0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Daleszyce.

Numer: GMR.ZP.271.15.2019


Ogłoszenie nr 564817-N-2019 z dnia 2019-06-25 r.

Gmina Daleszyce: Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Daleszyce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9 , 26-021  Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693. 
Adres strony internetowej (URL): www.daleszyce.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty należy składać w formie pisemnej 
Adres: Gmina Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Daleszyce 
Numer referencyjny: GMR.ZP.271.15.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu dla Gminy Daleszyce w wysokości 4 311 671,07 zł w tym: -na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 568 887,32zł -na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 742 783,00zł Źródłem spłaty kredytu będą wpływy z dochodów własnych. Całkowita spłata kredytu następować będzie w okresach miesięcznych w poniższy sposób: - w roku 2021 r.– w 12 ratach po 116 666,67 zł płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca; - w roku 2022 r. - w 12 ratach po 205 740,61 zł płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca; - w roku 2023 r. - w 2 ratach po 205 740,61 zł i 1 racie w wysokości 31 302,53 zł płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca. Uruchomienie kredytu nastąpi każdorazowo na podstawie złożonej dyspozycji kredytowej w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. Na potrzeby ustalenia ceny ofertowej przyjmuje się, że kredyt zostanie uruchomiony w całości z dniem podpisania umowy. 

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5 
Dodatkowe kody CPV: 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach: lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2023-03-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do działalności bankowej. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Dołączenie druku do oferty nie zwalnia od złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ofertach złożonych w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-07-03, godzina: 09:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Dodano 28 czerwca 2019 godz. 13:26 przez

Nr sprawy: GMR.ZP.271.15.2019

Daleszyce, dnia 28.06.2019 r.

INFORMACJA nr 1
dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

"Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Daleszyce"

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1

Proszę o udostępnienie opinii RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu, czy możemy prosić również o udostępnienie aktualnej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokumenty niezbędne do udzielenia kredytu są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 2

W związku z ogłoszeniem zamówienia publicznego nr postępowania GMR.ZP.271.15.2019 na udzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu dla Gminy Daleszyce w wysokości 4.311.671,07 zł, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 09.07.2019 r.

Przesunięcie terminu wiążę się z koniecznością przeprowadzenia analizy sytuacji finansowej gminy i podjęcia decyzji przez właściwy organ decyzyjny Banku oraz przygotowania i złożenia oferty.

Odpowiedź:

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji terminu składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 09.07.2019 r., w związku, z czym Zamawiający modyfikuje:

 1. treść pkt. 19.5 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

19.5.    Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

Oferta na:

„Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Daleszyce”

„Nie otwierać przed 09.07.2019 r. godz. 09:15”.

 1. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat pokój nr 25), w terminie do dnia  09.07.2019 r.  do godz. 09:00
 2. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna - pokój nr 13) 
w dniu 09.07.2019 r. godz. 09:15.


Dodano 4 lipca 2019 godz. 15:05 przez

Nr sprawy: GMR.ZP.271.15.2019

Daleszyce, dnia 04.07.2019 r.

INFORMACJA nr 2
dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

"Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Daleszyce"

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie 1
Czy zmiany przewidziane w pkt. 3.3 SIWZ będą mogły zostać dokonane wyłącznie za zgodą stron?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami pkt. 3.3 SIWZ Zamawiający po wystąpieniu wymienionych okoliczności zastrzega sobie prawo do przedmiotowych zmian w oparciu o swój pisemny wniosek z uzasadnieniem. 

Pytanie 2
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Daleszyce" nr postępowania GMR.ZP.271.15.2019 zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji oraz dokumentów dotyczących:

1. Informacje na temat jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności dotyczących: posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego, udzielonych poręczeń i gwarancji, realizowanych inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE.

2. Zestawienie kredytów/pożyczek/gwarancji/poręczeń/obligacji, instytucja udzielająca, data udzielania, spłaty, kwota udzielania, aktualne zadłużenie.

3. Informacja o braku zaległości w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne oraz o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków/instytucji finansowych, potwierdzona oświadczeniem Zamawiającego.

4. Sprawozdania finansowe na 31.12.2018 r. i 31.03.2019 r.:

a) o nadwyżce albo deficycie (Rb-NDS)
b) o stanie zobowiązań (Rb-Z)
c) o dochodach(Rb-27S)
d) o wydatkach (Rb-28S)

5. Ostatnie sprawozdanie finansowe Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 i 2018 rok.

7. uchwała budżetowa na aktualny rok budżetowy wraz z załącznikami (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego).

8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego.

9. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego podjęta w aktualnym roku budżetowym, zwanej dalej WPF - aktualna na dzień 28.06.2019 r.,

10. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu.

11. Informacje o zobowiązaniach finansowych jednostki samorządu terytorialnego innych niż kredyt, pożyczka, dłużne papiery wartościowe, przyjęty depozyt tzn.:

1)  ujmowanych od 2019 r. w sprawozdaniach finansowych jako zobowiązania o charakterze kredytu i pożyczki:

 1. umowach  o  partnerstwie  publiczno-prywatnym,  które wpływają  na  poziom  długu publicznego,
 2. papierach wartościowych, których zbywalność jest ograniczona,
 3. umowach sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, w tym sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
 4. umowach leasingu zawartych z producentem lub finansujących, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, w tym leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
 5. umowach nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu,

2) innych zobowiązaniach (niezależnie od tego, czy sq odrębnie ujęte w sprawozdaniach finansowych), które wynikają z:

 1. umów (w tym również deklaracji, oświadczeń, listów wspierających itp.) które określają formę wsparcia finansowego udzielonego spółkom komunalnym (np. poprzez dopłaty do kapitału, podwyższenie kapitału, odkup akcji albo udziałów, przekazanie dotacji, udzielenie rekompensaty za świadczone usługi) w związku z realizowanymi przez te spółki przedsięwzięciami inwestycyjnymi, wraz z informacją o tych przedsięwzięciach,
 2. spłaty wierzyciela jednostki samorządu terytorialnego dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy - Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia.

Odpowiedź:

Ad. 1
Gmina Daleszyce nie posiada udziałów lub akcji prawa handlowego, nie udzielała poręczeń i gwarancji. Planowane inwestycje zostały szczegółowo przedstawione w załącznikach inwestycyjnych do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Daleszycach Nr III/22/2018 z dnia 28.12.2019 roku  http://bip.daleszyce.pl/p,150,2019.html oraz jej zmianami dokonywanymi decyzjami Rady Miasta zamieszczonymi na stronie BIP link:  http://daleszyce.esesja.pl/

Ad. 2
Zestawienie kredytów/pożyczek długoterminowych i wyemitowanych przedstawiamy w załączniku do niniejszego pisma. Informujemy również, że wg stanu na dzień 21.06.2019 roku zadłużenie Gminy Daleszyce wynosi 23.800.713,30zł.

Ad. 3
Gmina Daleszyce nie zalega w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne oraz terminowo realizuje zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych zgodnie z załączonym oświadczeniem.

Ad.4
Sprawozdania finansowe (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S) za okresy 31.12.2018r. i 31.03.2019r. zostały zamieszczone w BIP w zakładce „Budżet-Sprawozdania budżetowe”: http://bip.daleszyce.pl/p,85,_prawozdania_budzetowe.html

Ad.5
Gmina Daleszyce informuje, że nie posiada samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Ad. 6, 7, 8, 9
Dokumenty wymienione w pkt 6, 7, 8 i 9 znajdują się na stronie BIP Miasta i Gminy Daleszyce pod następującymi linkami:

http://bip.daleszyce.pl/p,150,2019.html

http://bip.daleszyce.pl/p,155,_chwaly_kladu_rzekajacego_w_ielcach.html

http://daleszyce.esesja.pl/posiedzenie/3db97853-c745-4

Ad. 10
Rada Miejska w Daleszycach nie podejmowała odrębnej uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, natomiast  upoważnienie do zaciągnięcia kredytu  zostało zawarte w Uchwale Rady Miejskiej nr VIII/70/2019 z dnia 25.04.2019roku.

Ad. 11
Gmina Daleszyce nie posiada zobowiązań innych finansowych innych niż kredyt, pożyczka, dłużne papiery wartościowe.

Pytanie nr 3
Wysokość rat wykazanych w SIWZ po sumowaniu niezgodna z kwota kredytu.

Odpowiedź:
Wysokość rat w SIWZ zostanie skorygowana, prawidłowa kwota to 4.311.671,07 PLN.

Pytanie nr 4
W celu kalkulacji oferty zwracamy się z prośbą o wskazanie konkretnej daty, tj. dzień, miesiąc, rok dnia uruchomienia kredytu.

Odpowiedź:
Dniem uruchomienia kredytu będzie data podpisania umowy kredytowej. W celu kalkulacji ofert i wyliczenia kosztów za datę uruchomienia kredytu należy przyjąć datę  05.07.2019 r.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby możliwość wydłużenia okresu kredytowania była możliwa za zgodą Banku?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ pkt. 25 Istotne warunki zamówienia ust. 25.14 zmiany dotyczące skrócenia lub wydłużenia okresu kredytowania mogą nastąpić za zgodą stron umowy.

Pytanie nr 6
Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w § 3.3 SIWZ zapisu dot. zastrzeżenia sobie prawa do wydłużenia okresu kredytowania oraz zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu w zależności od kondycji finansowej Gminy, o czym Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia przewidzianej zmiany, o zapis: „wraz z uzasadnieniem wprowadzanej zmiany i za zgodą obu stron."

Odpowiedź:
Patrz odpowiedź pytanie Nr 1.

Pytanie nr 7
Prosimy o informację, jaką datę uruchomienia kredytu powinni przyjąć Wykonawcy do wyliczenia ceny kredytu?

Odpowiedź:
Do wyliczenia ceny za datę uruchomienia kredytu należy przyjąć datę  05.07.2019 r.

Pytanie nr 8
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odpowiedź:
W Gminie Daleszyce w ostatnich 18 miesiącach nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pytanie nr 9
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odpowiedź:
W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Gminy Daleszyce za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Pytanie nr 10
Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego (w tys. PLN):

 1. wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych
 2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji
 3. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji
 4. wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.l pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa
 5. wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.l pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł.

Odpowiedź:
Informacje dotyczące długu zawarte są w załączonych tabelach.

Pytanie nr 11
Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez
Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na (w tys. PLN):

 1. wartość zawartych umów
 2. w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym
 3. wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji
 4. w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym

Odpowiedź:
Zadania realizowane z dofinansowanie ze środków UE w ramach budżetu roku bieżącego i lat przyszłych zawiera Wykaz przedsięwzięć do WPF w części dotyczącej wydatków na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych – w załączeniu.

Pytanie nr 12
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN).

Odpowiedź:
W ostatnich dwóch latach budżetowych Gmina Daleszyce dokonała zwrotu środków uzyskanych z UE w łącznej kwocie 30 862,76 zł.

Pytanie nr 13
Prosimy o informację, czy Zamawiający jest powiązany kapitałowo z innymi instytucjami. Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:
Zamawiający nie jest powiązany kapitałowo z żadnymi innymi instytucjami.

Pytanie nr 14
Prosimy o informację odnośnie spadku dochodów bieżących planowanych do poniesienia z 2021 r
w stosunku do 2020 roku,

Odpowiedź:
Spadek dochodów w roku 2021 w stosunku do roku 2020 wynika z planowanego zwrotu podatku VAT naliczonego w czasie realizowanych inwestycji w latach poprzednich, a okres rozliczenia i wpływu środków jest planowany do roku 2020.

Pytanie nr 15
Prosimy o informacje na temat spadku wydatków bieżących planowanych do poniesienia w 2020 roku    
w stosunku do 2019 roku.

Odpowiedź:
Spadek wydatków bieżących w roku 2020 w stosunku do roku 2019 wynika z kończących się realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2019 oraz z planowanej reformy i restrukturyzacji wydatków w zakresie realizacji zadań własnych dotyczących oświaty.

Pytanie nr 16
Prosimy o informację, jakich nieruchomości dotyczy sprzedaż majątku w 2019 roku, czy majątek został wyceniony i czy w przeszłości miała miejsce nieudana próba jego sprzedaży?

Odpowiedź:
Sprzedaż nieruchomości dotyczyła zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 3 przypadkach działek rolnych, dwóch działek – teren zieleni urządzonej oraz jedna działka jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z drogą wewnętrzną. Wszystkie nieruchomości przed zbyciem zostały poddane wycenie. Działka na terenie zabudowy mieszkaniowej została zbyta w drugim postępowaniu przetargowym.

Pytanie nr 17
Prosimy o podanie informacji na temat zobowiązań finansowych Gminy Daleszyce zgodnie z załączoną tabelą.

Odpowiedź:
Informację na temat zobowiązań finansowych szczegółowo prezentują tabele załączone przy odpowiedzi na pytanie nr 10.

Pytanie nr 18
Prosimy o informację, czy projekt umowy kredytowej przygotowany przez Wykonawcę będzie wymagany jako załącznik do składanej oferty?

Odpowiedź:
Projekt umowy kredytowej nie jest wymagany na czas składania ofert.

Pytanie nr 19
Suma spłat rat kapitałowych wynosi 4.311.671.11PLN i różni się od kwoty kredytu 4.311.671,07PLN o 4 gr. – prosimy o korektę którejś raty.

Odpowiedź:
Korekcie podlega ostania rata w roku 2023 z kwoty 31 302,53 zł na kwotę 31 302,49 zł.

Pytanie nr 20
Jaka jest ostatnia data spłaty kredytu?– 31.03.2023 (pkt. 3.1 SIWZ) czy 30.03.2023 (pkt. 8.1 SIWZ)?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że ostateczna rata spłaty kredytu ustalona jest na 31.03.2023 r.

Pytanie nr 21
Okres karencji w spłacie rat kapitałowych zgodnie z SIWZ pkt. 3.2 jest określony do 31.01.2021, a w pkt. 3.1 SIWZ jest mowa o spłacie w roku 2021 w 12 równych ratach. W związku z tym okres karencji w spłacie rat kapitałowych powinien obowiązywać do dnia 30.01.2023 – prośba o wyjaśnienie i ewentualną karencję.

Odpowiedź:
Okres karencji w spłacie rat kapitałowych powinien obowiązywać do dnia 30.01.2021

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 3.2 zdanie 1, które otrzymuje brzmienie:
Okres karencji w spłacie rat kapitałowych do 30.01.2021 r.

Pytanie nr 22
W odniesieniu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. "Udzielenia kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Daleszyce" do punktu 3.1. wnioskujemy o aktualizację niezgodności kwoty kredytu w wysokości 4 311 671,07 zł z przeznaczeniem kredytu, a także ze specyfikacją spłat i harmonogramem; do punktu 3.2. dotyczy naliczania i spłaty odsetek za okres od uruchomienia do 31.12.2019 r.

Odpowiedź:
Odpowiedź została zawarta w pytaniu Nr 19.

W związku z modyfikacją treści SIWZ Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.

Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 12.07.2019 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

1) treść pkt. 19.5 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

19.5. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

Oferta na:

„Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Daleszyce”

„Nie otwierać przed 12.07.2019 r. godz. 09:15”.

2) treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

20.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat pokój nr 25), w terminie do dnia
12.07.2019 r.  do godz. 09:00

3) treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna - pokój nr 13)
w dniu 12.07.2019 r. godz. 09:15.


Dodano 9 lipca 2019 godz. 11:36 przez

Daleszyce, dnia 09.07.2019 r.

INFORMACJA nr 3

dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Daleszyce”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

 

Pytanie 1

Prosimy o doprecyzowanie iż zmiany o których mowa w SIWZ pkt. 3.3 „Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu kredytowania oraz z miany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu w zależności od kondycji finansowej Gminy o czym Zamawiajacy poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia przewidywanej zmiany”.

będą dokonane wyłacznie za zgodą stron o czym mówi pkt. 25.14 SIWZ tj.:

„Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za zgodą stron umowy w zakresie: zmian terminu spłaty kredytu tj. skrócenie okresu spłaty lub wydłużenia kredytu, zmiany spłat kapitałowych poprzez zmianę kwot oraz możliwość przesunięcia w latach, prolongaty spłaty rat kapitałowych i rozłożenie pozostałej spłaty kwoty kredytu w czasie, spłata jedynie odsetek, zmiana terminów oraz kwot zaciągania poszczególnych transz kredytu jak również ilości zaciągania transz i możliwość ich uruchomienia”

W odpowiedziach z dnia 04.07.2019 r. Gmina na zapytanie banku o treści:

„Czy zmiany przewidziane w pkt. 3.3 SIWZ będą mogły zostać dokonane wyłącznie za zgodą stron?

udzieliła odpowiedzi:

„Zgodnie z zapisem pkt. 3.3 SIWZ Zamawiający po wystąpieniu wymienionych okoliczności zastrzega sobie prawo do przedmiotowych zmian w oparciu o swój pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem”.

Odpowiedź ta jest niespójna z zapisem pkt. 25.14 SIWZ

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie z dnia 05.07.2019 r. informujemy, że stanowisko Gminy jest zgodne
z odpowiedzią na pytanie Nr 1 udzielone w informacji z dnia 04.07.2019 r. z doprecyzowaniem, że Zamawiający przedmiotowe prawo do zmian zastrzega sobie bez konieczności wyrażania zgody przez bank.


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 25.06.2019 godz. 14:58
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 25.06.2019 godz. 14:58
 
Załącznik nr 1 do SIWZ
Dodany: 25.06.2019 godz. 14:58
 
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dodany: 25.06.2019 godz. 14:59
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
Dodany: 25.06.2019 godz. 14:59
 
Załącznik nr 4 do SIWZ
Dodany: 25.06.2019 godz. 14:59
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 28.06.2019 godz. 13:26
 
Informacja nr 1 dla Wykonawców
Dodany: 28.06.2019 godz. 13:26
 
Informacja nr 2 dla Wykonawców
Dodany: 04.07.2019 godz. 15:05
 
Informacja Nr 3 dla Wykonawców
Dodany: 09.07.2019 godz. 11:36
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Dodany: 12.07.2019 godz. 12:41
 
Informacja o wynikach
Dodany: 22.07.2019 godz. 10:50
 Ostateczny termin składania ofert:
 12 lipca 2019 godz. 09:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik wydziału gospodarki, mienia i rolnictwa]
Informacja opublikowana przez:
  dnia 25 czerwca 2019 godz. 14:58
Liczba odsłon:
  469 od 25 czerwca 2019 godz. 14:58  (średnio 4.28 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl