0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Rozeznanie rynku dla zamówienia na Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych na terenie gminy Daleszyce

Kategoria: Rozeznania rynku


Daleszyce, dnia 21.10.2020r.


Rozeznanie rynku dla zamówienia na „Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych na terenie gminy Daleszyce”

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Gmina Daleszyce zwraca się z prośbą
o dokonanie szacunkowej wyceny na Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych na terenie gminy Daleszyce.
Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego  wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań pn.:

1.     „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Brzechów wzdłuż rowu”
2.    „Wykonanie projektu drogi, druga linia zabudowy, ul. Skalna do drogi do Młyna
w sołectwie Mójcza”
3.    „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. nr 269/10”
4.     “Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0365T w miejscowości Komórki wraz z budową chodnika”
5.     “Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0336T w msc. Smyków wraz z budową chodnika”
6.     “Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0372T w msc. Suków tzw. Borki wraz z budową chodnika”
7.     “Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 0332T
w msc. Daleszyce ul. Kościuszki wraz z budową chodnika”

Zakres rzeczowy zamówienia:

Zadanie 1. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej
w msc. Brzechów wzdłuż rowu”
•    Droga zlokalizowana jest w miejscowości Brzechów wzdłuż rowu melioracyjnego
•    Długość drogi około 800mb
•    Termin wykonania do 15.07.2021r.
•    Droga oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem KD-D1 oraz KDW-2
•    Liczba działek do przejęcia procedurą ZRID -  4  (+/- 1)
•    Należy również zaprojektować sieć wodociągową o długości ok 0,95 km

Zadanie 2. „Wykonanie projektu drogi, druga linia zabudowy, ul. Skalna do drogi do Młyna
w sołectwie Mójcza”
•    Droga zlokalizowana jest w miejscowości Mójcza od ul. Do Młyna do ul. Skalnej
•    Długość drogi około 800mb
•    Droga oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem KD-D1
•    Liczba działek do przejęcia procedurą ZRID -  14 ( +/- 2 )
•    Termin wykonania do 15.07.2021r.
•    Należy również zaprojektować sieć wodociągową o długości ok 1 km, sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok 1,20 km

Zadanie 3. “Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc.   Słopiec dz. nr 269/10”
•    Droga zlokalizowana jest w miejscowości Słopiec na dz. nr ewid. 269/10
•    Długość drogi około 310mb
•    Droga oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem KDW5
•    Termin wykonania do 15.07.2021r.
•    Należy również zaprojektować sieć wodociągową o długości ok. 1,10 km, sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok 0,78 km.

Zadanie 4. “Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0365T w miejscowości Komórki wraz z budową chodnika”
•    Droga zlokalizowana jest w miejscowości Komórki na dz. nr ewid. 126
•    Długość drogi około 985mb
•    Droga oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem KD-Z
•    Termin wykonania do 15.07.2021r.

Zadanie 5. “Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0336T w msc. Smyków wraz z budową chodnika”
•    Droga zlokalizowana jest w miejscowości Smyków na dz. nr ewid. 661
•    Długość drogi około 1400mb z podziałem na dwa etapy:
- Etap I: długość około 935mb
- Etap II: długość około 465mb
•    Droga oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem KD-L
•    Termin wykonania do 15.07.2021r.

Zadanie 6. “Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0372T w msc. Suków tzw. Borki wraz z budową chodnika”
•    Droga zlokalizowana jest w miejscowości Suków na dz. nr ewid. 395/1 i 527
•    Długość drogi około 1770mb w podziale na dwa etapy:
- Etap I: długość około 970mb roboty na działce nr ewid. 395/1 i 527
- Etap II: długość około 800mb roboty na działce nr ewid. 527
•    Droga oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem KD-L3 i KD-G1
•    Termin wykonania do 15.07.2021r.

Zadanie 7. “Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 0332T
w msc. Daleszyce ul. Kościuszki wraz z budową chodnika”
•    Droga zlokalizowana jest w miejscowości Daleszyce na dz. nr ewid. 101/3
•    Długość drogi około 1550mb
•    Droga oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem KD-Z1 i KD-Z2
•    W ramach zadania należy zaprojektować budowę oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu DP0332T z DW 764.
•    Zadanie obejmuje zaprojektowanie chodnika na długości ok. 750mb oraz remont istniejącego chodnika i nawierzchni
•    Zamawiający przewiduje możliwość rozbicia zadania na dwa etapy – Etap I dotyczący remontu istniejącego chodnika i jezdni; Etap II przebudowa drogi z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego skrzyżowania z DW764.
•    Termin wykonania do 15.07.2021r.

W zakresie opracowania dokumentacji projektowej należy wykonać:

1.    Koncepcje projektową i uzgodnienie jej z zamawiającym.
2.    Inwentaryzacje zieleni z klasyfikacją drzew i krzewów do wycinki.
3.    Wykonanie badań gruntu (podłoża) i jego nośności.
4.    Projekt zagospodarowania działki, architektoniczno-budowlany, techniczny.
5.    Uzyskanie odstępstwa od budowy kanału technologicznego lub w przypadku odmowy odstępstwa opracowanie projektu budowlany kanału teletechnicznego
6.    Projekt budowlany dotyczący urządzeń elektroenergetycznych lub teletechnicznych (zakres i zawartość dokumentacji projektowej projektant uzgodni z właścicielem sieci) -  o ile zajdzie taka potrzeba
7.    Uzyskanie wszystkich wymaganych warunków, uzgodnień, opinii, decyzji
i zatwierdzeń przewidzianych dla uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe
8.    Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót / decyzji ZRID.
9.    Przeprowadzenie rozmów i negocjacji z gestorami sieci kolidującymi
z projektowaną inwestycją na temat ich przebudowy oraz podziału obowiązków
 i kosztów realizacji tych prac i przekazanie wniosków celem podjęcia decyzji przez Zamawiającego (w razie konieczności).
10.    Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem ostatecznego zatwierdzenia.
11.    W przypadku braku dostatecznego pasa drogowego należy uzyskać od właścicieli działek prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub wydzielić pas  uzyskując ZRID
12.    W ramach nadzoru autorskiego  inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do:
a)    Niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, jednak nie później niż jeden dzień roboczy od otrzymania wezwania;
b)    Opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych
i zamiennych wykonanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności
z wymaganiami dokumentacji projektowej;
c)    Wykonywania projektów zamiennych;
d)    Wyjaśniania Wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano-wykonawczą wątpliwości powstałych w toku realizacji robót;
e)    Wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

 
Wykonawca powinien przewidzieć wszelkie prace niezbędne do wykonania powyższych prac, także te niewymienione przez Zamawiającego.

Szacunkową wycenę przesłać drogą elektroniczną (e-mail) w terminie do 26.10.2020r. na adres: joanna.grzesik@daleszyce.pl

Powyższe działanie ma charakter rozpoznania rynku celem oszacowania wartości zamówienia i nie stanowi oferty handlowej ani nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  


Załącznik nr 1 do rozeznania rynku
                                         
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Siedziba …………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr NIP ……………………..………………………………………. Nr REGON …………………….……………………………
PESEL …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu / faksu/ ……………………………….………………..…/……………………………………….………………
E:mail: ………………………………………………………………………………………………..…………………………………

Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Daleszyce
26 – 021 Daleszyce, Pl. Staszica 9.
Adres do korespondencji:
26 – 021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11.
NIP 657 – 25 – 25 – 617
Regon 291010040

1.    Nawiązując do rozeznania rynku dla zamówienia pn.

Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych na terenie gminy Daleszyce

2.    Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę:

Zadanie 1: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Brzechów wzdłuż rowu”
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi:    
Cena netto: ……………………..zł ( słownie:………………………………………………………………………………),
VAT: ……………………..zł (słownie: ….……………………….……………………………….……………………………),
Cena brutto: ……………………..zł (słownie: ….…………………………………………………………………………),
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej:
Cena netto: ……………………..zł ( słownie:………………………………………………………………………………),
VAT: ……………………..zł (słownie: ….……………………….……………………………….……………………………),
Cena brutto: ……………………..zł (słownie: ….…………………………………………………………………………),
ŁĄCZNIE:
Cena netto: ……………………..zł ( słownie:………………………………………………………………………………),
VAT: ……………………..zł (słownie: ….……………………….……………………………….……………………………),
Cena brutto: ……………………..zł (słownie: ….…………………………………………………………………………),
Zadanie 2: „Wykonanie projektu drogi, druga linia zabudowy, ul. Skalna do drogi do Młyna
w sołectwie Mójcza”
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi:    
Cena netto: ……………………..zł ( słownie:………………………………………………………………………………),
VAT: ……………………..zł (słownie: ….……………………….……………………………….……………………………),
Cena brutto: ……………………..zł (słownie: ….…………………………………………………………………………),
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej:
Cena netto: ……………………..zł ( słownie:………………………………………………………………………………),
VAT: ……………………..zł (słownie: ….……………………….……………………………….……………………………),
Cena brutto: ……………………..zł (słownie: ….…………………………………………………………………………),
ŁĄCZNIE:
Cena netto: ……………………..zł ( słownie:………………………………………………………………………………),
VAT: ……………………..zł (słownie: ….……………………….……………………………….……………………………),
Cena brutto: ……………………..zł (słownie: ….…………………………………………………………………………),
Zadanie 3: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. nr 269/10”
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi:    
Cena netto: ……………………..zł ( słownie:………………………………………………………………………………),
VAT: ……………………..zł (słownie: ….……………………….……………………………….……………………………),
Cena brutto: ……………………..zł (słownie: ….…………………………………………………………………………),
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej:
Cena netto: ……………………..zł ( słownie:………………………………………………………………………………),
VAT: ……………………..zł (słownie: ….……………………….……………………………….……………………………),
Cena brutto: ……………………..zł (słownie: ….…………………………………………………………………………),
ŁĄCZNIE:
Cena netto: ……………………..zł ( słownie:………………………………………………………………………………),
VAT: ……………………..zł (słownie: ….……………………….……………………………….……………………………),
Cena brutto: ……………………..zł (słownie: ….…………………………………………………………………………),
Zadanie 4: “Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0365T w miejscowości Komórki wraz z budową chodnika”
Cena netto: ……………………..zł ( słownie:………………………………………………………………………………),
VAT: ……………………..zł (słownie: ….……………………….……………………………….……………………………),
Cena brutto: ……………………..zł (słownie: ….…………………………………………………………………………),
Zadanie 5: “Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0336T w msc. Smyków wraz z budową chodnika”
Cena netto: ……………………..zł ( słownie:………………………………………………………………………………),
VAT: ……………………..zł (słownie: ….……………………….……………………………….……………………………),
Cena brutto: ……………………..zł (słownie: ….…………………………………………………………………………),
Zadanie 6: “Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0372T w msc. Suków tzw. Borki wraz z budową chodnika”
Cena netto: ……………………..zł ( słownie:………………………………………………………………………………),
VAT: ……………………..zł (słownie: ….……………………….……………………………….……………………………),
Cena brutto: ……………………..zł (słownie: ….…………………………………………………………………………),
Zadanie 7: “Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 0332T
w msc. Daleszyce ul. Kościuszki wraz z budową chodnika”
Cena netto: ……………………..zł ( słownie:………………………………………………………………………………),
VAT: ……………………..zł (słownie: ….……………………….……………………………….……………………………),
Cena brutto: ……………………..zł (słownie: ….…………………………………………………………………………),

 


   …………………………….                                                                        ………………………….                                         /miejscowość, data/                                                                                        /podpis uprawnionego
                                       przedstawiciela Wykonawcy/

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Rozeznanie rynku
Dodany: 21.10.2020 godz. 14:12
 
Załączniki
Dodany: 21.10.2020 godz. 14:12
 Ostateczny termin składania ofert:
 26 października 2020 godz. 15:30Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 21 października 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 21 października 2020 godz. 14:12
Liczba odsłon:
  113 od 21 października 2020 godz. 14:12  (średnio 3.58 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl