0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Rozeznanie rynku dla zamówienia na Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Daleszyce

Kategoria: Rozeznania rynku


Daleszyce, dnia 07.11.2019r.

Rozeznanie rynku dla zamówienia na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Daleszyce”
Zadania 1. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niestachów z uwzględnieniem części miejscowości Brzechów Nowiny”.
Zadanie 2. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszyce
i Brzechów ”.

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Gmina Daleszyce zwraca się                           z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niestachów i Brzechów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Na terenie objętym inwestycją obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Daleszyce”
Zadania 1. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niestachów z uwzględnieniem części miejscowości Brzechów Nowiny”,
Zadanie 2. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszyce
i Brzechów ”,
wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
b) opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i późniejszą realizację zadania.

Do Wykonawcy należy:
1.    Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii, w tym prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
2.    Uzyskanie aktualnej numerycznej mapy do celów projektowych w formie elektronicznej
i papierowej w zakresie niezbędnym do opracowania projektu.
3.    Wykonanie kopii elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowej (wersja edytowalna oraz nieedytowalna – pliki .pdf), wersja elektroniczna musi być tożsama
z wersją papierową.
4.    Oceny geologiczno – inżynierskie podłoża lub opinie geologiczne zgodnie z planem geotechnicznym.
5.    Projekt budowlano – wykonawczy wraz z kompletem uzgodnień spełniający wymogi Prawa Budowlanego w zakresie i formie określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r - Dz.U. 2019.1186 z póź.zm.)
6.    Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w zakresie i formie określonej
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
7.    Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie i formie wymaganej
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
8.    Raport wpływu na środowisko zgodnie z wymogami ustawowymi,
9.    Inne opracowania projektowe w przypadku takiej konieczności; operaty wodno-prawne, projekty odbudowy dróg, potoków, przełożenia w razie potrzeby sieci energetycznych, gazowych, wod - kan itp.,
10.    Wykaz właścicieli i władających działek ewidencyjnych, przez które będzie przebiegała kanalizacja sanitarna.
11.    Uzyskanie wszelkich uzgodnień i zgód na przejście siecią kanalizacyjną w celu wejścia
w teren zgodnie z wykazem właścicieli, wraz z załącznikiem graficznym przebiegu trasy przez działkę podpisaną przez właściciela nieruchomości w formie umowy zatwierdzonej przez Zamawiającego.
12.    Sporządzenie Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
13.    Opracowanie studium wykonalności.
14.    Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych dokumentacją projektową,
15.    Zamawiający powiadomi Wykonawcę o rozpoczęciu realizacji zamówienia (wybór wykonawcy robót, realizacja robót) objętego dokumentacją projektową z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o rozpoczęcia procedury przetargowej oraz robót budowlanych.
16.    W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do:
a)    przyjazdu na teren budowy na wezwanie Zamawiającego,
b)    opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
c)    wykonywania projektów zamiennych,
d)    wyjaśniania Wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano-wykonawczą wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,
e)    wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.
f)    odpowiedzi na pytania w zakresie dokumentacji w trakcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.

Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego:
1)    Wykonawca zapewni ciągły nadzór autorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w ramach zadania inwestycyjnego objętego dokumentacją.
2)    Do obowiązków nadzoru autorskiego należy w szczególności:
a)    stwierdzanie zapisami w dzienniku budowy, w zakresie wszystkich branż, niezgodności realizacji tych robót, w sposób istotny odbiegających od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, wpisy należy wykonywać podczas pobytów
w trakcie trwania robót budowlanych,
b)    wyjaśnienie wykonawcy robót wątpliwości dotyczących projektu budowlanego
i wykonawczego oraz zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,
c)    wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w zatwierdzonym projekcie budowlanym, w przypadku zaistniałych konieczności na etapie realizacji robót,
d)    złożenie oświadczenia o wprowadzeniu zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego.
4)    Sprawowanie nadzoru autorskiego będzie następować poprzez dokonywanie, przez osoby upoważnione do tego przez Wykonawcę, w szczególności następujących czynności:
a)    zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, wykonawczej,
b)    wykonywanie i dostarczanie rysunków zamiennych lub szkiców, albo nowych projektów opatrzonych datą, podpisem oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują,
c)    stosownych wpisów do dziennika budowy.
5)    Projektant w trakcie realizacji budowy i wykonywania czynności nadzoru autorskiego ma prawo:
a)    wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących realizacji robót;
b)    żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót w razie:
-    stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
-    wykonania ich niezgodnie z dokumentacją techniczną.
6)    Wykonawca jest zobowiązany do składania pisemnych wyjaśnień dot. zapytań do opracowanej dokumentacji  zadawanych w trakcie postępowania przetargowego dla wyboru wykonawcy robót - w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni od dnia przesłania zapytania drogą e-mail.

Wszystkie materiały do realizacji opracowania we własnym zakresie pozyska Wykonawca.

Wykonawca powinien przewidzieć wszelkie prace niezbędne do wykonania powyższych prac, także te niewymienione przez Zamawiającego.
Szacunkową wycenę z rozbiciem na koszt za opracowanie dokumentacji projektowej (ze wskazaniem ceny za wykonanie kompletnego projektu na każde zadanie) oraz za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadań przesłać drogą elektroniczną (e-mail) w terminie do 12.11.2019 r. na adres: joanna.grzesik@daleszyce.pl

Powyższe działanie ma charakter rozpoznania rynku celem oszacowania wartości zamówienia i nie stanowi oferty handlowej ani nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Rozeznanie rynku Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Daleszyce
Dodany: 07.11.2019 godz. 11:25
 Ostateczny termin składania ofert:
 12 listopada 2019 godz. 15:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik wydziału gospodarki, mienia i rolnictwa] dnia 7 listopada 2019
Informacja opublikowana przez:
  dnia 7 listopada 2019 godz. 11:25
Liczba odsłon:
  251 od 7 listopada 2019 godz. 11:25  (średnio 2.18 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl