0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Borków oraz boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mójcza

Numer: AR.ZP.271.19.2020


Ogłoszenie nr 596642-N-2020 z dnia 2020-10-13 r.

Gmina Daleszyce: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Borków oraz boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mójcza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9 , 26-021  Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693.
Adres strony internetowej (URL): www.daleszyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Daleszyce ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Borków oraz boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mójcza
Numer referencyjny: AR.ZP.271.19.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Borków oraz boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mójcza" Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania: Zadanie 1 – „Boisko wielofunkcyjne w Borkowie” Teren objęty opracowaniem znajduje się w gm. Daleszyce, w miejscowości Borków, na działce o nr ewid. 268/39. Zaprojektowano boisko sportowe o powierzchni: 968 m2, długość - 44,00 m, szerokość - 22,00 m, z nawierzchnią z trawy syntetycznej, o parametrach dopasowanych do przeznaczenia boiska, wys. min 15 mm. Konstrukcja podłoża (warstwa nośna i wyrównawcza) z kruszyw o odpowiedniej granulacji. Oddzielenie boiska od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm układanych na ławie betonowej z oporem. Wzdłuż dłuższego boku boiska, od strony południowo - wschodniej, przewiduje się trybunę jednorzędową modułową o ilości miejsc 70 szt. Na terenie boiska wielofunkcyjnego przewidziano rozgrywanie następujących dyscyplin sportowych: - piłka ręczna oraz mini piłka nożna 20x40 m, - siatkówka 18x9 m. Boiska będą posiadały bezpieczny obwód wychodzący poza linie pasów gry o szerokości od 1,0 m do 2,0 m. W skład wyposażenia sportowego wchodzą: - bramka stalowa (3x2m), ocynkowana, montowana w tulejach, z siatką – szt. 2, - zestaw do siatkówki, wielofunkcyjny (badminton, tenis, siatkówka) - słupki stalowe – szt. 2 z tulejami do montowania w podłożu, z możliwością demontażu, z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa – 1 zestaw. Teren całego boiska zostanie ogrodzony z czterech stron piłkochwytem wys. 6m, z siatki polipropylenowej, bezwęzłowej, w kolorze zielonym, grubości splotu 5 mm i wymiarze oczka 8x8cm, rozwieszonej na naciągniętych między słupami linkach stalowych. Słupy stalowe malowane farbą chlorokauczukową zamontowane na fundamentach betonowych punktowych z zastrzałami stabilizującymi w polach skrajnych oraz wg wytycznych producenta. Piłkochwyt wyposażony będzie w dwie furtki, o szerokości 1,2 m, wzdłuż boku z trybunami i po jednej furtce, o szerokości 1,2 m, na bokach krótszych. Dodatkowo zaprojektowano utwardzenie terenu (pas szer. ok 1,2 m z koski betonowej szarej) stanowiące dojście do boiska i połączone z istniejącymi drogami utwardzonymi. „Zero” boiska zostało posadowione na poziomie 250,30 m n.p.m.. Odwodnienie terenu boiska poprzez wyprofilowanie spadków dwukierunkowych wynoszących 0,5% w kierunku terenów zielonych - do gruntu. Szczegółowe rozwiązania projektowe zostały przedstawione w części architektoniczno – budowlanej projektu oraz w specyfikacji technicznej. Szczegółowy zakres robót znajduje się w dokumentacji technicznej (dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja geotechniczna) będącej załącznikiem do przetargu. Należy przewidzieć dostawę sprzętu sportowego niezbędnego do funkcjonowania obiektów zgodnie z przeznaczeniem (bramki, siatki itp.) Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2020” Zadanie 2 – „Boisko piłkarskie przy Szkole Podstawowej w Mójczy (wraz z oświetleniem)”. Teren objęty opracowaniem znajduje się w gm. Daleszyce, w miejscowości Mójcza, na działce o nr ewid. 15/4. Zaprojektowano boisko sportowe o powierzchni: 1144 m2, długość - 52,00 m, szerokość - 22,00 m, z nawierzchnią z trawy syntetycznej, o parametrach dopasowanych do przeznaczenia boiska, wys. min 60 mm. Konstrukcja podłoża (warstwa nośna i wyrównawcza) z kruszyw o odpowiedniej granulacji. Oddzielenie boiska od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm układanych na ławie betonowej z oporem. Wzdłuż dłuższego boku boiska, od strony południowej, przewiduje się trybunę jednorzędową modułową o ilości miejsc 70 szt. Na terenie boiska o wymiarach 20x48 m, przewidziano pole do gry - mini piłka nożna. Boisko będzie posiadało bezpieczny obwód wychodzący poza linie pasów gry o szerokości od 1,0 m do 2,0 m. W skład wyposażenia sportowego wchodzi: - bramka stalowa (5x2m), ocynkowana, montowana w tulejach, z siatką – szt. 2. Teren całego boiska zostanie ogrodzony z czterech stron piłkochwytem wys. 6,0 m, z siatki polipropylenowej, bezwęzłowej, w kolorze zielonym, grubości splotu 5 mm i wymiarze oczka 8x8cm, rozwieszonej na naciągniętych między słupami linkach stalowych. Słupy stalowe malowane farbą chlorokauczukową zamontowane na fundamentach betonowych punktowych z zastrzałami stabilizującymi w polach skrajnych oraz wg wytycznych producenta.. Piłkochwyt wyposażony będzie w dwie furtki, o szerokości 1,2 m, wzdłuż boku z trybunami i po jednej furtce, o szerokości 1,2 m, na bokach krótszych. Dodatkowo zaprojektowano utwardzenie terenu (pas szer. od 1,0 m do 1,3 m z koski betonowej szarej) stanowiące dojście do boiska i połączone z istniejącymi drogami utwardzonymi. Z uwagi na znaczne nachylenie terenu „zero” boiska zostało posadowione na poziomie 272,00 m n.p.m., lokalizacja ta wymusza wykonanie skarpowania terenu od strony zachodniej o wysokości ok. 1,9 m, natomiast od strony wschodniej wymaga wykonania nasypu o wysokości ok. 1,80 m, od poziomu istniejącego terenu. Odwodnienie terenu boiska poprzez wyprofilowanie spadków dwukierunkowych wynoszących 0,6% w kierunku terenów zielonych - do gruntu. W celu zabezpieczenia terenu boiska przed napływem wody opadowej ze skarpy, zlokalizowanej od strony zachodniej, zaprojektowano wzdłuż krótszego boku od ww. strony krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm układane na ławie betonowej z oporem, których zadaniem jest zatrzymanie napływających wód opadowych. Odprowadzenie wód opadowych w niższe partie terenu realizowane będzie poprzez cieki korytkowe betonowe usytuowane wzdłuż trzech boków boiska. Szczegółowe rozwiązania projektowe zostały przedstawione w części architektoniczno – budowlanej projektu oraz specyfikacji technicznej. Zamawiający wymaga zamianę jednych schodów terenowych na pochylnie (zalecane wydłużenie biegu w kierunku Szkoły Podstawowej). W celu zapewnienia oświetlenia przyszkolnego boiska w miejscowości Mójcza, zostały zaprojektowane 4 słupy oświetleniowe umieszczone w narożnikach boiska, po zewnętrznej stronie ogrodzenia. Na słupach projektuje się 8 opraw oświetleniowych LED 150W, po dwie oprawy na każdym słupie. Zasilanie oświetlenia boiska odbywać się będzie z obwodu oświetlenia terenu szkoły w Mójczy. Na ostatnim w obwodzie słupie oświetlenia terenu szkoły, należy zabudować szafkę rozdzielczą, w której zostanie zabudowany licznik energii elektrycznej, pobieranej przez oświetlenie boiska oraz zabezpieczenie nadmiarowo prądowe tego obwodu. Od ostatniej w obwodzie lampy oświetlenia terenu do oświetlenia boiska, należy poprowadzić kabel typu YKY 2x4mm2. Na południowo wschodnim słupie oświetlenia terenu należy zabudować szafkę rozdzielcza wyposażoną w wyłącznik oświetlenia boiska. Od południowo-wschodniego słupa oświetlenia boiska, do pozostałych słupów zasilanie należy prowadzić kabel typu YKY 2x2,5mm2. Kable pomiędzy słupami oświetlenia boiska oraz zasilaniem należy układać w ziemi. Należy sprawdzić istniejący kabel zasilający pomiędzy ostatnią, a przedostatnia lampą oświetlenia terenu szkoły, w przypadku wykrycia uszkodzenia kabla należy kabel naprawić lub wymienić. Sterowanie oświetleniem wykonać w sposób pozwalający załączyć każdą lampę indywidualnie oraz wszystkie w komplecie. Zamawiający wyjaśnia dodatkowo, że wyceniając i wykonując oświetlenie boiska należy przyjąć wymiary boiska z dokumentacji części budowlanej obiektu tj.: 22,0 x 52,0 m. Szczegółowy zakres robót znajduje się w dokumentacji technicznej (dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja geotechniczna) będącej załącznikiem do przetargu. Należy przewidzieć dostawę sprzętu sportowego niezbędnego do funkcjonowania obiektów zgodnie z przeznaczeniem (bramki, siatki itp.) Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2020”.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111200-0
45212221-1
45112720-8
45342000-6
45316100-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 6.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. będą prace z zakresu: Roboty w zakresie budowy boisk sportowych. Przygotowanie terenu pod budowę. Wyposażenie boiska. Roboty związane z nawierzchniami utwardzonymi. Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 6.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy tylko po przeprowadzenie negocjacji. 6.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym. 6.5 Zamówienie o którym mowa w pkt.6.1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 6.2.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-07-01

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada środki lub zdolność kredytową w tej samej wysokości na kwotę nie mniejszą niż: Zadanie 1: 200 000,00 PLN Zadanie 2: 250 000,00 PLN b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż: Zadanie 1: 300 000,00 PLN Zadanie 2: 400 000,00 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Zadanie 1: jedną robotę budowlaną związaną z budową/ przebudową/ rozbudową boiska sportowego. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 300 000,00 zł brutto. Zadanie 2: jedną robotę budowlaną związaną z budową/ przebudową/ rozbudową boiska sportowego wraz z oświetleniem. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 350 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: Zadanie 1: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, oraz posiada doświadczenie w kierowaniu robotami (jako kierownik budowy) od rozpoczęcia do zakończenia na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową, przebudową lub rozbudową boiska lub stadionu sportowego lub obiektu sportowego. Zadanie 2: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, oraz posiada doświadczenie w kierowaniu robotami (jako kierownik budowy) od rozpoczęcia do zakończenia na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową, przebudową lub rozbudową boiska lub stadionu sportowego lub obiektu sportowego. • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w zakresie branży elektrycznej. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego. Uwaga ! Tym samym Kierownikiem budowy można wykazać się do wszystkich zadań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 SIWZ 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4 SIWZ, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) SIWZ - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) SIWZ - załącznik nr 6 SIWZ 3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. 9.4.3 a) SIWZ 4. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 b) SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 2. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 2 SIWZ) 3. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości: Zadanie 1: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 groszy) Zadanie 2: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


Dodano 19 października 2020 godz. 12:15 przez

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Borków oraz boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mójcza”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

 

Pytanie 1

Proszę potwierdzić ze utwardzenie terenu występuje w kostce o grubości 10 cm (utwardzenie terenu strefa trybun) oraz grubości 6 cm pozostałe utwardzenia terenu.

Zgodnie z dokumentacja projektową – opis techniczny, rozwiązania architektoniczno-budowlane.

Pytanie 2

Jaki okres czasowy pielęgnacji trawników należny przyjąć w Borkowie oraz Mójczy?

Odpowiedź: Poprzez pielęgnacje Zmawiający uzna zasianie, podlewanie przez okres tygodnia (w zależności od warunków pogodowych) oraz zwałowanie trawników.

Pytanie 3

Proszę o projekt oraz technikę wykonania balustrady.

Balustrady o konstrukcji stalowej, malowane proszkowo RAL 6005 (warstwa gruntująca
i nawierzchniowa) o łącznej grubości min. 150 mikrometrów. Balustrady należy wykonać zgodnie
z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pytanie 4

Czy na działkach występuje uzbrojenie terenu?

Zamawiający dysponuje jedynie danymi udostępnionymi w postepowaniu, tj. mapami do celów projektowych.

Pytanie 5

Wśród parametrów trawy dla nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Borkowie Zamawiający wymaga włókna polipropylenowego. Pragniemy zauważyć, że włókna fibrylowane z polipropylenu wykonywane były
w przeszłości, niemniej jednak z uwagi na fakt, że włókno polipropylenowe jest dużo twardsze, co powodowało dużą ilość obtarć naskórka u użytkowników podczas wślizgów, trawy z włókien polipropylenowych zostały wycofane z produkcji. Aktualnie tendencją rynku europejskiego jest produkowanie sztucznych traw jak najbardziej zbliżonych właściwościami do trawy naturalnej, stąd wszyscy najwięksi producenci europejscy produkują trawy zarówno piłkarskie jak i wielofunkcyjne z włókien 100% polietylen.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy z włókien polipropylenowych
i polietylenowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

 

Pytanie 6

Dotyczy zadania – boisko piłkarskie w miejscowości Mójcza.

Prosimy do dopuszczenie do przetargu badań z zasypem SBR, zaznaczając, że podczas realizacji zadania

będzie użyty granulat EPDM z produkcji pierwotnej lub recyklingu. Badania laboratoryjne przeprowadzane są przez większość producentów nawierzchni syntetycznych z użyciem podstawowego granulatu, czyli SBR. Producenci badają trawy z SBR, ponieważ jest to najgorszy granulat na rynku. Jeżeli trawa jest dopuszczona do użytku z gorszym granulatem, tym bardziej będzie spełniała wymagania z lepszym granulatem.

Odpowiedź:

Zamawiający określił rodzaj zasypki trawy syntetycznej boiska piłkarskiego granulatem EPDM natomiast nie dopuszcza zmiany na zasypkę SBR. W zakresie wymaganych badań Zamawiający dopuszcza raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium zajmujące się badaniami nawierzchni sportowych (np. Labosport lub ISA-SPORT lub SPORT LABS Ltd.) dotyczący oferowanego systemu nawierzchni, tj. podkład elastyczny + sztuczna trawa + dowolne wypełnienie, posiadające atest PZN i deklaracje zgodności z Polskimi Normami oraz autoryzacje producenta.


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 13.10.2020 godz. 13:47
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 13.10.2020 godz. 13:47
 
Załączniki
Dodany: 13.10.2020 godz. 13:47
 
Informacja dla Wykonawców nr 1
Dodany: 19.10.2020 godz. 12:15
 
Informacja dla Wykonawców
Dodany: 22.10.2020 godz. 10:47
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Dodany: 28.10.2020 godz. 14:17
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 10.11.2020 godz. 14:26
 Ostateczny termin składania ofert:
 28 października 2020 godz. 10:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Anna Kosmala [Kierownik Wydziału Administracji i Rozwoju] dnia 13 października 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 13 października 2020 godz. 13:47
Liczba odsłon:
  994 od 13 października 2020 godz. 13:47  (średnio 4.41 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl