0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Wykonanie dokumentacji projektowych dla Gminy Daleszyce

Numer: GMR.ZP.271.6.2018


Ogłoszenie nr 526200-N-2018 z dnia 2018-03-02 r.

Gmina Daleszyce: Wykonanie dokumentacji projektowych dla Gminy Daleszyce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9 , 26021   Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693.
Adres strony internetowej (URL): www.daleszyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowych dla Gminy Daleszyce
Numer referencyjny: GMR.ZP.271.6.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: 3.1.1. Zadanie nr 1 – „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Wójtostwo-Danków przy drodze powiatowej Nr 0333T” Droga zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 215/1 w miejscowości Wójtostwo-Danków Warunki techniczne do projektowania: - Chodnik należy zlokalizować po prawej stornie drogi w km 0+605 – 2+255 - szerokość chodnika max. do 1,5m - poszerzenie jezdni do 5,50m - krawężnik betonowy (15x30x100) - obrzeże (8x30x100) - kostka typu „Holland” - uwzględnić wyniesienie krawężnika do wys. 10cm nad istniejącą jezdnię z uwagi na planowany remont nawierzchni - w projekcie należy uwzględnić przedłużenie istniejącego w ciągu drogi przepustu - nawierzchnię na zjazdach zaprojektować z kostki na szerokości chodnika, na pozostałej części pasa drogowego z kruszywa - sposób odwodnienia projektant uwzględni podczas opracowywania dokumentacji - wykonanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Kielcach - Lokalizacja chodnika - załącznik graficzny Nr 1 3.1.2. Zadanie nr 2 - „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Marzysz drugi przy drodze powiatowej Nr 0368T (obok szkoły) Droga zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 677/1 w miejscowości Marzysz drugi Warunki techniczne do projektowania: - Chodnik należy zlokalizować w km 5+658 – 6+788 - szerokość chodnika min. 2,0m - poszerzenie jezdni do 5,50m - krawężnik betonowy (15x30x100) - obrzeże (8x30x100) - kostka typu „behaton” gr. 8cm - nawierzchnię na zjazdach zaprojektować z kostki na szerokości chodnika, na pozostałej części pasa drogowego z kruszywa - sposób odwodnienia projektant uwzględni podczas opracowywania dokumentacji - wykonanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Kielcach - Lokalizacja odcinka drogi - załącznik graficzny Nr 2 3.1.3 Zadanie nr 3 - „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 174/27; 173/18; 173/19; 173/31 w msc. Borków” - Długość projektowanej drogi około 175 mb - Początek odcinka drogi objętego projektowaniem –skrzyżowanie z drogą gminną Nr 319029T, koniec około km 0+175 na skrzyżowaniu z drogą gminną Nr 319051T - Zakres robót projektowych w granicach pasa drogowego. - Lokalizacja odcinka drogi - załącznik graficzny Nr 3 3.1.4 Zadanie nr 4 – „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 434 w msc. Cisów tzw. Pasieka”. - Długość projektowanej drogi około 325mb, szerokość 3,0mb - Początek odcinka drogi objętego projektowaniem –skrzyżowanie z drogą gminną Nr 319023T, koniec około km 0+325 na końcu działki drogowej nr. ewid.434 - Zakres robót projektowych w granicach pasa drogowego. - Lokalizacja odcinka drogi - załącznik graficzny Nr 4 3.1.5 Zadanie nr 5 – „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Niwy dz. 1157/55, 1157/59” - Długość projektowanej drogi około 325 mb, szerokość 4,0mb - Początek odcinka drogi objętego projektowaniem –skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 0335T, - Zakres robót projektowych w granicach pasa drogowego. - Lokalizacja odcinka drogi - załącznik graficzny Nr 5 3.1.6. Zadanie 6 - „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Komórki dz. 125” - Długość projektowanej drogi około 315 mb - Początek odcinka drogi objętego projektowaniem –skrzyżowanie z drogą gminną powiatową nr 0365T, koniec około km 0+315 na końcu działki drogowej nr. ewid. 125 - Zakres robót projektowych w granicach pasa drogowego. - Lokalizacja odcinka drogi - załącznik graficzny Nr 7 3.1.7 Zadanie 7- „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Widełki-Łazy” - Długość projektowanej drogi około 465 mb - Początek odcinka drogi objętego projektowaniem –skrzyżowanie z drogą gminną Nr 319024T, koniec około km 0+465 - Zakres robót projektowych w granicach pasa drogowego. - Lokalizacja odcinka drogi - załącznik graficzny Nr 8 - Należy zaprojektować sposób odwodnienia istniejącej nawierzchni wraz z wymianą nawierzchni asfaltowej. 3.1.8 Zadanie 8 - „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz dz. nr ewid. 195/1; 173” - Długość projektowanej drogi około 495 mb - Początek odcinka drogi objętego projektowaniem –skrzyżowanie z drogą powiatową nr 0368T, koniec około km 0+495 - Zakres robót projektowych w granicach pasa drogowego. - Lokalizacja odcinka drogi - załącznik graficzny Nr 9 - Projekt należy wykonać na mapie do celów projektowych 3.1.9 Zadanie 9 - „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz tzw. Kiełków” - Długość projektowanej drogi około 1285 mb - Początek odcinka drogi objętego projektowaniem –skrzyżowanie z drogą powiatową nr. 0365T, koniec około km 1+285 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0365T - Zakres robót projektowych w granicach pasa drogowego lub zaproponować poszerzenie pasa drogowego w celu poszerzenia jezdni - Lokalizacja odcinka drogi - załącznik graficzny Nr 10 - Projekt należy wykonać na mapie do celów projektowych 3.1.10 Zadanie 10 - „Przebudowa drogi gminnej w msc. Słopiec” (do przystanku) - Długość projektowanej drogi około 500 mb - Początek odcinka drogi objętego projektowaniem –skrzyżowanie z drogą powiatową nr. 0332T, koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0358T i skrzyżowanie z drogą gminną 319028T - Zakres robót projektowych w granicach pasa drogowego lub zaproponować poszerzenie pasa drogowego w celu poszerzenia jezdni - Lokalizacja odcinka drogi - załącznik graficzny Nr 11 Dot. zadań 1-10 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub jeżeli przepisy w tego wymagają uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Kielcach wraz z Kosztorysami Inwestorskimi, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarami oraz kompletny projekt wraz z załącznikami w wersji elektronicznej. W ramach prac projektowych należy wykonać rysunki, opisy techniczne i specyfikacje wykonania i odbioru robót niezbędne do wykonania planowanych robót budowlanych przy przedmiotowej inwestycji. Projekt powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Rozwiązania materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów (posiadać aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty). Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania. Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy. Projekt nie może zawierać znaków towarowych wyrobów budowlanych. Dokumentacja projektowa jest chroniona prawem autorskim, a Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania z dokumentacji projektowej lub jej części, które polegać będą na realizacji niniejszej inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej lub jej części. Przed przystąpieniem do wykonania opracowań należy przedstawić Zamawiającemu w celu akceptacji koncepcję projektowo - kosztorysową zaproponowanych rozwiązań w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Zaakceptowana koncepcja będzie stanowiła podstawę do dalszych prac projektowych. Opracowanie należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (skany dokumentacji technicznej z podpisami projektantów) zapisanej w formacie pdf na nośniku CD, mapy należy przekazać również w wersji edytowalnej w formacie dwg. lub dxf, wyjątek stanowią kosztorysy inwestorskie, które należy przekazać w wersji umożliwiającej edycję w programie do kosztorysowania NORMA PRO lub Excel. Zamawiający ma prawo do dwukrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w terminie do 3 lat od dnia przekazania dokumentacji projektowej. Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski nad wykonanym projektem w terminie do 3 lat od dnia przekazania projektów zamawiającemu. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Zakres opracowania : - projekt techniczny - 3 egz. - uzgodniony i zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu - 3 egz.(dla zadania 1 i 2) - kosztorys inwestorski - 2 egz. - kosztorys ofertowy – 2egz. - przedmiar robót - 2 egz. - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 3.1.11 Zadanie 11 - Budowa dróg na osiedlu „Ogrody” w Daleszycach Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi (projektu budowlanego, przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych i projektów wykonawczych) w branżach: drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej. 2. Wykonanie projektów wykonawczych przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego we wszystkich branżach zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez właścicieli mediów. 3. Wykonanie projektu podziału nieruchomości. 4. Uzyskanie decyzji ZRID dla zaprojektowanej drogi ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, zatwierdzeniami. 5. Wykonanie operatu dendrologicznego z klasyfikacją drzew i krzewów do wycinki oraz uzyskanie takiej decyzji ( w razie konieczności). 6. Uzyskanie wytycznych i uzgodnień konserwatorskich ( w razie konieczności). 7. Uzyskanie uzgodnienia włączenia do DW764 ul. Sienkiewicza z Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach (dot. zadania 1) 8. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas budowy zaprojektowanej drogi. 9. Sposób odwodnienia Projektant uwzględni podczas opracowywania dokumentacji. 3.1.12 Zadanie 12 - Przebudowa drogi gminnej w msc. Niwy Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 10. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi (projektu budowlanego, przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych i projektów wykonawczych) w branżach: drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej. 11. Wykonanie projektów wykonawczych przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego we wszystkich branżach zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez właścicieli mediów. 12. Wykonanie projektu podziału nieruchomości. 13. Uzyskanie decyzji ZRID dla zaprojektowanej drogi ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, zatwierdzeniami. 14. Wykonanie operatu dendrologicznego z klasyfikacją drzew i krzewów do wycinki oraz uzyskanie takiej decyzji ( w razie konieczności). 15. Uzyskanie wytycznych i uzgodnień konserwatorskich ( w razie konieczności). 16. Uzyskanie uzgodnienia włączenia do DW764 ul. Sienkiewicza z Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach (dot. zadania 1) 17. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas bydowy zaprojektowanej drogi. 18. Sposób odwodnienia Projektant uwzględni podczas opracowywania dokumentacji. Dot. zadania 11 i 12 W zakresie opracowania dokumentacji projektowej należy wykonać: 1. Koncepcje projektową 2. Inwentaryzacje zieleni z klasyfikacją drzew i krzewów do wycinki. 3. Wykonanie badań gruntu (podłoża) i jego nośności. 4. Projekt budowlany. 5. Projekt budowlany kanału teletechnicznego (o ile zajedzie taka potrzeba) 6. Projekt budowlany oświetlenia ulicznego. 7. Wykonanie podziałów nieruchomości. (W wycenie należy ująć podziały wszystkich działek niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia) 8. Uzyskanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej w tym sporządzenie operatów geodezyjnych dla potrzeb podziałów nieruchomości, ujawnienie podziałów nieruchomości w zasobach Starostwa Powiatowego w Kielcach. 9. Uzyskanie wszystkich wymaganych warunków, uzgodnień, opinii, decyzji i zatwierdzeń przewidzianych dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe 10. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID. 11. Przeprowadzenie rozmów i negocjacji z gestorami sieci kolidującymi z projektowaną inwestycją na temat ich przebudowy oraz podziału obowiązków i kosztów realizacji tych prac i przekazanie wniosków celem podjęcia decyzji przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71320000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-25

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: Dla zadania 1-10 • projektantem w specjalności drogowej - posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń oraz doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat minimum 1 dokumentacji projektowej związanej z budową lub przebudową lub remontem drogi lub chodnika. Dla zadania 11-12 • projektantem w specjalności drogowej - posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń oraz doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat minimum 1 dokumentacji projektowej związanej z budowy lub przebudowy lub remontu nawierzchni jezdni. Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego. Tymi samymi osobami można wykazać się do wszystkich zadań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. 9.4.2 a) należy przedstawić wg wzoru – załącznik Nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1a).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-15, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

„Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Wójtostwo-Danków przy drodze powiatowej Nr 0333T”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1 – „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Wójtostwo-Danków przy drodze powiatowej Nr 0333T” Droga zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 215/1 w miejscowości Wójtostwo-Danków Warunki techniczne do projektowania: - Chodnik należy zlokalizować po prawej stornie drogi w km 0+605 – 2+255 - szerokość chodnika max. do 1,5m - poszerzenie jezdni do 5,50m - krawężnik betonowy (15x30x100) - obrzeże (8x30x100) - kostka typu „Holland” - uwzględnić wyniesienie krawężnika do wys. 10cm nad istniejącą jezdnię z uwagi na planowany remont nawierzchni - w projekcie należy uwzględnić przedłużenie istniejącego w ciągu drogi przepustu - nawierzchnię na zjazdach zaprojektować z kostki na szerokości chodnika, na pozostałej części pasa drogowego z kruszywa - sposób odwodnienia projektant uwzględni podczas opracowywania dokumentacji - wykonanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Kielcach - Lokalizacja chodnika - załącznik graficzny Nr 1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

„Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Marzysz drugi przy drodze powiatowej Nr 0368T (obok szkoły)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2 - „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Marzysz drugi przy drodze powiatowej Nr 0368T (obok szkoły) Droga zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 677/1 w miejscowości Marzysz drugi Warunki techniczne do projektowania: - Chodnik należy zlokalizować w km 5+658 – 6+788 - szerokość chodnika min. 2,0m - poszerzenie jezdni do 5,50m - krawężnik betonowy (15x30x100) - obrzeże (8x30x100) - kostka typu „behaton” gr. 8cm - nawierzchnię na zjazdach zaprojektować z kostki na szerokości chodnika, na pozostałej części pasa drogowego z kruszywa - sposób odwodnienia projektant uwzględni podczas opracowywania dokumentacji - wykonanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Kielcach - Lokalizacja odcinka drogi - załącznik graficzny Nr 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

3

Nazwa:

„Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 174/27; 173/18; 173/19; 173/31 w msc. Borków”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 3 - „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 174/27; 173/18; 173/19; 173/31 w msc. Borków” - Długość projektowanej drogi około 175 mb - Początek odcinka drogi objętego projektowaniem –skrzyżowanie z drogą gminną Nr 319029T, koniec około km 0+175 na skrzyżowaniu z drogą gminną Nr 319051T - Zakres robót projektowych w granicach pasa drogowego. - Lokalizacja odcinka drogi - załącznik graficzny Nr 3.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-27
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

4

Nazwa:

„Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 434 w msc. Cisów tzw. Pasieka”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 4 – „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 434 w msc. Cisów tzw. Pasieka”. - Długość projektowanej drogi około 325mb, szerokość 3,0mb - Początek odcinka drogi objętego projektowaniem –skrzyżowanie z drogą gminną Nr 319023T, koniec około km 0+325 na końcu działki drogowej nr. ewid.434 - Zakres robót projektowych w granicach pasa drogowego. - Lokalizacja odcinka drogi - załącznik graficzny Nr 4.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-27
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

5

Nazwa:

„Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Niwy dz. 1157/55, 1157/59”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 5 – „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Niwy dz. 1157/55, 1157/59” - Długość projektowanej drogi około 325 mb, szerokość 4,0mb - Początek odcinka drogi objętego projektowaniem –skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 0335T, - Zakres robót projektowych w granicach pasa drogowego. - Lokalizacja odcinka drogi - załącznik graficzny Nr 5.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-27
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

6

Nazwa:

„Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Komórki dz. 125”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 6 - „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Komórki dz. 125” - Długość projektowanej drogi około 315 mb - Początek odcinka drogi objętego projektowaniem –skrzyżowanie z drogą gminną powiatową nr 0365T, koniec około km 0+315 na końcu działki drogowej nr. ewid. 125 - Zakres robót projektowych w granicach pasa drogowego. - Lokalizacja odcinka drogi - załącznik graficzny Nr 7.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-27
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

7

Nazwa:

Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Widełki-Łazy”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 7- „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Widełki-Łazy” - Długość projektowanej drogi około 465 mb - Początek odcinka drogi objętego projektowaniem –skrzyżowanie z drogą gminną Nr 319024T, koniec około km 0+465 - Zakres robót projektowych w granicach pasa drogowego. - Lokalizacja odcinka drogi - załącznik graficzny Nr 8 - Należy zaprojektować sposób odwodnienia istniejącej nawierzchni wraz z wymianą nawierzchni asfaltowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-27
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

8

Nazwa:

„Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz dz. nr ewid. 195/1; 173”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 8 - „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz dz. nr ewid. 195/1; 173” - Długość projektowanej drogi około 495 mb - Początek odcinka drogi objętego projektowaniem –skrzyżowanie z drogą powiatową nr 0368T, koniec około km 0+495 - Zakres robót projektowych w granicach pasa drogowego. - Lokalizacja odcinka drogi - załącznik graficzny Nr 9 - Projekt należy wykonać na mapie do celów projektowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

9

Nazwa:

„Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz tzw. Kiełków”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 9 - „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz tzw. Kiełków” - Długość projektowanej drogi około 1285 mb - Początek odcinka drogi objętego projektowaniem –skrzyżowanie z drogą powiatową nr. 0365T, koniec około km 1+285 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0365T - Zakres robót projektowych w granicach pasa drogowego lub zaproponować poszerzenie pasa drogowego w celu poszerzenia jezdni - Lokalizacja odcinka drogi - załącznik graficzny Nr 10 - Projekt należy wykonać na mapie do celów projektowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

10

Nazwa:

„Przebudowa drogi gminnej w msc. Słopiec” (do przystanku)”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 10 - „Przebudowa drogi gminnej w msc. Słopiec” (do przystanku) - Długość projektowanej drogi około 500 mb - Początek odcinka drogi objętego projektowaniem –skrzyżowanie z drogą powiatową nr. 0332T, koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0358T i skrzyżowanie z drogą gminną 319028T - Zakres robót projektowych w granicach pasa drogowego lub zaproponować poszerzenie pasa drogowego w celu poszerzenia jezdni - Lokalizacja odcinka drogi - załącznik graficzny Nr 11.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-27
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

11

Nazwa:

„Budowa dróg na osiedlu „Ogrody” w Daleszycach”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 11 - Budowa dróg na osiedlu „Ogrody” w Daleszycach Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi (projektu budowlanego, przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych i projektów wykonawczych) w branżach: drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej. 2. Wykonanie projektów wykonawczych przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego we wszystkich branżach zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez właścicieli mediów. 3. Wykonanie projektu podziału nieruchomości. 4. Uzyskanie decyzji ZRID dla zaprojektowanej drogi ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, zatwierdzeniami. 5. Wykonanie operatu dendrologicznego z klasyfikacją drzew i krzewów do wycinki oraz uzyskanie takiej decyzji ( w razie konieczności). 6. Uzyskanie wytycznych i uzgodnień konserwatorskich ( w razie konieczności). 7. Uzyskanie uzgodnienia włączenia do DW764 ul. Sienkiewicza z Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach (dot. zadania 1) 8. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas budowy zaprojektowanej drogi. 9. Sposób odwodnienia Projektant uwzględni podczas opracowywania dokumentacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-25
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

12

Nazwa:

„Przebudowa drogi gminnej w msc. Niwy”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 12 - Przebudowa drogi gminnej w msc. Niwy Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 10. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi (projektu budowlanego, przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych i projektów wykonawczych) w branżach: drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej. 11. Wykonanie projektów wykonawczych przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego we wszystkich branżach zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez właścicieli mediów. 12. Wykonanie projektu podziału nieruchomości. 13. Uzyskanie decyzji ZRID dla zaprojektowanej drogi ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, zatwierdzeniami. 14. Wykonanie operatu dendrologicznego z klasyfikacją drzew i krzewów do wycinki oraz uzyskanie takiej decyzji ( w razie konieczności). 15. Uzyskanie wytycznych i uzgodnień konserwatorskich ( w razie konieczności). 16. Uzyskanie uzgodnienia włączenia do DW764 ul. Sienkiewicza z Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach (dot. zadania 1) 17. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas bydowy zaprojektowanej drogi. 18. Sposób odwodnienia Projektant uwzględni podczas opracowywania dokumentacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-25
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 


Dodano 9 marca 2018 godz. 14:30 przez

Nr sprawy: GMR.ZP.271.6.2018

Daleszyce, dnia 09.03.2018 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Wykonanie dokumentacji projektowych dla Gminy Daleszyce”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawy) modyfikuje treść SIWZ:

Zamawiający dokonuje modyfikacji nazwy zadania nr 3 oraz zadania nr 10

Wszędzie tam gdzie została użyta nazwa zadnia 3  (SIWZ wraz z załącznikami) Zamawiający zastępuje ją  następującą nazwą:

„Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 174/27; 173/18; 173/19; 173/31
w msc. Borków”

Wszędzie tam gdzie została użyta nazwa zadnia 10  (SIWZ wraz z załącznikami) Zamawiający zastępuje ją  następującą nazwą:

Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec” (do przystanku)

/-/ Piotr Ferens
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce


Dodano 12 marca 2018 godz. 12:54 przez

 

Nr sprawy: GMR.ZP.271.6.2018

Daleszyce, dnia 12.03.2018 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Wykonanie dokumentacji projektowych dla Gminy Daleszyce

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

 

Pytanie 1

Które z opisanych zadań znajdują się poza obszarami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź:

Wszystkie zadania znajdują się na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Pytanie 2

Które, poza zadaniami nr od 4 do 9, nie są lub nie będą drogami publicznymi?

Na dzień dzisiejszy tylko zadania Nr 1 i 2 są drogami zaliczonymi do kategorii dróg publicznych.

Odpowiedź:

Pytanie 3

Czy planowane zadania znajdują się, w całości lub części, na terenach zamkniętych, ustalanych w Decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r.,  w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz.Urz.MR.2014.25)?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 4

Czy planowane zadania znajdują się, w całości lub części, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 j.t.), jeżeli tak to na jakich?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 5

Czy planowane zadania znajdują się, w całości lub części, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 6

Czy którekolwiek z planowanych zadań, w ocenie Zamawiającego, wymagać będzie uzyskania przez wykonawcę dokumentacji pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych?

Odpowiedź:

Pytanie 7

Czy Zamawiający może sprecyzować jakiego rodzaju działania (trybu postępowania) oczekuje od projektanta, pisząc o propozycji poszerzenia pasa drogowego w celu poszerzenia jezdni, dla zadań nr 9 i 10?

Odpowiedź:

Zaproponowanie rozwiązania poszerzenia pasa drogowego np. decyzja ZRID

Pytanie 8

Jeżeli oczekiwanym działaniem nie będzie zgłoszenie robót budowlanych, dla zadania nr 10, to czy Zamawiający zmieni aneksem termin planowanego oddania dokumentacji, określony na dzień 27-04-2018?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 9

Czy dla zadań nr 9 i 10 Zamawiający dopuszcza projektowanie jezdni dwukierunkowej  o szerokości 3,5m z mijanakmi?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 10

Jaka jest szacunkowa ilość działek do wykupu, dla zadań nr 11, 12 oraz ewentualnie dla zadań nr 9 i 10?

Odpowiedź:

Dla zadania 9 – około 35 działek

Dla zadania 10- około 10 działek

Dla zadania 13- około 50 działek

Dla zadania 14 – około 50 działek

Pytanie 11

Jaka jest długość sumaryczna lub poszczególnych odcinków dróg dla zadania nr 11?

Odpowiedź:

około 2 140mb

Pytanie 12

Czy Zamawiający, dla całego zadania nr 11, oczekuje uzyskania jednej decyzji ZRID, czy dopuszcza podział na poszczególne ulice?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podział na poszczególne ulice

Pytanie 13

Jakie są klasy dróg wymienionych w zadaniach nr 1, 2, 3, 10, 11, 12?

Odpowiedź:

1,2- Klasa L

3, 10, 12- dojazdowe

11- obecnie droga nie istnieje

Pytanie 14

Czy Zamawiający oczekuje zaprojektowania zjazdów do wszystkich przylegających do pasa drogowego działek, czy tylko przebudowy zjazdów istniejących?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zaprojektowania zjazdów do wszystkich przylegających do pasa drogowego działek

Pytanie 15

Czy Zarządcy dróg zamieścili na swojej stronie internetowej informację o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego, jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 j.t.)?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 16

Czy zgłoszono zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego, o którym mowa wyżej?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 17

Czy Zamawiający przewiduje lokalizację kanałów technologicznych, o których mowa wyżej?

Odpowiedź:

Jeżeli zajdzie taka potrzeba

Pytanie 18

Czy planowane zadania wymagać będą przebudowy linii energetycznych średniego lub wysokiego napięcia?

Odpowiedź:

To wyjaśni dokumentacja projektowa

Pytanie 19

Czy planowane zadania wymagać będą przebudowy gazociągu średniego lub wysokiego ciśnienia?

Odpowiedź:

To wyjaśni dokumentacja projektowa

Pytanie 20

Czy inwestycje znajdują się, w całości lub części, na terenach objętych ochroną konserwatorską?

Odpowiedź:

Tak – zad. 11

Pytanie 21

Czy w obszarze inwestycji zlokalizowane są obiekty wpisane do rejestru zabytków?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 22

Czy planowane zadania obejmować będą również przebudowę obiektów inżynierskich innych niż przepusty, jeżeli tak to jakich?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 23

Czy Zamawiający oczekuje zaprojektowania, dla któregokolwiek z zadań, zatok autobusowych, jeżeli tak to dla którego i w jakiej ilości?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 24

Czy Zamawiający oczekuje ujęcia w projekcie rozbiórki istniejących ogrodzeń posesyjnych lub innych obiektów typu mury oporowe, schody, w przypadku zlokalizowania ich w istniejącym pasie drogowym i kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 25

Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla całości obszaru objętego planowanymi zadaniami nr od 1 do 8?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 26

Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla całości obszaru objętego planowanymi zadaniami nr 9 i 10, w istniejącym pasie drogowym?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 27

Czy którekolwiek zadanie wymagać będzie projektu przeniesienia kapliczki przydrożnej?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 28

Jakiego rodzaju działania, oczekuje od projektanta Zamawiający, w przypadku odmowy gestorów sieci na udział w obowiązkach i kosztach przebudowy, zarządzanych przez nich sieci, o których napisano przy zadaniach nr 11 i 12?

Odpowiedź:

Zaproponowania rozwiązania zamiennego

Pytanie 29

Czy dla zadań 11 i 12 Zamawiający oczekuje również zaprojektowania infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi tj. kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci teletechnicznej, sieci energetycznej, umożliwiających uzbrojenie terenów przylegających?

Odpowiedź:

Tak

/-/ Piotr Ferens
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 02.03.2018 godz. 15:26
 
Załącznik nr 1 do SIWZ
Dodany: 02.03.2018 godz. 15:26
 
Załącznik nr 1a do SIWZ
Dodany: 02.03.2018 godz. 15:26
 
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dodany: 02.03.2018 godz. 15:26
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
Dodany: 02.03.2018 godz. 15:26
 
Załącznik nr 4 do SIWZ
Dodany: 02.03.2018 godz. 15:26
 
Załącznik nr 5 do SIWZ
Dodany: 02.03.2018 godz. 15:27
 
Załącznik nr 6 do SIWZ
Dodany: 02.03.2018 godz. 15:27
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 02.03.2018 godz. 15:28
 
Załącznik nr 7 do SIWZ
Dodany: 02.03.2018 godz. 15:29
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 09.03.2018 godz. 14:30
 
Informacja dla Wykonawców nr 1
Dodany: 09.03.2018 godz. 14:30
 
Informacja dla Wykonawców nr 2
Dodany: 12.03.2018 godz. 12:54
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Dodany: 15.03.2018 godz. 14:17
 
Informacja o wynikach z dnia 28-03-2018
Dodany: 28.03.2018 godz. 14:48
 
Informacja o unieważnieniu
Dodany: 13.04.2018 godz. 15:33
 Ostateczny termin składania ofert:
 15 marca 2018 godz. 09:00Informacja opublikowana przez:
  dnia 2 marca 2018 godz. 15:26
Liczba odsłon:
  1203 od 2 marca 2018 godz. 15:26  (średnio 5.12 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl