0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Komórkach (4)
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa placu zabaw w Szczecnie (3)

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Daleszyce

Numer: GMR.ZP.271.9.2017


Ogłoszenie nr 504147-N-2017 z dnia 2017-05-09 r. 
 

Gmina Daleszyce: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Daleszyce
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9 , 26021   Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mailsekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693. 
Adres strony internetowej (URL): www.daleszyce.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty należy składać w formie pisemnej 
Adres: 
Gmina Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Daleszyce 
Numer referencyjny: GMR.ZP.271.9.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Daleszyce. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania: Zadanie nr 1 - „Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mójcza ETAP I, ETAP II i ETAP III”, obejmujące wykonanie następującego zakresu rzeczowego: Istniejący na osiedlu obwód oświetleniowy wyprowadzony jest z rozdzielnicy oświetlenia ulic SON napowietrznej stacji transformatorowej „Mójcza – Osiedle” nr 1232 przy ul. Akacjowej dz.nr 273. W rozdzielnicy zainstalowany jest jednofazowy układ pomiaru energii wraz z zabezpieczeniem przed licznikowy C-16A i elementami sterowania. Obwód oświetleniowy wykonany jest wspólnie z obwodem nr 1 zasilania budynków przewodem AsXSn4x70+25mm2 prowadzonym na słupach 1-5 z oprawami ośw. sodowymi 70W. Na słupie nr 5 został połączony z linią kablową 4x35mm2 zasilającą istniejące latarnie osiedlowe nr "1"-"9" z oprawami 70W metalhalogenowymi w ul. Tęczowej i Nad Lubrzanką. W drodze powiatowej Kielce – Suków usytuowana jest napowietrzna linia NN na słupach betonowych z sodowymi oprawami oświetleniowymi. Linia 4x35+25mm2AL wyprowadzona jest ze st. tr. Mójcza 77. Od linii w ul Wiosennej ustawione są trzy słupy linii nie wyposażone w oprawy oświetleniowe. Zakres zadania obejmuje 1. Montaż 18 latarń „parkowa” dla oświetlenia ulicy Wiosennej i zasilenie ich liniami kablowymi 4x35mm2 od istniejących latarń nr 5 i 6 oświetleniowych na osiedlu. 2. Wymiana zabezpieczeń obwodu oświetleniowego w skrzyni SON st .tr. Mójcza Osiedle 1231 3. Montaż 3-ch lamp ledowych 30 W z wysięgnikami na słupach istniejącego odcinka linii NN w ul. Wiosennej stanowiącego odgałęzienie od linii napowietrznej 4x35+25mm2 AL. w drodze Kielce - Suków i doprowadzenie do nich napowietrznego przewodu oświetleniowego AL25mm2 z montażem ogranicznika zaworowego na końcu obwodu. Zadanie podzielone jest na trzy etapy realizacyjne: 1. ETAP I - składa się z dwóch niezależnych od siebie podetapów IA i IB. IA - montaż 3-ch lamp ledowych 30 W z wysięgnikami na słupach istniejącego odcinka linii NN w ul. Wiosennej stanowiącego odgałęzienie od linii napowietrznej 4x35+25mm2 AL w drodze Kielce - Suków i doprowadzenie do nich napowietrznego przewodu oświetleniowego AL25mm2 z montażem ogranicznika zaworowego na końcu obwodu. Dł. przewodu zasilającego 115m IB -montaż 6-ciu latarń „parkowa” (o numerach od "10" do "15" dla oświetlenia odcinka ulicy Wiosennej i zasilenie ich linią kablową 4x35mm2 od istniejącej latarni oświetleniowej nr "5". Długość kabla zasilającego 295m. 2. ETAP II - Wymiana zabezpieczeń obwodu oświetleniowego w skrzyni SON st .tr Mójcza Osiedle 1231 oraz montaż 7-miu latarń „parkowa” (o numerach od "16" do "19" i od "19" do "27" dla oświetlenia odcinka ulicy Wiosennej i zasilenie ich linią kablową 4x35mm2 od istniejącej latarni oświetleniowej nr "6". Długość kabla zasilającego 336m. 3. ETAP III - montaż 5-ciu latarń „parkowa” (o numerach od "20" do "24" dla oświetlenia odcinka ulicy Wiosennej i zasilenie ich linią kablową 4x35mm2 od projektowanej latarni oświetleniowej nr "19". Długość kabla zasilającego 249m. Zadanie nr 2 – „Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borków Etap i ETAP II ”, obejmujące wykonanie następującego zakresu rzeczowego: Etap I: Przedmiotem zadania jest rozbudowa oświetlenia odcinka drogi gminnej oraz powiatowej w miejscowości Borków -gm. Daleszyce Ze stacji trafo Borków WUT 927 – obwód 4-zasila skrzynkę sterowniczo-pomiarową oświetlenia drogowego SOM1 zlokalizowaną na słupie numer 1. Ze skrzynki zasilane jest 7 opraw. Zadanie przewiduje budowę linii oświetlenia drogowego wzdłuż dróg gminnych oraz drogi powiatowej w msc. Borków na odcinku od słupa energetycznego nr 1/E10, 5/10 (droga na Trzemoszna) wzdłuż dróg przy ośrodkach wypoczynkowych. Linia kablowa wykonana będzie kablem ziemnym, układanym bezpośrednio w ziemi. Oprawy oświetleniowe instalowane będą na słupach stalowych, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Etap II: Przedmiot zadania obejmuje budowę linii oświetlenia drogowego wzdłuż dróg gminnych oraz drogi powiatowej w msc. Borków na odcinku od słupa energetycznego nr 1/E10,65/10 (droga na Trzemoszna) wzdłuż dróg przy ośrodkach wypoczynkowych. Linia kablowa wykonana będzie kablem ziemnym, układanym bezpośrednio w ziemi. Oprawy oświetleniowe instalowane będą na słupach stalowych, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych Zadanie nr 3– „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Danków – Wójtostwo, Wójtostwo oraz dowieszenie 1 lampy w miejscowości Daleszyce”, obejmujące wykonanie następującego zakresu rzeczowego: 1. budowa linii kablowej oświetlenia drogowego drogi nr 338/1 w miejscowości Danków - Wójtostwo gm. Daleszyce. Obecnie nie ma oświetlenia drogowego. Zasilanie odbiorców wykonane jest linią kablową. Złącze kablowe znajduje się na dz. nr 416/2.Układ pracy sieci TN-C. W celu wybudowania oświetlenia drogowego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci nn należy: a).Zabudowanie punktu kontrolno- pomiarowego przy złączu kablowym na dz. nr 416/2 b).Budowa linii kablowej YAKxS4x35 o długości 450m. c) Zabudowanie opraw oświetleniowych LED na projektowanych słupach. 2. budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wójtostwo gm. Daleszyce na podstawie opracowanego projektu budowlanego który swym zakresem przewiduje: - podwieszenie przewodu AsXSn 2x25mm2 od słup 3 do słupa nr 3/2 - budowę słupów oświetlenia drogowego (3/1, 3/2) - zabudowanie opraw oświetleniowych na projektowanych słupach Istniejąca linia napowietrzna niskiego napięcia wykonana jest przewodem typu AsXSn4x70mm2+25mm2 od stacji trafo Danków 1316 do słupa nr 3. Na słupach zamontowane są oprawy oświetleniowe. Obwody oświetleniowe zabezpieczone są zabezpieczenia S301 C10A . Moc transformatora w stacji - 63kVA. Układ pracy sieci TN-C. Przewidziano budowę odcinka linii oświetlenia drogowego o długości L=78m od słupa nr 3 do słupa nr 3/2. W tym celu należy wybudować 2 słupy, podwiesić przewód AsXSn 2x25mm2 od słupa nr 3 poprzez projektowany słup nr 3/1, do słupa nr 3/2. Przewód ten należy wieszać z naprężeniem 42,5MPa. Słupy wykonać jako wirowane E10,5/4,3 3. dowieszenie 1 oprawy oświetleniowej ze źródłem LED o mocy 36W, strumień oprawy min.3200 lumenów w Daleszycach przy ul. Polnej , na słupie nr 7, ze stacji trafo Daleszyce Kościuszki 862 

II.5) Główny kod CPV: 45311100-1 
 Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45232210-7

45231400-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
  lub dniach: 
lub 
 data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż : dla zadania 1: 100 000,00 PLN. dla zadania 2: 100 000,00 PLN. dla zadania 3: 40 000,00 PLN. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartości te podlegają sumowaniu. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Zadanie nr 1 dwie roboty budowlane każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową oświetlenia ulicznego, których wartość wynosiła minimum 25 000,00 zł brutto każda. Zadanie nr 2 dwie roboty budowlane każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową oświetlenia ulicznego, których wartość wynosiła minimum 25 000,00 zł brutto każda. Zadanie nr 3 dwie roboty budowlane każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową oświetlenia ulicznego, których wartość wynosiła minimum 20 000,00 zł brutto każda. UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się jedną robotą na zadania, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tej roboty odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku, np. dla zadania 1 i 2 sumaryczna wartość wykonanej roboty budowlanej to minimum 50 000,00 zł. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla n/w osobami: Zadanie nr 1 • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie jako kierownik na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową oświetlenia ulicznego. Zadanie nr 2 • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie jako kierownik na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową oświetlenia ulicznego Zadanie nr 3 • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie jako kierownik na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową oświetlenia ulicznego W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się tym samym kierownikiem robót do wszystkich zadań. Do oferty w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 2. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. 3. zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. 4. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) 5. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ 3. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Zadanie nr 1 -3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) Zadanie nr 2 -3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) Zadanie nr 3 -1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60

Wydłużenie okresu gwarancji jakości

20

Doświadczenie kierownika robót

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: , godzina: 09:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mójcza ETAP I, ETAP II i ETAP III

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1 - „Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mójcza ETAP I, ETAP II i ETAP III”, obejmujące wykonanie następującego zakresu rzeczowego: Istniejący na osiedlu obwód oświetleniowy wyprowadzony jest z rozdzielnicy oświetlenia ulic SON napowietrznej stacji transformatorowej „Mójcza – Osiedle” nr 1232 przy ul. Akacjowej dz.nr 273. W rozdzielnicy zainstalowany jest jednofazowy układ pomiaru energii wraz z zabezpieczeniem przed licznikowy C-16A i elementami sterowania. Obwód oświetleniowy wykonany jest wspólnie z obwodem nr 1 zasilania budynków przewodem AsXSn4x70+25mm2 prowadzonym na słupach 1-5 z oprawami ośw. sodowymi 70W. Na słupie nr 5 został połączony z linią kablową 4x35mm2 zasilającą istniejące latarnie osiedlowe nr "1"-"9" z oprawami 70W metalhalogenowymi w ul. Tęczowej i Nad Lubrzanką. W drodze powiatowej Kielce – Suków usytuowana jest napowietrzna linia NN na słupach betonowych z sodowymi oprawami oświetleniowymi. Linia 4x35+25mm2AL wyprowadzona jest ze st. tr. Mójcza 77. Od linii w ul Wiosennej ustawione są trzy słupy linii nie wyposażone w oprawy oświetleniowe. Zakres zadania obejmuje 1. Montaż 18 latarń „parkowa” dla oświetlenia ulicy Wiosennej i zasilenie ich liniami kablowymi 4x35mm2 od istniejących latarń nr 5 i 6 oświetleniowych na osiedlu. 2. Wymiana zabezpieczeń obwodu oświetleniowego w skrzyni SON st .tr. Mójcza Osiedle 1231 3. Montaż 3-ch lamp ledowych 30 W z wysięgnikami na słupach istniejącego odcinka linii NN w ul. Wiosennej stanowiącego odgałęzienie od linii napowietrznej 4x35+25mm2 AL. w drodze Kielce - Suków i doprowadzenie do nich napowietrznego przewodu oświetleniowego AL25mm2 z montażem ogranicznika zaworowego na końcu obwodu. Zadanie podzielone jest na trzy etapy realizacyjne: 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45311100-1, 45232210-7, 45231400-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-04-30 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60

Wydłużenie okresu gwarancji jakości

20

Doświadczenie kierownika robót

20


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borków Etap i ETAP II

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2 – „Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borków Etap i ETAP II ”, obejmujące wykonanie następującego zakresu rzeczowego: Etap I: Przedmiotem zadania jest rozbudowa oświetlenia odcinka drogi gminnej oraz powiatowej w miejscowości Borków -gm. Daleszyce Ze stacji trafo Borków WUT 927 – obwód 4-zasila skrzynkę sterowniczo-pomiarową oświetlenia drogowego SOM1 zlokalizowaną na słupie numer 1. Ze skrzynki zasilane jest 7 opraw. Zadanie przewiduje budowę linii oświetlenia drogowego wzdłuż dróg gminnych oraz drogi powiatowej w msc. Borków na odcinku od słupa energetycznego nr 1/E10, 5/10 (droga na Trzemoszna) wzdłuż dróg przy ośrodkach wypoczynkowych. Linia kablowa wykonana będzie kablem ziemnym, układanym bezpośrednio w ziemi. Oprawy oświetleniowe instalowane będą na słupach stalowych, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Etap II: Przedmiot zadania obejmuje budowę linii oświetlenia drogowego wzdłuż dróg gminnych oraz drogi powiatowej w msc. Borków na odcinku od słupa energetycznego nr 1/E10,65/10 (droga na Trzemoszna) wzdłuż dróg przy ośrodkach wypoczynkowych. Linia kablowa wykonana będzie kablem ziemnym, układanym bezpośrednio w ziemi. Oprawy oświetleniowe instalowane będą na słupach stalowych, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45311100-1, 45232210-7, 45231400-9, 45231400-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-04-30 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60

Wydłużenie okresu gwarancji jakości

20

Doświadczenie kierownika robót

20


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

3

Nazwa:

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Danków – Wójtostwo, Wójtostwo oraz dowieszenie 1 lampy w miejscowości Daleszyce

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Danków – Wójtostwo, Wójtostwo oraz dowieszenie 1 lampy w miejscowości Daleszyce”, obejmujące wykonanie następującego zakresu rzeczowego: 1. budowa linii kablowej oświetlenia drogowego drogi nr 338/1 w miejscowości Danków - Wójtostwo gm. Daleszyce. Obecnie nie ma oświetlenia drogowego. Zasilanie odbiorców wykonane jest linią kablową. Złącze kablowe znajduje się na dz. nr 416/2.Układ pracy sieci TN-C. W celu wybudowania oświetlenia drogowego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci nn należy: a).Zabudowanie punktu kontrolno- pomiarowego przy złączu kablowym na dz. nr 416/2 b).Budowa linii kablowej YAKxS4x35 o długości 450m. c) Zabudowanie opraw oświetleniowych LED na projektowanych słupach. 2. budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wójtostwo gm. Daleszyce na podstawie opracowanego projektu budowlanego który swym zakresem przewiduje: - podwieszenie przewodu AsXSn 2x25mm2 od słup 3 do słupa nr 3/2 - budowę słupów oświetlenia drogowego (3/1, 3/2) - zabudowanie opraw oświetleniowych na projektowanych słupach Istniejąca linia napowietrzna niskiego napięcia wykonana jest przewodem typu AsXSn4x70mm2+25mm2 od stacji trafo Danków 1316 do słupa nr 3. Na słupach zamontowane są oprawy oświetleniowe. Obwody oświetleniowe zabezpieczone są zabezpieczenia S301 C10A . Moc transformatora w stacji - 63kVA. Układ pracy sieci TN-C. Przewidziano budowę odcinka linii oświetlenia drogowego o długości L=78m od słupa nr 3 do słupa nr 3/2. W tym celu należy wybudować 2 słupy, podwiesić przewód AsXSn 2x25mm2 od słupa nr 3 poprzez projektowany słup nr 3/1, do słupa nr 3/2. Przewód ten należy wieszać z naprężeniem 42,5MPa. Słupy wykonać jako wirowane E10,5/4,3 3. dowieszenie 1 oprawy oświetleniowej ze źródłem LED o mocy 36W, strumień oprawy min.3200 lumenów w Daleszycach przy ul. Polnej , na słupie nr 7, ze stacji trafo Daleszyce Kościuszki 862 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45311100-1, 45232210-7, 45231400-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-09-15 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60

Wydłużenie okresu gwarancji jakości

20

Doświadczenie kierownika robót

20


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 


Dodano 18 maja 2017 godz. 15:08 przez

Daleszyce, 18.05.2017 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Daleszyce”


Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej ustawy) modyfikuje treści SIWZ:


Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej przedmiar – oświetlenie Mójcza etapy  w dniu dzisiejszym, tj. 18.05.2017 r. Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Sam przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyceny robót do wykonania.


Załącznik:
1.    Przedmiar robót

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
Mariusz Porębski

 


Dodano 23 maja 2017 godz. 12:41 przez

Daleszyce, 23.05.2017r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Daleszyce”


Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie 1
Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 i dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia
Odpowiedź:
Przyjęto klasę ME5 , zamawiający nie wymaga obliczeń

Pytanie 2
Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących norm na zamawiane produkty, nie zostały podane wszystkie.
Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu, nowych norm:PN-EN 13201-2 :2016-03
PN-EN 13201, PN-EN60698-1, PN-EN60598-2-3, PN-EN 55015     PN-EN61547, PN-EN61000-3-2,PN-EN61000-3-3
Odpowiedź:
Przyjęto klasy dróg zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 13201-1,2,3,.

Pytanie 3
W dokumentach projektowych i SIWZ nie zostały uwzględnione dla użytkowników wymogi bezpieczeństwa:
Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:
Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2-1 - EN 13201
Odpowiedź:
Oprawa winna spełniać wymagania norm: PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3.

Pytanie 4
Brak jest opisów ogólnych lampy, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny, dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju.
- Korpus oprawy jakimi cechami powinien się charakteryzować :
jest wykonany z ciśnieniowego jednobryłowego odlewu aluminiowego.
jest malowany proszkowo na kolor wskazany przez zamawiającego lub anodowany,
umożliwia otwarcie oprawy i dostęp do panelu LED. specjalnym kluczem zabezpieczającym
Temperatura barwowa emitowanego światła 4000k (+/-100K) o Współczynnik oddawania barw RA większy lub równy 70 o Panel LED
wyposażony w grupę soczewek kształtujących rozsył światła o charakterze drogowym, która nie oślepia kierowcy i nie powoduje odbicia światła od jezdni,
Jednocześnie uwidocznia dodatkowy cień osoby idącej na przejściu dla pieszych na każdym etapie przejścia,
Każda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce
Odpowiedź:
Zamawiający precyzyjnie określił parametry techniczno -użytkowe w projekcie BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DANKÓW WÓJTOSTWO GM. DALESZYCE, TOM I, TOM II , punkt 7.3.3. gdzie określił wszystkie parametry techniczne i określił wymogi certyfikatów i deklaracji.

Pytanie 5
W przepisach przewidziany jest układ redukcji mocy, który powinien być stosowany według przepisów w lampach oświetleniowych, ma umożliwiać płynne nastawienie kilku progów natężenia oświetlenia świetlnego w zakresie co najmniej od 100 -30 % strumienia nominalnego
*     Temperatura pracy w zakresie -40 + S0 stopni
*     Efektywność świetlna w zakresie minimum 112 -115 lm/W netto
Czy muszą być przedstawiane dodatkowe dokumenty celem potwierdzenia, że proponowane oprawy
jak i układ świetlny spełniają powyższe parametry techniczno-użytkowe,
- kart katalogowych opraw, instrukcję montażu, - deklaracji zgodności CE
Odpowiedź:
Zamawiający precyzyjnie określił parametry techniczno -użytkowe w projekcie BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DANKÓW WÓJTOSTWO GM. DALESZYCE, TOM I, TOM II , punkt 7.3.3. gdzie określił wszystkie parametry techniczne i określił wymogi certyfikatów i deklaracji.

Pytanie 6
Czy wykonawcy powinni przedstawić dokumenty własności intelektualnej do proponowanych produktów z przepisu o ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania , które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej nią niniejszej analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia Polskie, wynikający z art4 ust3 oraz art7 Konstytucji RP
Odpowiedź:
Zamawiający nie żąda przedstawienia dokumentów własności intelektualnej do proponowanych produktów.


W związku odpowiedziami na zadane pytania Zamawiający dokonuje zmiany termu składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 29.05.2017 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

1.    treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
19.4     Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Daleszyce”
„Nie otwierać przed 29.05.2017 r. godz. 09:15”

2.    treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
20.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia  29.05.2017 r. . do godz. 09:00.

3.    treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
21.1    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 29.05.2017 r. godz. 09:15.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
Mariusz Porębski


» ZAŁĄCZNIKI «
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 09.05.2017 godz. 15:28
 
Załącznik nr 1 do SIWZ
Dodany: 09.05.2017 godz. 15:28
 
Załącznik nr 1a do SIWZ
Dodany: 09.05.2017 godz. 15:28
 
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dodany: 09.05.2017 godz. 15:29
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
Dodany: 09.05.2017 godz. 15:29
 
Załącznik nr 4 do SIWZ
Dodany: 09.05.2017 godz. 15:29
 
Załącznik nr 5 do SIWZ
Dodany: 09.05.2017 godz. 15:29
 
Załącznik nr 6 do SIWZ
Dodany: 09.05.2017 godz. 15:29
 
Załącznik nr 7 do SIWZ
Dodany: 09.05.2017 godz. 15:29
 
Załącznik nr 8 do SIWZ
Dodany: 09.05.2017 godz. 15:30
 
Załącznik nr 9 do SIWZ
Dodany: 09.05.2017 godz. 15:30
 
Załącznik nr 10 do SIWZ
Dodany: 09.05.2017 godz. 15:30
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 09.05.2017 godz. 15:30
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Dodany: 09.05.2017 godz. 20:06
 
Załącznik nr 9 - przedmiar - oświetlenie Mójcza etapy
Dodany: 18.05.2017 godz. 15:08
 
Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 23-05-2017
Dodany: 23.05.2017 godz. 12:41
 
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia 3
Dodany: 23.05.2017 godz. 12:41
 
Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 30.05.2017 r.
Dodany: 30.05.2017 godz. 10:26
 
Informacja o wynikach z dnia 19.06.2017 r.
Dodany: 19.06.2017 godz. 13:58
 Ostateczny termin składania ofert:
 29 maja 2017 godz. 09:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik referatu gospodarki, mienia komunalnego i rolnictwa] dnia 9 maja 2017
Informacja opublikowana przez:
  dnia 9 maja 2017 godz. 15:28
Liczba odsłon:
  1026 od 9 maja 2017 godz. 15:28  (średnio 3.5 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl