katalogu powinna odzwierciedlać nazwę opracowania, Wszystkie wymienione wyżej opracowania oraz wszystkie niezbędne do ich wykonania analizy, badania, pomiary, inwentaryzacje, ekspertyzy  i inne nie wymienione opracowania wymagane przepisami i wytycznymi, Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt.
3.    Opłaty za wszystkie uzgodnienia, postanowienia i decyzje niezbędne dla uzyskania ostatecznej pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID ponosi Wykonawca.
4.    Wykonawca pozyska z zasobów odpowiednich instytucji we własnym zakresie i na własny koszt materiały archiwalne niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.
5.    Podkład geodezyjny (mapa do celów projektowych) niezbędny do opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na własny koszt oraz przekaże Zamawiającemu z kompletną dokumentacja projektową.
6.    W zakres dokumentacji projektowej, objętej niniejszą umową, wchodzą wszelkie opracowania, których wykonanie jest konieczne w przypadku kolizji nowoprojektowanych oraz przeprojektowywanych elementów robót z istniejącą infrastrukturą techniczną.
7.    Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich uzupełnień
i poprawek wynikłych w tracie uzyskiwania uzgodnień, pozwoleń i decyzji.
8.    Dokumentacja projektowa musi zawierać wykaz opracowań oraz oświadczenie projektantów,   że:
a)    została opracowana zgodnie z niniejszą umową i obowiązującymi normami oraz przepisami techniczno – budowlanymi,
b)    jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji,
c)    posiada niezbędne uzgodnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9.    Dokumentacja projektowa powinna określać m.in. parametry techniczne
i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych i technologicznych, zawierać rysunki i schematy umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych  oraz uwarunkowań wykonawczych
10.    Parametry materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej należy opisywać zgodnie z art. 29 oraz 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z zapisem art. 31 cyt. wyżej ustawy, opracowana w ramach niniejszej umowy dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych.
W związku z powyższym Wykonawca sporządzając dokumentację projektową kierować się musi zasadami wynikającymi z zapisu art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych,   a w szczególności, iż: zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty przez Wykonawcę robót budowlanych,
a)    przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję,
b)    przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia   i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń  a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
c)    dokumentacja projektowa nie może przywoływać nazw własnych, producenta i innych utrudniających uczciwą konkurencję. Wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych, kiedy nie można opisać przedmiotu za pomocą obiektywnych dostatecznie dokładnych określeń, projektant dołączy stosowne zestawienie wszystkich użytych nazw produktu, technologii  i innych z dokładnym opisem wymaganych parametrów, opisujących warunki równoważności nieprecyzyjnie, tj. poprzez określenia np.: nie mniej, nie więcej, w przedziale „od… do…”.
VII.    Wymogi prawne dla formy i treści dotyczące dokumentacji
1.    Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi przepisów obowiązującego prawa,   
w szczególności:
a)    Ustawą z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
b)    Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
c)    Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia   25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
d)    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.
e)    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
f)    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.
g)    Ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
h)    Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  i ich usytuowanie.
i)    Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
j)    Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
k)    Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  w budownictwie.
l)    Ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
m)    Innymi obowiązującymi przepisami.

VIII.    Dodatkowe informacje, wymogi.
1.    Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji:  
1.1.    Wymagane jest by w ciągu 15 dni od dnia podpisania umowy odbyło się pierwsze spotkanie robocze Projektanta z Zamawiającym. Do tego czasu Projektant ma obowiązek dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zapoznania się z materiałami udostępnionymi   przez Zamawiającego.
1.2.    Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez jednostkę projektową rozwiązań  technicznych i standardów.
1.3.    Uzyskanie przez Projektanta mapy do celów projektowych.
1.4.    Niezwłoczne, po opracowaniu, przekazanie materiałów przygotowawczych oraz koncepcji, celem ich omówienia i akceptacji rozwiązań przez Zamawiającego.
1.5.    Dokumentację projektową należy skoordynować z innymi projektami prowadzonymi równolegle w obszarze inwestycji.  
1.6.    Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych  (w razie konieczności).
1.7.    Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień wymaganych przepisami prawa.
1.8.    Ewentualne przygotowanie i złożenie wniosku o uzyskanie odstępstwa Ministra infrastruktury od Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
1.9.    Uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających.
1.10.    Uzyskanie wszystkich koniecznych odstępstw od obowiązujących przepisów.
1.11.    Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną  oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
1.12.    Dokumentacja  powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia i sprawdzających.
1.13.    Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta
i sprawdzającego oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej.
1.14.    Projektant ponosi odpowiedzialność z tytułu zbyt późnego przekazania Zamawiającemu materiałów, opinii, uzgodnień i decyzji, skutkujących nieterminowością realizacji przedmiotu zamówienia ze względu na brak zezwoleń na prowadzenie badań archeologicznych,   które uzyskuje Zamawiający na podstawie przekazanego przez Projektanta uzgodnienia   i materiałów przygotowawczych.
1.15.    Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych).
1.16.    Dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

IX.    Informacje dodatkowe:
1.    Zamawiający przekaże Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Gminy Daleszyce przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej  lub uzyskiwaniu wymaganych zatwierdzeń i pozwoleń wystawione na wskazane przez Projektanta osoby.

X.    Załączniki
Załącznik nr 1. Mapka lokalizacyjna dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0336T w msc. Smyków wraz
z budową chodnika”

Załącznik nr 2. Mapka lokalizacyjna dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0372T w msc. Suków tzw. Borki wraz z budową chodnika”

Załącznik nr 3. Mapka lokalizacyjna dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 0332T w msc. Daleszyce ul. Kościuszki wraz z budową chodnika”
Załącznik nr 4. Mapka lokalizacyjna dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319008T Słopiec-Ławy-Niwy (do pętli w Niwach)”
Wykonawca powinien przewidzieć wszelkie prace niezbędne do wykonania powyższych prac, także te niewymienione przez Zamawiającego.
Szacunkową wycenę przesłać drogą elektroniczną (e-mail) w terminie do 15.01.2021r. na adres: pawel.dziewiecki@daleszyce.pl.
Powyższe działanie ma charakter rozpoznania rynku celem oszacowania wartości zamówienia i nie stanowi oferty handlowej ani nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Rozeznanie rynku
Dodany: 12.01.2021 godz. 14:36
 
Komplet załączników
Dodany: 12.01.2021 godz. 14:48
 Ostateczny termin składania ofert:
 15 stycznia 2021 godz. 15:30Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 12 stycznia 2021
Informacja opublikowana przez:
  dnia 12 stycznia 2021 godz. 14:36
Liczba odsłon:
  113 od 12 stycznia 2021 godz. 14:36  (średnio 8.23 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl