0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE PROMOCJA PROJEKTU

Opracowanie projektów budowlanych na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Daleszyce

Numer: GMR.7011.2.1.2019
Kategoria: Zamówienia poniżej wartości 30.000 euro


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro

Gmina Daleszyce

26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9,

www.daleszyce.pl

Wydział GMiR

tel. (041) 317-16-94 wew. 107, fax (041) 317-16-93

e-mail: gmina@daleszyce.pl

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

 

„Opracowanie projektów budowlanych na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Daleszyce”

Rodzaj zamówienia: usługa

(usługa/dostawa/robota budowlana)

Wspólny Słownik:

71323100-9 – usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Daleszyce.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące zadania:

Zadanie nr 1. Opracowanie projektu budowalnego na budowę oświetlenia ulicznego  w msc. Mójcza, w tym  na budowę:

   1/ odcinka oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej, dz.nr 62/2,

   2/ odcinka oświetlenia ulicznego  wzdłuż drogi gminnej, dz.nr 785.  

Ad. 1/ Przedmiotem zamówienia  jest  opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka  oświetlenia ulicznego  ok.300 m w Mójczy  wzdłuż  drogi gminnej  dz. nr 62/2 , stacja Mojcza 728.

Ad. 2/ Przedmiotem zamówienia  jest  opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka  oświetlenia ulicznego  ok.700 m w Mójczy  wzdłuż  drogi gminnej  dz. nr 785  , stacja Mojcza III 729.                     

 wraz z:

 • uzyskaniem warunków przyłączenia, 
 • przygotowaniem map do celów projektowych, 
 • uzyskaniem niezbędnych zgód i uzgodnień,
 • kosztorysami inwestorskimi ,
 • przedmiarami  robót,

  -     specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru robót,

  -     uzyskaniem  zezwolenia na wykonanie zaprojektowanych  instalacji.

Zadanie nr 2. „Opracowanie projektu budowalnego na budowę odcinka  oświetlenia ulicznego  w msc. Mójcza ul. Chabrowa”.

     Przedmiotem zamówienia  jest  opracowanie dokumentacji projektowej na  dowieszenie przewodu ok.200 m i lamp na istniejącej linii nn w  msc. Mójcza  ul. Chabrowa,  od pos. nr 146 do pos.nr 164, ze stacji  Mójcza Chabrowa 814 

wraz z:

 • uzyskaniem warunków przyłączenia, 
 • przygotowaniem mapy  syt. wys. 
 • uzyskaniem niezbędnych zgód i uzgodnień,
 • kosztorysem inwestorskim,
 • przedmiarem robót,

 -    specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

  -    uzyskaniem  zezwolenia na wykonanie zaprojektowanej instalacji.

Zadanie nr 3. Opracowanie projektu budowalnego na budowę odcinka oświetlenia ulicznego w Niwach od stacji CPN”.

     Przedmiotem zamówienia  jest  opracowanie dokumentacji projektowej na budowe odcinka oświetlenia ulicznego  o  długości ok.  700 m  od  stacji  CPN przy  ul. Głowackiego   w Daleszycach (słup nr 8) w kierunku Niw -  wzdłuż drogi gminnej  -  dz. nr 366  (do pos.nr  66 A), stacja  Niwy  363 

wraz z:

 • uzyskaniem warunków przyłączenia, 
 • przygotowaniem mapy  do celów projektowych , 
 • uzyskaniem niezbędnych zgód i uzgodnień,
 • kosztorysem inwestorskim,
 • przedmiarem robót,

     -    specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

     -    uzyskaniem  zezwolenia na wykonanie zaprojektowanej instalacji.

Zadanie nr 4. „Opracowanie projektu budowalnego na dowieszenie przewodu i lamp na istniejącej linii   nn w msc. Kranów  ”.

     Przedmiotem zamówienia  jest  opracowanie dokumentacji projektowej na  dowieszenie  przewodu  ok.100 m  i lamp na istniejącej linii nn w  msc Kranów wzdłuż  drogi gminnej  - dz.nr 57/1 , od słupa nr 22/1 do słupa nr 22,   stacja Kranów 589      

wraz z:

 • uzyskaniem warunków przyłączenia, 
 • przygotowaniem mapy  syt.wys. 
 • uzyskaniem niezbędnych zgód i uzgodnień,
 • kosztorysem inwestorskim,
 • przedmiarem robót,

     -    specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

     -    uzyskaniem  zezwolenia na wykonanie zaprojektowanej instalacji.

Zadanie nr 5.Opracowanie projektu budowalnego na budowę  oświetlenia ulicznego w msc. Danków w kierunku Smykowa”.

      Przedmiotem zamówienia  jest  opracowanie dokumentacji projektowej na   budowa  odcinka oświetlenia ulicznego  od  długości ok. 700 m  w msc .Danków  w kierunku Smykowa  przy drodze powiatowej Nr 0334 T Daleszyce – Napęków,  od słupa nr 2/11 do wiaty przystankowej, stacja Niwy 633.  

     wraz z:

 • uzyskaniem warunków przyłączenia, 
 • przygotowaniem mapy  do celów projektowych , 
 • uzyskaniem niezbędnych zgód i uzgodnień,
 • kosztorysem inwestorskim,
 • przedmiarem robót,

  -    specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

  -    uzyskaniem  zezwolenia na wykonanie zaprojektowanej instalacji.

Zadanie nr 6. „Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Suków ul. Dymińska”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na dowieszenie przewodu ok. 200 m i lamp na istniejącej linii nn w msc. Suków ul. Dymińska /pos.nr 156-152 C/, od słupa nr 2/4 do słupa nr 2/1 ze stacji Suków 1146.

wraz z:

 • uzyskaniem warunków przyłączenia, 
 • przygotowaniem mapy  syt. wys. 
 • uzyskaniem niezbędnych zgód i uzgodnień,
 • kosztorysem inwestorskim,
 • przedmiarem robót,

  -    specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

  -    uzyskaniem  zezwolenia na wykonanie zaprojektowanej instalacji.

2) Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych na powyższe zadania.

 

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

 1. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
  w siedzibie Zamawiającego od Pn. do Pt. w godz. od 08:00 do 15:00, lub telefonicznie pod numerem tel. 41 317-16-94 wew. 136.
 2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Małgorzata Zychowicz.
 3. W ramach informacji telefonicznych Zamawiający nie udziela informacji wyjaśniających zapisy niniejszego zaproszenia do składania ofert, telefonicznie udzielane są jedynie informacje
  o charakterze organizacyjnym np.: jak można zadać pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane pytanie na określony temat i gdzie można znaleźć udzieloną odpowiedź.
 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, kierując swoje pytanie w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@daleszyce.pl.

3. Termin wykonania zamówienia:

 1. Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do:

Zadanie nr 1: 31.10.2019r.

Zadanie nr 2: 30.09.2019r.

Zadanie nr 3: 31.10.2019r.

Zadanie nr 4: 30.09.2019r.

Zadanie nr 5: 31.10.2019r.

Zadanie nr 6: 30.09.2019r.

 

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub  czynności , jeżeli ustawy 

    nakładają   obowiązek  posiadania  takich uprawnień;

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz dysponują   osobami zdolnymi do wykonania

   zamówienia.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej terenu objętego zadaniami.
 2. Wykonawca złoży ofertę cenową na każde zadanie oddzielnie.
 3. Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową.
 4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę, przed uprzednim powiadomieniu Zamawiającego.
 6.  Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz załącznikami.
 7. Brak jakichkolwiek dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w treści zapytania ofertowego będzie skutkował odrzuceniem oferty i nie braniem jej pod uwagę w dalszej ocenie.
 8. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania.

Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – należy do oferty załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e
W rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienie dotyczy oraz jego przedmiotu.
Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e [w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem].

 1. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.
 2. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej w terminie określonym
  w pkt 6 niniejszego zaproszenia. Oferty złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Adres e-mail służy wyłącznie do kontaktu technicznego w sprawie postępowania - Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

5. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert);
 2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego  uprawnienia do wykonania przedmiotu  zamówienia (potwierdzonego  za zgodność   z oryginałem);
 3. Kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwej Izby Inżynierów  Budownictwa (potwierdzonego za zgodność z oryginałem);
 4.  Dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy  - odpis z właściwego rejestru lub

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – jeżeli dotyczy.

 1. Zaparafowany projekt Umowy potwierdzający przyjęcie w całości jej postanowień. (Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert).
 2. Stosowne pełnomocnictwa - jeśli dotyczy:
 • przy składaniu oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
 • jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.

UWAGA!

Dokumenty złożone w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do popisania oferty.

Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

 

 

Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

 1. jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. została złożona po terminie

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia  wadą;

- nie wpłynęła żadna oferta;

- cena najkorzystniejszej oferty lub ofert z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - nie stosuje się w przypadku możliwości zwiększenia przez Zamawiającego dostępnych środków;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

 

6. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 9, sekretariat - pokój 25, osobiście lub pocztą, w terminie do dnia  25.03.2019r. do godz. 15:00.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego, opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący:

„Opracowanie projektów budowlanych na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Daleszyce”,  Znak sprawy: GMR.7011.2.1.2019

7. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

 1. Kryteria oceny ofert stanowi 100% cena.

Liczba punktów = Cn/Cb  x 100%

gdzie:

- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

- Cb – cena oferty badanej

- 100 wskaźnik stały

 1. Oferta  z najniższą ceną złożona  przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
   

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres oraz cenę Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszyce oraz na stronie internetowej  http://bip.daleszyce.pl najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

 

9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce,  kontakt email: gmina@daleszyce.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email:  iod@abi-net.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
  z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.
  o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.)
 5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami
  o archiwach.
 6. Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych.
 7. Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 8. W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
 11. W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 12. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa (za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę).

 

11. Załączniki do Zaproszenia do Składania ofert

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Projekt umowy


» ZAŁĄCZNIKI «
Zaproszenie do składania ofert
Dodany: 14.03.2019 godz. 14:56
 
Załącznik nr 1
Dodany: 14.03.2019 godz. 14:56
 
Załącznik nr 2
Dodany: 14.03.2019 godz. 14:56
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 27.03.2019 godz. 12:57
 Ostateczny termin składania ofert:
 25 marca 2019 godz. 15:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik referatu gospodarki, mienia komunalnego i rolnictwa] dnia 14 marca 2019
Informacja opublikowana przez:
  dnia 14 marca 2019 godz. 14:56
Liczba odsłon:
  374 od 14 marca 2019 godz. 14:56  (średnio 6.23 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl