0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - [Postępowanie unieważnione]

Numer: GMR.7342.2.1.2019.UL
Kategoria: Zamówienia poniżej wartości 30.000 euro


[Postępowanie unieważnione]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro

Gmina Daleszyce
26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9,
www.daleszyce.pl
Wydział GMiR
tel. (041) 317-16-94 wew. 107, fax (041) 317-16-93
e-mail: gmina@daleszyce.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Przewozy  autobusowe o charakterze użyteczności publicznej”


Rodzaj zamówienia: usługa
(usługa/dostawa/robota budowlana)
Wspólny Słownik:
60112000-6 – Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na liniach komunikacyjnych:
1) Mójcza (pętla) – Mójcza, ul. Chabrowa - Suków- Borków -Słopiec - Daleszyce  (Rynek)
2) Trzemosna (pętla) – Borków-Kaczyn- Znojów - Marzysz Pierwszy – Marzysz Drugi –   
    Podmarzysz - Suków Borki.
przy  uwzględnieniu dofinansowania  ze środków w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i  budżetu gminy Daleszyce od m-ca października do końca 2019r.

1.2.  Zakres usług obejmuje transport osób na trasach:
1) Mójcza (pętla autobusowa) – Mójcza, ul. Chabrowa- Suków- Borków - Słopiec -                             Daleszyce (Rynek)  w granicach administracyjnych Gminy Daleszyce”
a)    Długość linii komunikacyjnej 33,8 km,
b)    ilość wozokilometrów – 4 461,60.
c)    liczba zatrzymań na przystankach w obu kierunkach   -  22.
d)    częstotliwość połączeń  - 44,
e)    w granicach administracyjnych Gminy  Daleszyce usługa będzie dofinansowana ze środków
w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
w wys. 1,00 zł. do wozokilometra.

2) Trzemosna (pętla) – Borków-Kaczyn- Znojów-Marzysz Pierwszy – Marzysz Drugi –    Podmarzysz - Suków Borki w granicach administracyjnych Gminy Daleszyce”
a)    Długość linii komunikacyjnej 42,2 km,
b)    ilość wozokilometrów – 11 140,80.
c)    liczba zatrzymań na przystankach w obu kierunkach   -  36.
d)    częstotliwość połączeń  - 88,
e)    w granicach administracyjnych Gminy  Daleszyce. usługa będzie dofinansowana ze środków
w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
w wys. 1,00 zł. do wozokilometra.

1.3 Przewóz osób ma się odbywać w ramach transportu publicznego zgodnie z harmonogramem kursów stanowiącym załącznik nr 1  i przepisami ustawy o publicznym transporcie drogowym.
1.4 Oferta winna obejmować:
Cenę brutto za 1 kilometr
koszt 1 wozokilometra na danej  linii
wysokość ewentualnego dofinansowania ze strony Zamawiającego
 proponowaną cenę biletów.
1.5 Rozkład jazdy zostanie opracowany z wykorzystaniem istniejących przystanków. Zamawiający zastrzega, że ilość przystanków komunikacyjnych może ulec zmianie w związku z możliwym uruchomieniem dodatkowych przystanków.
1.6 Wykonawca nie  później niż na 2 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi oraz każdorazowo przy zmianie rozkładu jazdy umieszcza rozkład jazdy w sposób widoczny i czytelny na wszystkich przystankach autobusowych na własny koszt;  
1.7 Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji rozkładów jazdy w związku z potrzebą zmiany wynikającą z zapotrzebowania ze strony osób korzystających z komunikacji  oraz ze względu na przyczyny dotyczące dróg jak: remonty, budowa, wyłączenia z ruchu itp. W sytuacji modyfikacji rozkładu jazdy Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian rozkładu jazdy na przystankach.


UWAGA!
Złożenie oferty cenowej na przedmiotowe zapytanie nie gwarantuje otrzymania zlecenia na wykonanie przedmiotowego zadania.
Przewoźnik rozliczać będzie należność za przewóz zgodnie z ustaloną wyżej stawką  w terminach miesięcznych w postaci przedkładanych faktur VAT. Rozliczenie za świadczoną usługę będzie odbywało się wg  wykonanych kilometrów i ustalonych stawek
Termin zapłaty faktury wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
2.1    Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie Zamawiającego od Pn. do Pt. w godz. od 08: 00 do 15: 00, lub telefonicznie pod numerem tel. 41 317-16-94 wew. 104.
2.2    Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Jerzy Piórczyk

3. Termin wykonania zamówienia:
3.1 Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami do wykonania zamówienia.

4.2    Wymagania dotyczące środków transportu:
1)    Zamawiający wymaga świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia    pojazdami spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym i w przepisach wykonawczych do wymienionej ustawy, w szczególności wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
2)    Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę minimum jednym środkiem transportu posiadającym co najmniej 20 miejsc siedzących.
3)    Wykonawca zobowiązany jest zapewnić minimum 1 pojazd zastępczy, gwarantujący ciągłą obsługę linii o parametrach wyżej opisanych.
4)    Pojazdy będą czyste oraz w pełni sprawne techniczne i będą posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym.
4.3 Wymagania dotyczące Przewoźnika
a) Przez okres obowiązywania umowy Przewoźnik  musi posiadać uprawnienia (licencje) na wykonywanie krajowego transportu drogowego  osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym,
1)    Świadczenie usług musi odbywać się na podstawie przewidzianego prawem  zezwolenia na regularny przewóz osób dla miejscowości objętych przedmiotem zamówienia,
2)    Świadczenie usług przewozu pasażerów na linii komunikacyjnej musi odbywać się na zasadach określonych w Uchwale NR XVII/31/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 marca 2016r. zmieniającą Uchwałę Nr XI/73/2015  z dnia 31 sierpnia 2015r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce oraz  w oparciu o załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/19/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 lutego 2013r.określajacy warunki i zasady korzystania z przystanków  komunikacyjnych właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce.
4.4 Wymagania dotyczące uprawnień i obowiązków przewożonych osób
1)    Wykonawca będzie pobierał opłaty od osób korzystających z świadczonych przez niego usług  w wysokości ustalonej w ofercie przez Przewoźnika.
2)    Wykonawca dla osób korzystających z świadczonych przez niego usług będzie stosował ustawowe ulgi.
3)    Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną wysokość cen za usługi.    

5. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1)    Formularz ofertowy (Załącznik nr 2);
2)    Stosowne pełnomocnictwa - jeśli dotyczy:
•    przy składaniu oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia,
•    jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio
z dokumentów dołączonych do oferty.

6.Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy:
6.    Dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy - odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.    Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DZ.U.
z 2017 r., poz. 2200 ze zm.)
8.    Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 000,00 PLN.
9.    Wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej: dwoma środkami transportu, posiadającymi co najmniej 20 miejsc siedzących, którego stan techniczny odpowiada przepisom określonym w Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. nr 32, poz. 262) i jest potwierdzony właściwymi dokumentami.
Właściwe dokumenty dotyczące przeglądów technicznych, tj. dowodów rejestracyjnych pojazdów wraz z informacją o przeglądach technicznych celem potwierdzenia wieku pojazdów i ich stanu technicznego oraz posiadania ważnego ubezpieczenia OC, Wykonawca przedkłada przed podpisaniem umowy.
10.    Oświadczenie Wykonawcy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, świadczył co najmniej jedną usługę polegającą na regularnym przewozie osób trwającą nie krócej niż 3 miesiące.
11.    Zaparafowany projekt Umowy potwierdzający przyjęcie w całości jej postanowień.

UWAGA!
Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową.
Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę, przed uprzednim powiadomieniu Zamawiającego.
Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
1)    jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
2)    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3)    została złożona po terminie

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą;
- nie wpłynęła żadna oferta;
- cena najkorzystniejszej oferty lub ofert z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - nie stosuje się w przypadku możliwości zwiększenia przez Zamawiającego dostępnych środków;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  


5. Miejsce i termin składania ofert:
1)    Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9, sekretariat - pokój 25, osobiście lub pocztą, w terminie do dnia  16.09.2019 r. do godz. 15:00.
2)    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego, opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący:
„Przewozy  autobusowe o charakterze użyteczności publicznej”
znak: GMR.7342.2.1.2019.UL

6. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
1)    Kryteria oceny ofert stanowi 100% cena.
2)    Oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.  

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres oraz cenę Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
i Gminy w Daleszyce oraz na stronie internetowej  http://bip.daleszyce.pl, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)    Administratorem danych osobowych jest Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce,  kontakt email: gmina@daleszyce.pl.
2)    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email:  iod@abi-net.pl.
3)    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4)    Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.)
5)    Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami
o archiwach.
6)    Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych.
7)    Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
8)    W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9)    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10)    Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
11)    W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12)    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa (za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę).

10. Załączniki do Zaproszenia do Składania ofert
1) Harmonogramem kursów – Załącznik nr 1
2) Formularz ofertowy – Załącznik nr 2
2) Projekt umowy – Załącznik nr 3

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Zaproszenie do składania ofert
Dodany: 06.09.2019 godz. 15:13
 
Załącznik nr 1
Dodany: 06.09.2019 godz. 15:13
 
Załącznik nr 2
Dodany: 06.09.2019 godz. 15:13
 
Przedmiot zamówienia autobusowego
Dodany: 06.09.2019 godz. 15:13
 
Załącznik nr 3
Dodany: 06.09.2019 godz. 15:21
 
Informacja o unieważnieniu postępowania
Dodany: 12.09.2019 godz. 15:07
 Ostateczny termin składania ofert:
 16 września 2019 godz. 15:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik wydziału gospodarki, mienia i rolnictwa] dnia 6 września 2019
Informacja opublikowana przez:
  dnia 6 września 2019 godz. 15:13
Liczba odsłon:
  207 od 6 września 2019 godz. 15:13  (średnio 2.23 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl