0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Udzielenie Gminie Daleszyce kredytu długoterminowego

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej

Numer: WI.ZP.271.3.4.2020.UL


Daleszyce, dnia 25.06.2020 r.

S p e c y f i k a c j a
 I s t o t n y c h  W a r u n k ó w  Z a m ó w i e n i a
(SIWZ)

1.    Nazwa oraz adres zamawiającego.
Zamawiający:      

Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce
Tel/fax  (0-41) 317 16 94, (0-41) 317 16 93
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 730 - 1530
adres strony internetowej: www.daleszyce.pl
e-mail: gmina@daleszyce.pl
Adres korespondencyjny:
Gmina Daleszyce
ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce

2.    Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 9 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.)
z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1 000 000 euro oraz świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie.
Pomocniczo w celu przeprowadzenia postępowania stosuje się zapisy art. 24aa ust. 1 oraz inne przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
3.    Opis przedmiotu zamówienia.
    

„Przewozy autobusowe  o  charakterze użyteczności publicznej”


1)    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na liniach komunikacyjnych:
1.    Mójcza (pętla ) - Mójcza ul. Chabrowa- Suków- Niestachów – Kranów- Daleszyce  (Rynek)
w granicach administracyjnych Gminy Daleszyce
2.    Trzemosna (pętla) – Borków-Kaczyn - Znojów-Marzysz Pierwszy – Marzysz Drugi – Podmarzysz - Suków Borki w granicach administracyjnych Gminy Daleszyce
3.    Sieraków( koniec wsi) – Smyków – Daleszyce – Brzechów - Niestachów w granicach administracyjnych Gminy Daleszyce
4.    Widełki - Cisów (remiza) – Niwy – Daleszyce - Słopiec - Borków – Kaczyn – Marzysz - Suków (skrz. Borki) w granicach administracyjnych Gminy Daleszyce

przy uwzględnieniu dofinansowania ze środków w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i budżetu gminy Daleszyce od m-ca lipca do 31.12 2020 r.

2)    Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania:

1.    Mójcza (pętla autobusowa) - Mójcza ul. Chabrowa - Suków- Niestachów – Kranów - Daleszyce (Rynek) w granicach administracyjnych Gminy Daleszyce”

a)    Długość linii komunikacyjnej 29,40 km,
b)    ilość wozokilometrów – 7 408,80.
c)    liczba zatrzymań na przystankach w obu kierunkach   -  22.
d)    częstotliwość połączeń  - 44,
e)    w granicach administracyjnych Gminy  Daleszyce usługa będzie dofinansowana ze środków w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

2.    Trzemosna (pętla) – Borków-Kaczyn- Znojów-Marzysz Pierwszy – Marzysz Drugi – Podmarzysz- Suków Borki w granicach administracyjnych Gminy Daleszyce”

a)    Długość linii komunikacyjnej 42,2 km,
b)    ilość wozokilometrów – 21 268,80,
c)    liczba zatrzymań na przystankach w obu kierunkach   -  36,
d)    częstotliwość połączeń  - 84,
e)    w granicach administracyjnych Gminy  Daleszyce. usługa będzie dofinansowana ze środków w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

3.    Sieraków (koniec wsi) – Smyków – Daleszyce – Brzechów - Niestachów w granicach administracyjnych Gminy Daleszyce”

a)    Długość linii komunikacyjnej 30,60 km,
b)    ilość wozokilometrów – 15 422,40,
c)    liczba zatrzymań na przystankach w obu kierunkach   -  32,
d)    częstotliwość połączeń  - 84,
e)    w granicach administracyjnych Gminy  Daleszyce. usługa będzie dofinansowana ze środków w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

4.    Widełki (Zarobińskie)- Cisów (remiza) – Niwy – Daleszyce - Słopiec - Borków – Kaczyn – Marzysz - Suków  (skrz. Borki) w granicach administracyjnych Gminy Daleszyce”

a)    Długość linii komunikacyjnej 42,2 km,
b)    ilość wozokilometrów – 23 133,60,
c)    liczba zatrzymań na przystankach w obu kierunkach   -  42,
d)    częstotliwość połączeń  - 63,
e)    w granicach administracyjnych Gminy  Daleszyce. usługa będzie dofinansowana ze środków w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

3)    Uwagi:
1.    Przewóz osób ma się odbywać w ramach transportu publicznego zgodnie z harmonogramem kursów stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ i przepisami ustawy o publicznym transporcie drogowym. Przewozy na terenie gminy Daleszyce mają być dostosowane komunikacyjnie do świadczonych usług komunikacyjnych przez przewoźników, które zabezpieczą dojazd pasażerów do miasta Kielce (dworzec PKS-zadanie nr 3 oraz Kielce ulica Żytnia – zadania 1,2,4).
2.    W ramach kursów przewidzianych do dofinansowania - Oferent winien zabezpieczyć dodatkowe kursy na poszczególnych  liniach podane w zał. nr 5 do SIWZ.

4)    Wymagania dotyczące środków transportu:
1.    Zamawiający wymaga świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia pojazdami spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo
o ruchu drogowym i w przepisach wykonawczych do wymienionej ustawy, w szczególności wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
2.    Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę odpowiednią ilością pojazdów w celu realizacji całego przedmiotu zamówienia, każdy posiadający co najmniej 20 miejsc siedzących, pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
3.    Wykonawca zobowiązany jest zapewnić minimum po jednym pojeździe zastępczym, dla każdego z pojazdów, gwarantującym ciągłą obsługę linii o parametrach wyżej opisanych.
4.    Pojazdy będą czyste oraz w pełni sprawne techniczne i będą posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone odpowiednim  wpisem w dowodzie rejestracyjnym.
5)    Wymagania dotyczące Wykonawcy:
1.    Przez okres obowiązywania umowy Wykonawca  musi posiadać uprawnienia (licencje) na wykonywanie krajowego transportu drogowego  osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym,
2.    Świadczenie usług musi odbywać się na podstawie przewidzianego prawem zezwolenia na regularny przewóz osób dla miejscowości objętych przedmiotem zamówienia,
6)    Wymagania dotyczące uprawnień i obowiązków przewożonych osób:
1.    Wykonawca będzie pobierał opłaty od osób korzystających ze świadczonych przez niego usług
w wysokości porównywalnej z opłatami jakie obowiązują na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Daleszyce.
2.    Wykonawca dla osób korzystających z świadczonych przez niego usług będzie stosował ustawowe ulgi.
3.    Przed zawarciem umowy przewoźnik przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną wysokość cen za usługi.   

7)    Warunki dotyczące zawarcia umowy i rozliczenia usług:
1.    Z Wykonawcą, który złoży poprawną z punktu widzenia formalnego oraz najkorzystniejszą  ofertę Zamawiający zawrze umowę po uzyskaniu przez przewoźnika zgody na korzystanie
z przystanków, uzgodnieniu rozkładu jazdy, uzgodnieniu wysokości opłat za usługi oraz przedłożeniu kopii  zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób; umowa zostanie zawarta o treści  załączonej  do niniejszego SIWZ, wynagrodzenie przewoźnika stanowić będzie iloczyn podanej w ofercie stawki jednostkowej za jeden wozokilometr oraz ilości faktycznie wykonanych wozokilometrów w danym miesiącu.

4.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej.

5.    Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poniższe zadania:
Zadanie nr 1: Mójcza (pętla ) - Mójcza ul. Chabrowa- Suków- Niestachów – Kranów- Daleszyce   
                           (Rynek) w granicach administracyjnych Gminy Daleszyce
Zadanie nr 2: Trzemosna (pętla) – Borków-Kaczyn - Znojów-Marzysz Pierwszy – Marzysz Drugi
                             – Podmarzysz – Suków Bork w granicach administracyjnych Gminy Daleszyce
Zadanie nr 3: Sieraków (koniec wsi) – Smyków – Daleszyce – Brzechów – Niestachów
                            w granicach administracyjnych Gminy Daleszyce
Zadanie nr 4: Widełki – Cisów (remiza) – Niwy – Daleszyce – Słopiec – Borków – Kaczyn –
                             Marzysz - Suków (skrz. Borki) w granicach administracyjnych Gminy Daleszyce
    
6.    Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień powtarzających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6.
7.    Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8.    Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

9.    Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kodu CPV
60112000-6 – Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
    
10.    Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do  wykluczenia.

10.1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
10.1.1. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,
10.1.2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
10.2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenie, wraz z dokumentami w zakresie:
10.2.1     spełnienia warunków udziału w postępowaniu
10.2.2     braku podstaw do wykluczenia
10.2.3    potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych
10.3. Oświadczenia o którym mowa w pkt. 10.2 należy złożyć na wzorach załącznikach do SIWZ, załącznik nr 2 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz przesłanek wykluczenia z postępowania.
    10.3.1    Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że:
a)    w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami;
b)    w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące
w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty;
c)    Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.
10.4. Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia;    
10.4.1    kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
     Na potwierdzenie należy złożyć:
- licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DZ.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zmianami)
10.4.2     zdolności technicznej lub zawodowej;
a)     Wykonane usługi
      Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie.

b) wykaz pojazdów
Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę odpowiednią ilością pojazdów w celu realizacji całego przedmiotu zamówienia, każdy posiadający co najmniej 20 miejsc siedzących, pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie.

Właściwe dokumenty dotyczące przeglądów technicznych, tj. dowodów rejestracyjnych pojazdów wraz z informacją o przeglądach technicznych celem potwierdzenia wieku pojazdów i ich stanu technicznego oraz posiadania ważnego ubezpieczenia OC, Wykonawca przedkłada przed podpisaniem umowy.
    
10.4.3     sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy.
 
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie.

10.4.4. braku podstaw wykluczenia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  zamówienia, Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty i oświadczenia:
a)    Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę,
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2019 poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 498); - wymagany dokument; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;
11.    Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych
w pkt. 10.4.4 SIWZ.
12.    Dodatkowe wymagania od Wykonawców.
12.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części usług innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:
12.1.1.  określenia w złożonej ofercie informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych .
12.1.2.    Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia
o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie udostępnił swoich  zasobów.
12.1.3.    za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych podwykonawców do realizacji zamówienia.
12.1.4. powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
12.1.5. jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

13.    Informacje dotyczące warunków składania ofert
13.1.    Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
13.2.    Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej  specyfikacji i z zastrzeżeniem pkt. 5.2. niniejszej SIWZ.
 13.3.  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
14.1    Oferta musi zawierać:
x    Oświadczenie woli (oferta) zawiera
1.        Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „Formularz ofertowy” – załącznik nr 1 do SIWZ. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie koszty.
2.        Oświadczenie o których mowa w pkt. 10.2  (załącznik nr 2 do SIWZ)
3.        Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
4.        Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 10.4.4
14.2.    Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
14.3.    Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty lub na wezwanie
w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”; ponadto wraz z tymi dokumentami należy załączyć w formie opisowej, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14.4.    Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika.
    Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów musi być złożone w formie oryginału.
14.5.    Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą  i na wezwanie zamawiającego były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
15.    Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
15.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu
i elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Adres email i numer faksu został podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Oferty i dokumenty w tym uzupełniania składa się w formie pisemnej,
a w przypadku składania kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Tym samym składanie oferty
i dokumentów w tym uzupełniania za pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłyną dokumenty w formie pisemnej.
15.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.                
16.    Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
16.1    Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:    
Jolanta Stachowicz – Kierownik Wydziału Gospodarki Mienia Komunalnego i Rolnictwa tel. 41 317 16 94 (wew. 108)
Jerzy Piórczyk – Pracownik Wydziału Gospodarki Mienia Komunalnego i Rolnictwa tel. 41 317 16 94 (wew. 136)
    
16.2    Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:00
w siedzibie zamawiającego i prowadzącego postępowanie. W ramach informacji telefonicznych zamawiający i prowadzący postępowanie nie udziela informacji wyjaśniających zapisy SIWZ, telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze organizacyjnym np.;  jak można zadać pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane pytanie na określony temat i gdzie można znaleźć udzieloną odpowiedź.
17.    Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
18.    Wymagania dotyczące wniesienia wadium – nie jest wymagane.

19    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
 Zamawiający  nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20.    Opis sposobu przygotowania ofert.
20.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
20.2. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ.
20.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
20.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„PRZEWOZY AUTOBUSOWE  O  CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”
„Nie otwierać przed 03.07.2020 r. godz. 10:15”
20.5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jaj nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
21.    Miejsce i termin składania ofert.
21.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce (sekretariat - pokój nr 2) – w terminie do dnia 03.07.2020  r. do godz. 10:00.
21.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
22.    Miejsce i termin otwarcia ofert
22.1    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce (sala konferencyjna – pokój nr 15) - w dniu 03.07.2020 r. godz. 10:15.
22.2    Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
22.2    Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w SIWZ.
22.3 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej  
           Zamawiającego, o której mowa w pkt. 1 SIWZ.
22.4 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy
           zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

23.    Sposób obliczenia ceny oferty
23.1    Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia;
Ocenie podlega łącza cena brutto za 1 wozokilometr oraz za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
23.2    Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz. U. 2019, poz. 1145).
23.3    W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnienie ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem dojazdu, usługi opiekuna oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia.
23.4    Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po   przecinku.
23.5    Jeżeli w zaoferowanej cenie są usługi, których nabycie prowadzi do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) usług, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje
23.6    W okolicznościach o których mowa w pkt. 23.5 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
23.7    Jeżeli z oświadczenia Wykonawcy powstanie  obowiązek po stronie Zamawiającego do naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne  od wypłacanego wynagrodzenia cena oferty zostanie powiększona o kwotę tych składek w celu porównania oferty.  

23.8    W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na podstawie  kryterium:
Nr kryt.    Opis kryteriów oceny    Znaczenie
1    Łączna cena brutto za przedmiot zamówienia     70%
2    Zapewnienie przez przewoźnika bezprzesiadkowego połączenia danej trasy do miasta Kielce (dworzec PKS-zadanie nr 3 oraz Kielce ulica Żytnia – zadania 1,2,4).    20%
3    Dodatkowy kurs     10%
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.
23.9     Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

l.p.    
Kryterium    Znaczenie
procentowe
kryterium    Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium
1    Łączna cena brutto za przedmiot zamówienia
Liczba punktów = Cn/Cb  x 70
gdzie:
 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
 - Cb – cena oferty badanej
 - 70 wskaźnik stały        70 %        70 pkt
2    Zapewnienie przez przewoźnika bezprzesiadkowego połączenia danej trasy do miasta Kielce (dworzec PKS-zadanie nr 3 oraz Kielce ulica Żytnia – zadania 1,2,4).
Spełnia – TAK – 20 pkt.
Nie spełnia – NIE – 0 pkt.        
    20%        
    20 pkt
3    Dodatkowy kurs (nie uwzględniony w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 5)
Spełnia – TAK – 10 pkt.
Nie spełnia – NIE – 0 pkt.        10%        10 pkt
a.    Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów w konkretnej części zgodnie z ww. kryteriami.

24.    Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
24.1    Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:

24.1.1.    Umocowanie do podpisania umowy, jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści złożonej oferty.
24.1.2.    Wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy 10.4.2 b) - załącznik nr 3 SIWZ
24.1.3.    dokumenty dotyczące przeglądów technicznych, tj. dowodów rejestracyjnych pojazdów wraz z informacją o przeglądach technicznych oraz wpisem potwierdzającym przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych celem potwierdzenia wieku pojazdów i ich stanu technicznego oraz posiadania ważne ubezpieczenie OC.
24.1.4.    Licencja na wykonanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym,
24.2    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę).
25.    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
    Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
25.1. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;
25.1.1.W zakresie ceny jeżeli w trakcie jej obowiązywania:
- Zamawiający przewiduje zmianę ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Cena brutto będzie podlegać waloryzacji o różnicę w kwocie podatku VAT wynikającej ze zmiany stawki podatku na stawkę podatku obowiązującego w dniu powstania obowiązku podatkowego.
- Zostaną wprowadzone nowe podatki lub opłaty o charakterze publicznoprawnym,
25.1.2.    W zakresie osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje. Zmiana nie wymaga zmiany postanowień umowy. Zamiana wskazanej w ofercie osoby tylko na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu tożsamym lub lepszym. Zamiana następuje za zgodą Zamawiającego i jest możliwa tylko w okolicznościach powstałych, na które nie miał wpływu Wykonawca.
25.1.3.    W zakresie zmiany dotyczącej pojazdu, Wykonawca musi zwrócić się do Zamawiającego
z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę pojazdu wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających równoważne warunki techniczne pojazdu zamiennego. Zmiana taka wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i nie wymaga zmiany postanowień umowy.    
25.1.4.   Zmiany przewidziane ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

26.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art.11 ust. 8 ustawy.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

27.    Klauzula informacyjna dotycząca RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
§    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9,
26-021 Daleszyce
§    inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Daleszyce jest Pan Robert Pytlik, e-mail: iod@abi-net.pl, tel. 604 901 125
§    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
§    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);  
§    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
§    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
§    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
§    posiada Pani/Pan:
−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
§    nie przysługuje Pani/Panu:
−    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.
*** WYJAŚNIENIE: PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA NIE MA ZASTOSOWANIA W ODNIESIENIU DO PRZECHOWYWANIA, W CELU ZAPEWNIENIA KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ LUB W CELU OCHRONY PRAW INNEJ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ, LUB Z UWAGI NA WAŻNE WZGLĘDY INTERESU PUBLICZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ LUB PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO.

 Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ).
Załącznik nr 1:    Formularz oferty
Załącznik nr 2:    Oświadczenie
Załącznik nr 3:     Wykaz pojazdów    
Załącznik nr 4:    Wzór umowy
Załącznik nr 5:     Harmonogram                        

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 25.06.2020 godz. 15:25
 
Załączniki 1-5
Dodany: 25.06.2020 godz. 15:25
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Dodany: 03.07.2020 godz. 14:59
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 06.07.2020 godz. 15:21
 
Sprostowanie Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 10.07.2020 godz. 13:56
 
Sprostowanie Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 14.07.2020 godz. 14:57
 Ostateczny termin składania ofert:
  3 lipca 2020 godz. 10:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik wydziału gospodarki, mienia i rolnictwa] dnia 25 czerwca 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 25 czerwca 2020 godz. 15:25
Liczba odsłon:
  184 od 25 czerwca 2020 godz. 15:25  (średnio 10.32 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl