0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa dróg na terenie Gminy Daleszyce

Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Komórkach

Numer: GMR.ZP.271.10.2018


Ogłoszenie nr 537520-N-2018 z dnia 2018-03-28 r. 
 

Gmina Daleszyce: „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Komórkach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Zamawiający przewiduje uzyskanie na wykonanie przedmiotowej inwestycji pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 prowadzonego przez LGD „Białe Ługi”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9 , 26021   Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mailsekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693. 
Adres strony internetowej (URL): www.daleszyce.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty należy składać w formie pisemnej. 
Adres: 
Gmina Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Komórkach” 
Numer referencyjny: GMR.ZP.271.10.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Komórkach. Planowana rozbudowa budynku będzie polegać na: dobudowaniu pomieszczeń kotłowni, jak również pomieszczeń, w których zlokalizowane zostaną sale zajęć, pomieszczenie administracyjne, garaż oraz pomieszczenia pomocnicze. Budynek po rozbudowie będzie miał konstrukcje tradycyjną: ściany z bloczków ceramicznych, zwieńczone wieńcami, konstrukcje nośną oraz stropy żelbetowe. Zaprojektowano nową więźbę dachową oraz pokrycie połaci dachu nawiązujące pochyleniem oraz wysokością do części istniejącej. Rozbudowa części budynku od strony wschodniej dotyczyła będzie pomieszczeń przykrytych istniejącym stropem drewnianym. Natomiast przebudowa dotyczyła będzie pomieszczeń przykrytych stropem żelbetowym. Schemat z zaznaczeniem zakresów rozbudowy i przebudowy pokazany jest w części graficznej inwentaryzacji. Podstawowe parametry techniczne obiektu po rozbudowie: - powierzchnia użytkowa - 200,01 m2 - powierzchnia zabudowy – 330,76 m2 - kubatura – 1 653,00 m3 - wysokość – 6,8 m Obiekt wyposażony został w instalacje: - centralnego ogrzewania; - wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem; - instalacja wod - kan; - elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych; - instalacja odgromową. Szczegółowy zakres robót znajduje się w dokumentacji technicznej (dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) będącej załącznikiem do przetargu. Należy przewidzieć dostosowanie przegród (grubość, materiał) oraz drzwi i okien do wymogów izolacyjności cieplnej obowiązujących na rok 2021 (załącznik nr 2, Dziennik Ustaw Poz. 1422 ze zm.). Należy przewidzieć konieczność zabezpieczenia wykopu przy fundamencie budynku istniejącego. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo placu zabaw oraz prace przy istniejącym obiekcie należy bezwzględnie przestrzegać zasad i przepisów BHP tak, aby nie dopuścić do uszkodzenia bądź zniszczenia starej części obiektu. Wykonawca odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody materialne w istniejącej infrastrukturze. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy, w tym od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia robót montażowych do wysokości minimum wartości niniejszej umowy, przy czym ubezpieczonymi będą Wykonawca oraz wszyscy podwykonawcy. Zamawiający wymaga dotrzymania terminów poniżej wymienionych etapów: Etap 1 – zakończenie etapu: 20 grudzień 2018, zakres finansowy robót zrealizowanych w ramach tego etapu 415 000,00 zł brutto (należy tak przygotować harmonogram i realizować prace by zakres zgadzał się z przeznaczoną przez Zamawiającego kwotą); Etap 2 – dostarczenie Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie wraz z kompletną dokumentacja powykonawczą oraz książką obiektu budowlanego – do 26.04.2019. Zamawiający wymaga, aby w okresach przerw pomiędzy etapami lub przerw w pracach obiekt był zabezpieczony przed osobami trzecimi i wpływami atmosferycznymi. Wszelkie szkody powstałe na skutek braku należytego zabezpieczenia pokryje wybrany Wykonawca. Należy przewidzieć wyposażenie obiektu zgodnie z przedmiarem robót oraz częścią graficzną: p.poż, tablice, wyposażenie łazienek, wyposażenie w meble i wycieraczki. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całości inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi Polskimi Normami i Aktami Prawnymi. Za zakończenie Inwestycji uznaje się doprowadzenie obiektu do stanu umożliwiającego jego funkcjonowanie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz dostarczenie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez stosowny organ. Wszystkie niezbędne uzgodnienia, badania, zgłoszenia po stronie Wykonawcy, w tym Plan Ewakuacji Budynku (wraz z niezbędnym wyposażeniem w środki ochrony przeciwpożarowej i oznaczeniem ewakuacyjnym) oraz Instrukcja Eksploatacji i Konserwacji Obiektu. Efektem realizacji projektu będzie stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, które nie są uwzględnione w projekcie. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysem powykonawczym, tj. wszelkie atesty, aprobaty, certyfikaty i badania oraz pozwolenie na użytkowanie. Dokumentacja powykonawcza winna być opatrzona w spis treści oraz sporządzona w sposób umożliwiający natychmiastowe odnalezienie poszukiwanych informacji dostarczona w formie trwale spiętej. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzi również założona i uzupełniona przez Wykonawcę książka obiektu budowlanego. Wszelkie uzgodnienia, zgłoszenia, opinie, wnioski do organów administracyjnych, pozwolenia zarówno poprzedzające prace wykonawcze jak i niezbędne po ich zakończeniu są po stronie wybranego Wykonawcy, tak by Zamawiający otrzymał przedmiot zamówienia wolny od wad prawnych i kompletny z punktu widzenia, jakiemu ma służyć. Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć również: 1) Zapewnienie nadzoru i obsługi geotechnicznej oraz geodezyjnej nad realizacją robót, łącznie z geodezyjnym wytyczeniem oraz inwentaryzacją powykonawczą; 2) Opracowanie projektu organizacji placu budowy uwzględniając przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników istniejącej szkoły oraz przepisy BHP i Ochrony Środowiska 3) Sporządzenie dodatkowych opracowań wykonawczych, jeśli podczas realizacji Inwestycji okaże się to niezbędne; 4) Przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności ich ogrodzenie i dozór, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom placu zabaw oraz okolicznym mieszkańcom; 5) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić użytkownikom dostęp do istniejącego budynku w razie zaistnienia takiej potrzeby; 6) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz z nim sąsiadujących. W przypadku uszkodzenia tych obiektów Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury, w szczególności zaś dróg dojazdowych do placu budowy; 7) Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi teren do należytego stanu; 8) W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnym staraniem zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę w uzgodnieniu z gestorami tych mediów; 9) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 10) W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń i materiałów) w trakcie realizacji budowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. 11) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w środowisku i szkody osób trzecich wynikłe na skutek prowadzonych prac. 12) Wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy wykonywaniu zmian ustnie sformułowanych lub innych nieautoryzowanych, pozostaną jego wyłącznym obciążeniem, przy czym odstępuje on od wszelkich praw dochodzenia zwrotu w/w kosztów lub rekompensaty za dodatkowy czas poświęcony ich wykonaniu, wskutek zastosowania się przezeń do ustnie przekazanych lub innych nieautoryzowanych zmian. 13) Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, zobowiązać do uczestniczenia w naradach również kierownika budowy i kierowników robót. Na każdym spotkaniu koordynacyjnym osoba reprezentująca Wykonawcę ma obowiązek przedstawić stan zaawansowania robót, zgodność zaawansowania robót z przyjętym harmonogramem oraz omówić wykonany zakres robót; 14) Wykonawca przez okres gwarancji będzie wykonywał wszelkie czynności serwisowe i eksploatacyjne oraz wymagane przeglądy okresowe wszystkich zamontowanych urządzeń (w przypadku, kiedy wymagane); 15) Wykonawca przeszkoli personel użytkownika obiektu w zakresie obsługi zamontowanych maszyn i urządzeń oraz dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odbycie takiego przeszkolenia. 16) Wykonawca pokryje koszty ogrzewania budynku oraz koszty procesu rozruchowego urządzeń w trakcie budowy i procesów odbiorowych obiektu. 17) Wykonawca zobowiązany jest powielenia dokumentacji projektowej we własnym zakresie i na własny koszt. 18) Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić nadzór branżowy w każdej specjalności (ins. elektryczne, inst. sanitarne, konstrukcyjno – budowlana, geodezyjna). 19) Zamawiający wskaże wybranemu Wykonawcy miejsce wywozu ziemi z wykopów w promieniu 20 km od placu budowy. 20) Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odpady powstałe podczas inwestycji we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich zagospodarowanie w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 21) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić koordynatora prac, który będzie odpowiedzialny za kontakty z Zamawiającym i będzie zobowiązany do codziennej obecności na terenie budowy (w okresach prac). Zamawiający przewiduje uzyskanie na wykonanie przedmiotowej inwestycji pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 prowadzonego przez LGD „Białe Ługi” wobec czego wybrany Wykonawca będzie obowiązany podczas prowadzenia prac i przygotowywania dokumentów stosować się do wytycznych w/w programu. Przewiduje się unieważnienie postępowania w przypadku nie przyznania dotacji pochodzącej ze środków UE. Zamawiający na wykonanie przedmiotowej inwestycji uzyskał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę nr 1174/2017 znak: B-I.6740.15.75.2017 z dnia 29 czerwca 2017. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45400000-1

45111200-0

45311200-2

45331100-7

45332000-3

45210000-2

45111291-4

45331000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 6.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. będą prace z zakresu: roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; roboty w zakresie instalacji elektrycznych, instalowanie centralnego ogrzewania, roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, roboty budowlane w zakresie budynków, roboty w zakresie zagospodarowania terenu, instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 6.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy tylko po przeprowadzenie negocjacji. 6.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym. 6.5 Zamówienie o którym mowa w pkt.6.1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 6.2. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-26 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż 200 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: dwie roboty budowlane związane z budową lub przebudową lub rozbudową budynku użyteczności publicznej*, której wartość wynosiła minimum 500 000,00 zł brutto każda. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. * budynku użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno– budowlanej bez ograniczeń posiadający, co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy w tym przy budowie lub przebudowie lub rozbudowie, co najmniej 1 budynku użyteczności publicznej* o wartości robót minimum 500 000,00 zł brutto, • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 ) 2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 3. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. 4. zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. 5. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ. 3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 SIWZ. 4. Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 SIWZ. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a SIWZ). 3. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

20,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-04-16, godzina: 09:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Dodano 10 kwietnia 2018 godz. 13:11 przez

Znak sprawy: GMR.ZP.271.10.2018

Daleszyce, 10.04.2018

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Komórkach

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami – dalej ustawa) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą ogłoszenia.

                              

W związku z zamieszczeniem niekompletnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający w dniu 10.04.2018r. zamieszcza kompletną SIWZ oraz dokonuje zmiany termu składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 23.04.2018 r.

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 28.03.2018 godz. 13:36
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 28.03.2018 godz. 13:36
 
Załącznik nr 1 do SIWZ
Dodany: 28.03.2018 godz. 13:36
 
Załącznik nr 1a do SIWZ
Dodany: 28.03.2018 godz. 13:36
 
Załącznik nr 1b do SIWZ
Dodany: 28.03.2018 godz. 13:36
 
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dodany: 28.03.2018 godz. 13:36
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
Dodany: 28.03.2018 godz. 13:37
 
Załącznik nr 4 do SIWZ
Dodany: 28.03.2018 godz. 13:37
 
Załącznik nr 5 do SIWZ
Dodany: 28.03.2018 godz. 13:37
 
Załącznik nr 6 do SIWZ
Dodany: 28.03.2018 godz. 13:37
 
Załącznik nr 7 do SIWZ
Dodany: 28.03.2018 godz. 13:37
 
Załącznik nr 8 do SIWZ
Dodany: 28.03.2018 godz. 13:37
 
Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar
Dodany: 28.03.2018 godz. 13:38
 
Załącznik nr 10 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Dodany: 28.03.2018 godz. 13:38
 
Załącznik nr 11 do SIWZ
Dodany: 28.03.2018 godz. 13:38
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - aktualizacja z dnia 10.04.2018
Dodany: 10.04.2018 godz. 13:09
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 10.04.2018 godz. 13:09
 
Informacja dla Wykonawców nr 1
Dodany: 10.04.2018 godz. 13:09
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Dodany: 23.04.2018 godz. 14:31
 
Informacja o unieważnieniu
Dodany: 23.04.2018 godz. 14:31
 Ostateczny termin składania ofert:
 23 kwietnia 2018 godz. 09:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jerzy Meresiński [Zastępca kierownika referatu gospodarki, mienia komunalnego i rolnictwa] dnia 28 marca 2018
Informacja opublikowana przez:
  dnia 28 marca 2018 godz. 13:36
Liczba odsłon:
  1177 od 28 marca 2018 godz. 13:36  (średnio 4.26 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl