0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, na terenie Gminy Daleszyce

Numer: GMR.ZP.271.52.2018


Ogłoszenie nr 664428-N-2018 z dnia 2018-12-27 r.

Gmina Daleszyce: Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, na terenie Gminy Daleszyce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Edukacja cyfrowa w Szkołach Podstawowych w Gminie DaleszyceO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9 , 26021   Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693.
Adres strony internetowej (URL): www.daleszyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Gmina Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, na terenie Gminy Daleszyce
Numer referencyjny: GMR.ZP.271.52.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Mójczy, Szkoły Podstawowej w Niestachowie oraz Szkoły Podstawowej w Sukowie. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Edukacja cyfrowa w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Przedmiot Zamówienia został podzielony na trzy części: Część 1 Dostawa sprzętu komputerowego dla szkoły podstawowej w Mójczy Przedmiot zadania obejmuje: • Monitor interaktywny z komputerem • Drukarki laserowe kolorowe • Urządzenia wielofunkcyjne • Laptopy z systemem operacyjnym • Projektor/rzutnik multimedialny • Mikrowieża • Tablica interaktywna • Kserokopiarka • Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym Część 2 Dostawa sprzętu komputerowego dla szkoły podstawowej w Niestachowie • Drukarka 3D s • Kamera cyfrowa • Statyw do kamery cyfrowej • Karta pamięci 32GB • Torba na kamerę cyfrową • Monitor interaktywny z komputerem • Tablet+2 (cyfrowe systemy) • Tablet • Zasilacz UPS • Mate (cyfrowe systemy) • Wizualizer • System do zbierania i analizowania odpowiedzi • Ruter • LabMate+ (cyfrowe systemy) • Laptop • Drukarka laserowa kolorowa Część 3 Dostawa sprzętu komputerowego dla szkoły podstawowej w Sukowie • Kamera Cyfrowa • Statyw do kamery cyfrowej • Karta pamięci 32GB • Torba na kamerę cyfrową • Monitor interaktywny z komputerem • Drukarka laserowa kolorowa • Urządzenie wielofunkcyjne • Laptop z systemem operacyjnym • Projektor/rzutnik multimedialny • Tablica interaktywna • Tablica sucho ścieralna • Pendrive (16GB) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30213000-5
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
30213100-6
30237300-2
30231300-0
30237240-3
30232110-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości: Część 1- 2 000,00 zł słownie: (dwa tysiące złotych 00/100 groszy) Część 2- 2 000,00 zł słownie: (dwa tysiące złotych 00/100 groszy) Część 3- 2 000,00 zł słownie: (dwa tysiące złotych 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Czas reakcji serwisu 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-07, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


Dodano 4 stycznia 2019 godz. 14:25 przez

Daleszyce, 04.01.2019r.

INFORMACJA nr 1

dla Wykonawców


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, na terenie Gminy Daleszyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 2, 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – zwana dalej ustawą) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:
Pytanie 1
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w następujących punktach:
1.    Zamawiający w zadaniu 1 pkt 1. „Monitor interaktywny 4K Ultra HD 75”,
w zadaniu 2 pkt 6 „Monitor interaktywny 4K Ultra HD 75” oraz
w zadaniu 3 pkt 5 „Monitor interaktywny 4K Ultra HD 75”opisując przedmiot zamówienia jednocześnie podając kluczowe dane takie jak dokładne parametry wbudowanego procesora, typ matrycy czy też wagę, wskazuje na konkretny produkt jednego producenta, co uniemożliwia zaoferowanie sprzętu konkurencyjnego.
W związku z naruszeniem art. 29 ust. 2 PZP wnoszę o dopuszczenie jako równoważnego monitora interaktywnego wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach:
Monitor interaktywny – parametry minimalne:
Matryca DLED 75” 4K UHD
Format monitora – 16:9.
Waga – maksymalnie 62 kg.
Jasność 450 cd/m2.
Rozdzielczość matrycy 4K.
Kontrast 1200:1.
Kąt widzenia 178 stopni.
Czas reakcji matrycy maksimum 6 ms.
Wyświetlacz z podświetleniem DLED.
Wbudowane głośniki o mocy 2x20W.
Funkcje autonomiczne (bez podłączonego komputera): Android,  tryb whiteboard, przeglądarka internetowa, dzielenie notatek z whiteboard na urządzenia przenośnie lub komputery, udostępnianie ekranu urządzenia przenośnego lub komputera, funkcja pilota obsługującego monitor z np. telefonu
Technologia – dotykowa, IR.
Komunikacja monitora z komputerem za pomocą przewodu USB.
System mocowania VESA - uchwyt ścienny w zestawie.
Gniazda podłączeniowe. Wejścia: VGA x 1, HDMI x3, USB typ Bx2, USB typ A x 4, stereo audio miniJack x 1, RS232 x 1. Wyjścia: HDMI x 1, S/PDIF x 1 ,stereo audio miniJack x 1. slot na komputer OPS.
Współpraca z HDCP 1.4
Gwarancja producenta na monitor – 5 lat.
Obsługa monitora za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca.    
W zestawie z monitorem dwa pisaki.
Oprogramowanie interaktywne do monitora
Oprogramowanie w języku polskim
Wybór spośród 25 dostępnych języków oprogramowania bez konieczności wyłączania oprogramowania przy zmianie języka
Wspierane systemy operacyjne minimum: Windows XP,Vista,7,8,8.1,10/Linux/MacOS
Organizacja programu na wzór popularnych programów do edycji tekstu, arkuszy kalkulacyjnych itd. Pasek menu kontekstowego, pasek narzędzi w postaci ikon, pasek tytułu okna, ikony minimalizuj, maksymalizuj, zamknij okno, obszar roboczy okna.
Tworzenie odrębnego profilu dla każdego użytkownika.
Przełączanie pomiędzy profilami bez konieczności wyłączania oprogramowania. Możliwość zabezpieczenia profili hasłem.
Współpraca z aplikacjami pakietu Microsoft Office
Tryb adnotacji na ruchomym i zatrzymanym obrazie
Tryb myszy umożliwiający pełną obsługę komputera bez konieczności wyłączania oprogramowania
Praca na slajdach, każdy plik lekcji może zawierać nieograniczoną liczbę slajdów
Ustawianie koloru tła dla każdej strony
Szybki podgląd wszystkich slajdów wraz z ich edycją oraz edycją ich kolejności
Drukowanie pliku lekcji
Zapisywanie lekcji interaktywnej w pliku o rozszerzeniu .iwb oraz chmurze internetowej pozwalające nauczycielowi na pracę w pliku poza szkołą na każdym komputerze bez konieczności instalowania oprogramowania.
Pełna paleta narzędzi do tworzenia elektronicznych adnotacji tj. pióro, pędzel, zakreślasz itp.
Rozpoznawanie i konwersja tekstu ręcznego na tekst drukowany
Rozpoznawanie ręcznie rysowanych figur geometrycznych z funkcją szybkiego przekształcania figury w inną.
Interaktywne narzędzia do geometrii – linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel umożliwiający zakreślenie pełnego koła oraz łuku.
Praca na warstwach
Wbudowany edytor tekstu, edycja czcionki wielkość, rodzaj, pochylenie, pogrubienie, podkreślenie wyrównanie do prawej, lewej, wyśrodkowanie, wyjustowanie
Funkcja gumki – 2 rodzaje
Możliwość wykonania zrzutu ekranu, nagrania pracy na karcie w postaci filmu.
Funkcja kurtyny ekranowej z możliwością regulacji wielkości i położenia na ekranie
Proste wstawianie zewnętrznych plików graficznych zapisanych w innych aplikacjach metodą przeciągnij i upuść.
Wbudowana baza grafik/galeria tematycznych producenta z wyszukiwarką po słowie
Wyświetlanie obrazu z wizualizera
Funkcja klasy online - prezentacja pulpitu/pracy nauczyciela osobom znajdującym się w innym miejscu za pomocą łącza internetowego poprzez zeskanowanie wygenerowanego kodu QR urządzeniem typu telefon/tablet.
1.    Zamawiający w zadaniu 1 pkt 8. „Tablica interaktywna”, oraz
w zadaniu 3 pkt 10 „Tablica interaktywna”, opisując przedmiot zamówienia jednocześnie podając kluczowe dane takie dotyczące obszaru wyświetlania jak też opis oprogramowania, wskazuje na konkretny produkt jednego producenta, co uniemożliwia zaoferowanie sprzętu konkurencyjnego.
W związku z naruszeniem art. 29 ust. 2 PZP wnoszę o dopuszczenie jako równoważnej tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach:
Tablica Interaktywna
Przekątna 89”
Format tablicy – 16:10
Waga – maksymalnie 20 kg
Powierzchnia tablicy twarda, odporna na uszkodzenia, dostosowana do projekcji i pisania po niej pisakami sucho ścieralnymi. Powierzchnia umożliwia również używanie magnesów w celu mocowania do jej powierzchni np. kartek (powierzchnia magnetyczna).
Technologia – podczerwieni, wielodotykowa.
Rozdzielczość tablicy nie mniej niż 32768 x 32768.
Komunikacja tablicy z komputerem i zasilanie – za pomocą przewodu USB.
Obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca.
Pisaki do obsługi tablicy bez elementów elektronicznych i mechanicznych.
Pod tablicą półka na pisaki. Gwarancja 60msc.
Oprogramowanie interaktywne do tablicy
Oprogramowanie w języku polskim
Wybór spośród 25 dostępnych języków oprogramowania bez konieczności wyłączania oprogramowania przy zmianie języka
Wspierane systemy operacyjne minimum: Windows XP,Vista,7,8,8.1,10/Linux/MacOS
Organizacja programu na wzór popularnych programów do edycji tekstu, arkuszy kalkulacyjnych itd. Pasek menu kontekstowego, pasek narzędzi w postaci ikon, pasek tytułu okna, ikony minimalizuj, maksymalizuj, zamknij okno, obszar roboczy okna.
Tworzenie odrębnego profilu dla każdego użytkownika.
Przełączanie pomiędzy profilami bez konieczności wyłączania oprogramowania. Możliwość zabezpieczenia profili hasłem.
Współpraca z aplikacjami pakietu Microsoft Office
Tryb adnotacji na ruchomym i zatrzymanym obrazie
Tryb myszy umożliwiający pełną obsługę komputera bez konieczności wyłączania oprogramowania
Praca na slajdach, każdy plik lekcji może zawierać nieograniczoną liczbę slajdów
Ustawianie koloru tła dla każdej strony
Szybki podgląd wszystkich slajdów wraz z ich edycją oraz edycją ich kolejności
Drukowanie pliku lekcji
Zapisywanie lekcji interaktywnej w pliku o rozszerzeniu .iwb oraz chmurze internetowej pozwalające nauczycielowi na pracę w pliku poza szkołą na każdym komputerze bez konieczności instalowania oprogramowania.
Pełna paleta narzędzi do tworzenia elektronicznych adnotacji tj. pióro, pędzel, zakreślasz itp.
Rozpoznawanie i konwersja tekstu ręcznego na tekst drukowany
Rozpoznawanie ręcznie rysowanych figur geometrycznych z funkcją szybkiego przekształcania figury w inną.
Interaktywne narzędzia do geometrii – linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel umożliwiający zakreślenie pełnego koła oraz łuku.
Praca na warstwach
Wbudowany edytor tekstu, edycja czcionki wielkość, rodzaj, pochylenie, pogrubienie, podkreślenie wyrównanie do prawej, lewej, wyśrodkowanie, wyjustowanie
Funkcja gumki – 2 rodzaje
Możliwość wykonania zrzutu ekranu, nagrania pracy na karcie w postaci filmu.
Funkcja kurtyny ekranowej z możliwością regulacji wielkości i położenia na ekranie
Proste wstawianie zewnętrznych plików graficznych zapisanych w innych aplikacjach metodą przeciągnij i upuść.
Wbudowana baza grafik/galeria tematycznych producenta z wyszukiwarką po słowie kluczowym
Wyświetlanie obrazu z wizualizera
Funkcja klasy online - prezentacja pulpitu/pracy nauczyciela osobom znajdującym się w innym miejscu za pomocą łącza internetowego poprzez zeskanowanie wygenerowanego kodu QR urządzeniem typu telefon/tablet.
Wyrażenie zgody na powyższą prośbę pozwoli na złożenie oferty zgodnej z minimalnymi wymaganiami postawionymi w SIWZ, nie podlegającej odrzuceniu bez naruszenia zasady uczciwej konkurencji.
Odpowiedź:
Zamawiający przyjmuje proponowane rozwiązania sprzętowe jako równoważne.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający wymaga oprogramowania, którego użytkowanie nie narusza jakichkolwiek zapisów licencyjnych.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?
Odpowiedź:
Nie. Dopuszcza się możliwość instalacji oprogramowania podczas dostawy sprzętu z nośników dostarczonych przez producenta oprogramowania.
Pytanie 4
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?
Odpowiedź:
Nie, lecz Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji licencji, np. u ich producenta, jeżeli pojawią się wątpliwości co do ich legalności.
Pytanie 5
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?
Odpowiedź:
Nie, lecz Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji licencji, np. u ich producenta, jeżeli pojawią się wątpliwości co do ich legalności.
Pytanie 6
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?
Odpowiedź:
 Tak
Pytanie 7
W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego
w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje  w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF  
(„Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie nr 8
Załączamy nasze uwagi do dokumentu Załącznik nr 6 do SIWZ
Części 3 Szkoła Podstawowa Suków
8) Laptop z systemem operacyjnym:
"Bateria: Min. 6-cell, 49WHr (4500 mAh), Li-Ion. Czas pracy na baterii minimum 10 godzin według dokumentacji producenta laptopa. Zasilacz o mocy min. 65 W. "
Proponujemy usunięcie zapisu o liczbie komór i pojemności baterii, pozostawiając jako główny parametr czas pracy deklarowany przez producenta.
"Porty i złącza: VGA"
Proponujemy zmianę na port D-Sub, VGA na nazwa standardu kart graficznych
 "Porty i złącza: HDMI"
Proponujemy "HDMI lub miniDisplayPort" -
  9) Projektor/rzutnik multimedialny
"Żywotność lampy: min. 7000 godzin"
Prosimy o doprecyzowanie o jaki tryb pracy chodzi. Proponujemy zapis (zgodnie z tym co podają producenci) - "żywotność lampy w trybie ekologicznym".
  1) Monitor interaktywny z komputerem - komputer stacjonarny   
"10 szt. USB w tym: minimum 4 porty z przodu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 4 porty
z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 2 porty USB 2.0 wewnątrz obudowy"
Proponujemy usunięcie zapisu "minimum 2 porty USB 2.0 wewnątrz obudowy" ponieważ w wymaganym typie obudowy ("obudowa typu mini tower") nie występują wewnętrzne porty USB.
 
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapisy w załączniku nr 6 do SIWZ w części 3 Szkoła podstawowa Suków:
8) Laptop z systemem operacyjnym – Zamawiający wyraża zgodę na zapis "Porty i złącza: HDMI lub miniDisplayPort", jak również wyraża zgodę na zapis dotyczący baterii "Bateria Li-ion, Czas pracy na baterii minimum 10 godzin według dokumentacji producenta laptopa. Zasilacz o mocy min. 65W."
9) Projektor/rzutnik multimedialny – Zamawiający wyraża zgodę na zapis "Żywotność lampy: min. 7000 godzin w trybie ekologicznym"
1) Monitor interaktywny z komputerem - komputer stacjonarny – Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu "minimum 2 porty USB 2.0 wewnątrz obudowy".

     W związku z wyjaśnieniem treści SIWZ w terminie krótszym niż na 2dni przed upływem terminu składania ofert Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.
Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 09.01.2019r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:
1.    treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
19.4.    Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, na terenie Gminy Daleszyce”
 „Nie otwierać przed 09.01.2019 r. godz. 09.15”.
2.    treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 09.01.2019 r. do godz. 09:00.
3.    treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 09.01.2019 r. godz. 09:15.

 


Dodano 8 stycznia 2019 godz. 14:38 przez

             Daleszyce, 08.01.2019r.

INFORMACJA nr 2

dla Wykonawców


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, na terenie Gminy Daleszyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – zwana dalej ustawą) modyfikuje treść SIWZ:

 Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert na 15.01.2019 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:
1.    treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
19.4.    Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, na terenie Gminy Daleszyce”
 „Nie otwierać przed 15.01.2019 r. godz. 09.15”.
2.    treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 15.01.2019 r. do godz. 09:00.
3.    treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 15.01.2019 r. godz. 09:15.

 


Dodano 11 stycznia 2019 godz. 14:50 przez

             Daleszyce, 11.01.2019r.

INFORMACJA nr 3

dla Wykonawców


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, na terenie Gminy Daleszyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – zwana dalej ustawą) modyfikuje treść SIWZ:

 Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert na 18.01.2019 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:
1.    treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
19.4.    Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, na terenie Gminy Daleszyce”
 „Nie otwierać przed 18.01.2019 r. godz. 09.15”.
2.    treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 18.01.2019 r. do godz. 09:00.
3.    treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 18.01.2019 r. godz. 09:15.

 


Dodano 16 stycznia 2019 godz. 15:37 przez

             Daleszyce, 16.01.2019r.

INFORMACJA nr 4

dla Wykonawców

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, na terenie Gminy Daleszyce

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – zwana dalej ustawą) modyfikuje treść SIWZ:

 

 Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opisu przedmiotu zamówienia. Jednolita treść SIWZ wraz z załącznikiem nr 1 do SIWZ, jak również  opis, zostały zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.01.2019r.

 

W związku z powyższym przesuwa są termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert na 29.01.2019 r.,


Dodano 18 stycznia 2019 godz. 15:31 przez

             Daleszyce, 18.01.2019r.

INFORMACJA nr 5

dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, na terenie Gminy Daleszyce

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – zwana dalej ustawą) modyfikuje treść SIWZ:

 

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi udzielone na pytania zamieszczone na stronie internetowej przed modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia z dnia 16.01.2019r. pozostają wiążące dla Wykonawców ponieważ nie uległy zmianie parametry techniczne sprzętu tylko podział na zadania.


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 27.12.2018 godz. 15:13
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 27.12.2018 godz. 15:13
 
Załącznik nr 1 do SIWZ
Dodany: 27.12.2018 godz. 15:13
 
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dodany: 27.12.2018 godz. 15:14
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
Dodany: 27.12.2018 godz. 15:14
 
Załącznik nr 4 do SIWZ
Dodany: 27.12.2018 godz. 15:14
 
Załącznik nr 5 do SIWZ
Dodany: 27.12.2018 godz. 15:14
 
Załącznik nr 6 do SIWZ
Dodany: 27.12.2018 godz. 15:14
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 04.01.2019 godz. 14:25
 
Informacja nr 1 dla Wykonawców
Dodany: 04.01.2019 godz. 14:25
 
Informacja nr 2 dla Wykonawców
Dodany: 08.01.2019 godz. 14:38
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 08.01.2019 godz. 14:38
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 11.01.2019 godz. 14:50
 
Informacja nr 3 dla Wykonawców
Dodany: 11.01.2019 godz. 14:50
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 16.01.2019 godz. 15:37
 
SIWZ wraz z załacznikami Modyfikacja z dnia 16.01.2019
Dodany: 16.01.2019 godz. 15:37
 
Informacja nr 5 dla Wykonawców
Dodany: 18.01.2019 godz. 15:31
 Ostateczny termin składania ofert:
 29 stycznia 2019 godz. 09:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik referatu gospodarki, mienia komunalnego i rolnictwa] dnia 27 grudnia 2018
Informacja opublikowana przez:
  dnia 27 grudnia 2018 godz. 15:05
Liczba odsłon:
  708 od 27 grudnia 2018 godz. 15:05  (średnio 31.27 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl