0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego

Numer: GMR.ZP.271.46.2018
Ogłoszenie nr 632480-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.

Gmina Daleszyce: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9 , 26021   Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693.
Adres strony internetowej (URL): www.daleszyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego”
Numer referencyjny: GMR.ZP.271.46.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego” w ramach Rewitalizacji miasta Daleszyce - kształtowanie przestrzeni społeczno – gospodarczej. Zakres zamówienia: Zakres rzeczowy zamówienia: Długość drogi – ok. 645mb Dz. Nr ewid. 2693/2 obręb Daleszyce Miasto Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wraz z elementami towarzyszącymi (np. chodniki) projektu budowlanego, przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych i projektów wykonawczych w branżach: drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej. 1. Wykonanie projektów wykonawczych przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego we wszystkich branżach zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez właścicieli mediów. Warunki techniczne oraz wszelkie uzgodnienia i opinie oraz zawartość dokumentacji projektowej dotyczącej urządzeń elektroenergetycznych oraz wodociągowych i kanalizacyjnych projektant uzyska we własnym zakresie. 2. Opracowanie projektu wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego. 3. Opracowanie projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej oraz opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do odbiornika i uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym – o ile zajdzie taka potrzeba. 4. Wykonanie projektu podziału nieruchomości – o ile zajdzie taka potrzeba. 5. Uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID ( o ile zajdzie taka potrzeba) dla zaprojektowanej drogi ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, zatwierdzeniami. 6. Wykonanie operatu dendrologicznego z klasyfikacją drzew i krzewów do wycinki oraz uzyskanie takiej decyzji – o ile zajedzie taka potrzeba. 7. Uzyskanie wytycznych i uzgodnień konserwatorskich o ile zajdzie taka potrzeba. 8. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas budowy zaprojektowanej drogi. 9. Sposób odwodnienia drogi Projektant uwzględni podczas opracowywania dokumentacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • projektantem w specjalności drogowej - posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń oraz doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat minimum 1 dokumentacji projektowej związanej z budową lub przebudową lub remontem drogi. • projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w wykonaniu w okresie w ostatnich 3 lat minimum 1 dokumentacji projektowej związanej z budową lub przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej kanalizacja sanitarna lub kanalizacja deszczowa) o długości min. 0,5 km. • Projektant posiadający uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznej oraz doświadczenie w wykonaniu w okresie w ostatnich 3 lat minimum 1 dokumentacji projektowej związanej z budową lub przebudową lub remontem drogi w zakresie sieci elektrycznej. Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 SIWZ. 2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. 9.4.2 a) należy przedstawić wg wzoru – załącznik Nr 6 do SIWZ 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 2a).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 55,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 45,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-15, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 


Dodano 11 października 2018 godz. 14:13 przez

Daleszyce, dnia 11.10.2018 r.

INFORMACJA nr 1
dla Wykonawców
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Przebudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego”


Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1
W związku z ogłoszeniem przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego” prosimy o sprostowanie zapisów SIWZ. Specyfikacja zakłada ewentualne podziały działek bez podania ich ilości, a także nakłada obowiązek uzyskania ewentualnej decyzji ZRID. W takim przypadku nazwa zadania nie może nazywać się „przebudowa” lecz „rozbudowa”. Ma to istotne znaczenie podczas postępowania administracyjnego w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego. Są to różne procedury i nazewnictwo ma istotne znaczenie dla uzyskania zgody na przeprowadzenie inwestycji. Zamawiający ma wiedzę czy planowana inwestycja obejmuje pas drogowy (wówczas jest to przebudowa), czy też należy wydzielić dodatkowy teren przy zastosowaniu spec ustawy drogowej (wówczas) jest to rozbudowa). Prosimy o sprecyzowanie ile działek przewidzianych jest do podziału dla w/w zadania?
Odpowiedź:
Według wiedzy Zamawiającego planowana inwestycja mieści się w całości w pasie drogowym i nie powinno być konieczności podziału działek dla w/w zadania. Jednak z uwagi na przepisy obowiązujące przy projektowaniu jeśli zaistnieje taka konieczność to należało będzie podzielić niezbędne działki i uzyskać decyzję ZRID. W związku z powyższym zmianie ulega nazwa zadania która otrzymuje brzmienie: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego”

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ:

1)    treść pkt. 3 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
3.    Opis przedmiotu zamówienia
    
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego”
    
3.1.Przedmiot zamówienia obejmuje:
Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego” w ramach Rewitalizacji miasta Daleszyce - kształtowanie przestrzeni społeczno – gospodarczej.
Zakres zamówienia:
Zakres rzeczowy zamówienia:

Długość drogi – ok. 645mb
Dz. Nr ewid. 2693/2 obręb Daleszyce Miasto
Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wraz z elementami towarzyszącymi (np. chodniki) projektu budowlanego, przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych i projektów wykonawczych w branżach: drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej.
1.    Wykonanie projektów wykonawczych przebudowy  kolidującego uzbrojenia podziemnego
i naziemnego we wszystkich branżach zgodnie z warunkami technicznymi  wydanymi przez właścicieli mediów. Warunki techniczne oraz wszelkie uzgodnienia i opinie oraz zawartość dokumentacji projektowej dotyczącej urządzeń elektroenergetycznych oraz wodociągowych
i kanalizacyjnych projektant  uzyska we własnym zakresie.
2.    Opracowanie projektu wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego.
3.    Opracowanie projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej oraz opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do odbiornika i uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym – o ile zajdzie taka potrzeba.
4.    Wykonanie projektu podziału nieruchomości – o ile zajdzie taka potrzeba.
5.    Uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID ( o ile zajdzie taka potrzeba) dla zaprojektowanej drogi ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, zatwierdzeniami.
6.    Wykonanie operatu dendrologicznego z klasyfikacją drzew i krzewów do wycinki oraz uzyskanie takiej decyzji – o ile zajedzie taka potrzeba.
7.    Uzyskanie wytycznych i uzgodnień konserwatorskich o ile zajdzie taka potrzeba.
8.    Pełnienie nadzoru autorskiego podczas budowy zaprojektowanej drogi.  
9.    Sposób odwodnienia drogi Projektant uwzględni podczas opracowywania dokumentacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji terminu składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 17.10.2018 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

2)    treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego
Znak: GMR.ZP.271.46.2018
„Nie otwierać przed 17.10.2018r. godz. 09:15”.

3)    treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
20.1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat - pokój nr 25) – w terminie do dnia 17.10.2018 r. do godz. 09:00.

4)    treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
21.1    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna – pokój nr 13) -
w dniu 17.10.2018 r. godz. 09:15


Obowiązujący tytuł zamówienia we wszystkich załącznikach do SIWZ to Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego.
Używanie pierwotnego tytułu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 05.10.2018 godz. 12:34
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 05.10.2018 godz. 12:34
 
Załącznik nr 1 do SIWZ
Dodany: 05.10.2018 godz. 12:34
 
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dodany: 05.10.2018 godz. 12:34
 
Załącznik nr 2a do SIWZ
Dodany: 05.10.2018 godz. 12:34
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
Dodany: 05.10.2018 godz. 12:34
 
Załącznik nr 4 do SIWZ
Dodany: 05.10.2018 godz. 12:35
 
Załącznik nr 5 do SIWZ
Dodany: 05.10.2018 godz. 12:35
 
Załącznik nr 6 do SIWZ
Dodany: 05.10.2018 godz. 12:35
 
Załącznik nr 7 do SIWZ
Dodany: 05.10.2018 godz. 12:40
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 11.10.2018 godz. 14:13
 
Informacja nr 1 dla Wykonawców
Dodany: 11.10.2018 godz. 14:13
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Dodany: 17.10.2018 godz. 15:16
 
Informacja o wynikach
Dodany: 15.11.2018 godz. 14:54
 Ostateczny termin składania ofert:
 17 października 2018 godz. 09:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik referatu gospodarki, mienia komunalnego i rolnictwa] dnia 5 października 2018
Informacja opublikowana przez:
  dnia 5 października 2018 godz. 12:34
Liczba odsłon:
  863 od 5 października 2018 godz. 12:34  (średnio 4.37 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl