0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Zakup kontenera na boisko w msc. Słopiec

BUDOWA I DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DALESZYCE

Numer: GMR.ZP.271.1.2018Ogłoszenie nr 513389-N-2018 z dnia 2018-02-02 r. 
 

Gmina Daleszyce: BUDOWA I DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DALESZYCE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9 , 26021   Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693. 
Adres strony internetowej (URL): www.daleszyce.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty należy składać w formie pisemnej 
Adres: 
Gmina Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA I DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DALESZYCE 
Numer referencyjny: GMR.ZP.271.1.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: • Zadanie nr 1 I. Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Za Ścięgnami 1 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oświetlenia drogowego, zasilanego ze stacji trafo „Niwy" nr 638, przy drodze gminnej - ul. Za Ścięgnami w Daleszycach, która swym zakresem obejmuje: - Montaż 5 szt. słupów wirowanych - Montaż 5 szt. opraw oświetleniowych typu TECEO-Led, na projektowanych słupach - Montaż odgromników i uziemień na słupach krańcowych - Montaż przewodu AsXSn2x25mm , na słupach projektowanych - Demontaż skrzynki oświetlenia SO, ze słupa istniejącego i montaż na słupie projektowanym - Demontaż 2 szt. opraw oświetleniowych na słupach istniejących 2. Opis techniczny. 2.1 Stan istniejący. Ulica Za Ścięgnami (droga gminna na dz. nr 3555/2) nie posiada typowego oświetlenia drogowego. Wykorzystane zostały istniejące słupy linii elektroenergetycznej (nr 12 i nr 13), na których zamontowano oprawy typu Nano-2/70W. Skrzynka licznikowa SO, z układem pomiarowym1-fazowym, znajduje się na słupie nr 12. Sieć zasilana ze stacji nr 638 pracuje w układzie TN-c. Istniejąca skrzynka oświetlenia SO wraz z wyposażeniem pozostaje bez zmian, lecz zostanie zdemontowana i przeniesiona na projektowany słup nr 12/1. 2.2 Stan projektowany. Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia drogowego, wzdłuż ulicy Za Ścięgnami. Planowana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Budowa polega na montażu 5-szt. słupów, linii oświetlenia typu AsXSn2x25mm oraz 5-szt. opraw oświetleniowych na projektowanych słupach. Nie przewiduje się rozbiórek i demontażu elementów istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej. Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Na obszarze objętym projektem nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obszary chronione. Projektowane zagospodarowanie terenu nie wpływa na układ komunikacyjny, na sieci i urządzenia zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz na ukształtowanie terenu i zieleni. Teren zamierzenia budowlanego, znajduje się poza granicami terenu górniczego. Zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, 12-05-2015r. (znak: R2/RM/RP/404/5391/2015), rozbudowa oświetlenia drogowego może zostać wykonana w ramach istniejącego przydziału mocy. Układ pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe pozostają bez zmian. Projektowana instalacja oświetlenia zasilana będzie z istniejącej linii nn, ze skrzynki oświetlenia SO przewidzianej na projektowanym słupie nr 12/1. Projektowane słupy przewidziano jako żerdzie wirowane strunobetonowe, typu E-10,5 o parametrach podanych na rysunkach oraz w zestawieniu materiałów. Roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem ostrożności ze względu na przebiegającą wzdłuż drogi sieć wodociągową, która nie została zinwentaryzowana i nie jest pokazana na mapie. Wykonywanie wykopów pod słupy należy uzgodnić z Zakładem Usług Komunalnych spółka z o.o. w Daleszycach ul. Ługi 1. Na projektowanych słupach przewidziano oprawy oświetleniowe z rodziny TECEO ze źródłami Led, wykonane w drugiej klasie ochronności, szczelności IP-66 (producent Schroeder). Przyjęto oprawy typu TECEO-1/24led/500mA, o mocy 38W i wielkości strumienia świetlnego wynoszącego 3806 lm, z optyką nr 5118. Szczegóły zastosowanych opraw oświetleniowych podano w załączonym Projekcie oświetlenia, wykonanym przy zastosowaniu programu DIALux. Jako zabezpieczenie opraw należy zamontować bezpieczniki słupowe z wkładką bezpiecznikową Bi-Wts-4A. Jako ochronę przed porażeniem prądem przewidziano samoczynne wyłączenie zasilania. Sieć zasilana ze stacji nr 638 pracuje w układzie TN-c. Konstrukcje wysięgników słupowych należy połączyć z przewodem ochronno-neutralnym PEN. Skuteczność ochrony należy sprawdzić pomiarem. Jako ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi przewidziano ochronę przeciwprzepięciową. Przyjęto w projektowanym obwodzie oświetlenia odgromniki 1-biegunowe klasy A typu SE.30.166 na słupach krańcowych nr 12/1/1 i nr 12/4. Poziom ochrony odgromnika wynosi Up < 1,5 kV. Połączenia odgromnika należy wykonać przewodem AsXSn o przekroju 25mm . Wymagana rezystancja uziemienia wynosi 10Q. Dla potrzeb uziemienia odgromników należy wykonać po 3szt. uziomów pionowych, długości 6m każdy. Po wykonaniu pojedynczego uziomu, należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia. W przypadku nieuzyskania wartości rezystancji uziemienia poniżej 10Q, należy wykonać uziomy kolejne, łącząc je uziomem poziomym z bednarki Fe/Zn25x4mm. Po połączeniu uziomów, należy również wykonać pomiar rezystancji uziemienia. II. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Suków Modrzewie 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka oświetlenia drogowego zasilanego ze stacji transformatorowej Suków Modrzewie 889 na istniejących słupach w miejscowości Suków Modrzewie gm. Daleszyce. 1.2. Stan istniejący Istniejący obwód oświetleniowy wykonany jest linią napowietrzną przewodem typu AsXSn 2x25mm od stacji transformatorowej Suków Modrzewie 889 do słupa nr 28. Na słupach zamontowane są oprawy oświetleniowe z sodowymi źródłami światła o mocy 70 W. Na działce nr ewid. 2236/1 zlokalizowany jest istniejący słup typu ŻN nr 29 do którego nie są doprowadzone żadne przewody. Obwód oświetleniowy nr 2 zabezpieczony jest wyłącznikiem nadprądowym S301 C10A. Układ kontrolno - pomiarowy obwodów oświetleniowych zlokalizowany jest w skrzyni oświetleniowej SO na słupie stacyjnym. Moc transformatora w stacji - 100 kVA. Układ pracy sieci TN-C - system ochrony szybkie samoczynne wyłączenie zasilania. 1.3. Zakres zadania obejmuje: 1. Budowę odcinka linii napowietrznej o dł. Lt=46m, Lc=50m przewodem typu AsXSn 2x25mm2. 2. Zabudowanie oprawy oświetleniowej LED 52W na istniejącym słupie ŻN nr 29, na wysięgniku WO-1. 1.3.1. Budowa linii nN oświetlenia drogowego Projektuje się rozbudowę oświetlenia jako linię napowietrzną przewodem izolowanym typu AsXSn 2x25mm2. Zasilanie nowego odcinka zrealizowane będzie z istniejącego słupa nr 28. W tym celu należy podwiesić proj. przewód o dł. Lt=46m, Lc=50m od słupa wirowanego nr 28 do istn. słupa 10-ŻN nr 29. Przewód ten należy wieszać z naprężeniem 42,5MPa. Na istniejącym słupie nr 29 zainstalować oprawę typu LED 52W. Do montażu oprawy zastosować wysięgnik stalowy ocynkowany o wys. 0,6 i długości 1,5m. Projektowana oprawa zabezpieczona będzie na słupie linii napowietrznej bezpiecznikiem Jb=6A. Połączenie opraw z linią wykonać przy pomocy zacisków dwustronnie przebijających izolację. Na słupie nr 29 zabudować należy odgromnik typu SE 30.350-5 i wykonać uziemienie. Wartość uziemienia R<10Q. Załączanie oświetlenia odbywać się będzie wraz z istniejącym programem załączeń oświetlenia, stycznikiem sterowanym przez zegar sterujący zainstalowany w istniejącej skrzyni SO. W celu zachowania skuteczności ochrony należy wymienić istniejące zabezpieczenie S 301 C 10A na zabezpieczenie S 301 B 10A. Istnieje możliwość ręcznego sterowania oświetleniem. Oświetlenie wykonać należy zgodnie z rysunkami nr 2 i 3. 1.3.2. Parametry techniczne opraw Oprawa wykonana w technologii LED.Korpus i pokrywa oprawy wykonane z odlewu aluminium. Powłoka oprawy malowana proszkowymi farbami poliestrowymi w kolorze RAL. Regulacja kąta nachylenia oprawy powinna zapewniać ruch w zakresie od 0° do +15°. Oprawa przystosowana do montażu na wysięgniku o średnicy zakończenia F 46-76 mm. Oprawa powinna być wykonana w II klasie izolacji o stopniu szczelności komory optycznej i elektrycznej minimum IP66 oraz stopniu wytrzymałości mechanicznej minimum IK09. Parametry: - napięcie zasilania 230V, - częstotliwość napięcia zasilania50Hz, - moc oprawy 52W, - układ zasilający wyposażony w ochronę przeciwprzepięciową (minimum 10 kV), - minimalny strumień świetlny oprawy (po uwzględnieniu strat) - 5800lm, - zakres temperatury barwowej źródeł światła od 4000K do 5000K, - wskaźnik oddawania barw Ra>70, - deklaracja zgodności WE producenta i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC, - wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009, - budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego. Dopuszcza się stosowanie opraw oświetleniowych o parametrach technicznych równorzędnych lub wyższych. III. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Słopcu /w kierunku Borkowa/ 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dobudowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji transformatorowej Słopiec Osiedle 1113 w miejscowości Słopiec, gm. Daleszyce. 1.2. Stan istniejący Istniejący obwód oświetleniowy wykonany jest linią napowietrzną przewodem typu AsXSn 2x25mm2 od stacji trafo do słupa nr 12/3. Na słupach zamontowane są oprawy oświetleniowe z sodowymi źródłami światła o mocach 100, 70W. Układ kontrolno - pomiarowy obwodów oświetleniowych zlokalizowany jest w skrzyni oświetleniowej na słupie stacyjnym. Obwód oświetleniowy zabezpieczony jest wyłącznikiem nadprądowym S301 C10A . Układ pracy sieci TN-C -system ochrony szybkie samoczynne wyłączenie zasilania. 1.3. Zakres zadania obejmuje: 1. Rozbudowę istniejącej linii oświetlenia drogowego od słupa nr 12/3 do słupa nr 12/5 poprzez podwieszenie przewodu oświetlenia typu AsXSn 2x25mm2 o dł. 82 m. 2. Zabudowanie opraw oświetleniowych LED na istniejących słupach - 12/4, 12/5 na wysięgnikach WO-1. 1.3.1. Budowa linii nn oświetlenia drogowego Projektuje się rozbudowę oświetlenia jako linię napowietrzną przewodem typu AsXSn 2x25mm2 na słupach wirowanych o wysokości 10,5m. Zasilanie nowego odcinka zrealizowane będzie z istniejącego słupa nr 12/3. W tym celu należy podwiesić proj. przewód od słupa nr 12/3 poprzez słup 12/4, aż do słupa nr 12/5. Przewód ten należy wieszać z naprężeniem 42,5MPa. Łączna długość projektowanej sieci oświetlenia drogowego wynosi Lt= 76m, Lc=82m. Do montażu opraw przewidzieć wysięgniki stalowe ocynkowane o wys. 0,61 długości 1,5m. Na słupach zainstalowane zostaną oprawy typu LED 80W na wysięgnikach WO-1. Projektowane oprawy zabezpieczone będą na słupach linii napowietrznej bezpiecznikami Jb=6A. Połączenie opraw z linią wykonać przy pomocy zacisków dwustronnie przebijających izolację. Na słupie nr 12/5 zabudować należy odgromnik typu SE30.350-5 i wykonać uziemienie. Wartość uziemienia R<10Q. Załączanie oświetlenia odbywać się będzie wraz z istniejącym programem załączeń oświetlenia, stycznikiem sterowanym przez zegar sterujący zainstalowany w istniejącej skrzyni SO. Istnieje możliwość ręcznego sterowania oświetleniem. Oświetlenie wykonać należy zgodnie z rysunkami nr 2 i 3. 1.3.2. Parametry techniczne opraw Korpus i pokrywa oprawy wykonane z odlewu aluminium. Powłoka oprawy malowana proszkowymi farbami poliestrowymi w kolorze RAL. Regulacja kąta nachylenia oprawy powinna zapewniać ruch w zakresie od 0° do +15°. Oprawa przystosowana do montażu na wysięgniku o średnicy zakończenia F 46-76 mm. Oprawa powinna być wykonana w II klasie izolacji o stopniu szczelności komory optycznej i elektrycznej minimum IP66 oraz stopniu wytrzymałości mechanicznej minimum IK09. Parametry: - napięcie zasilania 230V, - częstotliwość napięcia zasilania50Hz, - moc oprawy 80W, - układ zasilający wyposażony w ochronę przeciwprzepięciową (minimum 10 kV), - minimalny strumień świetlny oprawy (po uwzględnieniu strat) - 9000lm, - zakres temperatury barwowej źródeł światła od 4000K do 5000K, - wskaźnik oddawania barw Ra>70, - deklaracja zgodności WE producenta i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC, - wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009, - budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego. • Zadanie nr 2 I. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Borkowie /w kierunku Kaczyna/ 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dobudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej, dz. nr ewid. 360 zasilanego ze stacji transformatorowej Borków Kaczyn 587 w miejscowości Borków, gm. Daleszyce. 1.2. Stan istniejący Istniejący obwód oświetleniowy wykonany jest linią napowietrzną przewodem typu AL 25mm od stacji transformatorowej do słupa nr 36. Z istniejącego słupa nr 32 schodzi odejście linią kablową do słupa nr 32/1 istn. kablem YAKXs 4x35mm2 w kierunku msc. Borków. Od słupa 32/1 do słupa 32/4 obwód ten wykonany jest przewodem AsXSn 2x25mm2. Na słupach zamontowane są oprawy oświetleniowe z sodowymi źródłami światła. Układ kontrolno - pomiarowy obwodów oświetleniowych zlokalizowany jest w skrzyni oświetleniowej na słupie stacyjnym. Obwód oświetleniowy zabezpieczony jest wyłącznikiem nadprądowym S301 C10A. Moc transformatora w stacji - 250 kVA. Układ pracy sieci TN-C - system ochrony szybkie samoczynne wyłączenie zasilania. 1.3. Zakres zadania obejmuje: 1. Budowę słupów energetycznych oświetlenia drogowego od nr 32/5 do nr 32/8 wg rys. nr 2. 2. Budowę odcinka linii napowietrznej o dł. trasy 151 m przewodem AsXSn 2x25mm2. 3. Zabudowanie opraw oświetleniowych LED na projektowanych słupach na wysięgnikach WO-1 . 1.3.1. Budowa linii nN oświetlenia drogowego Projektuje się rozbudowę oświetlenia jako linię napowietrzną przewodem typu AsXSn2x25mm na słupach wirowanych o wysokości 10,5 i 12m. Ze względu na występujące na działce nr ewid. 15/2 drzewa zastosowano słupy energetyczne o wys. 12m. Zasilanie nowego odcinka zrealizowane będzie z istniejącego słupa nr 32/4. W tym celu należy wybudować 4 słupy, podwiesić proj. przewód od słupa nr 32/4 poprzez projektowane słupy, do słupa nr 32/8. Przewód ten należy wieszać z naprężeniem 42,5MPa. Łączna długość projektowanej sieci oświetlenia drogowego wynosi Lt= 151m, Lc=160m. Na projektowanych słupach zainstalowane zostaną oprawy typu LED 52W. Do montażu opraw przewidzieć wysięgniki stalowe ocynkowane WO-1 o wys. 0,6 i długości 1,5m. Projektowane oprawy zabezpieczone będą na słupach linii napowietrznej bezpiecznikami Jb=6A. Połączenie opraw z linią wykonać przy pomocy zacisków dwustronnie przebijających izolację. Na słupie nr 32/8 zabudować należy odgromnik typu SE30.350-5 i wykonać uziemienie. Wartość uziemienia R<10Q. Załączanie oświetlenia odbywać się będzie wraz z istniejącym programem załączeń oświetlenia, stycznikiem sterowanym przez zegar sterujący zainstalowany w istniejącej skrzyni SO na słupie stacyjnym. Zabezpieczenie obwodu oświetleniowego nr 2 wymienić na proj. S301 C13A. Istnieje możliwość ręcznego sterowania oświetleniem. Oświetlenie wykonać należy zgodnie z rysunkami nr 2 i 3. 1.3.2. Parametry techniczne opraw Oprawa wykonana w technologii LED. Korpus i pokrywa oprawy wykonane z odlewu aluminium. Powłoka oprawy malowana proszkowymi farbami poliestrowymi w kolorze RAL. Regulacja kąta nachylenia oprawy powinna zapewniać ruch w zakresie od 0° do +15°. Oprawa przystosowana do montażu na wysięgniku o średnicy zakończenia F 46-76 mm. Oprawa powinna być wykonana w II klasie izolacji o stopniu szczelności komory optycznej i elektrycznej minimum IP66 oraz stopniu wytrzymałości mechanicznej minimum IK09. Parametry: - napięcie zasilania 230V, - częstotliwość napięcia zasilania 50Hz, - moc oprawy min. 52W, - układ zasilający wyposażony w ochronę przeciwprzepięciową (minimum 10 kV), - minimalny strumień świetlny oprawy (po uwzględnieniu strat) - 5800lm, - zakres temperatury barwowej źródeł światła od 4000K do 5000K, - wskaźnik oddawania barw Ra>70, - deklaracja zgodności WE producenta i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC, - wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009, - budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego. Dopuszcza się stosowanie opraw oświetleniowych o parametrach technicznych równorzędnych lub wyższych. II. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Kaczynie 1 Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dobudowa oświetlenia drogowego w msc. Kaczyn, wzdłuż drogi gminnej - działka nr ewid. 398, obręb 0006 Marzysz, zasilanego ze stacji „Marzysz Kaczyn nr 1464". Zakres zadania obejmuje: - Montaż przewodu napowietrznego AsXSn2x25mm2, na istniejących słupach, - Montaż 2 szt. opraw oświetleniowych ze źródłami typu Led, na wysięgnikach, - Montaż bezpieczników słupowych, jako zabezpieczeń opraw oświetleniowych, - Montaż odgromnika i uziemienia na słupie krańcowym. 2 Oświetlenie drogi gminnej, dz. nr ewid. 398. 2.1 Stan istniejący. Droga gminna, działka nr ewid. 398 obręb 0006 Marzysz, posiada oświetlenie drogowe na istniejących słupach linii nn na odcinku do słupa nr 9, przed słupem Stacji. Pozostała część drogi tj. na odcinku za stacją, nie ma oświetlenia drogowego. Linia napowietrzna wzdłuż drogi gminnej zasilana jest ze stacji „Marzysz Kaczyn nr 1464". Skrzynka oświetlenia SO, dla istniejącego obwodu oświetlenia, znajduje się na słupie nr 12. 2.2 Stan projektowany. Planowana budowa oświetlenia drogi gminnej przewiduje montaż, wzdłuż przedmiotowej drogi, napowietrznej linii izolowanej na słupach istniejących. Zakres projektu obejmuje odcinek drogi od słupa nr 9 do słupa nr 1. Istniejące słupy linii nn, na których przewidziane są oprawy oświetleniowe znajdują się poza pasem drogi gminnej. Oświetlenie drogi, od słupa nr 9 do słupa nr 1, zasilone będzie z istniejącej skrzynki SO znajdującej się na słupie nr 12. Istniejący obwód oświetlenia zostanie przedłużony od słupa nr 9 do słupa nr 1, poprzez słup stacji. Odcinek linii od słupa nr 9 do słupa nr 8 oraz od słupa nr 8 do słupa stacji, przechodzą nad drogą. Projektowany przewód oświetlenia będzie się znajdował powyżej dopuszczalnej skrajni (4,5m). Przejście przewodu będzie na wysokości h > 6m nad niweletą drogi. Projektowaną budowę obwodu oświetlenia przewidziano przewodem izolowanym typu AsXSn2x25mm2. Dla istniejących słupów linii (nr 9, nr 8, słup stacji, nr 1) łączne obciążenia, spowodowane dodatkową siłą naciągu od przewodu oświetleniowego AsXSn2x25mm2 oraz oprawą oświetleniową, nie przekroczą dopuszczalnego obciążenia słupa. Na realizację oświetlenia tej części drogi, w ramach istniejącego przydziału mocy, uzyskano zgodę wydaną przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny Kielce. W skrzynce oświetlenia SO, zabezpieczenie przedlicznikowe - C10A/1 oraz zabezpieczenia obwodów pozostają bez zmian, szczegóły podano na rysunku. W zakresie budowy oświetlenia, przewiduje się łącznie montaż 2 szt. opraw oświetleniowych umieszczonych na wysięgnikach słupowych - słup nr 8 oraz słup nr 1. Projektowane oprawy oświetleniowe należy zamontować, zgodnie z oznaczeniami podanymi na rysunkach. Dla oświetlenia drogi dobrano oprawy ze źródłem LED, o mocy 40W, typu AXIA 2.1. Dobór opraw został przeprowadzony przy zastosowaniu programu DIALUX. Do obliczeń przyjęte zostały oprawy serii AXIA 2.1 producent - Schreder. Obliczenia zostały wykonane w oparciu o pliki fotometryczne opraw, o parametrach j.n.: • oprawa AXIA 2.1 - 16 Led / 760mA / 40W / 4625 lm / optyka nr 5178 Przyjęte na podstawie obliczeń oprawy podane zostały, jako rozwiązanie przykładowe. Zastosowanie opraw zamiennych wymaga wykonania obliczeń, z wykorzystaniem danych fotometrycznych opraw zamiennych. Uzyskanie parametrów oświetlenia spełniających wymagania dla tej kategorii drogi jest warunkiem koniecznym zastosowania opraw zamiennych. Oprawy należy montować na wysięgnikach, o długości 1,5m i kącie nachylenia 15°. Jako zabezpieczenie opraw należy zamontować bezpieczniki słupowe z wkładką bezpiecznikową Bi-Wts-4A. Jako ochronę przed porażeniem prądem, dla opraw oświetleniowych, przewidziano izolację podwójną. Jako ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi przewidziano ochronę przeciwprzepięciową. Przyjęto w projektowanym obwodzie oświetlenia odgromniki 1-biegunowe klasy A - 0,66kV/5kA, zgodnie z opisami na rysunkach. Poziom ochrony odgromnika klasy A wynosi Up < 1,5 kV. Połączenia odgromnika należy wykonać przewodem AsXSn o przekroju 25mm2. Wymagana rezystancja uziemienia wynosi 10Q. Odgromnik należy zamontować na słupie nr 1, krańcowym, obwodu oświetlenia. Dla odgromnika należy wykonać uziemienie, w postaci uziomów pionowych (szpilkowych) o długości min. 6m każdy, połączonych ze sobą bednarką Fe/Zn25x4mm. W przypadku nieuzyskania wartości rezystancji uziemienia poniżej 10O, należy wykonać dodatkowe uziomy pionowe, łącząc je bednarką Fe/Zn25x4mm. Po połączeniu uziomów, należy również wykonać pomiar rezystancji uziemienia. Odgromnik należy zamontować na słupie nr 1 - krańcowym dla obwodu oświetlenia zasilanego z istniejącej skrzynki SO. III. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Dankowie 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dobudowa oświetlenia drogowego zasilanego ze stacji transformatorowej Danków III 1317 w miejscowości Danków, gm. Daleszyce. 1.2. Stan istniejący Istniejący obwód oświetleniowy wykonany jest linią napowietrzną przewodem typu AsXSn 25mm2 od stacji trafo do słupa nr 21. Na słupach zamontowane są oprawy oświetleniowe z sodowymi źródłami światła o mocach 100W. Układ kontrolno - pomiarowy obwodów oświetleniowych zlokalizowany jest w skrzyni oświetleniowej na słupie stacyjnym. Obwód oświetleniowy zabezpieczony jest wyłącznikiem nadprądowym S301 C10A. Układ pracy sieci TN-C -system ochrony szybkie samoczynne wyłączenie zasilania. 1.3. Zakres zadania obejmuje: 1. Rozbudowę istniejącej linii oświetlenia drogowego od słupa nr 21 do słupa nr 23 poprzez podwieszenie przewodu oświetlenia typu AsXSn 2x25mm2 o dł. 102 m. 2. Zabudowanie opraw oświetleniowych LED na istniejących słupach - 22, 23 na wysięgnikach WO-1 . 1.3.1. Budowa linii nn oświetlenia drogowego Projektuje się rozbudowę oświetlenia jako linię napowietrzną przewodem typu AsXSn 2x25mm2 na istniejących słupach wirowanych o wysokości 10,5m. Zasilanie nowego odcinka zrealizowane będzie z istniejącego słupa nr 21. W tym celu należy podwiesić proj. przewód od słupa nr 21 poprzez słup 22, aż do słupa nr 23. Przewód ten należy wieszać z naprężeniem 42,5MPa. Łączna długość projektowanej sieci oświetlenia drogowego wynosi Lt= 100m, Lc=108m. Do montażu opraw przewidzieć wysięgniki stalowe ocynkowane o wys. 0,61 długości 1,5m. Na słupach zainstalowane zostaną oprawy typu LED 80W na wysięgnikach WO-1. Projektowane oprawy zabezpieczone będą na słupach linii napowietrznej bezpiecznikami Jb=6A. Połączenie opraw z linią wykonać przy pomocy zacisków dwustronnie przebijających izolację. Na słupie nr 23 zabudować należy odgromnik typu SE30.350-5 i wykonać uziemienie. Wartość uziemienia R<10Q. Załączanie oświetlenia odbywać się będzie wraz z istniejącym programem załączeń oświetlenia, stycznikiem sterowanym przez zegar sterujący zainstalowany w istniejącej skrzyni SO. Istnieje możliwość ręcznego sterowania oświetleniem. Oświetlenie wykonać należy zgodnie z rysunkami nr 2 i 3. 1.3.2. Parametry techniczne opraw Korpus i pokrywa oprawy wykonane z odlewu aluminium. Powłoka oprawy malowana proszkowymi farbami poliestrowymi w kolorze RAL. Regulacja kąta nachylenia oprawy powinna zapewniać ruch w zakresie od 0° do +15°. Oprawa przystosowana do montażu na wysięgniku o średnicy zakończenia F 46-76 mm. Oprawa powinna być wykonana w II klasie izolacji o stopniu szczelności komory optycznej i elektrycznej minimum IP66 oraz stopniu wytrzymałości mechanicznej minimum IK09. Parametry: - napięcie zasilania 230V, - częstotliwość napięcia zasilania50Hz, - moc oprawy 80W, - układ zasilający wyposażony w ochronę przeciwprzepięciową (minimum 10 kV), - minimalny strumień świetlny oprawy (po uwzględnieniu strat) - 9000lm, - zakres temperatury barwowej źródeł światła od 4000K do 5000K, - wskaźnik oddawania barw Ra>70, - deklaracja zgodności WE producenta i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC, - wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009, - budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego. • Zadanie nr 3 I. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Daleszycach ul. Mickiewicza 1 Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dobudowa odcinka oświetlenia ulicznego w Daleszycach przy ul. Mickiewicza (działka nr ewid. 2691) od słupa nr 11. , zasilanego ze stacji „Oktawia nr 745". Zakres zadania obejmuje: - Montaż 3 szt. słupów wirowanych - Montaż 3 szt. opraw oświetleniowych ze źródłami typu Led, na słupach projektowanych - Montaż przewodu napowietrznego AsXSn2x25mm2 - Montaż bezpieczników słupowych, jako zabezpieczeń opraw oświetleniowych - Montaż odgromników i uziemień 2 Oświetlenie odcinka ul. Mickiewicza. 2.1 Stan istniejący. Ulica Mickiewicza, działka nr ewid. 2691, posiada oświetlenie uliczne na istniejących 4-ch słupach linii elektroenergetycznej od słupa nr 8 do 11. Słup nr 11 jest ostatnim słupem i dalszy odcinek ulicy nie jest oświetlony. 2.2 Stan projektowany. Planowana dobudowa oświetlenia ul. Mickiewicza obejmuje przedłużenie istniejącego obwodu oświetlenia, zasilanego ze stacji „Oktawia nr 745". Projektowane oświetlenie uliczne obejmuje odcinek od słupa nr 11 (obecnie krańcowego) do końca ulicy, działka nr ewid. 2691. W ramach rozbudowy oświetlenia, przewiduje się montaż 3-szt. słupów oraz 3-szt. opraw oświetleniowych umieszczonych na wysięgnikach. Na rozbudowę istniejącego obwodu oświetlenia zasilanego ze stacji nr 745, uzyskano zgodę PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny Kielce. Projektowaną rozbudowę obwodu oświetlenia przewidziano przewodem izolowanym typu AsXSn2x25mm2 istniejącego od słupa nr 11. Zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, z dnia 06-06-2016r. (znak: RE02/RM/RP/404/5031/2016), rozbudowa oświetlenia drogowego, zasilanego ze stacji „Oktawia nr 745" może zostać wykonana w ramach istniejącego przydziału mocy. Układ pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe pozostają bez zmian. Łączne obciążenie obwodów oświetlenia nie przekroczy prądu znamionowego zabezpieczenia oraz zabezpieczenia przedlicznikowego. Projektowane oprawy oświetleniowe należy zamontować na słupach projektowanych, zgodnie z oznaczeniami podanymi na rysunkach. Przewidziano oprawy oświetleniowe ze źródłami Led. Dla oświetlenia drogi dobrano oprawy o mocy 36W. Dobór opraw został przeprowadzony przy zastosowaniu programu DIALUX. Do obliczeń przyjęte zostały oprawy serii AMPERA producent - Schreder. Obliczenia zostały wykonane w oparciu o pliki fotometryczne opraw, o parametrach j.n.: • oprawa AMPERA Mini 16 Led, 700mA, 36W, 4531 lm, optyka nr 5138 Szczegóły zastosowanych opraw oświetleniowych podano w załączonym Projekcie oświetlenia. Przedstawione obliczenia podane zostały, jako rozwiązanie przykładowe dla przyjętych opraw oświetleniowych. Zastosowanie opraw zamiennych wymaga wykonania analogicznych obliczeń, z wykorzystaniem danych fotometrycznych opraw zamiennych. Uzyskanie parametrów oświetlenia nie gorszych niż dla opraw projektowanych jest warunkiem koniecznym zastosowania opraw zamiennych. Oprawy należy montować na wysięgnikach, o długości 1,5m i kącie nachylenia 0°. Jako zabezpieczenie opraw należy zamontować bezpieczniki słupowe z wkładką bezpiecznikową Bi-Wts-4A. Projektowane słupy przewidziano jako żerdzie wirowane strunobetonowe, o parametrach podanych na rysunkach a także w zestawieniu materiałów. Przewidziano montaż 3-szt. słupów: - Słup nr 11/1, nr 11/2 - typu E-10,5/2,5 - słupy przelotowe - Słup nr 11/3 - typu E-10,5/4,3 - słup krańcowy Jako ochronę przed porażeniem prądem, dla opraw oświetleniowych, przewidziano izolację podwójną. Jako ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi przewidziano ochronę przeciwprzepięciową. Przyjęto w projektowanym obwodzie oświetlenia odgromniki 1-biegunowe klasy A - 0,66kV/5kA, zgodnie z opisami na rysunkach. Poziom ochrony odgromnika klasy A wynosi Up < 1,5 kV. Połączenia odgromnika należy wykonać przewodem AsXSn o przekroju 25mm2. Wymagana rezystancja uziemienia wynosi 10Q. Dla odgromnika należy wykonać uziemienie, w postaci uziomów pionowych (szpilkowych) o długości min. 6m każdy, połączonych ze sobą bednarką Fe/Zn25x4mm. W przypadku nieuzyskania wartości rezystancji uziemienia poniżej 10Q, należy wykonać dodatkowe uziomy pionowe, łącząc je bednarką Fe/Zn25x4mm. Po połączeniu uziomów, należy również wykonać pomiar rezystancji uziemienia. Odgromnik należy zamontować na słupie: - projektowanym nr 11/3 Przewidywana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Nie przewiduje się rozbiórek i demontażu elementów istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej. Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Na obszarze objętym projektem nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obszary chronione. Projektowane zagospodarowanie terenu nie wpływa na układ komunikacyjny, na sieci i urządzenia zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz na ukształtowanie terenu i zieleni. Teren zamierzenia budowlanego, znajduje się poza granicami terenu górniczego. II. Budowa oświetlenia ulicznego w Brzechowie - /za szkołą/ 1 Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dobudowa oświetlenia ulicznego w msc Brzechów, na istniejącym słupie linii elektroenergetycznej: - Oświetlenie odcinka drogi gminnej w sąsiedztwie działki nr ewid. 251/2. - przedłużenie obwodu oświetlenia, zasilanego ze stacji „Brzechów nr 560". Zakres zadania obejmuje: - Montaż 1 szt. oprawy oświetleniowej ze źródłami Led na słupie istniejącym - Montaż przewodu napowietrznego AsXSn2x25mm2 - Montaż bezpiecznika słupowego, jako zabezpieczenia oprawy oświetleniowej - Montaż odgromnika i uziemienia 2 Oświetlenie odcinka drogi gminnej. 2.1 Stan istniejący. Drogi gminne w Brzechowie oświetlone są z wykorzystaniem istniejących słupów linii elektroenergetycznych nn. W rejonie planowanej rozbudowy oświetlenia modernizowana jest, przez PGE Dystrybucję, sieć nn wraz z liniami oświetlenia drogowego. W związku z modernizacją nastąpiła zmiana zasilania istniejącej linii, pierwotnie zasilana ze stacji „Brzechów nr 568" a obecnie zasilana będzie ze stacji „Brzechów nr 560". Zmianie ulega również dotychczasowa numeracja słupów. Na słupie nr 14 (wg. nowej numeracji) zamontowana jest skrzynka oświetlenia SO, z której przewidziane są dwa obwody oświetlenia. Obwód nr 1, w kierunku słupa nr 15, będzie prowadził do słupa, na którym zostanie zamontowana projektowana oprawa oświetleniowa. 2.2 Stan projektowany. W związku z modernizacją sieci nn, w rejonie projektowanej rozbudowy oświetlenia, linia nn oraz przebiegająca na tych samych słupach instalacja oświetlenia, zasilone zostały ze stacji „Brzechów nr 560". Wcześniej przedmiotowa linia nn oraz oświetlenie zasilane były ze stacji „Brzechów nr 568". Zmianie uległa również numeracja słupów. Planowana rozbudowa oświetlenia obejmuje odcinek linii od słupa nr 21 do słupa nr 21/1. Słupy te znajdują się na działce nr 251/2. W ramach rozbudowy oświetlenia, przewiduje się montaż oprawy oświetleniowej na słupie nr 21/1 oraz przedłużenie istniejącego obwodu oświetlenia od słupa nr 21 do słupa nr 21/1. Na rozbudowę oświetlenia zasilanego uzyskano zgodę PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny Kielce. Zgodnie z pismem PGE Dystrybucja SA o/Skarżysko-Kam. z dnia 06-06-2016r. (znak: R2/RM/RP/404/5029/2016) rozbudowa oświetlenia może zostać wykonana w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej. Skrzynka oświetlenia SO, z której zasilane będzie projektowane oświetlenie znajduje się na słupie nr 14 (wg. nowej numeracji). W skrzynce SO przewidziano dwa obwody: • Obwód nr 1, kierunek słup nr 15 • Obwód nr 2, kierunek słup nr 22 Projektowana rozbudowa dotyczy obwodu oświetlenia nr 1. Od słupa nr 21 należy podwiesić przewód typu AsXSn2x25mm2 do słupa nr 21/1. Na słupie nr 21/1 przewidziano oprawę oświetleniową ze źródłami Led o mocy 55W. Przyjęta została oprawa serii AMPERA producent - Schreder, o parametrach j.n.: • oprawa AMPERA Midi 24 Led, 700mA, 55W, 5 765 lm, optyka nr 5137 Zastosowanie oprawy zamiennej wymaga dokonania analizy parametrów i danych fotometrycznych oprawy zamiennej. Uzyskanie parametrów oświetlenia nie gorszych niż dla opraw projektowanych jest warunkiem koniecznym zastosowania opraw zamiennych. Oprawę należy zamontować na wysięgniku mocowanym do słupa, należy zastosować wysięgnik o długości 1,0m i kącie nachylenia 15°. Jako zabezpieczenie oprawy należy zamontować bezpiecznik słupowy z wkładką bezpiecznikową Bi-Wts-4A. Projektowana oprawa oświetleniowa wykonana jest w drugiej klasie izolacji. Jako ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi przewidziano ochronę przeciwprzepięciową. Przyjęto w projektowanym obwodzie oświetlenia odgromnik 1-biegunowy klasy A - 0,66kV/5kA, zgodnie z opisami na rysunkach. Poziom ochrony odgromnika klasy A wynosi Up < 1,5 kV. Połączenia odgromnika należy wykonać przewodem AsXSn o przekroju 25mm2. Wymagana rezystancja uziemienia wynosi 10Q. Dla odgromnika należy wykonać uziemienie, w postaci uziomów pionowych (szpilkowych) o długości min. 6m każdy, połączonych ze sobą bednarką Fe/Zn25x4mm. W przypadku nieuzyskania wartości rezystancji uziemienia poniżej 10O, należy wykonać dodatkowe uziomy pionowe, łącząc je bednarką Fe/Zn25x4mm. Po połączeniu uziomów, należy również wykonać pomiar rezystancji uziemienia. Odgromnik należy zamontować na słupie nr 21/1. Przewidywana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Nie przewiduje się rozbiórek i demontażu elementów istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej. Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Na obszarze objętym projektem nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obszary chronione. Projektowane zagospodarowanie terenu nie wpływa na układ komunikacyjny, na sieci i urządzenia zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz na ukształtowanie terenu i zieleni. Teren zamierzenia budowlanego, znajduje się poza granicami terenu górniczego. III. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Daleszycach ul. Dębczyna 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dobudowa oświetlenia ulicznego w Daleszycach przy ul. Dębczyna, na istniejących słupach linii elektroenergetycznej, zasilanego ze stacji „Brzechów nr 1351". Zakres zadania obejmuje: - Montaż skrzynki pomiarowej oświetlenia - Montaż 4 szt. wysięgników i opraw oświetleniowych ze źródłami typu Led, na słupach istniejących - Montaż przewodu napowietrznego AsXSn2x25mm2 - Montaż bezpieczników słupowych, jako zabezpieczeń opraw oświetleniowych - Montaż odgromników i uziemień 2. Oświetlenie ul. Dębczyna. 2.1 Stan istniejący. Ulica Dębczyna, działka gminna nr ewid. 97, nie posiada oświetlenia ulicznego. Na odcinku istniejących zabudowań przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna nn - 5 słupów o nr od 19 do 23, zasilana ze stacji „Brzechów nr 1351". 2.2 Stan projektowany. Planowana budowa oświetlenia ul. Dębczyna obejmuje montaż skrzynki oświetlenia SO z układem pomiarowym oraz obwodu oświetlenia na istniejących słupach linii nn zasilanej ze stacji „Brzechów nr 1351". Projektowane oświetlenie uliczne obejmuje odcinek od słupa nr 19 do słupa nr 23 (krańcowego), bez słupa nr 20. W ramach budowy oświetlenia, przewiduje się montaż 4-szt. opraw oświetleniowych na wysięgnikach, umieszczonych na istniejących słupach - nr 19, 21, 22, 23. Skrzynkę oświetlenia SO przewidziano na słupie nr 21. Na rozbudowę oświetlenia zasilanego ze stacji „Brzechów nr 1351" uzyskano Warunki Przyłączenia, wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna. Zgodnie z Warunkami przyłączenia nr WP/1199/2016 z dnia 17-05-2016, należy zabudować na istniejącym słupie skrzynkę oświetleniową, WLZ typu AsXSn oraz przewód napowietrzny na istniejącej podbudowie linii nn. W skrzynce oświetleniowej przewidziano układ pomiarowy 1-fazowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe 10A o charakterystyce „C". Jako skrzynkę oświetlenia SO przyjęto typowe rozwiązanie, jako złącze w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego, wykonane w drugiej klasie ochronności. Wyposażenie skrzynki SO wg. rysunków. Zastosowane złącze musi posiadać certyfikat i znak bezpieczeństwa CE. Projektowany obwód oświetlenia przewidziano przewodem typu AsXSn2x25mm2. Projektowane oprawy oświetleniowe należy zamontować na słupach istniejących, zgodnie z oznaczeniami podanymi na rysunkach. Przewidziano oprawy oświetleniowe ze źródłami Led. Dla oświetlenia drogi dobrano oprawy o mocy 55W, o parametrach j.n.: • oprawa AMPERA Midi 24 Led, 700mA, 55W, 6758 lm, optyka nr 5137 Podane oprawy oświetleniowe dobrane zostały, jako przykładowe. Zastosowanie opraw zamiennych wymaga analizy parametrów, z wykorzystaniem danych fotometrycznych opraw zamiennych. Uzyskanie parametrów oświetlenia nie gorszych niż dla opraw projektowanych jest warunkiem koniecznym zastosowania opraw zamiennych. Oprawy należy montować na wysięgnikach mocowanych do słupów. Należy zastosować wysięgniki o długości 1,0m i 1,5m i kącie nachylenia 15°, zgodnie z opisem podanym na rysunku. Jako zabezpieczenie opraw należy zamontować bezpieczniki słupowe z wkładką bezpiecznikową Bi-Wts-4A. Jako ochronę przed porażeniem prądem, dla opraw oświetleniowych, przewidziano izolację podwójną. Jako ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi przewidziano ochronę przeciwprzepięciową. Przyjęto w projektowanym obwodzie oświetlenia odgromniki 1-biegunowe klasy A - 0,66kV/5kA, zgodnie z opisami na rysunkach. Poziom ochrony odgromnika klasy A wynosi Up < 1,5 kV. Połączenia odgromnika należy wykonać przewodem AsXSn o przekroju 25mm2. Wymagana rezystancja uziemienia wynosi 10Q. Dla odgromników należy wykonać uziemienie, w postaci uziomów pionowych (szpilkowych) o długości min. 6m każdy, połączonych ze sobą bednarką Fe/Zn25x4mm. W przypadku nieuzyskania wartości rezystancji uziemienia poniżej 10O, należy wykonać dodatkowe uziomy pionowe, łącząc je bednarką Fe/Zn25x4mm. Po połączeniu uziomów, należy również wykonać pomiar rezystancji uziemienia. Odgromnik należy zamontować na słupie : - nr 21, na zasilaniu skrzynki oświetleniowej - nr 19, nr 23, słupy krańcowe Przewidywana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Nie przewiduje się rozbiórek i demontażu elementów istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej. Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Na obszarze objętym projektem nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obszary chronione. Projektowane zagospodarowanie terenu nie wpływa na układ komunikacyjny, na sieci i urządzenia zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz na ukształtowanie terenu i zieleni. Teren zamierzenia budowlanego, znajduje się poza granicami terenu górniczego. Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w przedmiarze robót, które to dokumenty są załącznikami do niniejszej specyfikacji. 

II.5) Główny kod CPV: 45311100-1 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45232210-7

45231400-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Zadanie nr 1 dwie roboty budowlane każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową oświetlenia ulicznego, których wartość wynosiła minimum 25 000,00 zł brutto każda. Zadanie nr 2 dwie roboty budowlane każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową oświetlenia ulicznego, których wartość wynosiła minimum 20 000,00 zł brutto każda. Zadanie nr 3 dwie roboty budowlane każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową oświetlenia ulicznego, których wartość wynosiła minimum 25 000,00 zł brutto każda. UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się dwiema robotami na zadania, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tych robót odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku, np. dla zadania 1 i 2 sumaryczna wartość wykonanej roboty budowlanej to minimum 45 000,00 zł. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla n/w osobami: Dla zadania 1, 2 oraz 3 • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie jako Kierownik budowy lub Kierownik robót na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową oświetlenia ulicznego. Do oferty w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się tym samym kierownikiem robót do wszystkich zadań. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 2. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. 3. zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. 4. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) 5. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4) 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a do SIWZ) 2. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b) 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Dołączenie druku do oferty nie zwalnia od złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ofertach złożonych w postępowaniu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Wydłużenie okresu gwarancji jakości

30,00

Doświadczenie kierownika robót

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-02-19, godzina: 09:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 02.02.2018 godz. 13:00
 
Załącznik nr 1 do SIWZ
Dodany: 02.02.2018 godz. 13:00
 
Załącznik nr 1a do SIWZ
Dodany: 02.02.2018 godz. 13:00
 
Załącznik nr 1b do SIWZ
Dodany: 02.02.2018 godz. 13:00
 
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dodany: 02.02.2018 godz. 13:00
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
Dodany: 02.02.2018 godz. 13:00
 
Załącznik nr 4 do SIWZ
Dodany: 02.02.2018 godz. 13:01
 
Załącznik nr 5 do SIWZ
Dodany: 02.02.2018 godz. 13:01
 
Załącznik nr 6 do SIWZ
Dodany: 02.02.2018 godz. 13:01
 
Załącznik nr 7 do SIWZ
Dodany: 02.02.2018 godz. 13:02
 
Załącznik nr 8 do SIWZ
Dodany: 02.02.2018 godz. 13:02
 
Załącznik nr 9 do SIWZ
Dodany: 02.02.2018 godz. 13:02
 
Załacznik nr 10 do SIWZ - dokumentacja projektowa
Dodany: 02.02.2018 godz. 14:51
 
Załacznik nr 11 do SIWZ
Dodany: 02.02.2018 godz. 14:51
 
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 02.02.2018 godz. 14:56
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Dodany: 19.02.2018 godz. 14:01
 
Informacja o wynikach z dnia 23.02.2018r.
Dodany: 23.02.2018 godz. 14:07
 Ostateczny termin składania ofert:
 19 lutego 2018 godz. 09:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik referatu gospodarki, mienia komunalnego i rolnictwa] dnia 2 lutego 2018
Informacja opublikowana przez:
  dnia 2 lutego 2018 godz. 13:00
Liczba odsłon:
  1259 od 2 lutego 2018 godz. 13:00  (średnio 4.31 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl