0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Dostawa i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie Miasta i Gminy Daleszyce

Numer: AR.ZP.271.3.2019


Ogłoszenie nr 540202748-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Daleszyce:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599641-N-2019
Data: 19/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Daleszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9, 26-021  Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693.
Adres strony internetowej (url): www.daleszyce.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-01, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski


 

Ogłoszenie nr 599641-N-2019 z dnia 2019-09-19 r.

Gmina Daleszyce: „Dostawa i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie Miasta i Gminy Daleszyce”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zadanie realizowane w ramach projektu: pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w gminie Daleszyce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9 , 26-021  Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693.
Adres strony internetowej (URL): www.daleszyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie Miasta i Gminy Daleszyce”
Numer referencyjny: AR.ZP.271.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia obejmuje swym zakresem zaprojektowanie i wdrożenie nowoczesnych systemów techniczno-informatycznych, umożliwiających zarządzanie majątkiem sieciowym gminy (sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z obiektami) oraz prowadzenie stałego nadzoru (monitoringu) i diagnostyki pracy systemu dystrybucji wody na terenie miasta i gminy Daleszyce. Przed przystąpieniem do realizacji niniejszego projektu, Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. nie dysponował nowoczesnymi narzędziami do zarządzania majątkiem sieciowym na terenie gminy, w tym również nie monitorował w sposób stały parametrów hydraulicznych i jakościowych pracy sieci wodociągowej na terenie całej gminy. Opisywany system powinien m.in. zapewnić: - wsparcie procesów modelowania sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, - kompleksową obsługę (tj. gromadzenie najbardziej aktualnych informacji oraz ich przetwarzanie, archiwizowanie i analizowanie na dowolnym poziomie szczegółowości) w zakresie ewidencji aktywów wod-kan, - kontrolę i obsługę zdarzeń (np. awarie, remonty, przeglądy), - udostępnianie danych użytkownikom webowym i mobilnym, - dostęp do aktualnych informacji o stanie nieruchomości (wraz z przyłączami) i związanymi z nimi umów, - otwarcie na rozbudowę, modyfikację oraz integrację z innymi systemami informatycznymi, - ocenę kondycji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w oparciu o dane pozyskiwane z różnych działów przedsiębiorstwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ. Zadanie realizowane w ramach projektu: pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w gminie Daleszyce”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

II.5) Główny kod CPV: 38221000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
48000000-8
48610000-7
72263000-6
38421000-2
32260000-3
48150000-4
48700000-5
48100000-9
51200000-4
72260000-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-13

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych usług Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie dostawę lub usługę (w ramach jednej lub kilku umów), polegającą na: a. opracowaniu i wdrożeniu minimum 2 systemów monitoringu sieci technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej) o wartości przekraczającej 250 tys. zł brutto, na który składało się co najmniej: • wykonanie komunikacji przetwornik pomiarowy – moduł telemetryczny dla minimum 10 punktów pomiarowych, • przekaz danych pomiarowych w sieci GSM techniką GRRS z uwzględnieniem czasu rejestrowania pomiaru/zdarzenia dla minimum 10 punktów pomiarowych, • wykonanie systemu nadzoru w oparciu o oprogramowanie komputerowe, umożliwiające wizualizację wyników z punktów monitoringu sieci; b. wykonaniu minimum jednego kompleksowego zadania polegającego na montażu, uruchomieniu i konfiguracji przepływomierzy elektromagnetycznych dla potrzeb opomiarowania pompowni wody (stacji pomp), przy czym ilość zamontowanych przepływomierzy wynosiła co najmniej 2 szt., a średnica była równa lub większa 100 mm. c. opracowaniu i wdrożeniu co najmniej jednego dynamicznego modelu numerycznego hydrauliki i jakości wody systemu dystrybucji wody, obejmującego obiekty i sieć wodociągową magistralną i rozdzielczą o długości co najmniej 100 km dla aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 15 tys., przy czym model posiadał minimum 1000 węzłów przeliczanych jednorazowo, został skalibrowany w oparciu o min. 15 poprawnie zarejestrowanych ciągów pomiarowych ciśnienia i przepływu; opracowany i wdrożony model winien funkcjonować w trybie quasi-dynamicznej (EPS) w oparciu o co najmniej 10 odrębnych charakterystyk rozbioru wody (histogramów rozbioru wody), zaś poziom star wody uwzględniał analizę minimalnych nocnych przepływów; d. wdrożeniu w przedsiębiorstwie komunalnym co najmniej 1 systemu informacji przestrzennej GIS. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi osobami; Ekspert 1 - Kierownik Projektu (1 osoba) – osoba posiadająca: • wykształcenie wyższe techniczne, • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe rozumiane jako udział w realizacji co najmniej 3 projektów informatycznych lub techniczno-informatycznych o wartości co najmniej 250 tys. zł brutto, w tym przynajmniej jeden obejmujący dostawę i wdrożenie systemu monitoringu sieci rozproszonej (wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej), każdy w roli kierownika projektu, polegającymi na budowie systemu informatycznego obejmującymi: wdrożenie i konfigurację oprogramowania; Ekspert 2 – Specjalista ds. modelowania hydrauliki sieci wodociągowej, posiadający wykształcenie wyższe techniczne z zakresu inżynierii środowiska lub inżynierii sanitarnej, który: • opracował i wdrożył (lub kierował zespołem specjalistów, który opracował i wdrożył) minimum 2 systemy matematyczne modelowania hydraulicznego i jakościowego sieci wodociągowej z uwzględnieniem przewodów magistralnych i rozdzielczych, przy czym każdy z modeli odzwierciedlał w swej strukturze minimum 100 km sieci (bez przyłączy), posiadał co najmniej 1 tys. węzłów przeliczanych jednorazowo i został skalibrowany w oparciu o łącznie przynajmniej 15 poprawie wykonanych ciągów pomiarowych ciśnienia i przepływu (w tym przynajmniej 5 dotyczących pomiaru przepływu), • opracował co najmniej jedną wariantową koncepcję lub program ramowy, lub strategię, lub analizę techniczno-ekonomiczną dotyczącą optymalizacji pracy, przebudowy lub modernizacji sieci wodociągowych przy wykorzystaniu modelu numerycznego sieci wodociągowej o parametrach nie mniejszych niż określone powyżej, • brał udział w przynajmniej w 1 wdrożeniu modelu numerycznego sieci wodociągowej, w ramach którego w oprogramowaniu symulacyjnym wodomierze zostały odzwierciedlone w sposób zgodny z system bilingowym danego inwestora (każdemu wodomierzowi odpowiada tylko jeden równoważny obiekt w oprogramowaniu i nie jest to węzeł grafu). Ekspert 3 – Specjalista ds. opomiarowania sieci wodociągowych, który: • Posiada wykształcenie wyższe techniczne z zakresu inżynierii środowiska lub pokrewne (inżynieria komunalna, inżynieria sanitarna), • nadzorował opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu sieci wodociągowej lub przeprowadzenie kampanii pomiarowej w zakresie pomiaru przepływów i ciśnień, złożonej z co najmniej 10 punktów monitoringu przepływu i ciśnienia, przy czym pomiary wykonywane były w tym samym czasie na terenie aglomeracji lub gminy o liczbie ludności co najmniej 15 tysięcy. Ekspert 4 - Programista GIS, posiadający wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w programowaniu, w tym doświadczenie nabyte przy wdrożeniu co najmniej 1 systemu informacji przestrzennej, funkcjonującym na obszarze zamieszkanym przez co najmniej 15 tyś. osób. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji ekspertów przez tę samą osobę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 SIWZ. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4 SIWZ, składa odpowiednio oświadczenie, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z wykazem ich doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 3 lat, zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 – załącznik nr 6 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 2). 3. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1a).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 0/100 gr) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-27, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


Dodano 25 września 2019 godz. 14:43 przez

Daleszyce, dnia 25.09.2019 r.

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Dostawa i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową
na terenie Miasta i Gminy Daleszyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – dalej ustawy) modyfikuje SIWZ:

I)     treść pkt. 18, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
18    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
18.1.    Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 10 % ceny ofertowej. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form:
18.1.1.    pieniądzu;
18.1.2.    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
18.1.3.    gwarancjach bankowych;
18.1.4.    gwarancjach ubezpieczeniowych;
18.1.5.    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
18.2    Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy.
18.3    Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca  
18.4    Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.
18.5    W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, natomiast pozostałe 30% wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

 

 

 

 

II)     treść pkt. 22.7, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
22.1    Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
l.p.    Kryterium    Znaczenie
procentowe
kryterium    Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1    Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb  x 60
gdzie:
 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
 - Cb – cena oferty badanej
 - 60 wskaźnik stały        60 %        60 pkt.
2    Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia Ekspert 1 – Kierownik projektu

doświadczenie zawodowe jako kierownik projektu biorący udział w realizacji projektów informatycznych lub techniczno-informatycznych o wartości co najmniej 250 tys. zł brutto,
•    3 projekty – 0 pkt.
•    4 projekty – 20 pkt.
•    5 projektów – 40 pkt.
Informację należy wskazać w załączniku nr 1a do SIWZ    40%    40 pkt.

a.    Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy, który otrzymał największą ilość punktów wezwie  w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty tego wykonawcy.  

III)     treść pkt. 23.1.1 zostaje wykreślona.
SIWZ po aktualizacji zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.09.2019 r.

 

 

Ponadto Zamawiający modyfikuje pkt. 7.5 e. załącznika nr 7 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
„7.5 e.
e.    Zakres dostaw (Wykonawcy)
W ramach zadania, Wykonawca wykona:
•    Dostawę przepływomierzy elektromagnetycznych,
•    dostawę wodomierzy śrubowych,
•    dostawę rejestratorów,
•    dostawę przetworników, czujników ciśnienia, opasek do nawiercania z obudowami   teleskopowymi
i skrzynkami ulicznymi, złącza rurowe kołnierzowe, studzienek pomiarowych i innych wynikających z przedmiotu zamówienia,
•    montaż oraz konfigurowanie na posiadanych urządzeniach pomiarowych rejestratorów,
•    montaż przepływomierzy i wodomierzy w lokalizacjach wyznaczonych przez Zamawiającego,
•    montaż przetworników, czujników ciśnienia, zasuw z obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi, zasuw, studzienek wodociągowych, złącz rurowych kołnierzowych i innej armatury wodociągowej wynikającej z przedmiotu zamówienia,
•    połączenia elektryczne i elektroniczne wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu
•    montaż przepływomierzy kołnierzowych i przyłączy ciśnieniowych na rurociągach,
•    pełne szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu monitoringu
•    konfigurację, parametryzacja, programowanie, ustawianie, dostosowanie systemu do struktury jednostki i inne czynności związane z prawidłowym działaniem systemu GIS  i modelu hydraulicznego sieci wodociągowej,
•    zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej oraz w zakresie pomiaru powykonawczego wykonanych punktów pomiarowych - jeśli będzie wymagane
•    dostarczenie dokumentacji technicznej do wszystkich komponentów systemu GIS, modelu hydraulicznego sieci wodociągowej i innych wynikających z przedmiotu zamówienia
(np. przepływomierze, wodomierze, inne urządzenia elektryczne i elektroniczne, itp.).

Wykonawca podczas prac zobowiązany jest wykonywać wszystkie prace zgodnie
z zasadami BHP i ppoż. Ponadto, Zamawiający sugeruje wykonywanie newralgicznych prac na sieci wodociągowej w godzinach nocnych”.
Załącznik nr 7 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia po aktualizacji zostaje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.09.2019 r.


Zamawiający modyfikuje również załącznik nr 8  do SIWZ – wzór umowy. Zmianie ulega:
I)    § 2 pkt. 1.3), który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

3)    Wykonanie i Wdrożenie Systemu strefowego opomiarowania.
System strefowego pomiaru przepływów i ciśnień przewiduje zainstalowanie urządzeń pomiarowych
i rejestrujących na ujęciach wody, stacjach uzdatniania wody, stacjach podnoszenia ciśnienia, na sieci wodociągowej w punktach węzłowych wyznaczonych stref. Dane z pomiarów przesyłane będą
do centralnego punktu dyspozytorskiego, gdzie realizowana będzie analiza, interpretacja
i wizualizacja. Miasto Daleszyce eksploatuje stacje uzdatniania wody – dalej SUW tworzące system wodociągowy wymagający wielopunktowego opomiarowania zarówno przepływów jak i ciśnień. Dodatkowym źródłem zasilania miasta jest zbiornik wody zabudowany na sieci – również wymagający opomiarowania.

Zakres zamówienia obejmuje :
a)    dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych,
b)    dostawa wodomierzy śrubowych,
c)    dostawa rejestratorów GSM,
d)    montaż oraz konfigurowanie na posiadanych urządzeniach pomiarowych rejestratorów,
e)    montaż przepływomierzy i wodomierzy w lokalizacjach wyznaczonych przez Zamawiającego,
f)    połączenia elektryczne i elektroniczne urządzeń,
g)    montaż czujników przepływomierzy kołnierzowych i przyłączy ciśnieniowych na rurociągach,
h)    naprawa uszkodzonych nawierzchni drogowych,
i)      szkolenie pracowników.
Szczegółowe wymagania stawiane:
-    Przepływomierzom elektromagnetycznym,
-    Wodomierzom śrubowym,
-    Rejestratorom danych z wbudowanymi wewnętrznymi modemami GSM,
-    Sposobowi montażu
zawarte są Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik Nr 7.

II)    § 6 pkt. 4, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
5.    Do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca kieruje następujące osoby :
b.    Ekspert 1 - Kierownik Projektu – p.  ……………………..
c.    Ekspert 2 – Specjalista ds. modelowania hydrauliki sieci wodociągowej – p…………………………………
d.    Ekspert 3 – Specjalista ds. opomiarowania sieci wodociągowych – p. …………………………..
e.    Ekspert 4 - Programista GIS – p.  ……………………..


Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy po aktualizacji zostaje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.09.2019 r.


W związku z dokonanymi modyfikacjami Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 01.10.2019 r. godzina składania i otwarcia pozostaje bez zmian. Mając na względzie powyższe Zamawiający modyfikuje:


I)    treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:    

19.4.    Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Dostawa i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie Miasta i Gminy Daleszyce”
Nie otwierać przed 01.10.2019 r. godz. 09:15
II)    treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:    

20.1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia  
01.10.2019 r. do godz. 09:00.


III)    treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
21.1    Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 01.10.2019 r.  godz. 09:15.

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 19.09.2019 godz. 12:50
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 19.09.2019 godz. 12:50
 
Załaczniki 1 - 9 w wersji edytowalnej
Dodany: 20.09.2019 godz. 13:45
 
Informacja nr 1 dla Wykonawców
Dodany: 25.09.2019 godz. 14:43
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 25.09.2019 godz. 14:43
 
SIWZ- system zarządzania- aktualizacja z dnia 25.09.2019 r
Dodany: 25.09.2019 godz. 14:43
 
Zal_7_Opis przedmiotu zamówienia - aktualizacja z dnia 25.09.2019 r
Dodany: 25.09.2019 godz. 14:44
 
Zal_8 Wzór_umowy GIS - aktualizacja z dnia 25.09.2019 r
Dodany: 25.09.2019 godz. 14:44
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Dodany: 01.10.2019 godz. 13:45
 
Informacja o wynikach
Dodany: 15.10.2019 godz. 13:17
 Ostateczny termin składania ofert:
  1 października 2019 godz. 09:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik wydziału gospodarki, mienia i rolnictwa] dnia 19 września 2019
Informacja opublikowana przez:
  dnia 19 września 2019 godz. 12:50
Liczba odsłon:
  693 od 19 września 2019 godz. 12:50  (średnio 3.66 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl