0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami, (jeżeli wymagane) dla trzech lokalizacji na terenie gminy Daleszyce w ramach zadań funduszu sołeckiego

Numer: WI.ZP.271.2.37.2020.UL
Kategoria: Zamówienia poniżej wartości 130.000 euro


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro

Gmina Daleszyce
26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9,
www.daleszyce.pl
Adres do korespondencji:
Gmina Daleszyce
ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce
Wydział Inwestycji
Referat Zamówień Publicznych
tel. (041) 317-16-94 wew. 106, fax (041) 317-16-93
e-mail: gmina@daleszyce.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej wraz
z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami, (jeżeli wymagane) dla trzech lokalizacji na terenie gminy Daleszyce w ramach zadań funduszu sołeckiego”

Rodzaj zamówienia: dostawa
(usługa/dostawa/robota budowlana*)
Wspólny Słownik:
37535200-9 – Wyposażenie placów zabaw
45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45112720-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45000000-7 - Roboty budowlane
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1.    Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem inwestycji jest dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami, (jeśli wymagane) dla trzech lokalizacji na terenie gminy Daleszyce:
1.    Marzysz dz. nr ew. 661 ( przy budynku szkoły Podstawowej) - siłownia;
2.    Borków dz. nr ew. 268/5; 268/126 (obok siłowni plenerowej) – plac zabaw;
3.    Słopiec dz. nr ew. 223/2; 223/3 (obok placu zabaw) - siłownia.
Zestawienie elementów dla poszczególnych inwestycji:
1)    Siłownia plenerowa w msc. Marzysz
− tablica regulaminowa – szt. 1;
− trenażer nóg + stepper (na słupie) [Zamawiający nie dopuszcza rozdzielenia na dwa wolnostojące urządzenia] – szt. 1;
− wyciąg górny + wyciąg dolny (na słupie) [Zamawiający nie dopuszcza rozdzielenia na dwa wolnostojące urządzenia] – szt. 1;
− wioślarz – szt. 1.

2)    Plac Zabaw w msc. Borków
− tablica regulaminowa – szt. 1;
− zestaw zabawowy typu „dżungla” lub motyw roślinny (maksymalny wymiar 550x550cm) – szt. 1;
− huśtawka wagowa – szt. 1;
− karuzela krzyżakowa – szt. 1;
− huśtawka z siedziskiem płaskim i koszykowym – szt. 1;
Zamawiający nie dopuszcza urządzeń o konstrukcji drewnianej, wymagane urządzenia ze stali i tworzyw sztucznych
3)    Siłownia w msc. Słopiec
− tablica regulaminowa – szt. 1;
− jeździec – szt. 1;
− motyl podwójny– szt. 1;
− prasa nożna – szt. 1;
- orbitrek – szt. 1;
- wioślarz – szt. 1
- wahadło podwójne –szt. 1

Lokalizacja i umiejscowienie poszczególnych urządzeń zgodnie z załącznikami graficznymi.
    
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zaproszenia do składania ofert.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poniższe zadania:
Zadanie nr 1: Siłownia plenerowa w miejscowości Marzysz
Zadanie nr 2:  Plac zabaw w miejscowości Borków
Zadanie nr 3: Siłownia plenerowa w miejscowości Słopiec

Zamawiający informuje, że przy dostawach będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji, oznacza to, że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej.  Zamawiający gwarantuje odebranie min. 60% zamówienia urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 Zaproszenia do składania ofert.
2.    Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
1)    Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście od Pn. do Pt. w godz. od 08:00 do 15:00 lub telefonicznie pod numerem tel. 41 317-16-94.
2)    Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
- Michał Cichocki – Kierownik Wydziału Inwestycji w UMiG w Daleszycach tel. 41 317 – 16 – 94
         wew. 107
- Mariusz Świercz – Mariusz Świercz – gł. specjalista ds. inwestycji w UMiG w Daleszycach tel. 41 317 – 16 – 94 wew. 106
3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, kierując swoje pytanie w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@daleszyce.pl.

3.    Termin wykonania zamówienia dla zadania od 1 do 3:
Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 10.12.2020r.


4.    Gwarancja
Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

5.    Opis wymagań stawianych wykonawcy:
1)    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, osobami do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
2)    W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
a)    formularz ofertowy  - Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert;
b)    zatwierdzony projekt Umowy potwierdzający przyjęcie w całości jej postanowień – Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert;
c)    dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy  tj.  odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – jeżeli dotyczy;
d)     stosowne pełnomocnictwa - jeśli dotyczy:
•    przy składaniu oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
•    jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio
z dokumentów dołączonych do oferty.
3)    Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, najpóźniej przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do przedłożenia:
- szczegółowej kalkulacji cenowej w rozbiciu na ceny jednostkowe urządzeń (łącznie z transportem i montażem),  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 Zaproszenia do składania ofert;
- szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia w którym dla każdego sprzętu należy określić nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 Zaproszenia do składania ofert;
Dokumenty, o których mowa w pkt. 2a), 2b) oraz pkt. 3, winny być złożone w oryginale.
UWAGA!
1)    Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - osobę upoważnioną do podpisania oferty.
2)    Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści
w okresie trwania zamówienia.
3)    Zamawiający wymaga by oferta wraz z załącznikami oraz dokumenty składane na wezwanie   były sporządzone w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
4)    Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5)    Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz załącznikami.
6)    Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niespełniających warunków zamówienia oraz ofert niekompletnych.

6.    Miejsce i termin składania ofert:
1)    Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce,
ul. Sienkiewicza 11, (sekretariat -pokój nr 2), osobiście, pocztą, faksem na nr (041) 317 -16-93, e-mailem gmina@daleszyce.pl  w terminie do dnia  26.10.2020 r. do godz. 10:00.
2)    W przypadku oferty składanej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego, opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący: „Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami, (jeżeli wymagane) dla trzech lokalizacji na terenie gminy Daleszyce w ramach zadań funduszu sołeckiego”
3)    W przypadku oferty składanej faksem lub e-mailem, dokumenty należy złożyć w postaci skanów tych też dokumentów. Wiadomość e-mail, powinna zostać zatytułowana: „OFERTA NA „Dostawę oraz montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej wraz
z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami, (jeżeli wymagane) dla trzech lokalizacji na terenie gminy Daleszyce w ramach zadań funduszu sołeckiego”.
W przypadku przedłożenia przez Oferentów wymaganych dokumentów w postaci skanów (oferta złożona faksem/e–mailem), zobowiązuje się Wykonawcę, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, do przedłożenia najpóźniej do dnia podpisania umowy, dokumentów zgodnie z wymogami określonymi  w pkt. 5  Zaproszenia do składania ofert.
7.    Miejsce i termin otwarcia ofert
1)    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych od dnia składania ofert.
2)    Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
8.    Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
1)    Kryteria oceny ofert stanowi cena 100%. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty. Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o załączony opis przedmiotu zamówienia oraz zapisy Zaproszenia do składania ofert.
2)    Oferta z najniższą ceną złożona  przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
3)     Zamawiający ustala, że obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe.
4)    Jeżeli cena oferty będzie budzić wątpliwości, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy
o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny.  
5)    W przypadku złożenia dwóch ofert o takiej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców do powtórnego złożenia ofert. Przy czym wartość złożonej oferty nie może być większa od wcześniej zaproponowanej.
6)    Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7)    Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
8)    Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- została złożona po terminie.
9) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia  wadą;
- nie wpłynęła żadna oferta;
- cena najkorzystniejszej oferty lub ofert z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą     zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - nie stosuje się
w przypadku możliwości zwiększenia przez Zamawiającego dostępnych środków;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  
9.    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres oraz cenę Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
 i Gminy w Daleszyce oraz na stronie internetowej http://bip.daleszyce.pl.
10.    Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana faksem/e:mail lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.
11.    Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)    Administratorem danych osobowych jest Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce,  kontakt email: gmina@daleszyce.pl.
2)    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email:  iod@abi-net.pl.
3)    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4)    Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.)
5)    Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami
o archiwach.
6)    Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych.
7)    Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
8)    W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9)    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10)    Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
11)    W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12)    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa (za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę).
12. Załączniki do Zaproszenia do Składania ofert
Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik Nr 3 Wzór umowy

Daleszyce, dnia 12.10.2020 r.                                 

Burmistrz Miasta i Gminy
               Daleszyce

 


Dodano 15 października 2020 godz. 14:41 przez

Daleszyce, 15.10.2020 r.

Informacja nr 1
dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej wraz
z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami, (jeżeli wymagane) dla trzech lokalizacji na terenie gminy Daleszyce w ramach zadań funduszu sołeckiego”

Zamawiający działając na podstawie zapisów pkt. 2 Zaproszenia do składania ofert, udziela odpowiedzi na zadane pytania:
Pytanie 1:
Prosimy o potwierdzenie, że w związku z panującą pandemią i trudną sytuacją na rynku, Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia w terminie do 20.12.2020r. Czas realizacji zamówienia wydłużył się dlatego większość Oferentów będzie miało trudności w realizacji przedmiotu zamówienia w tym terminie.
Odpowiedź:
Zamawiający przesuwa termin realizacji do dnia 15.12.2020r.
Pytanie 2:
Proszę o przesłanie ilustracji urządzeń których Państwo oczekujecie. Posłuży ona jedynie jako inspiracja.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że podane nazwy urządzeń są jednoznaczne i wystarczające do identyfikacji oczekiwanych urządzeń, jedynie w przypadku zestawu zabawowego Zmawiający załącza ilustracje, dopuszczając równoważność urządzeń pod warunkiem zachowania motywu.
Pytanie 3:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny urządzenia montowane na pylonie. Pozwoli to na dowolną kombinację urządzeń. Dzięki temu Oferenci będą mogli przedstawić urządzenia fitness których Państwo oczekujecie, natomiast Zamawiający wybierze ofertę korzystną cenowo. Zestawienie urządzeń na słupie w dużym stopniu ogranicza konkurencje ponieważ taką konfigurację urządzeń posiadają jedynie nie liczne firmy. Proponowane przykładowe urządzenia w załączniku.  
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza urządzenia montowane na pylonie.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert.
Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to 27.10.2020r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:
1.    treść pkt. 3 Zaproszenia do składania ofert, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 15.12.2020r.
2.    treść pkt. 6 ppkt. 1) Zaproszenia do składania ofert, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
1)    Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11, (sekretariat -pokój nr 2), osobiście, pocztą, faksem na nr (041) 317 -16-93, e-mailem gmina@daleszyce.pl  w terminie do dnia  27.10.2020 r. do godz. 10:00.
3.    treść §3 ust. 1 projektu umowy stanowiący załącznik nr 3 Zaproszenia do składania ofert, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia do 15.12.2020r.

 


Dodano 19 października 2020 godz. 14:21 przez

Daleszyce, dn. 15.10.2020 r.

Informacja nr 2

dla Wykonawców

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej wraz
z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami, (jeżeli wymagane) dla trzech lokalizacji na terenie gminy Daleszyce w ramach zadań funduszu sołeckiego”

 

Zamawiający działając na podstawie zapisów pkt. 2 Zaproszenia do składania ofert, udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Czy przedstawiony wymiar urządzenia zabawowego dotyczy samego urządzenia czy urządzenia wraz ze strefą bezpieczną?

Odpowiedź:

Jest to maksymalny wymiar urządzenia.

 

Pytanie 2:

Proszę o sprecyzowanie jaką należy przyjąć do wyceny nawierzchnię bezpieczną pod urządzenie zabawowe, które ma HIC 160 oraz huśtawkę z siedziskiem płaskim i koszykowym?

Odpowiedź:

Nawierzchnie bezpieczne należy przyjąć, jako piaskowe.

Pytanie 3:

Czy Inwestor wymaga aby wyszczególnione urządzenia placu zabaw miały certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodności urządzeń z normą PN-EN 1176 (zgodność potwierdzona Certyfikatem lub Deklaracją Zgodności).

Pytanie nr 4

Czy Inwestor wymaga przedłożenia badań wydanych przez laboratorium z akredytacją PCA potwierdzających brak związków metali ciężkich w zastosowanych tworzywie LLDPE, z którego zbudowano urządzenie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodności urządzeń z normą PN-EN 1176 (zgodność potwierdzona Certyfikatem lub Deklaracją Zgodności).

Pytanie nr 5

Czy Inwestor wymaga przedłożenia badań na antypoślizgowość powierzchni przeznaczonych do ruchu (np. podestów, schodów) zestawu zabawowego wydanych przez niezależną jednostkę
z akredytacją PCA?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodności urządzeń z normą PN-EN 1176 (zgodność potwierdzona Certyfikatem lub Deklaracją Zgodności).


» ZAŁĄCZNIKI «
Zaproszenie do składania ofert
Dodany: 13.10.2020 godz. 14:04
 
Załączniki
Dodany: 14.10.2020 godz. 10:48
 
Informacja nr 1 dla Wykonawców
Dodany: 15.10.2020 godz. 13:47
 
Załacznik do Informacji nr 1
Dodany: 15.10.2020 godz. 13:47
 
Załącznik nr 3 po modyfikacji
Dodany: 15.10.2020 godz. 13:47
 
Informacja nr 2 dla Wykonawców
Dodany: 19.10.2020 godz. 14:21
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Dodany: 27.10.2020 godz. 14:29
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 28.10.2020 godz. 15:21
 Ostateczny termin składania ofert:
 27 października 2020 godz. 10:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 13 października 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 13 października 2020 godz. 14:04
Liczba odsłon:
  432 od 13 października 2020 godz. 14:04  (średnio 2.02 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl