0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Wykonanie robót związanych z przebudową dróg wewnętrznych na terenie Gminy Daleszyce w miejscowościach Cisów, Niwy oraz Słopiec.

Numer: GMR.ZP.271.41.2018


Ogłoszenie nr 613609-N-2018 z dnia 2018-09-06 r. 
 

Gmina Daleszyce: „Wykonanie robót związanych z przebudową dróg wewnętrznych na terenie Gminy Daleszyce w miejscowościach Cisów, Niwy oraz Słopiec”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9 , 26021   Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mailsekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693. 
Adres strony internetowej (URL): www.daleszyce.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 

http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 

http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty należy składać w formie pisemnej 
Adres: 
Gmina Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie robót związanych z przebudową dróg wewnętrznych na terenie Gminy Daleszyce w miejscowościach Cisów, Niwy oraz Słopiec” 
Numer referencyjny: GMR.ZP.271.41.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z przebudową dróg wewnętrznych na terenie Gminy Daleszyce w miejscowościach Cisów, Niwy oraz Słopiec. Zamówienie zostało podzielone na 5 zadań: Zadanie nr 1. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 18 i 434 Cisów od km 0+005 do km 0+320” Zakres robót przewidzianych do wykonania: 1. Roboty pomiarowe + obsługa geodezyjna 2. Korytowanie jezdni wraz z wywozem urobku poza teren budowy 3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 4. Warstwa odsączająca z piasku 5. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 6. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa wiążąca 7. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa ścieralna 8. Nawierzchnia z gruntu (pobocza, zjazdy) 9. Ustawienie znaków drogowych 10. Operat geodezyjny powykonawczy 11. Montaż przepustu wraz ze ściankami ukośnymi Charakterystyczne parametry techniczne: - podłoże gruntowe -G1 - warunki wodne- korzystne - prędkość projektowa - 30km/h - długość - 315m w osi drogi - szerokość jezdni - 3,0m - szerokość poboczy - 2x0,3m - spadek poprzeczny jezdni- dwustronny 2% - spadek poprzeczny pobocza - 8% Zadanie nr 2. „Przebudowa drogi wewnętrznej Cisów dz. Nr ewid. 25 od km 0+057 do km 0+432” Zakres robót przewidzianych do wykonania: 1. Roboty pomiarowe + obsługa geodezyjna 2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 3. Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem niezwiązanym 4. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa wiążąca 5. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa ścieralna 6. Montaż przepustów wraz ze ściankami ukośnymi 7. Zbieranie i profilowanie skarpy 8. Ustawienie znaków drogowych 9. Operat geodezyjny powykonawczy Charakterystyczne parametry techniczne: - podłoże gruntowe -G1 - warunki wodne- korzystne - prędkość projektowa - 30km/h - długość - 375m w osi drogi - szerokość jezdni - 3,0m - spadek poprzeczny jezdni- dwustronny 2% Zadanie nr 3. „ Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Cisów dz. nr ewid. 40/1; 40/2 w km 0+000 do km 0+110” Zakres robót przewidzianych do wykonania: 1. Roboty pomiarowe + obsługa geodezyjna 2. Korytowanie jezdni wraz z wywozem urobku poza teren budowy 3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 4. Warstwa odsączająca z piasku 5. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 6. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa wiążąca 7. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa ścieralna 8. Nawierzchnia z kruszywa (pobocza, zjazdy) 9. Ustawienie znaków drogowych 10. Operat geodezyjny powykonawczy 11. Remont przepustu o średnicy 2x150cm 12. Montaż barier sprężystych 13. Montaż ścieków skarpowych Charakterystyczne parametry techniczne: - kategoria drogi - gminna, - klasa techniczna - D, - kategoria ruchu: KR1-2, - przekrój poprzeczny - jednojezdniowy o dwóch pasach (po jednym dla każdego kierunku), - szerokość drogi – 3,5m - długość drogi- 110mb w osi drogi - szerokość poboczy - min. 0,5m, - spadek poprzeczny dwustronny- 2,0%, pobocze- 8,0%, Zadanie nr 4. „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc Słopiec ( do przystanku)” Zakres robót przewidzianych do wykonania: 1. Roboty pomiarowe + obsługa geodezyjna 2. Ścinanie poboczy 3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębrnymi, zebranie kruszywa z odkładem do ponownego wykorzystania 4. Korytowanie jezdni wraz z wywozem urobku poza teren budowy 5. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 6. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 7. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa wiążąca 8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa ścieralna 9. Utwardzenie poboczy oraz zjazdów materiałem z odzysku 10. Regulacja pionowa studzienek oraz zaworów wodociągowych 11. Ustawienie znaków drogowych 12. Operat geodezyjny powykonawczy Roboty przewidziane na odcinku A-E-F dł. 232mb Charakterystyczne parametry techniczne: - podłoże gruntowe -G1 - warunki wodne - korzystne - prędkość projektowa - 30km/h - długość - 232m w osi drogi - szerokość jezdni - 3,0m - spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2% - spadek porzeczny pobocza - 8% Zadanie nr 5. „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Niwy 1157/55, 1157/59” Zakres robót przewidzianych do wykonania: 1. Roboty pomiarowe + obsługa geodezyjna 2. Ścinanie poboczy 3. Korytowanie jezdni wraz z wywozem urobku poza teren 4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 5. Warstwa odsączająca z piasku 6. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem 7. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa wiążąca 9. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa ścieralna 10. Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym 11. Ścinanie drzew i karczowanie pni 12. Ustawienie znaków drogowych Roboty przewidziane do wykonania na odcinku A-B dł. 233mb Charakterystyczne parametry techniczne: - podłoże gruntowe -G1 - warunki wodne- korzystne - prędkość projektowa - 30km/h - długość - 233m w osi drogi - szerokość jezdni - 4,0m - szerokość poboczy - 2x0,5m - spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2% - spadek poprzeczny pobocza - 8% 

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45113000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.. 6.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. będą prace z zakresu: budowa drogi, roboty na placu budowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 6.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy tylko po przeprowadzenie negocjacji. 6.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym. 6.5 Zamówienie o którym mowa w pkt.6.1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 6.2. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż: Dla zadania 1: 110 000,00 PLN Dla zadania 2: 80 000,00 PLN Dla zadania 3: 130 000,00 PLN Dla zadania 4: 80 000,00 PLN Dla zadania 5: 80 000,00 PLN W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartości te podlegają sumowaniu. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Zadanie 1 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg/drogi. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 100 000,00 zł brutto. Zadanie 2 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg/drogi. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 70 000,00 zł brutto. Zadanie 3 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg/drogi. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 100 000,00 zł brutto. Zadanie 4 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg/drogi. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 70 000,00 zł brutto. Zadanie 5 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg/drogi. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 70 000,00 zł brutto. UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się jedną robotą na zadania, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tej roboty odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku dla zadań, na które Wykonawca składa ofertę (np. wartość roboty dla zadania 1 i 2 to minimum 170 000,00 zł). Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: Dla zadania 1, 2, 3, 4, 5 • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie, przebudowie lub remoncie na co najmniej 1 inwestycji drogowej. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Wykonawca może wykazać się tym samym kierownikiem budowy do wszystkich zadań. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4) 2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 3. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. 4. zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. 5. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ 3. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a) 3. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
17.1 Wadium w wysokości: Zadanie 1 – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 groszy) Zadanie 2 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych00/100 groszy) Zadanie 3 – 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100 groszy) Zadanie 4 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy) Zadanie 5 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

20,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-09-21, godzina: 09:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 06.09.2018 godz. 14:36
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 06.09.2018 godz. 14:36
 
Załacznik nr 1 do SIWZ
Dodany: 06.09.2018 godz. 14:36
 
Załacznik nr 1a do SIWZ
Dodany: 06.09.2018 godz. 14:36
 
Załacznik nr 1b do SIWZ
Dodany: 06.09.2018 godz. 14:36
 
Załacznik nr 2 do SIWZ
Dodany: 06.09.2018 godz. 14:36
 
Załacznik nr 3 do SIWZ
Dodany: 06.09.2018 godz. 14:37
 
Załacznik nr 4 do SIWZ
Dodany: 06.09.2018 godz. 14:37
 
Załacznik nr 5 do SIWZ
Dodany: 06.09.2018 godz. 14:37
 
Załacznik nr 6 do SIWZ
Dodany: 06.09.2018 godz. 14:37
 
Załacznik nr 7 do SIWZ
Dodany: 06.09.2018 godz. 14:37
 
Załacznik nr 8 do SIWZ
Dodany: 06.09.2018 godz. 14:37
 
Załacznik nr 9 do SIWZ
Dodany: 06.09.2018 godz. 14:38
 
Załacznik nr 10 do SIWZ
Dodany: 06.09.2018 godz. 14:38
 
Załacznik nr 11 do SIWZ
Dodany: 06.09.2018 godz. 14:38
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Dodany: 24.09.2018 godz. 15:23
 
Informacja o wynikach
Dodany: 03.10.2018 godz. 9:32
 Ostateczny termin składania ofert:
 21 września 2018 godz. 09:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik referatu gospodarki, mienia komunalnego i rolnictwa] dnia 6 września 2018
Informacja opublikowana przez:
  dnia 6 września 2018 godz. 14:36
Liczba odsłon:
  817 od 6 września 2018 godz. 14:36  (średnio 4.55 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl