0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce (2)

Numer: GMR.ZP.271.36.2018


Ogłoszenie nr 602707-N-2018 z dnia 2018-08-09 r.

Gmina Daleszyce: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane jest w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” objętego Regionalnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9 , 26021   Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693.
Adres strony internetowej (URL): www.daleszyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce”
Numer referencyjny: GMR.ZP.271.36.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie współfinansowane jest w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” objętego Regionalnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dodatkowo wszelkie wykonane prace projektowe i wykonawcze muszą być zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz regulaminem konkursu, a także obowiązującymi przepisami i Normami. Inwestycja, będzie polegała na rozbudowie i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce, pod kątem zwiększenia przepustowości i spełnienia wymagań Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r (91/271/EWG) w zakresie jakości ścieków wprowadzanych do odbiornika oraz parametrów jakie narzuca Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U.2014. poz. 1800 wraz z późniejszymi zmianami). Oczyszczalnia obsługuje część gminy Daleszyce. Planując zakres rozbudowy uwzględniono przejęcie i oczyszczenie do wymaganych parametrów ścieków noworealizowanych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kranów i Brzechów, gm. Daleszyce. Kanalizacja ta wykonywana będzie wg. odrębnych opracowań i nie wchodzi w zakres niniejszej inwestycji. W ujęciu ogólnym zamówienie dla oczyszczalni w miejscowości Daleszyce obejmuje: § sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego; § sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów, opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę i zgłoszeniami dla robót niewymagających pozwolenia; § sporządzenie projektów wykonawczych; § wykonanie robót budowlanych; § dostawa i montaż wyposażenia technologicznego, sprzętu i maszyn na podstawie powyższych projektów, § dostawa i montaż systemu zasilania obiektowego w energie elektryczną, sterowania, AKPiA i monitorowania stanów pracy w zmodernizowanych i rozbudowanych obiektach, z odwzorowaniem sygnałów w budynku oczyszczalni (na podstawie wykonanego projektu), § przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla oczyszczalni (w tym rozruchu) oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem oczyszczalni w użytkowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego oraz prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce musi zapewnić, że jakość oczyszczonych ścieków odpływających z oczyszczalni do odbiornika będzie co najmniej zgodna (lub lepsza) z normami: § polskimi określonymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) i z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami). § europejskimi określonymi w Dyrektywie Rady Wspólnoty Europejskiej 91/271 z dnia 21.05.1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzupełnieniem nr 98/151/UE z dnia 27.02.1998 roku. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie oczyszczania ścieków bytowych odbieranych przez system kanalizacyjny aglomeracji Daleszyce w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami, przy obciążeniu oczyszczalni ≤ 9500 RLM i zapewnieniu przepustowości średniej dobowej 1000 m3/d. Zakres zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Daleszycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków w Daleszycach oraz rozwiązanie problemu gospodarki osadowej.

II.5) Główny kod CPV: 45252127-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71420000-8
71320000-7
71248000-8
45000000-7
45100000-8
45200000-9
45300000-0
45400000-1
45232152-2
45233120-6
71315300-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 6.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. będą prace z zakresu: • Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania • Nadzór nad projektem i dokumentacją • Przygotowanie terenu pod budowę • Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej • Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków • Roboty instalacyjne w budynkach • Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych • Roboty w zakresie budowy dróg • Usługi opomiarowania dla budownictwa Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 6.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy tylko po przeprowadzenie negocjacji. 6.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym. 6.5 Zamówienie o którym mowa w pkt.6.1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 6.2.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż – 500 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż – 4 000 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót i usług Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat dla robót i 3 lat dla usług przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty i usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: • jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach której wykonano roboty związane z budową/rozbudową/ przebudową oczyszczalni ścieków o wartości min. 1 500 000,00 zł brutto każda. lub • jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano roboty związane z budową/rozbudową lub przebudową oczyszczalni ścieków oraz wykonał • jedną dokumentację projektową związaną z budową/rozbudową lub przebudową oczyszczalni ścieków Łączna wartość robót budowlanych i usług projektowych to min. 1 500 000,00 zł brutto każda. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty i usługi te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i posiada doświadczenie zawodowe, jako kierownik robót/budowy, robót budowlanych na min. jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) inwestycji związanej z budową/przebudową oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Q d. śr.400 m³/d, • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. • Projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń. Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 SIWZ. 2. Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. SIWZ. 3. Zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. SIWZ. 4. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) – załącznik 2 do SIWZ 5. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 ) 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ. 3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 SIWZ. 4. Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a). 3. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Gwarancja 30,00
Doświadczenie kierownika budowy 10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-27, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 


Dodano 14 sierpnia 2018 godz. 08:40 przez

Daleszyce, 13.08.2018r.

INFORMACJA nr 1

dla Wykonawców

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści rozwiązania pozwalające na intensyfikację procesu oczyszczania poprzez zastosowanie nośnika biomasy (kształtki z tworzywa zasypywane do komór nitryfikacji) i przez to zmniejszenie kubatur przy zwiększeniu bezpieczeństwa procesu (przy zachowaniu układu technologicznego z PFU)?

Odpowiedź:

Zamawiający wybrał technologię niskoobciążonego osadu czynnego przedstawioną w PFU jako właściwą do przeprowadzenia rozbudowy oczyszczalni ścieków w Daleszycach.

Z uwagi na zwiększone dopływy ścieków zawierających tłuszcze (2 zakłady przetwórstwa mięsnego) Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie nośnika biomasy – kształtek z tworzywa sztucznego.

Pytanie nr 2

Czy wymienione w PFU koparko-ładowarka i wózek widłowy są w zakresie realizacji Inwestycji przewidzianym dla Wykonawcy?

Odpowiedź:

Wymienione w PFU: koparko-ładowarka i wózek widłowy są w zakresie realizacji Inwestycji przewidzianym dla Wykonawcy i są szczegółowo opisane w pkt 1.7.27 PFU.

Pytanie nr 3

W PFU w punktach 13.3, 2.1.6; 22.5.2 oraz 22.5.3 poruszona jest kwestia uwzględnienia kompostowania osadów. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii, ponieważ w zakresie projektu i realizacji Inwestycji nie jest przewidziana kompostownia osadów ściekowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w zakresie projektu i realizacji Inwestycji nie jest przewidziana kompostownia osadów ściekowych. Zamawiający zmienia treść zapisów w PFU w następujący sposób:

W pkt 1.3.3 Istniejący zapis – “rozruch technologiczny z uwzględnienie kompostowni osadów ściekowych” – zmieniono na: “rozruch technologiczny z uwzględnieniem linii do higienizacji i granulacji osadu odwodnionego”.

W pkt. 2.1.6 Istniejący zapis – “sporządzenie projektu rozruchu technologicznego z uwzględnienie kompostowni osadów ściekowych” – zmieniono na: “sporządzenie projektu rozruchu technologicznego z uwzględnieniem linii do higienizacji i granulacji osadu odwodnionego”.

W pkt.. 22.5.2 Istniejący zapis – “rozruch technologiczny z uwzględnienie kompostowni osadów ściekowych” – zmieniono na: “rozruch technologiczny z uwzględnieniem linii do higienizacji i granulacji osadu odwodnionego”.

W pkt. 22.5.3 Istniejący zapis – “kontrola procesów kompostowania osadów ściekowych pod względem jakości i zgodności z możliwością wykorzystania na cele rolnicze” – zmieniono na: “kontrola procesów higienizacji i granulacji osadów ściekowych pod względem jakości i zgodności z możliwością wykorzystania polepszacz glebowy”.


Dodano 16 sierpnia 2018 godz. 15:30 przez

Daleszyce, 16.08.2018r.

INFORMACJA nr 2

dla Wykonawców


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce”


Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 2, 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ:
Pytanie nr 1
Prosimy o sprostowanie fragmentu podpunktu 9.4.2 w dokumencie SIWZ (strona 11), zacytowanego poniżej:
„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
•     jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach której wykonano roboty związane z budową/rozbudową/przebudową oczyszczalni ścieków o wartości min. 1 500 000,00 zł brutto każda.
lub
•     jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano roboty związane z budową/rozbudową lub przebudową oczyszczalni ścieków
oraz wykonał
•     jedną dokumentację projektową związaną z budową/rozbudową lub przebudową oczyszczalni ścieków
Łączna wartość robót budowlanych i usług projektowych to min. 1 500 000,00 zł brutto każda."

Domniemywamy, że słowo „każda" jest niepotrzebnie użyte, ale proszę o ustosunkowanie się do tej kwestii.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 9.4.2 a) SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
9.4.2     zdolności technicznej lub zawodowej;
a) wykonanych robót i usług
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat dla robót i 3 lat dla usług przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty i usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
•    jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj
w ramach której wykonano roboty związane z budową/rozbudową/ przebudową oczyszczalni ścieków o wartości min. 1 500 000,00 zł brutto.
lub
•    jedną robotę budowlaną w ramach której wykonano roboty związane
z budową/rozbudową lub przebudową oczyszczalni ścieków
oraz wykonał
•    jedną dokumentację projektową związaną z budową/rozbudową lub przebudową oczyszczalni ścieków
Łączna wartość robót budowlanych i usług projektowych to min. 1 500 000,00 zł brutto.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty i usługi te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

 

Pytanie nr 2
Ze względu na okres urlopowy zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na 03.09.2018r.
Odpowiedź:
W związku z modyfikacją SIWZ Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.
Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 30.08.2018 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:
1.    treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
19.4.    Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
Oferta na:
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce,
gmina Daleszyce”

„Nie otwierać przed 30.08.2018 r. godz. 09:20”.

2.    treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
20.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat pok. 25), w terminie do dnia
          30.08.2018r. do godz. 09:00
3.    treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego – (świetlica pokój 13) w dniu 30.08.2018 r.
o godz. 09:20.

 


Dodano 21 sierpnia 2018 godz. 19:54 przez

Daleszyce, 20.08.2018r.

INFORMACJA nr 3

dla Wykonawców

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót lub z funkcją projektanta (SIWZ, podpunkt 9.4.2)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót lub funkcją projektanta.


Dodano 22 sierpnia 2018 godz. 15:20 przez

Daleszyce, 22.08.2018r.

INFORMACJA nr 4

dla Wykonawców

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

“Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odniesienie się do poniższych kwestii:

1) Prosimy o potwierdzenie mocy nominalnej silnika pompy zatapialnej osadu zagęszczonego (oznaczenie urządzenia 19-P-7), ponieważ dostępne na rynku pompy spełniające specyfikację tego urządzenia mają silniki o mocy nominalnej ok. 3kW.

2) Podane w wymaganiach specyfikacji technicznej dokładne masy urządzeń oraz dokładne moce instalowanych silników elektrycznych mogą wskazywać na konkretnego producenta danego urządzenia. Uprzejmie prosimy o zmianę wymagań, tj. podanie tolerancji dla obu parametrów.

 

Odpowiedź:

1) W przypadku braku dostępności na rynku pompy spełniającej specyfikację pompy osadu zagęszczonego  19-P-7 (moc nominalna silnika pompy 2,3 kW) Zamawiający dopuszcza zastosowanie pompy o mocy nominalnej silnika 3 kW.

2) Zamawiający podaje tolerancje  w zakresie masy i mocy urządzeń zamieszczonych w specyfikacji technicznej:  ± 20% w stosunku do wartości zamieszczonych w specyfikacjach technicznych.

 


Dodano 28 sierpnia 2018 godz. 15:25 przez

Daleszyce, 28.08.2018r.

INFORMACJA nr 5

dla Wykonawców


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania:
Pytanie nr 1
Prosimy o dokonanie zmiany wymagań PFU odnośnie materiału wykonania szaf elektrycznych ze stali nierdzewnej na stal malowaną proszkowo. Nasze doświadczenia realizacyjne wykazują, że szafy stalowe malowane proszkowo są równie odporne na korozje, jak te wykonane ze stali nierdzewnej, przy znacznie lepszej dostępności u bezpośrednich producentów.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

W związku z wyjaśnienie treści SIWZ w terminie krótszym niż na 2dni przed upływem terminu składania ofert Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.

Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 03.09.2018 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:
1.    treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
19.4.    Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
Oferta na:
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce,
gmina Daleszyce”

„Nie otwierać przed 03.09.2018 r. godz. 09:20”.

2.    treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
20.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat pok. 25), w terminie do dnia
          03.09.2018r. do godz. 09:00
3.    treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego – (świetlica pokój 13) w dniu 03.09.2018 r.
o godz. 09:20.

 


Dodano 30 sierpnia 2018 godz. 15:30 przez

Daleszyce, 30.08.2018r.

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 6

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
“Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce”


Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 1.1.17.1 załącznika nr 9 do SIWZ (PFU) znajdującego się na stronie 67 z zapisów:
1.1.17.1    Urządzenie Oczyszczania Mechanicznego
Urządzenie oczyszczania mechanicznego należy zaprojektować jako kontener ze szczelnymi pokrywami, wewnętrznym przelewem awaryjnym i zamontowanymi wewnątrz urządzeniami:
-    urządzenie cedzące: sito zintegrowane z transporterem i praską do skratek - Sposób czyszczenia sita z zanieczyszczeń bez użycia szczotek przy pomocy kosza obrotowego
-    piaskowniki poziomy z poziomym transporterem piasku i skośnym przenośnikiem ślimakowym odwadniającym piasek
-    instalacja napowietrzania piaskownika
-    zgarniacz tłuszczu
-    pompa tłuszczu z instalacją podającą tłuszcz do strefy prasowania skratek,
-    zintegrowana płuczka piasku.
    
Wszystkie elementy urządzenia  mające kontakt ze ściekami wraz z transporterem skratek powinny być wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej i wytrawiane w kąpieli kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk). Obudowa urządzenia powinna posiadać króćce, umożliwiające podłączenie do instalacji biofiltra.
Do urządzenia należy doprowadzić będzie wodę, służącą do okresowego płukania strefy prasowania skratek w sicie, strefy prasowania skratek i płuczki piasku. Woda pod ciśnieniem 3-5 bar z pompy wysokiego ciśnienia zainstalowanej w Pomieszczeniu Oczyszczania Mechanicznego.
Nad urządzeniem zaprojektowano belkę jezdną i urządzenie wciągające z napędem ręcznym o udźwigu max 1000 kg..
Skratki i piasek gromadzone będą w szczelnych workach polietylenowych. Po napełnieniu worki będą czasowo składowane pod wiatą do czasu wywiezienia z terenu oczyszczalni, a następnie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę.


- SITO:
Do oddzielania grubszych zanieczyszczeń pochodzenia organicznego zaprojektowano sito szczelinowe z praską odwadniającą skratki.
Sito wyposażone w kosz obrotowy czyszczony hydraulicznie zapewnia stałą wydajność urządzenia niezależnie od czasu eksploatacji (w sitach ze stałym elementem cedzącym czyszczonym szczotkami są one elementem szybkozużywającym się - w miarę zużywania się szczotek spada wydajność).
Sito zintegrowane z transporterem i prasą do odwadniania skratek pozwala na połączenie w jednym urządzeniu funkcji oddzielania, transportu i odwadniania zatrzymanych skratek.
Urządzenie wyposażone w układ noży tnących części włókniste na dopływie do strefy bębnowej sita.
    Doprowadzenie ścieków surowych do sita rurociągiem DN250.
Specyfikacja techniczna sita:
-    przepustowość sita:                    Q =      40 l/s
-    średnica sita:                         D =    780 mm    
-    perforacja sita:                           e =         3 mm
-    średnica transportera skratek:            d =     273 mm  
-    transporter skratek:                    ślimakowy-wałowy, 13 obr/min
-    zamknięta rynna zrzutowe skratek z obejmą do podwieszania worków
-    sito zintegrowane z prasą odwadniającą skratki
-    zbiornik sita wyposażony w zintegrowany przelew awaryjny
-    stopień odwodnienia skratek            35 -40 % sm.
-    czyszczenia sita:                    przy pomocy kosza obrotowego
-    silnik napędzający:                    P = 1,1 kW
                            zabezpieczenie: EExeIIT3        
                                izolacja silnika: IP65
-    układ automatycznego przemywania strefy prasy skratek
-    przyłącze wody płuczącej:                1”
-    zużycie wody płuczącej:                ~ 98 l/min
-    standardowe ustawienie czasu płukania:            30 s raz dziennie
-    wymagane ciśnienie wody płuczącej:            5 bar
-    jakość wody płuczącej: pozbawiona zanieczyszczeń     > 0,2 mm
-    system płukania kosza sita i transportera
ślimakowego w formie układu dysz płuczących skratki,
wypłukujących i rozpuszczających części organiczne,   
umożliwiający osiągnięcie następujących parametrów skratek:
-    redukcja rozpuszczalnych części organicznych:        nie mniej niż 80%
-    redukcja wagi sprasowanych skratek:             nie mniej niż 30%
-    redukcja objętości sprasowanych skratek:         nie mniej niż 70%
Proces automatycznego przepłukiwania skratek w ustalonych  
interwałach czasowych kontrolowany przez panel sterujący.
Grupy dysz płuczących wyposażone są w odcinające zaworki
elektromagnetyczne.
Wymagane ciśnienie wody płuczącej:            4-7 bar
-    zużycie wody płuczącej :
-    zapotrzebowanie w ciągu jednego cyklu płukania:    ok. 24,6 l
-    czas trwania jednego cyklu płukania:        15 sek.
-    zapotrzebowanie chwilowe:                98 l/min
-    zapotrzebowanie średnie:                5,85m3/h
-    przyłącze wody płuczącej:                1 1/4”

- PIASKOWNIK:
Do oddzielania zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego zaprojektowano piaskownik poziomo-wirowy z separatorem piasku zintegrowany ze zbiornikiem sita, wyposażony w system usuwania piasku, tłuszczu i instalację napowietrzającą.
Urządzenie wyposażone w zintegrowany kanał obejściowy.
Wysoka zdolność separacji zapewniona dzięki wydzieleniu dwóch stref piaskownika: napowietrzanej i nienapowietrzanej oraz zastosowaniu w części nienapowietrzanej kanału doprowadzającego typu „hydro – duct” wraz z odbiorem sklarowanych ścieków przelewem pilastym umieszczonym na całej szerokości urządzenia.
Zatrzymane w piaskowniku części mineralne transportowane za pomocą transportera ślimakowego poziomego do zintegrowanej płuczki piasku.
Zbiornik piaskownika szczelny, zamknięty, wyposażony w zintegrowany, wewnętrzny przelew awaryjny i króciec do wentylacji.
Urządzenie wyposażone w kieszeń tłuszczownika wraz z automatycznym zgarniaczem i pompą tłuszczu, kierującą tłuszcz do strefy prasowania skratek. W dostawie musi znajdować się kompletna instalacja sterowania zgarniaczem i pompą.
Odprowadzenie ścieków oczyszczonych po zestawie sito - piaskownik do Bloku Oczyszczania Biologicznego  – obiekt nr 19 za pośrednictwem dwóch rurociągów DN 250 ze stali nierdzewnej z zabudowaną zasuwą nożową.
    W przypadku konieczności opróżnienia piaskownika należy odkręcić zawór kulowy DN 50 znajdujący się w najniższej części urządzenia i poprzez wąż elastyczny opróżnić stację.
Specyfikacja techniczna piaskownika
-    przepustowość maksymalna:                Q = 40 l/s
-    zakładana efektywność usuwania piasku:        nie mniej niż 90 % dla średnicy
ziaren  nie mniejszych niż  d = 0,2
mm - dla przepływu < 40 l/s
-    rodzaj transporterów piasku:                poziomy ślimakowy - wałowy
-    wykonanie materiałowe: wszystkie elementy mające kontakt ze medium wraz z transporterami piasku wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk), wytrawiane w kąpieli kwaśnej.
-    urządzenie wyposażone w pomost obsługowy z drabinką,
-    instalacja napowietrzania
-    kieszeń do flotacji tłuszczu wyposażona w zgarniacz i pompę tłuszczu,
-    silnik napędzający poziomy transporter:            P = 0,55 kW, 400V
                            liczba obrotów: 5,7 obr/min
zabezpieczenie: EExeIIT3,
izolacja silnika: IP65
-    piaskownik napowietrzany i wyposażony w tłuszczownik - w skład instalacji wchodzą:
-    rozdzielacz powietrza wraz z armaturą
-    instalacja połączeniowa
-    rury napowietrzające ze stali nierdzewnej
-    kompresor:
-    wydajność:                    17m3/h
-    nadciśnienie na wylocie:            7  m    
-    moc silnika:                    0,55 kW
-    napięcie:                    400V
-    częstotliwość:                    50Hz
-    stopień ochrony:                IP 55
-    komora tłuszczownika
-    zgarniacz tłuszczu:
-    moc znamionowa:                0,12 kW
-    napięcie:                    400V
-    częstotliwość:                    50Hz
-    prąd znamionowy:                0,42A
-    liczba obrotów:                    13,5 obr/min
-    typ ochrony:                    IP65
-    ochrona Ex:                    EExeIIT3
-    pompa tłuszczu:
-    wydajność:                    6,0 m3/h
-    wysokość samozasysania:            napływ
-    wysokość podnoszenia:                5,0 m
-    przyrost ciśnienia:                1 bar
-    gęstość:                     ok. 1,1 kg/m3
-    moc na wale pompy:                0,8 kW
-    moc silnika:                    1,5 kW
-    obroty napędu / pompy:                250 1/min
-    wykonanie:
-    żeliwo szare GG25 z wymiennym przednim i tylnym osiowym elementem ochronnym ze stali utwardzanej
-    szybkodemontowalna pokrywa
-    swobodny przelot Ø25 mm /zdolność przenoszenia ciał stałych
-    obudowa części pompowej i przekładniowej w konstrukcji blokowej
-    jednostronne ułożyskowanie wałów i szybko demontowalna pokrywa
-    łatwowymienne tłoki rotacyjne i uszczelnienia
-    uszczelnienie wałów: - bezobsługowe uszczelnienie mechaniczne SI NBR z komorą smarująco-zabezpieczającą
-    tłoki rotacyjne: - dwuskrzydłowe, tłoki całkowicie powleczone elastomerem NBR, wał oraz rdzeń tłoka bez kontaktu z pompowanym medium.
-    pomost operacyjny  z drabinką do obsługi urządzenia w wykonaniu materiałowym – stal 1.4301.
    
    
    
PŁUCZKA PIASKU:
Piasek odseparowany w urządzeniu oczyszczania mechanicznego transportowany będzie bezpośrednio do leja zasypowego płuczki piasku. Zadaniem płuczki piasku jest wypłukanie części organicznych zawartych  w odseparowanym piasku, i jego odwodnienie po płukaniu.
Do płuczki pasku należy doprowadzić wodę do płukania piasku. Odseparowany w płuczce piasek gromadzony będzie w szczelnych workach polietylenowych.
Piasek gromadzony będzie w szczelnych workach polietylenowych. Po napełnieniu worki będą czasowo składowane pod wiatą do czasu wywiezienia z terenu oczyszczalni, a następnie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę.
Specyfikacja techniczna płuczki piaski
-    przeznaczenie: Instalacja do optymalnego wypłukiwania części organicznych zawartych w zanieczyszczonym piasku. Po doprowadzeniu piasku do zbiornika następuje wypłukiwanie z piasku zanieczyszczeń organicznych w dolnej strefie zbiornika w strefie fluidyzacyjnej. Proces płukania piasku jest wspomagany wolnoobrotowym mieszadłem. W strefie płukania piasku dochodzi do rozdziału części organicznych i mineralnych na zasadzie różnicy gęstości. Odseparowany piasek odprowadzany jest za pomocą transportera ślimakowego ze stali nierdzewnej. Odprowadzany transporterem piasek jest jednocześnie odwadniany grawitacyjnie.
-    zrzut piasku do kontenera odbywać  się będzie przy pomocy zamkniętej rynny zrzutowej skratek z obejmą do podwieszania worków
-    maks. obciążenie piaskiem zanieczyszczonym:         100kg/h
-    redukcja zanieczyszczeń organicznych do poziomu:     ≤ 3% strat przy prażeniu
-    efektywność separacji:                    95% (dla uziarnienia ≥ 0,2 mm)
-    zapotrzebowanie na wodę:                1 m³/h
-    ciśnienie medium płuczącego:                 2 ÷ 4 bar
-    przyłącza:  
-    przyłącze wody użytkowej:                 1"
-    króciec do opróżniania urządzenia:            2”
-    napęd transportera ślimakowego:
-    moc:                        0,75 kW
-    napięcie:                        400V
-    częstotliwość:                    50Hz
-    liczba obrotów:                    n=5,1 min-1
-    klasa ochrony:                    IP 65
-    napęd mieszadła:
-    moc:                        0,55kW
-    napięcie / częstotliwość:                400V / 50Hz
-    liczba obrotów:                    n=5,7 min-1
-    klasa ochrony:                    IP 65
-    wykonanie materiałowe:
-    Wszystkie elementy mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk), wytrawiane w kąpieli kwaśnej – charakterystyczna matowa powierzchnia.
    
Na zapisy:
1.1.17.1 Urządzenie Oczyszczania Mechanicznego
Urządzenie oczyszczania mechanicznego należy zaprojektować jako kontener ze szczelnymi pokrywami, wewnętrznym przelewem awaryjnym i zamontowanymi wewnątrz urządzeniami:
-    urządzenie cedzące: sito zintegrowane z transporterem i praską do skratek - Sposób czyszczenia sita z zanieczyszczeń bez użycia szczotek przy pomocy kosza obrotowego
-    piaskowniki poziomy z poziomym transporterem piasku i skośnym przenośnikiem ślimakowym odwadniającym piasek
-    instalacja napowietrzania piaskownika
-    zgarniacz tłuszczu
-    pompa tłuszczu z instalacją podającą tłuszcz do strefy prasowania skratek,
-    zintegrowana płuczka piasku.
Wszystkie elementy urządzenia  mające kontakt ze ściekami wraz z transporterem skratek powinny być wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307, 1.4301 lub lepszej i wytrawiane w kąpieli kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk). Obudowa urządzenia powinna posiadać króćce, umożliwiające podłączenie do instalacji biofiltra.
Do urządzenia należy doprowadzić będzie wodę, służącą do okresowego płukania strefy prasowania skratek w sicie, strefy prasowania skratek i płuczki piasku. Woda pod ciśnieniem 3-5 bar z pompy wysokiego ciśnienia zainstalowanej w Pomieszczeniu Oczyszczania Mechanicznego.
Nad urządzeniem należy zaprojektować belkę jezdną i urządzenie wciągające z napędem ręcznym o udźwigu max 1000 kg..
Skratki i piasek gromadzone będą w szczelnych workach polietylenowych. Po napełnieniu worki będą czasowo składowane pod wiatą do czasu wywiezienia z terenu oczyszczalni, a następnie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę.

- SITO:
Do oddzielania grubszych zanieczyszczeń pochodzenia organicznego zaprojektowano sito szczelinowe z praską odwadniającą skratki.
Sito wyposażone w kosz obrotowy czyszczony hydraulicznie zapewnia stałą wydajność urządzenia niezależnie od czasu eksploatacji.
Sito zintegrowane z transporterem i prasą do odwadniania skratek pozwala na połączenie w jednym urządzeniu funkcji oddzielania, transportu i odwadniania zatrzymanych skratek.
Urządzenie wyposażone w układ noży tnących części włókniste na dopływie do strefy bębnowej sita.
Doprowadzenie ścieków surowych do sita rurociągiem DN250.
Specyfikacja techniczna sita:
-    przepustowość sita:                    Q =      40 l/s
-    perforacja sita:                               e =         3 mm
-    transporter skratek:                    ślimakowy-wałowy,
-    zamknięta rynna zrzutowe skratek z obejmą do podwieszania worków
-    sito zintegrowane z prasą odwadniającą skratki
-    zbiornik sita wyposażony w zintegrowany przelew awaryjny
-    stopień odwodnienia skratek                35 -40 % sm.
-    czyszczenia sita:                        przy pomocy kosza obrotowego
-    silnik napędzający:                    P = 1,1 kW ± 30%
-    układ automatycznego przemywania strefy prasy skratek
-    wymagane ciśnienie wody płuczącej:            5 bar
-    jakość wody płuczącej: pozbawiona zanieczyszczeń     > 0,2 mm
-    system płukania kosza sita i transportera ślimakowego w formie układu dysz płuczących skratki,
wypłukujących i rozpuszczających części organiczne,  umożliwiający osiągnięcie następujących parametrów skratek:
-    redukcja rozpuszczalnych części organicznych:    nie mniej niż 80%
-    redukcja wagi sprasowanych skratek:         nie mniej niż 30%
-    redukcja objętości sprasowanych skratek:         nie mniej niż 70%
Proces automatycznego przepłukiwania skratek w ustalonych interwałach czasowych kontrolowany przez panel sterujący.  Grupy dysz płuczących wyposażone są w odcinające zaworki elektromagnetyczne.
Wymagane ciśnienie wody płuczącej:            4-7 bar

- PIASKOWNIK:
Do oddzielania zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego zaprojektowano piaskownik poziomo-wirowy z separatorem piasku zintegrowany ze zbiornikiem sita, wyposażony w system usuwania piasku, tłuszczu i instalację napowietrzającą.
Urządzenie wyposażone w zintegrowany kanał obejściowy.
Wysoka zdolność separacji zapewniona dzięki wydzieleniu dwóch stref piaskownika: napowietrzanej i nienapowietrzanej.
Zatrzymane w piaskowniku części mineralne transportowane za pomocą transportera ślimakowego poziomego do zintegrowanej płuczki piasku.
Zbiornik piaskownika szczelny, zamknięty, wyposażony w zintegrowany, wewnętrzny przelew awaryjny i króciec do wentylacji.
Urządzenie wyposażone w kieszeń tłuszczownika wraz z automatycznym zgarniaczem i pompą tłuszczu, kierującą tłuszcz do strefy prasowania skratek. W dostawie musi znajdować się kompletna instalacja sterowania zgarniaczem i pompą.
Odprowadzenie ścieków oczyszczonych po zestawie sito - piaskownik do Bloku Oczyszczania Biologicznego  – obiekt nr 19 za pośrednictwem dwóch rurociągów DN 250 ze stali nierdzewnej z zabudowaną zasuwą nożową.
W przypadku konieczności opróżnienia piaskownika należy odkręcić zawór kulowy DN 50 znajdujący się w najniższej części urządzenia i poprzez wąż elastyczny opróżnić stację.

Specyfikacja techniczna piaskownika
-    przepustowość maksymalna:            Q = 40 l/s
-    zakładana efektywność usuwania piasku:        nie mniej niż 90 % dla średnicy
                            ziaren  nie mniejszych niż  d = 0,2 mm -                             dla przepływu < 40 l/s
-    rodzaj transporterów piasku:            poziomy ślimakowy - wałowy
-    wszystkie elementy urządzenia  mające kontakt ze ściekami wraz z transporterem wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307, 1.4301 lub lepszej i wytrawiane w kąpieli kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk).
-    urządzenie wyposażone w pomost obsługowy z drabinką,
-    instalacja napowietrzania
-    kieszeń do flotacji tłuszczu wyposażona w zgarniacz i pompę tłuszczu,
-    silnik napędzający poziomy transporter:        P = 0,55 kW ± 30%, 400V
-    piaskownik napowietrzany i wyposażony w tłuszczownik - w skład instalacji wchodzą:
-    rozdzielacz powietrza wraz z armaturą
-    instalacja połączeniowa
-    rury napowietrzające ze stali nierdzewnej
-    kompresor:
-    moc silnika:                    0,55 kW ± 30%
-    napięcie:                    400V
-    częstotliwość:                50Hz
-    komora tłuszczownika
-    zgarniacz tłuszczu:
-    moc znamionowa:                0,12 kW ± 30%
-    napięcie:                    400V
-    częstotliwość:                50Hz
-    pompa tłuszczu:
-    wydajność:                    2,0 ÷ 6,0 m3/h
-    wysokość samozasysania:            napływ
-    wysokość podnoszenia:            5,0 m
-    przyrost ciśnienia:                1 bar
-    gęstość medium                ok. 1,1 kg/m3
-    moc na wale pompy:                0,8 kW
-    moc silnika:                    1,5 kW ± 30%
-    wykonanie:
-    żeliwo szare GG25 z wymiennym przednim i tylnym osiowym elementem ochronnym ze stali utwardzanej
-    swobodny przelot Ø25 mm /zdolnoź przenoszenia cia³ sta³ych
-    obudowa części pompowej i przekładniowej w konstrukcji blokowej
-    jednostronne ułożyskowanie wałów i szybko demontowalna pokrywa
-    łatwowymienne tłoki rotacyjne i uszczelnienia
-    uszczelnienie wałów: - bezobsługowe uszczelnienie mechaniczne SI NBR z komorą smarująco-zabezpieczającą
-    tłoki rotacyjne: - dwuskrzydłowe powleczone elastomerem NBR, wał oraz rdzeń tłoka bez kontaktu z pompowanym medium.
-    pomost operacyjny  z drabinką do obsługi urządzenia w wykonaniu materiałowym – stal minimum 1.4301.

PŁUCZKA PIASKU:
Piasek odseparowany w urządzeniu oczyszczania mechanicznego transportowany będzie bezpośrednio do leja zasypowego płuczki piasku. Zadaniem płuczki piasku jest wypłukanie części organicznych zawartych  w odseparowanym piasku, i jego odwodnienie po płukaniu.
Do płuczki pasku należy doprowadzić wodę do płukania piasku. Odseparowany w płuczce piasek gromadzony będzie w szczelnych workach polietylenowych.
Piasek gromadzony będzie w szczelnych workach polietylenowych. Po napełnieniu worki będą czasowo składowane pod wiatą do czasu wywiezienia z terenu oczyszczalni, a następnie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę.

Specyfikacja techniczna płuczki piaski
-    przeznaczenie: Instalacja do optymalnego wypłukiwania części organicznych zawartych w zanieczyszczonym piasku. Po doprowadzeniu piasku do zbiornika następuje wypłukiwanie z piasku zanieczyszczeń organicznych w dolnej strefie zbiornika w strefie fluidyzacyjnej. Proces płukania piasku jest wspomagany wolnoobrotowym mieszadłem. W strefie płukania piasku dochodzi do rozdziału części organicznych i mineralnych na zasadzie różnicy gęstości. Odseparowany piasek odprowadzany jest za pomocą transportera ślimakowego ze stali nierdzewnej. Odprowadzany transporterem piasek jest jednocześnie odwadniany grawitacyjnie.
-    zrzut piasku do kontenera odbywać  się będzie przy pomocy zamkniętej rynny zrzutowej skratek z obejmą do podwieszania worków
-    maks. obciążenie piaskiem zanieczyszczonym:     100 kg/h
-    redukcja zanieczyszczeń organicznych do poziomu:     ≤ 3% strat przy prażeniu
-    efektywność separacji:                90% (dla uziarnienia ≥ 0,2 mm)
-    zapotrzebowanie na wod:                 < 1,5 m³/h
-    ciśnienie medium płuczącego:             2 ÷ 4 bar
-    napęd transportera ślimakowego:
-    moc:                        0,75 kW ± 30%
-    napięcie:                    400V
-    częstotliwość:                    50Hz
-    napęd mieszadła:
-    moc:                        0,55kW ± 30%
-    napięcie / częstotliwość:                400V / 50Hz
-    wykonanie materiałowe: wszystkie elementy urządzenia  mające kontakt ze ściekami wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307, 1.4301 lub lepszej i wytrawiane w kąpieli kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk).

2. W związku z modyfikacją SIWZ Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania                            i otwarcia ofert.
Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 05.09.2018 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:
1.    treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
19.4.    Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
Oferta na:
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce,
gmina Daleszyce”

„Nie otwierać 05.09.2018 r. godz. 09:20”.

2.    treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
20.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat pok. 25), w terminie do dnia
05.09.2018r. do godz. 09:00
3.    treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego – (świetlica pokój 13) w dniu 05.09.2018 r.
o godz. 09:20.

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 09.08.2018 godz. 15:06
 
Załącznik nr 1 do SIWZ
Dodany: 09.08.2018 godz. 15:06
 
Załącznik nr 1a do SIWZ
Dodany: 09.08.2018 godz. 15:06
 
Załącznik nr 1b do SIWZ
Dodany: 09.08.2018 godz. 15:06
 
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dodany: 09.08.2018 godz. 15:06
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
Dodany: 09.08.2018 godz. 15:06
 
Załącznik nr 4 do SIWZ
Dodany: 09.08.2018 godz. 15:07
 
Załącznik nr 5 do SIWZ
Dodany: 09.08.2018 godz. 15:07
 
Załącznik nr 6 do SIWZ
Dodany: 09.08.2018 godz. 15:07
 
Załącznik nr 7 do SIWZ
Dodany: 09.08.2018 godz. 15:08
 
Załącznik nr 8 do SIWZ
Dodany: 09.08.2018 godz. 15:08
 
Załącznik nr 9 do SIWZ
Dodany: 09.08.2018 godz. 15:08
 
Załącznik nr 10 do SIWZ
Dodany: 09.08.2018 godz. 15:08
 
Załącznik nr 11 do SIWZ
Dodany: 09.08.2018 godz. 15:08
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 09.08.2018 godz. 15:28
 
Informacja nr 1 dla Wykonawców
Dodany: 14.08.2018 godz. 8:40
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 16.08.2018 godz. 15:30
 
Informacja nr 2 dla Wykonawców
Dodany: 16.08.2018 godz. 15:30
 
Informacja nr 3 dla Wykonawców
Dodany: 21.08.2018 godz. 19:54
 
Informacja nr 4 dla Wykonawców
Dodany: 22.08.2018 godz. 15:20
 
Informacja nr 5 dla Wykonawców
Dodany: 28.08.2018 godz. 15:25
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 28.08.2018 godz. 15:25
 
Informacja nr 6 dla Wykonawców
Dodany: 30.08.2018 godz. 15:30
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 30.08.2018 godz. 15:30
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Dodany: 05.09.2018 godz. 12:31
 
Informacja o unieważnieniu postępowania
Dodany: 06.09.2018 godz. 14:14
 Ostateczny termin składania ofert:
  5 września 2018 godz. 09:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik referatu gospodarki, mienia komunalnego i rolnictwa] dnia 9 sierpnia 2018
Informacja opublikowana przez:
  dnia 9 sierpnia 2018 godz. 15:06
Liczba odsłon:
  1477 od 9 sierpnia 2018 godz. 15:06  (średnio 5.24 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl