0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Zakup kontenera na boisko w msc. Słopiec

Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widełki na terenie Gminy Daleszyce

Numer: GMR.ZP.271.31.2018Ogłoszenie nr 583476-N-2018 z dnia 2018-07-04 r.

Gmina Daleszyce: „Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widełki na terenie Gminy Daleszyce”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9 , 26021   Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693.
Adres strony internetowej (URL): www.daleszyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widełki na terenie Gminy Daleszyce”
Numer referencyjny: GMR.ZP.271.31.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest działanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Działanie inwestycyjne polega na modernizacji i doposażeniu ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widełki na terenie gminy Daleszyce. Lokalizacja inwestycji: 26-021 Daleszyce, Widełki, gm. Daleszyce, woj. świętokrzyskie, dz. nr ewid. 40, obręb 0018. Niniejszy dokument należy traktować, jako równoważne uzupełnienie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz koncepcji architektonicznej, a wszelkie opisane w nim prace pominięte w w/w dokumentach winny zostać wycenione i zrealizowane w ramach kontraktu. Zamawiający wymaga dotrzymania terminów poniżej wymienionych etapów (zakres zawiera zarówno prace projektowe wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń/uzgodnień jak i prace wykonawcze): Etap1 – dokumentacja projektowa, prace budowlane, maksymalny zakres finansowy etapu to 800 000,00 zł brutto - termin zakończenia 17 grudnia 2018 r. Etap 2 – wykonanie pozostałych prac wynikających z dokumentacji przetargowej - termin zakończenia (dostarczenia Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie) 02.08.2019 r. Zamawiający wymaga, aby w okresach przerw pomiędzy etapami obiekt był zabezpieczony przed osobami trzecimi i wpływami atmosferycznymi. Wszelkie szkody powstałe na skutek braku należytego zabezpieczenia pokryje wybrany Wykonawca. Zamawiający informuje, że obiekt podczas prowadzenia prac będzie użytkowany. Prace należy tak prowadzić, by nie dopuścić do zagrożenia osób i mienia znajdującego się w budynku. Prace prowadzić należy w sposób pozwalający na utrzymanie funkcji obiektu w trakcie wykonywania robót budowlanych – prace prowadzone etapami (bez wyłączenia z użytkowania całego obiektu). Wymagane będzie zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględne stosowanie przepisów BHP. W ramach inwestycji ma zostać przeprowadzona modernizacja budynku byłej szkoły z uwzględnieniem robót z zakresu zagospodarowania terenu. Modernizacja ma za zadanie dostosować obiekt do projektowanej funkcji, udostępnić obiekt osobom niepełnosprawnym, zoptymalizować zużycie energii (termomodernizacja), podnieść walory estetyczne budynku oraz dostosować budynek do obowiązujących przepisów, w tym Warunków Technicznych. Zakres planowanych robót: - Wyburzenie części ścian wewnętrznych, łącznika, 2 klatki schodowe oraz zadaszenie nad werandą. - Wybudowanie przeszklonej klatki schodowej z miejscem na windą (lub platformą dla osób niepełnosprawnych). - Nowy układ funkcjonalny pomieszczeń parteru i piętra wg projektu koncepcyjnego - Wymiana instalacji wod-kan. - Wykonanie i rozruch - przydomowej oczyszczalni ścieków. - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z montażem nowego pieca na pellet. - Wybudowanie podziemnych zbiorników na pellet z instalacją transportu pneumatycznego. - Wykonanie instalacji wentylacji. - Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej. - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej. - Wykonanie elektrycznej zewnętrznej - oświetlenie terenu. - Wybudowanie wiaty drewnianej, z miejscami siedzącymi i stołem. - Wybudowanie stałego paleniska zewnętrznego. - Dostawa i montaż zewnętrznych koszy na śmieci (2 szt). - Dostawa i montaż stojaka do rowerów (1kpl-10 szt). - Dostawa i montaż zewnętrznych zestawów edukacyjno-demonstracyjnych OZE - wiatrak, pompa ciepła, mew. - Wymiana istn. ogrodzenia, w tym bramy szer. 4,00m i furtka szer. 1,00m (łączna długość – 301 mb). - Wykonanie parkingu (8 stanowisk postojowych + 2 dla osób niepełnosprawnych oraz 1 stanowiska dla autokaru) - nawierzchnia z płyt ażurowych (pow. ok. 300m2). - Renowacja (przełożenie) istniejącej drogi wewnętrznej (pow. ok. 200m2). - Wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z betonowej kostki brukowej (pow. ok. 200m2). - Urządzenie zieleni (nasadzenia i pielęgnacja). Efektem realizacji projektu będzie stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, które nie są uwzględnione w projekcie. Szczegółowy zakres robót znajduje się w dokumentacji technicznej (koncepcja architektoniczna, program funkcjonalno – użytkowy) będącej załącznikiem do przetargu. Zmiany w stosunku do opisu projektu koncepcyjnego: - przewidzieć do wykonania platformę dla osób niepełnosprawnych zamiast windy; - elementy dekoracyjne z paneli HPL zastąpić tynkiem barwionym w masie w kolorystyce zgodnej z koncepcją; - na dachu instalacja fotowoltaiczna w ilości zapewniającej pokrycie minimum 50% zapotrzebowania budynku na energię elektryczną; - element dekoracyjny wejścia z okładzin HPL drewnopodobnych zastąpić innym tworzywem; - stolarka okienna PCV w kolorze białym; - stolarka drzwiowa aluminium w kolorze grafit, szkło bezpieczne – rezygnacja z lustra weneckiego; - zadaszenie wykończone okładzinami z tworzyw w kolorze zgodnym z wizualizacjami (Zamawiający dopuszcza zamianę płyt HPL na inne tworzywo); - w przypadku odpowiedniego doboru pieca z zasobnikiem na pellet i zagospodarowania pomieszczenia kotłowni w sposób umożliwiający magazynowanie opału Zamawiający zrezygnuje z podziemnego zbiornika na pellet. Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF”, Osi 6 Rozwój miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. Projekt pn.: „Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widełki na terenie Gminy Daleszyce”. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020 i Regulamin konkursu wraz z wytycznymi są udostępnione na stronie http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/ oraz na portalu Funduszy Europejskich https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Zakres dokumentacji projektowej wymaganej przez Zamawiającego obejmuje, co najmniej: 1. Audyt energetyczny; 2. Opinie/ekspertyzę techniczną dotyczącą przydatność elementów konstrukcyjnych do użytkowania; 3. Projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego w branżach, co najmniej architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej, instalacji: sanitarnych wod-kan., wentylacji, grzewczych, węzła cieplnego, elektrycznych, p.poż., projekt zagospodarowania terenu oraz innych w zakresie zapewniającym spełnienie wszystkich zakładanych funkcji obiektu, oddania go do użytkowania oraz podłączenia do infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowania terenu; 4. Projekt kolorystyki wnętrz (opis dobranych kolorów stanowiących spójna całość, bez projektu aranżacji wnętrz) wraz z detalami przewidzianego wyposażenia stałego obiektu (osłony na grzejniki, odbojnice ścienne, wyposażenie łazienek itp.); 5. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu, scenariusz zdarzeń pożarowych; 6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf + wersja edytowalna); 8. Przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath); 9. Kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i ath); 10. Zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji, w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych; 11. Inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji w budynku i uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu; 12. Dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg (AutoCAD 2008); 13. Harmonogram rzeczowo – finansowy na realizację robót budowlanych; 14. Projekt organizacji placu budowy; 15. Kompletna dokumentacja powykonawcza wraz aprobatami, certyfikatami itp. (opatrzona w spis treści oraz sporządzona w sposób umożliwiający natychmiastowe odnalezienie poszukiwanych informacji, w formie trwale spiętej); 16. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, na potwierdzenie spełnienia założeń z audytu energetycznego; 17. Założenie książki obiektu dla przedmiotowego budynku. Zamawiający nie posiada koncepcji w innym formacie niż załączona do postepowania. Zamawiający posiada prawa autorskie do koncepcji. Po stronie wybranego Wykonawcy (dotyczy projektowania) leży: 1. Uzyskanie pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji (przygotowanie i złożenie wniosku na podstawie Pełnomocnictwa wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę); 2. Uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i uzgodnień oraz decyzji poprzedzających procedurę uzyskania pozwolenia na budowę; 3. Uzgodnienia branżowe dokumentacji z odpowiednimi służbami, rzeczoznawcami; 4. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko, jeśli będzie wymagana; 5. Uzyskanie koniecznych uzgodnień, decyzji, postanowień, ekspertyz, odstępstw i opinii niezbędnych w procesie uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym dopuszczalne są zmiany w koncepcji wynikające min. ze zmiany w obowiązujących warunkach technicznych. Ponadto projektant zobowiązany jest również do: 1. Wykonanie mapy do celów projektowych; 2. Uzyskanie wypisów z MPZP; 3. Uzyskanie wymaganych warunków technicznych, w tym przyłączenia do infrastruktury technicznej, przebudowy sieci i instalacji zewnętrznych od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego); 4. Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych i zależnych do wykonanej dokumentacji projektowej. 5. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Dokumentacja powinna spełniać wszystkie warunki określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm.). Wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych. Ustala się wykonanie opracowań przedmiotu Zamówienia (wersja papierowa) w ilości: po 4 egz. każdego opracowania (za wyjątkiem: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie – w 2 egz.). Dokumentacja każdej branży powinna być dostarczona w segregatorach opatrzonych szczegółowym spisem treści, każdy komplet dokumentacji (wszystkie projekty branżowe) należy umieścić w opisanych pudłach kartonowych. Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W przypadku, gdy dla budynku nie są wymagane żadne zezwolenia lub zgłoszenia na wykonanie prac związanych z realizacją zadania Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy pisemnego oświadczenia o takim stanie rzeczy podpisanego przez osobą z odpowiednimi uprawnieniami. Projekty podlegają ocenie i akceptacji Zamawiającego, PFU oraz koncepcja architektoniczna określa jedynie minimalne wymagania modernizacji. Do obowiązków Wykonawcy (dotyczy Wykonawstwa) będzie należeć również: 1. Zapewnienie nadzoru i obsługi w sposób ciągły (codzienna obecność) przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz odpowiednie uprawnienia; 2. Opracowanie projektu organizacji placu budowy uwzględniając przepisy BHP i Ochrony Środowiska; 3. Sporządzenie dodatkowych opracowań wykonawczych oraz uzyskanie dodatkowych decyzji i uzgodnień, jeśli podczas realizacji Inwestycji okaże się to niezbędne; 4. Przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności ich ogrodzenie i dozór, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom trzecim; 5. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz z nim sąsiadujących. W przypadku uszkodzenia tych obiektów Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury, w szczególności zaś dróg dojazdowych do placu budowy; 6. Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi teren do należytego stanu; 7. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z poborem wody oraz energii elektrycznej na potrzeby wykonywanej Inwestycji; 8. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych na skutek prac Wykonawcy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia; 9. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń i materiałów) w trakcie realizacji budowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt; 10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w środowisku i szkody osób trzecich wynikłe na skutek prowadzonych prac; 11. Wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy wykonywaniu zmian ustnie sformułowanych lub innych nieautoryzowanych, pozostaną jego wyłącznym obciążeniem, przy czym odstępuje on od wszelkich praw dochodzenia zwrotu w/w kosztów lub rekompensaty za dodatkowy czas poświęcony ich wykonaniu, wskutek zastosowania się przezeń do ustnie przekazanych lub innych nieautoryzowanych zmian; 12. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, zobowiązać do uczestniczenia w naradach również kierownika budowy i kierowników robót. Na każdym spotkaniu koordynacyjnym osoba reprezentująca Wykonawcę ma obowiązek przedstawić stan zaawansowania robót oraz zgodność zaawansowania robót z przyjętym harmonogramem; 13. Wykonawca przez okres gwarancji będzie wykonywał wszelkie czynności serwisowe i eksploatacyjne (w tym wymianę wraz z montażem elementów eksploatacyjnych) oraz wymagane przeglądy okresowe oraz konfiguracje wszystkich zamontowanych urządzeń; 14. Wykonawca pokryje koszty ogrzewania budynku oraz koszty procesu rozruchowego urządzeń w trakcie budowy i procesów odbiorowych obiektu. 15. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić nadzór branżowy w każdej specjalności (ins. elektryczne, inst. sanitarne, konstrukcyjno – budowlana); 16. Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odpady powstałe podczas inwestycji we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich zagospodarowanie (karta przekazania odpadu) w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i gospodarki odpadami; 17. Dostarczenie Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenie Inwestycji z Instytucją Zarządzającą w/g Regulaminu konkursu i wytycznych IZ; 18. Szczegółowe kosztorysy ofertowe/inwestorskie oraz powykonawcze do wykonanej dokumentacji projektowej muszą być dostosowane do wymagań i wytycznych Zamawiającego; 19. Przeszkolenie personelu Użytkowników w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń oraz udokumentowanie tego faktu niezbędnymi certyfikatami, protokołami; Dodatkowo wszelkie wykonane prace projektowe i wykonawcze muszę być zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz regulaminem konkursu oraz Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, a także obowiązującymi przepisami i Normami. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całości inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi Polskimi Normami i Aktami Prawnymi. Za zakończenie Inwestycji uznaje się doprowadzenie obiektu do stanu umożliwiającego jego funkcjonowanie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz dostarczenie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie bądź zawiadomienia o zakończeniu robót wydanych przez stosowny organ (w przypadku ich wymagania) oraz doprowadzenie budynku tak by osiągnął planowany efekt rzeczowy i ekologiczny. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana, jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. Wycenę całości zadania należy przeprowadzić w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy oraz koncepcję architektoniczną. Wszelkie dane finansowe oraz obmiary ilościowe wykazane w powyższych materiałach należy traktować jedynie pomocniczo i nie są one podstawą do wyceny Inwestycji oraz nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót i materiałów. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w dokumentach przetargowych lub rozbieżności, należy o tym fakcie poinformować Zamawiającego przed złożeniem oferty. Po tym terminie roszczenia wynikające z wad dokumentacji technicznej nie będą uwzględnione. Jeśli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza również równoważność. Wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne oraz systemy odniesienia mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy. Wygrywający Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz orientacyjnego kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy (szczegółowe kosztorysy będą wymagane po wykonaniu dokumentacji projektowej bądź od Wykonawcy, którego oferta będzie zawierać rażąco niską cenę). Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. Termin wizji lokalnej oraz szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. Wszelkie uzgodnienia, zgłoszenia, opinie, wnioski do organów administracyjnych, pozwolenia zarówno poprzedzające prace wykonawcze jak i niezbędne po ich zakończeniu są po stronie wybranego Wykonawcy włącznie z uzgodnieniami z gestorami mediów w przypadku, gdy będzie to konieczne. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym nie podlegającym weryfikacji, w konsekwencji czego konieczność wykonania prac, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia - nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty, w trybie określonym w niniejszej specyfikacji - po tym terminie roszczenia wynikające z niewyjaśnionych rozbieżności i wątpliwości nie będą uwzględnione.

II.5) Główny kod CPV: 71200000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71221000-3
71300000-1
71320000-7
45000000-7
45100000-8
45200000-9
45400000-1
45111200-0
45311200-2
45331100-7
45332000-3
45210000-2
45111291-4
45300000-0
45331000-6
45261215-4
09331200-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 6.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. będą prace z zakresu: - Usługi architektoniczne i podobne; - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych; - Usługi inżynieryjne; - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; - Roboty budowlane; - Przygotowanie terenu pod budowę; - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; - Instalowanie centralnego ogrzewania; -Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; - Roboty budowlane w zakresie budynków; - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu; - Roboty instalacyjne w budynkach - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych; - Słoneczne moduły fotoelektryczne. Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 6.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy tylko po przeprowadzenie negocjacji. 6.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym. 6.5 Zamówienie o którym mowa w pkt.6.1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 6.2.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-02

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż 400 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż : 1 000 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót i usług Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat dla robót i 3 lat dla usług przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty i usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: - Jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającą na modernizacji/remoncie/przebudowie budynku, zagospodarowaniu terenu wraz z wyposażeniem tego terenu w małą architekturę (np. kosze, wiaty, śmietniki) o wartości minimum 500 000,00 zł brutto. LUB - łącznie: a. jedną robotę budowlaną polegającą na modernizacji/remoncie/przebudowie budynku, zagospodarowaniu terenu wraz z wyposażeniem tego terenu w małą architekturę (np. kosze, wiaty, śmietniki) oraz b. jedną usługę w ramach, której wykonano dokumentację projektową związaną z modernizacji/remoncie/przebudowie budynku, zagospodarowaniu terenu wraz z wyposażeniem tego terenu w małą architekturę (np. kosze, wiaty, śmietniki) których łączna wartość roboty budowalnej i wykonanej dokumentacji wyniosła, co minimum 500 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty lub usługi zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej- posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania • kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy inwestycjach dla których inwestor wymagał od Wykonawcy powołania kierownika na co najmniej 1 inwestycji związanej z modernizacją/remontem/przebudową budynku. Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 SIWZ. 2. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. SIWZ. 3. zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. SIWZ. 4. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ. 3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 SIWZ. 4. Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a SIWZ). 3. Wykazu osób do punktacji (załącznik nr 1b SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 04.07.2018 godz. 14:13
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 04.07.2018 godz. 14:13
 
Załącznik nr 1 do SIWZ
Dodany: 04.07.2018 godz. 14:13
 
Załącznik nr 1a do SIWZ
Dodany: 04.07.2018 godz. 14:13
 
Załącznik nr 1b do SIWZ
Dodany: 04.07.2018 godz. 14:13
 
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dodany: 04.07.2018 godz. 14:13
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
Dodany: 04.07.2018 godz. 14:14
 
Załącznik nr 4 do SIWZ
Dodany: 04.07.2018 godz. 14:14
 
Załącznik nr 5 do SIWZ
Dodany: 04.07.2018 godz. 14:14
 
Załącznik nr 6 do SIWZ
Dodany: 04.07.2018 godz. 14:14
 
Załącznik nr 7 do SIWZ
Dodany: 04.07.2018 godz. 14:14
 
Załącznik nr 8 do SIWZ
Dodany: 04.07.2018 godz. 14:14
 
Załącznik nr 10 do SIWZ
Dodany: 04.07.2018 godz. 14:15
 
Załącznik nr 9 do SIWZ
Dodany: 04.07.2018 godz. 14:31
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Dodany: 19.07.2018 godz. 12:04
 
Informacja o unieważnieniu postępowania
Dodany: 20.07.2018 godz. 14:07
 Ostateczny termin składania ofert:
 19 lipca 2018 godz. 09:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik referatu gospodarki, mienia komunalnego i rolnictwa] dnia 4 lipca 2018
Informacja opublikowana przez:
  dnia 4 lipca 2018 godz. 14:13
Liczba odsłon:
  684 od 4 lipca 2018 godz. 14:13  (średnio 3.99 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl