0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce.

Numer: GMR.ZP.271.33.2018


Ogłoszenie nr 596655-N-2018 z dnia 2018-07-30 r. 
 

Gmina Daleszyce: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce.”
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie współfinansowane jest w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” objętego Regionalnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9 , 26021   Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mailsekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693. 
Adres strony internetowej (URL): www.daleszyce.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty należy składać w formie pisemnej. 
Adres: 
Gmina Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce.” 
Numer referencyjny: GMR.ZP.271.33.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce.”. Zamówienie współfinansowane jest w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” objętego Regionalnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dodatkowo wszelkie wykonane prace projektowe i wykonawcze muszą być zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz regulaminem konkursu, a także obowiązującymi przepisami i Normami. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące zadania: Zadanie nr 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów gmina Daleszyce” obejmuje następujący zakres rzeczowy: 1) Kanały główne i boczne Ø250, Ø200 i Ø160 mm o łącznej długości - 7 340,00 m 2) Przyłącza Ø160 mm do 173 budynków i do 10 działek o łącznej długości - 3 300,00 m 3) Rurociąg tłoczny PE100 RC Ø75 x 4,5 mm o długości - 98 m 4) Przydomowe pompownie ścieków (PP1 i PP2) o średnicy wew. 0,8 m - 1 kpl 5) Przewierty rurą kamionkową - 303,2 m Przewiduje się 8 przejść poprzecznych kanałów DN 200 mm pod drogą wojewódzką nr 764. Szczegółowy zakres robót znajduje się w dokumentacji technicznej (dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) będącej załącznikiem do przetargu. Zamawiający na wykonanie przedmiotowej inwestycji uzyskał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę nr 2089/2017 znak: B – II.6740.15.9.2017 z dnia 10.11.2017 wydaną przez Starostę Kieleckiego. Zadanie nr 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Babie” gmina Daleszyce” obejmuje następujący zakres rzeczowy: SUKÓW BABIE: 1) Kanały główne Ø200 mm o łącznej długości - 4 588,0 m 2) Przyłącza (przykanaliki) Ø160 mm w ilości 113 sztuk o łącznej długości - 2 861,5 m 3) Studzienki betonowe Ø 1200 - 43 szt. 4) Studzienki Ø 600 PP - 143 szt. 5) Studzienki Ø 400 PP - 126 szt. 6) Pompownie przydomowe - 1 szt. Zadanie nr 3: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Działki” gmina Daleszyce” obejmuje następujący zakres rzeczowy: SUKÓW DZIAŁKI: 7) Kanały główne Ø200 mm o łącznej długości - 1 808,0 m 8) Rurociąg tłoczny RT 4 Ø90 z 12 studniami - 891,0 m 9) Przyłącza (przykanaliki) Ø160 mm w ilości 25 sztuk - 25 szt. 10) Studzienki betonowe Ø 1200 - 16 szt. 11) Studzienki Ø 600 PP - 53 szt. 12) Studzienki Ø 400 PP - 45 szt. 13) Przepompownia ścieków P – 4 - 1 szt. Zamawiający na wykonanie przedmiotowej inwestycji uzyskał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę nr 1995/2011 znak: B – II.6740.15.24.2011 z dnia 30.09.2011 wydaną przez Starostę Kieleckiego. Załączona dokumentacja projektowa obejmuje również elementy już wykonane we wcześniejszych etapach. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całości inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi Polskimi Normami i Aktami Prawnymi. Za zakończenie Inwestycji uznaje się doprowadzenie obiektu do stanu umożliwiającego jego funkcjonowanie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz dostarczenie Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez stosowny organ. Wszystkie niezbędne uzgodnienia, badania, zgłoszenia po stronie Wykonawcy. Efektem realizacji projektu będzie stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, które nie są uwzględnione w projekcie. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w Projekcie lub rozbieżności, należy o tym fakcie poinformować Zamawiającego przed złożeniem oferty. Po tym terminie roszczenia wynikające z wad dokumentacji technicznej nie będą uwzględnione. Zamawiający dopuszcza do stosowania materiały zamienne pod warunkiem zastosowania elementów o parametrach, co najmniej nie gorszych niż podane w dokumentacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Użyte nazwy własne, które pojawiają się w dokumentacji projektowej określają minimalny standard jakościowy materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wszelkie zastosowane materiały równoważne muszą posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i atesty. Rozwiązania wynikające z zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i innych elementów równoważnych nie mogą wywoływać żadnych zmian układu funkcjonalnego i parametrów techniczno - użytkowych. Jeśli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza również równoważność. Wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne oraz systemy odniesienia mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy. Zamawiający wymaga, aby w okresach przerw pomiędzy pracami obiekty (wykopy itp.) były zabezpieczone przed osobami trzecimi i wpływami atmosferycznymi. Wszelkie szkody powstałe na skutek braku należytego zabezpieczenia pokryje wybrany Wykonawca. Wszelkie uzgodnienia, zgłoszenia, opinie, wnioski do organów administracyjnych, pozwolenia zarówno poprzedzające prace wykonawcze jak i niezbędne po ich zakończeniu są po stronie wybranego Wykonawcy, tak by Zamawiający otrzymał przedmiot zamówienia wolny od wad prawnych i kompletny z punktu widzenia, jakiemu ma służyć. Wykonawca udzieli na wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia gwarancji na okres minimum 36 miesięcy licząc od dnia przyjęcia protokołu odbioru końcowego robót. Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty, w trybie określonym w niniejszej specyfikacji - po tym terminie roszczenia wynikające z niewyjaśnionych rozbieżności i wątpliwości nie będą uwzględnione. Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć również: 1. Zapewnienie nadzoru i obsługi geotechnicznej oraz geodezyjnej nad realizacją robót, łącznie z geodezyjnym wytyczeniem oraz inwentaryzacją powykonawczą. 2. Opracowanie projektu organizacji placu budowy uwzględniając przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników oraz przepisy BHP i Ochrony Środowiska. 3. Sporządzenie dodatkowych opracowań wykonawczych, jeśli podczas realizacji Inwestycji okaże się to niezbędne. 4. Przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności ich ogrodzenie i dozór, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. 5. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz z nim sąsiadujących. W przypadku uszkodzenia tych obiektów Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury, w szczególności zaś dróg dojazdowych do placu budowy. 6. Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi teren do należytego stanu – po zakończeniu prac należy uzyskać pisemne potwierdzenie użytkownika o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu; 7. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnym staraniem zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę w uzgodnieniu z gestorami tych mediów. 8. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 9. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń i materiałów) w trakcie realizacji budowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. 10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w środowisku i szkody osób trzecich wynikłe na skutek prowadzonych prac. 11. Wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy wykonywaniu zmian ustnie sformułowanych lub innych nieautoryzowanych, pozostaną jego wyłącznym obciążeniem, przy czym odstępuje on od wszelkich praw dochodzenia zwrotu w/w kosztów lub rekompensaty za dodatkowy czas poświęcony ich wykonaniu, wskutek zastosowania się przezeń do ustnie przekazanych lub innych nieautoryzowanych zmian. 12. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, zobowiązać do uczestniczenia w naradach również kierownika budowy i kierowników robót. Na każdym spotkaniu koordynacyjnym osoba reprezentująca Wykonawcę ma obowiązek przedstawić stan zaawansowania robót, zgodność zaawansowania robót z przyjętym harmonogramem. 13. Wykonawca w okresie gwarancji zrealizuje jeden raz na 12 miesięcy przegląd z udziałem Zamawiającego. 14. Wykonawca przez okres gwarancji będzie wykonywał wszelkie czynności serwisowe oraz wymagane przeglądy okresowe wszystkich zamontowanych urządzeń wraz z prowadzeniem książki serwisowej. 15. Wykonawca zobowiązany jest do powielenia dokumentacji projektowej we własnym zakresie i na własny koszt. 16. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić nadzór nad wykonaniem robót branżowych w każdej specjalności (ins. elektryczne, inst. sanitarne, geodezyjna, geologiczna, archeologiczna). 17. Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odpady powstałe podczas inwestycji we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich zagospodarowanie w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 18. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić koordynatora prac, który będzie odpowiedzialny za kontakty z Zamawiającym i będzie zobowiązany do codziennej obecności na terenie budowy. 19. Dopuszcza się wykonanie rozkopu w przypadkach lokalizacji sieci w drogach o nawierzchniach gruntowych pod warunkiem zagęszczenia wykopu warstwami gruntu co 20 cm i pełnej odbudowy istniejącej konstrukcji pasa drogowego poprzez utwardzenie całej szerokości drogi materiałem kamiennym po wcześniejszym geodezyjnym odtworzeniu granic drogi. 

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45111200-0

45111240-2

45230000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż – dla Zadania 1 – 400 000,00 PLN, dla Zadania 2 – 400 000,00 PLN, dla Zadania 3 – 100 000,00 PLN, środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż dla Zadania 1 – 1 500 000,00 PLN, dla Zadania 2 – 1 500 000,00 PLN, dla Zadania 3 – 500 000,00 PLN. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartości te podlegają sumowaniu. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Dla zadania 1 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 1 500 000,00 zł brutto. Dla zadania 2 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 1 500 000,00 zł brutto. Dla zadania 3 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 500 000,00 zł brutto. UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadania Wykonawca może wykazać się jedną robotą na zadanie, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tej roboty odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku dla zadań, na które składa ofertę. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: Zadanie 1, 2 i 3 • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót (od rozpoczęcia do zakończenia), na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej/sieci wodociągowej. • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się tymi samymi osobami do wszystkich zadań na które składa ofertę. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 SIWZ. 2. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 SIWZ) 3. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. SIWZ. 4. zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. SIWZ. 5. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ 3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 4, Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a). 3. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Wadium w wysokości dla Zadania 1 – 25 000,00 PLN, (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 groszy) dla Zadania 2 – 25 000,00 PLN, (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 groszy) dla Zadania 3 – 10 000,00 PLN, (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

30,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-08-16, godzina: 09:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


Dodano 1 sierpnia 2018 godz. 15:37 przez

Daleszyce, 01.08.2018r.

INFORMACJA nr 1

dla Wykonawców


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków
i Kranów w Gminie Daleszyce.”


Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) dokonuje modyfikuje SIWZ:
1. Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt.3.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce.”.

Zamówienie współfinansowane jest w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4  „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” objętego Regionalnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dodatkowo wszelkie wykonane prace projektowe i wykonawcze muszą być zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz regulaminem konkursu, a także obowiązującymi przepisami i Normami.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące zadania:

Zadanie nr 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów gmina Daleszyce” obejmuje następujący zakres rzeczowy:
1)    Kanały główne i boczne Ø250, Ø200 i Ø160 mm o łącznej długości    - 7 340,00 m
2)    Przyłącza Ø160 o łącznej długości                 - 3 300,00 m
3)    Rurociąg tłoczny PE100 RC Ø75 x 4,5 mm o długości             - 98 m
4)    Przydomowe pompownie ścieków (PP1 i PP2) o średnicy wew. 0,8 m    - 1 kpl
                        
Przewiduje się 8 przejść poprzecznych kanałów DN 200 mm pod drogą wojewódzką nr 764.
Szczegółowy zakres robót znajduje się w dokumentacji technicznej (dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) będącej załącznikiem do przetargu.

Zamawiający na wykonanie przedmiotowej inwestycji uzyskał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę nr 2089/2017 znak: B – II.6740.15.9.2017 z dnia 10.11.2017 wydaną przez Starostę Kieleckiego.

Zadanie nr 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Babie” gmina Daleszyce” obejmuje następujący zakres rzeczowy:
SUKÓW BABIE:
1)    Kanały główne Ø200 mm o łącznej długości                - 4 588,0 m
2)    Przyłącza (przykanaliki) Ø160 mm w ilości 113 sztuk o łącznej długości     - 2 861,5 m
3)    Studzienki betonowe Ø 1200                             - 43 szt.
4)    Studzienki Ø 600 PP                                 - 143 szt.
5)    Studzienki Ø 400 PP                                - 126 szt.
6)    Pompownie przydomowe                            - 1 szt.

Zadanie nr 3: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków „Działki” gmina Daleszyce” obejmuje następujący zakres rzeczowy:
SUKÓW DZIAŁKI:
7)    Kanały główne Ø200 mm o łącznej długości                    - 1 808,0 m
8)    Rurociąg tłoczny RT 4 Ø90     z 12 studniami                    - 891,0 m
9)    Przyłącza (przykanaliki)  Ø160 mm w ilości 25 sztuk                 - 25 szt.
10)    Studzienki betonowe Ø 1200                             - 16 szt.
11)    Studzienki Ø 600 PP                                 - 53 szt.
12)    Studzienki Ø 400 PP                                - 45 szt.
13)    Przepompownia ścieków P – 4                             - 1 szt.    

Zamawiający na wykonanie przedmiotowej inwestycji uzyskał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę nr 1995/2011 znak: B – II.6740.15.24.2011 z dnia 30.09.2011 wydaną przez Starostę Kieleckiego.
Załączona dokumentacja projektowa obejmuje również elementy już wykonane we wcześniejszych etapach.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całości inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi Polskimi Normami i Aktami Prawnymi. Za zakończenie Inwestycji uznaje się doprowadzenie obiektu do stanu umożliwiającego jego funkcjonowanie zgodnie  z jego przeznaczeniem oraz dostarczenie Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez stosowny organ. Wszystkie niezbędne uzgodnienia, badania, zgłoszenia po stronie Wykonawcy. Efektem realizacji projektu będzie stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, które nie są uwzględnione w projekcie.

W przypadku zauważenia nieprawidłowości w Projekcie lub rozbieżności, należy o tym fakcie poinformować Zamawiającego przed złożeniem oferty. Po tym terminie roszczenia wynikające z wad dokumentacji technicznej nie będą uwzględnione.

Zamawiający dopuszcza do stosowania materiały zamienne pod warunkiem zastosowania
elementów o parametrach, co najmniej nie gorszych niż podane w dokumentacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Użyte nazwy własne, które pojawiają się w dokumentacji projektowej określają minimalny standard jakościowy materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny.  Wszelkie zastosowane materiały równoważne muszą posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i atesty. Rozwiązania wynikające z zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i innych elementów równoważnych nie mogą wywoływać żadnych zmian układu funkcjonalnego i parametrów techniczno - użytkowych.

Jeśli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza również równoważność. Wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne oraz systemy odniesienia mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy.

Zamawiający wymaga, aby w okresach przerw pomiędzy pracami obiekty (wykopy itp.) były zabezpieczone przed osobami trzecimi i wpływami atmosferycznymi. Wszelkie szkody powstałe na skutek braku należytego zabezpieczenia pokryje wybrany Wykonawca.

Wszelkie uzgodnienia, zgłoszenia, opinie, wnioski do organów administracyjnych, pozwolenia zarówno poprzedzające prace wykonawcze jak i niezbędne po ich zakończeniu są po stronie wybranego Wykonawcy, tak by Zamawiający otrzymał przedmiot zamówienia wolny od wad prawnych i kompletny z punktu widzenia, jakiemu ma służyć.

Wykonawca udzieli na wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia gwarancji na okres minimum 36 miesięcy licząc od dnia przyjęcia protokołu odbioru końcowego robót.

Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty,
w trybie określonym w niniejszej specyfikacji - po tym terminie roszczenia wynikające z niewyjaśnionych rozbieżności i wątpliwości nie będą uwzględnione.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć również:
1.    Zapewnienie nadzoru i obsługi geotechnicznej oraz geodezyjnej nad realizacją robót, łącznie z geodezyjnym wytyczeniem oraz inwentaryzacją powykonawczą.
2.    Opracowanie projektu organizacji placu budowy uwzględniając przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników oraz przepisy BHP i Ochrony Środowiska.
3.    Sporządzenie dodatkowych opracowań wykonawczych, jeśli podczas realizacji Inwestycji okaże się to niezbędne.
4.    Przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności ich ogrodzenie
i dozór, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom.
5.    Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz z nim sąsiadujących. W przypadku uszkodzenia tych obiektów Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury, w szczególności zaś dróg dojazdowych do placu budowy.
6.    Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi teren do należytego stanu – po zakończeniu prac należy uzyskać pisemne potwierdzenie użytkownika
o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu;
7.    W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnym staraniem zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę w uzgodnieniu z gestorami tych mediów.
8.    Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych
w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
9.    W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń i materiałów) w trakcie realizacji budowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy
i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.
10.    Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w środowisku i szkody osób trzecich wynikłe na skutek prowadzonych prac.
11.    Wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy wykonywaniu zmian ustnie sformułowanych lub innych nieautoryzowanych, pozostaną jego wyłącznym obciążeniem, przy czym odstępuje on od wszelkich praw dochodzenia zwrotu w/w kosztów lub rekompensaty za dodatkowy czas poświęcony ich wykonaniu, wskutek zastosowania się przezeń do ustnie przekazanych lub innych nieautoryzowanych zmian.
12.    Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, zobowiązać do uczestniczenia w naradach również kierownika budowy
i kierowników robót. Na każdym spotkaniu koordynacyjnym osoba reprezentująca Wykonawcę ma obowiązek przedstawić stan zaawansowania robót, zgodność zaawansowania robót z przyjętym harmonogramem.
13.    Wykonawca w okresie gwarancji zrealizuje jeden raz na 12 miesięcy przegląd z udziałem Zamawiającego.
14.    Wykonawca przez okres gwarancji będzie wykonywał wszelkie czynności serwisowe
oraz wymagane przeglądy okresowe wszystkich zamontowanych urządzeń wraz z prowadzeniem książki serwisowej.
15.    Wykonawca zobowiązany jest do powielenia dokumentacji projektowej we własnym zakresie i na własny koszt.
16.    Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić nadzór nad wykonaniem robót branżowych
w każdej specjalności (ins. elektryczne, inst. sanitarne, geodezyjna, geologiczna, archeologiczna).
17.    Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odpady powstałe podczas inwestycji
we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich zagospodarowanie w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
18.    Wykonawca zobowiązany jest zapewnić koordynatora prac, który będzie odpowiedzialny za kontakty
z Zamawiającym i będzie zobowiązany do codziennej obecności na terenie budowy.
19.    Dopuszcza się wykonanie rozkopu w przypadkach lokalizacji sieci w drogach o nawierzchniach gruntowych pod warunkiem zagęszczenia wykopu warstwami gruntu co 20 cm i pełnej odbudowy istniejącej konstrukcji pasa drogowego poprzez utwardzenie całej szerokości drogi materiałem kamiennym po wcześniejszym geodezyjnym odtworzeniu granic drogi.

2. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 20.08.2018 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:
1.    treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
19.4.    Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej
w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce.”

„Nie otwierać przed 20.08.2018 r. godz. 09:15”.

2.    treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
20.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia
          20.08.2018r. do godz. 09:00
3.    treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego – (świetlica pokój 13) w dniu 20.08.2018 r.
o godz. 09:15
Uwaga:
Ogłoszenie o zamówieniu oraz podane w nim ilości do wykonania dotyczą tylko kanału A, B i C wraz ze wszystkimi urządzeniami. Dokumentacja projektowa obejmuje całość zadania, z której należy wybrać dane dotyczące w/w kanałów i tylko te wycenić.

 


Dodano 3 sierpnia 2018 godz. 14:45 przez

Daleszyce, 03.08.2018r.

INFORMACJA nr 2

dla Wykonawców

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków
i Kranów w Gminie Daleszyce.”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

 

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający posiada dokumentację projektową w postaci profili kanalizacji sanitarnej oraz ONS dot. Suków Babie Zadanie nr 2, w załącznikach brak w/w profili. Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający  w dniu 03.08.2018r zamieszcza  dokumentację projektową w postaci profili kanalizacji sanitarnej  oraz ONS dot. Suków Babie  nr 2.

Pytanie nr 2

Czy w Zadaniu nr 1 należy wycenić przyłącza niekwalifikowane, niekwalifikowane przebudowa na kanałach A, B i C, które podane są w przedmiarach?

Odpowiedź:

Należy wycenić wszystkie elementy składowe kanałów A,B i C w tym również odcinki przyłączy niekwalifikowanych.

 

Pytanie nr 3

Zamawiający udostępnił dokumentację projektową na Zadanie 1 zawierającą tylko kanały A B i C czy tylko te kanały uwzględniamy do wyceny, czy również kanał D i E? Jeśli kanały D i E również podlegają wycenie prosimy o zamieszczenie dokumentacji tych kanałów.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć wszystkie elementy kanałów  A,B i C, pozostałe kanały  nie objęte są tym zamówieniem.

 

Pytanie nr 4

W przedmiarach, które udostępnił Zamawiający są różnice liczbowe w długości kanałów na zadaniu nr 1 i ilości studzienek fi 1200 na kanale głównym w zadaniu nr 2.

W zadaniu nr 1 Zamawiający przedstawił w przedmiocie zamówienia długość kanału tłocznego długości L= 98m, natomiast w przedmiarach podano długość L=41m

W zadaniu nr 2 Zamawiający przedstawił w przedmiocie zamówienia 43 studnie fi  1200      natomiast
w przedmiarach 41 studni.

Prosimy o ujednolicenie podanych wartości liczbowych.

Odpowiedź:

Załączone przedmiary są jedynie dokumentami pomocniczymi i nie stanowią podstawy do
wyceny przedmiotu zamówienia.  Wycenę należy dokonać w oparciu o załączoną dokumentację projektową.

 

Pytanie nr 5

Zadanie nr 1 w projekcie wykonawczym część: Technologia i Budowlano konstrukcyjna w pkt. 5,5 podano że tabela nr 6 zawiera zestawienie ilości, rodzajów i wymiarów studni.
W załącznikach podanych przez Zamawiającego brak jest tabeli nr 6. Prosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający  w dniu 03.08.2018r zamieszcza tabelę nr 6. 


Dodano 7 sierpnia 2018 godz. 14:13 przez

Daleszyce, 07.08.2018r.

INFORMACJA nr 3

dla Wykonawców

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce.”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

 

Pytanie nr 1

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedz:

Zamawiający nie uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN 1200 do studzienek betonowych, ze względów na opisane w projektach warunki wodno-gruntowe określone jako średnio korzystne.


Dodano 16 sierpnia 2018 godz. 15:27 przez

Daleszyce, 16.08.2018r.

INFORMACJA nr 4

dla Wykonawców


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce.”


Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 2, 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:
Pytanie nr 1
Czy w gminie Daleszyce funkcjonuje system monitoringu i wizualizacji GPRS przepompowni ścieków?, jeśli tak, to czy nowo budowana przepompownia ścieków P4 ma być wpięta do tego systemu.
Odpowiedź:
TAK Należy dostosować do istniejącego systemu.

Pytanie nr 2
Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 9.4.2 lit a – zdolności techniczne lub zawodowe jest:

wykaże jedną robotę związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o wartości minimum 1 500 000,00zł brutto.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wykonania w ramach jednego zadania robotę związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej o łącznej wartości minimum 1 500 000,00zł
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 9.4.2 a) SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
9.4.2     zdolności technicznej lub zawodowej;
a) wykonanych robót
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
Dla zadania 1
jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej i/lub sieci wodociągowej. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum  1 500 000,00  zł brutto.
Dla zadania 2
jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej i/lub sieci wodociągowej. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum  1 500 000,00  zł brutto.
Dla zadania 3
jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej i/lub sieci wodociągowej. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum  500 000,00  zł brutto.
UWAGA!
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadania Wykonawca może wykazać się jedną robotą na zadanie, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tej roboty odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku dla zadań, na które składa ofertę.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.


Pytanie 3.
W jakiej kolejności należy odczytywać ważność dokumentów przedstawionych w § 26 Projektu Umowy (PU)?
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. 13.1.1 SIWZ.

Pytanie 4.
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia na „Zadanie 1, 2 i 3 - w ramach zamówienia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce" zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Projektu Umowy.
W punkcie 23.1.4. SIWZ pn. „Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego" ma miejsce zapis o treści, cyt; „Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową. Ceny poszczególnych pozycji muszą być cenami rynkowymi. Nie dopuszczalnym jest przenoszenie ciężaru finansowego realizowanej inwestycji z okresu innego niż zakres robót jest wykonywany (późniejszego lub końcowego na okres początkowy). Przedstawienie kosztorysu ofertowego w takiej konfiguracji z uwagi na częściowe fakturowanie będzie traktowane jako próba wyłudzenia nienależnego wynagrodzenia za wykonane roboty. Zamawiający ma prawo do weryfikacji złożonego kosztorysu na każdym etapie realizacji umowy i żądania jego poprawienia do cen rynkowych w przypadku pozycji spornych do minimalnych cen SEKOCENBUD oraz „Powyższa weryfikacja nie może powodować zmiany zaoferowanej ceny i będzie stosowana wyłącznie w sytuacjach spornych przy ustalaniu wartości w harmonogramie finansowo rzeczowym realizowanej inwestycji od którego uzależnione jest dokonywania częściowej zapłaty za roboty wykonane".

Wnosimy o jednoznaczne wyjaśnienie jak wg. Zamawiającego powinna być obliczona przez Wykonawcę „cena rynkowa" i udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób Zamawiający zamierza dokonać weryfikacji kosztorysów sprowadzając pozycje do „cen rynkowych"?
Odpowiedź:
Cena rynkowa to cena ustalona na podstawie średniej arytmetycznej cen rynkowych w województwie świętokrzyskim podobnych robót budowlanych.

Pytanie 5.
Czy Zamawiający dopuszcza przedłożenie przez Wykonawcę opracowanego przez niego kosztorysu znacznie ograniczającego ilość pozycji np. zawężonego do kompletnego wykonania kanałów
z danego rodzaju materiałów i średnic, studni z podziałem na średnice, pompownie, zagospodarowania pompowni, ewentualne odtworzenia zniszczonych nawierzchni drogowych itp.?
Odpowiedź: Tak

Pytanie 6.
Czy dla określenia Ceny Ryczałtowej (CR) oferent może zmieniać w Przedmiarze Robót (PR) ilości robót przewidzianych do wykonania zawyżonych lub zaniżonych wg oferenta oraz wprowadzić pozycje nieujęte w PR, a konieczne do wykonania, tj;?
a)    ilości m3 wykopów na odwóz i na odkład,
b)    ilość koniecznego do dowiezienia gruntu do zasypki wykopów, w tym piasku,
c)    ilości igłofiltrów, drenażu oraz godzin pompowania,
d)    stosowania ceny właściwej dla zabudowy igłofiltrów z obsypką filtracyjną,
e)    wprowadzenie do PR odpowiedniej ilości robót ręcznych (wykopy i zasypki),
f)    inne konieczne do wykonania prace.
Odpowiedź: Tak
Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

Pytanie 7.
Czy w miejsce pozycji „szalowanie wykopów wypraskami" (nie stosowanych obecnie) opuszcza Zamawiający wprowadzenie szalowanie przy użyciu przesuwnych szalunków klatkowych z zastosowaniem indywidualnej wyceny metoda uproszczoną, co pozwoli na uniknięcie stosowania w trakcie realizacji robót procedury robót zamiennych?
Odpowiedź: Tak
 Dopuszcza się użycie szalunków klatkowych i innych.

Pytanie 8.
Czy oferent może w dowolny sposób stosować w kosztorysie ofertowym uznane przez siebie ceny jednostkowe robocizny, pracy sprzętu, kosztów pośrednich i zysku, które to ceny będą uwzględniały wzrost cen w latach 2019 i 2020. Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza tego sposobu opracowania kosztorysu ofertowego (CR), wnosimy o jednoznaczne opisanie sposobu opracowania tego, bardzo ważnego dokumentu ofertowego.
Odpowiedź: Tak

Pytanie 9.
W § 3 ust. 1 i 2 PU mają miejsce zapisy, cyt; - „Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego o zauważonych wadach w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) i przedmiarze robót, co wg nas oznacza, że Wykonawca w każdym momencie realizacji kontraktu może składać zawiadomienia o wadach w w/w dokumentach, natomiast w Informacji nr 1 dla Wykonawców (również w SIWZ) z dnia 01 08 2018 r znajdują się dwa zapisy;
1.    W przypadku zauważenia nieprawidłowości w Projekcie lub rozbieżności, należy o tym fakcie powiadomić Zamawiającego przed złożeniem oferty. Po tym terminie roszczenia wynikające z wad dokumentacji technicznej nie będą uwzględniane,
2.    Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowania oferty, w trybie określonym w niniejszej specyfikacji - po tym terminie roszczenia wynikające z niewyjaśnionych rozbieżności i wątpliwości nie będą uwzględnione,
co oznacza, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapoznania się z kompletem Dokumentacji Projektowej (DP) (bez wytyczenia trasy kanalizacji w terenie) w okresie od dnia 2 do 8 sierpnia br i do dnia 9 sierpnia zgłoszenia „wszelkich wątpliwości" co jest niewykonalne w tym czasie, a przede wszystkim jest niezgodne z zapisami okołostawowych Rozporządzeń (do Ustawy PZP), z których wynika, że projekt budowlany powinien być opracowany z należytą starannością. Wykonawca nie ma obowiązku weryfikowania DP przed terminem złożenia oferty, nie posiada odpowiednich uprawnień (nie są wymagane w niniejszym postępowaniu) i nie może ponosić konsekwencji za wady w DP. Zamawiający wprowadzając takie zapisy zamierza konsekwencjami wszelkich błędów projektowych obciążyć ewentualnego Wykonawcę.
Mając na uwadze powyższe, wnosimy o usunięcie z treści dokumentacji przetargowej zapisów przedstawionych powyżej w pkt. 1 i 2.
Odpowiedź:
Zacytowany zapis PU nie jest związany z  wytyczeniem trasy kanalizacji dotyczy tylko błędów technologicznych oraz zastosowanych materiałów.


Pytanie 10.
Czy na stronie 12 Projektu Umowy w pierwszym zdaniu, cyt; „ ...a pkt 4) na zasadach określonych w ust. 1 pkt 7) nie podano niewłaściwej numeracji (ust. + pkt), do której powinien się odnieść Wykonawca?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji  § 21 ust. 1 załącznika nr 7 do SIWZ – wzór umowy, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1.    Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach;
1)    na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, który korzysta z opinii inspektora nadzoru.
2)    w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych,
a następnie dostarcza dokumentację na te roboty.
3)    konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.
4)    konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania.
5)    Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,
6)    W przypadku, gdy określone w pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane, jako dodatkowe i Zamawiający sporządzi aneks na wykonanie robót dodatkowych.
7)    Rozliczenie robót zamiennych, o których mowa w pkt. 1) - 5) następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku
w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami.
8)    Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą wynagrodzenia na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy.


Pytanie 11.
W punkcie 18 (Obowiązki dla Wykonawcy) Informacji nr 1 dla Wykonawców ma miejsce zapis, cyt; „Wykonawca zobowiązany jest zapewnić koordynatora prac, który będzie odpowiedzialny za kontakty z Zamawiającym i będzie zobowiązany do codziennej obecności na terenie budowy" - Czy obowiązki koordynatora może pełnić Kierownik Budowy, a jeżeli nie, to jakie warunki powinien spełniać koordynator?
Odpowiedź: Tak

Pytanie 12.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie norm zakładowych w wersji uproszczonej do wyceny robót nie znajdujących odzwierciedlenia w KNR - ach?
Odpowiedź: Tak

Pytanie 13.
- Prosimy o dokładne określenie które kanały i pompownie wchodzą w zakres zadań nr 2 i nr 3 ponieważ załączony projekt budowlany do dokumentacji przetargowej dotyczy całości kanalizacji sanitarnej w m. Suków gmina Daleszyce obejmującej przysiółki: Papiernia, Modrzewie, Babie, Borki, Rogatka, Działki, Marzysz. Z projektu nie wynika jednoznacznie które z kanałów i pompowni należą tylko do zadania nr2
a które tylko do zadania nr3.
- Ponieważ w projekcie zasilania pompowni P4 przewidziano zasilanie rezerwowe z agregatu przewoźnego, to czy należy przewidzieć zakup takiego agregatu?
- Jakie rury należy zastosować na przyłączach SN8 czy SN12?
Zgodnie z częścią opisową do projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kranowie, gmina Daleszyce" na str 6 pisze "Przyłącza od budynków do grawitacyjnych kanałów głównych: rury PVC fi160x4,7 mm" (czyli SN8) natomiast na str 7 pisze że z "PVC-U rur fi160 x 5,5 mm" (czyli SN12).
- Jaka jest całkowita długość przyłączy dla zadania nr 1 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kranowie, gmina Daleszyce"? Zgodnie z Tabelą nr 2 do projektu dla zadań A+B+C suma przyłączy kwalifikowanych i niekwalifikowanych wynosi 2723,8mb, w przedmiarach w/w suma wynosi 1210,90mb, a w SIWZ w pkt 3 "Opis przedmiotu zamówienia: długość przyłączy fi 160mm wynosi 3300,00mb
Odpowiedź:
- Zadanie nr 2 Suków Babie
Kanały: KS II D, KS II D1, KS II D2, KS II D3, KS II D4, KS II D5, KS II D6, KS II D7, KS II D8, Przepompownia ścieków PD 2, Rurociąg tłoczny
Zadanie nr 3 Suków „Działki”
Kanały: KS IV, KS IV A, KS IV A1, KS IV A2, KS IV B, KS IV C, KS IV D Przepompownia ścieków P-4, rurociąg tłoczny RT4Ø90
- Nie należy brać pod uwagę zakupu agregatu.
- SN8
- Właściwe długości należy przyjąć z projektu budowlanego dla kanałów ABC  (załączniki graficzne).

Pytanie 14
W opisie technicznym zasilania energetycznego pompowni P4 jest zapis mówiący o zasilaniu rezerwowym pompowni z agregatu prądotwórczego przewoźnego. Czy wykonawca w wycenie zadania ma uwzględnić zakup agregatu prądotwórczego.
Odpowiedź: Nie należy brać pod uwagę zakupu agregatu.

Pytanie 15
W załącznikach podanych przez Zamawiającego brak jest:
-    badań podłoża gruntowego dla całego zadania KRANÓW a jedynie dla przejść pod drogą
                wojewódzką
-    dla zadania KRANÓW brak jest załączników uzgodnień tekstowych dokumentacji
-    dla zadania Suków „Działki" brak jest rysunków technicznych przepompowni ścieków P-4      
               Prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź: Zamawiający z dniem 16.08.2018r. zamieszcza dokumentację.

Pytanie 16
W SIWA Zamawiający przedstawił zakres rzeczowy dla zad. 1 tj. długości kanałów, przewierty które w żaden sposób nie są zgodne z ilościami podanymi w przedmiarach robót i tabeli nr 2 zakres rzeczowy przyłączy.
-    Na podstawie, którego zestawienia Wykonawca ma dokonać wyceny robót.
-    Jeżeli załączone przedmiary robót są jedynie dokumentami pomocniczymi to na jakiej podstawie sporządzony będzie kosztorys szczegółowy do umowy.
Odpowiedź:
Wycenę należy dokonać na podstawie rysunków oraz dokumentacji projektowej.
Kosztorys należy sporządzić na podstawie własnego obmiaru.

Pytanie 17
W zad. 1 i 2 nie występują roboty elektryczne i drogowe związane z zagospodarowaniem
przepompowni ścieków prosimy o odstąpienie wykazania kierownika do kierowania robotami drogowymi i instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Odpowiedź:
Występuje przepompownia przydomowa, w związku z powyższym należy wykazać  wymienionych w SIWZ  kierowników.


Pytanie 18
W nawiązaniu do pkt. 22 SIWZ Sposób obliczania ceny ppkt. 22.1 i w związku ze złożonością sposobu obliczania ceny wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 10 dni tj. do 30.08.2018 r.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji terminu składania i otwarcia ofert.

Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert na 30.08.2018 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:
1.    treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
19.4.    Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce.”

„Nie otwierać przed 30.08.2018 r. godz. 09:15”.

2.    treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
20.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat pok. 25), w terminie do dnia
          30.08.2018r. do godz. 09:00
3.    treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego – (świetlica pokój 13) w dniu 30.08.2018 r.
o godz. 09:15


Pytanie 19
Czy jest możliwość otrzymania załączników do SIWZ tj. formularz ofertowy, oświadczenia, wykazy itp. w formie edytowalnej.
Odpowiedź:
Zamawiający z dniem 16.08.2018r. zamieszcza załączniki w wersji edytowalnej DOC.

Pytanie 20
Proszę o dokonanie korekty w przedmiarach robót dotyczących umocnienia pionowych ścian wykopów. Podane wielkości są zdecydowanie za niskie w stosunku do długości kanałów.
Odpowiedź:
Zamawiający przypomina,  iż załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 30.07.2018 godz. 15:31
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 30.07.2018 godz. 15:31
 
Załącznik nr 1 do SIWZ
Dodany: 30.07.2018 godz. 15:31
 
Załącznik nr 1a do SIWZ
Dodany: 30.07.2018 godz. 15:31
 
Załącznik nr 1b do SIWZ
Dodany: 30.07.2018 godz. 15:31
 
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dodany: 30.07.2018 godz. 15:31
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
Dodany: 30.07.2018 godz. 15:32
 
Załącznik nr 4 do SIWZ
Dodany: 30.07.2018 godz. 15:32
 
Załącznik nr 5 do SIWZ
Dodany: 30.07.2018 godz. 15:32
 
Załącznik nr 6 do SIWZ
Dodany: 30.07.2018 godz. 15:32
 
Załącznik nr 7 do SIWZ
Dodany: 30.07.2018 godz. 15:32
 
Załącznik nr 8 do SIWZ
Dodany: 30.07.2018 godz. 15:32
 
Załącznik nr 9 do SIWZ
Dodany: 30.07.2018 godz. 15:33
 
Załącznik nr 10 do SIWZ
Dodany: 30.07.2018 godz. 15:33
 
Załącznik nr 11 do SIWZ
Dodany: 30.07.2018 godz. 15:33
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 01.08.2018 godz. 15:37
 
Informacja nr 1 dla Wykonawców
Dodany: 01.08.2018 godz. 20:16
 
Informacja nr 2 dla Wykonawców
Dodany: 03.08.2018 godz. 14:45
 
Tabela nr 6 - uzupełnienie
Dodany: 03.08.2018 godz. 14:45
 
Dokumentacja projektowa - uzupełnienie
Dodany: 03.08.2018 godz. 14:45
 
Informacja nr 3 dla Wykonawców
Dodany: 07.08.2018 godz. 14:13
 
Informacja nr 4 dla Wykonawców
Dodany: 16.08.2018 godz. 15:27
 
Załączniki w formacie edytowalnym - DOC
Dodany: 16.08.2018 godz. 15:27
 
Uzupełnienie dokumentacji
Dodany: 16.08.2018 godz. 15:27
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 16.08.2018 godz. 15:28
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Dodany: 30.08.2018 godz. 13:06
 
Informacja o wynikach
Dodany: 03.10.2018 godz. 9:34
 Ostateczny termin składania ofert:
 30 sierpnia 2018 godz. 09:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik referatu gospodarki, mienia komunalnego i rolnictwa] dnia 30 lipca 2018
Informacja opublikowana przez:
  dnia 30 lipca 2018 godz. 15:31
Liczba odsłon:
  2519 od 30 lipca 2018 godz. 15:31  (średnio 8.02 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl