0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Komórkach (4)
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa placu zabaw w Szczecnie (3)

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem energetycznym miejscowości Suków Papiernia

Numer: GMR.ZP.271.8.2017


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Daleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9, 26021   Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693.
Adres strony internetowej (URL): www.daleszyce.pl
 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=1


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Gmina Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem energetycznym miejscowości Suków Papiernia
Numer referencyjny: GMR.ZP.271.8.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem energetycznym miejscowości Suków Papiernia. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: Zadanie nr 1 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Słopiec”, obejmujące wykonanie następującego zakresu rzeczowego: 1. Kanał grawitacyjny z rur Ø 200 PVC SN8 KS III L= 641m, 2. Kanał grawitacyjny z rur Ø 200 PVC SN8 KS IX L=637, 3. Kanał grawitacyjny z rur Ø 200 PVC SN8 KS IXA L=123m, 4. Rurociąg tłoczny RT 8 Ø 90 PE = 678m, 5. Rurociąg tłoczny RT 9 Ø 90 PE = 672m 5. Przykanaliki przynależne do w/w odcinków kanałów z rur Ø 160 PVC SN4 łączna długość przykanalików L= 373m. 6. Sieciowe przepompowania ścieków P- 8 i P-9 których parametry podano w załączonej dokumentacji technicznej Zakres robót obejmuje wykonanie w/w odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnych oraz rurociągu tłocznego RT 1 przy zaplanowanej do wykonania przepompowni scieków P- 3. Ponadto należy wykonać próby szczelności, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego wraz z odtworzeniami dróg, ogrodzeń. Tereny inne niż w/w po zasypaniu wykopów należy doprowadzić do stanu pierwotnego poprzez uzupełnienie wierzchniej warstwy humusem i obsianie trawą. Tam gdzie przewidziane w projekcie są studnie betonowe należy stosować studnie z betonu klasy B-45. Zadanie nr 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem energetycznym miejscowości Suków Papiernia”, obejmujące wykonanie następującego zakresu rzeczowego: 1. Kanał grawitacyjny z rur Ø 200 PVC SN8 KS IIIA1 L= 116m, 2. Kanał grawitacyjny z rur Ø 200 PVC SN8 KS III B L=356, 3. Kanał grawitacyjny z rur Ø 200 PVC SN8 KS IIIB1 L=200m, 4. Kanał grawitacyjny z rur Ø 200 PVC SN8 KS IIIB2 L=72m, 5. Rurociąg tłoczny RT 1 Ø 75 PE = 192m 5. Przykanaliki przynależne do w/w odcinków kanałów z rur Ø 160 PVC SN4 łączna długość przykanalików L= 337m. 6. Sieciowa przepompowania ścieków P- 3 której parametry podano w załączonej dokumentacji technicznej Zakres robót obejmuje wykonanie w/w odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnych oraz rurociągu tłocznego RT 1 przy zaplanowanej do wykonania przepompowni scieków P- 3. Ponadto należy wykonać próby szczelności, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego wraz z odtworzeniami dróg, ogrodzeń. Tereny inne niż w/w po zasypaniu wykopów należy doprowadzić do stanu pierwotnego poprzez uzupełnienie wierzchniej warstwy humusem i obsianie trawą. Tam gdzie przewidziane w projekcie są studnie betonowe należy stosować studnie z betonu klasy B-45

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:45232410-9, 45231300-8, 45400000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/10/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż: dla Zadania nr 1 – 200 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości, dla Zadania nr 2 – 150 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. W przypadku składania oferty na dwie części wartości te podlegają sumowaniu. b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż: Dla Zadania nr 1 – 500 000,00 PLN. Dla Zadania nr 2 – 250 000,00 PLN. W przypadku składania oferty na dwie części wartości te podlegają sumowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Zadanie nr 1 dwie roboty budowlane każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej, których wartość wynosiła minimum 400 000,00 zł brutto każda. Zadanie nr 2 dwie roboty budowlane każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, których wartość wynosiła minimum 200 000,00 zł brutto każda UWAGA! W przypadku składania oferty na dwa zadania Wykonawca może wykazać się jedną robotą na zadania, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tej roboty odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku, tj. dla zadania 1 i 2 sumaryczna wartość wykonanej roboty budowlanej to minimum 600 000,00 zł. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla n/w osobami: Zadanie nr 1 • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie jako kierownik budowy, na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej. Zadanie nr 2 • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie jako kierownik budowy, na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej. W przypadku składania oferty na dwa zadania Wykonawca może wykazać się tym samym kierownikiem robót do obu zadań. Do oferty w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 2. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. 3. zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. 4. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) 5. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ 3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 4 Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości: Zadanie nr 1 -11 000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) Zadanie nr 2 -6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60
Wydłużenie okresu gwarancji jakości 20
Doświadczenie kierownika robót 20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w Siwz
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/05/2017, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Ogłoszenie opublikowano na Portalu Centralnym UZP - Ogłoszenie nr 77367 - 2017 z dnia 2017-04-28 r.


Dodano 12 maja 2017 godz. 15:45 przez

Znak sprawy:  GMR.ZP.271.8.2017

Daleszyce, 12.05.2017 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem energetycznym miejscowości Suków Papiernia”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4austawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Czy w gminie Daleszyce funkcjonuje system monitoringu i wizualizacji GPRS przepompowni ścieków? Jeśli tak, to czy nowo budowane przepompownie należy wpiąć do tego systemu.

Odpowiedź:

W Gminie Daleszyce działa system  monitoringu przepompowni ścieków  o nazwie  HYDRO PARTNER  w związku z  tym nowo budowane  przepompownie ścieków należy  wyposażyć w system monitoringu  o parametrach pozwalających  jego wpięcie i  współpracę  z już funkcjonującym.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu w zakresie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie jako Inspektor nadzoru inwestorskiego, na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzna warunku za spełniony.

Pytanie 3:

W związku  z postawionym  warunkiem  udziału w postępowaniu  przetargowym pkt. 9 ppkt. 9.4.2. lit. a  SIWZ – prosimy o potwierdzenie że: 

W przypadku składania  oferty na dwa zadania  ( zadanie 1 i zadanie 2), Wykonawca może  wykazać   się jedną robotą  o wartości  minimum 600 000,00 zl.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji, pkt. 9.4.2 a), który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

a) wykonanych robót

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

Zadanie nr 1

dwie roboty budowlane każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej, których wartość wynosiła minimum 400 000,00 zł brutto każda

lub 

jedną robota budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej, której wartość wynosiła minimum 800 000,00 zł brutto

Zadanie nr 2

dwie roboty budowlane każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, których wartość wynosiła minimum
200 000,00 zł brutto każda

lub 

jedną robota budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, której wartość wynosiła minimum 400 000,00 zł brutto

UWAGA!

Tym samy doświadczeniem można wykazać się do dwóch zadań.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Pytanie 4:

Czy  Zamawiający uzna  za spełniony  warunek uczestnictwa  w przetargu, jeżeli Kierownik budowy posiada uprawnienia  do pełnienia samodzielnych   funkcji  technicznych  w budownictwie  wydane w  roku 1976 na podstawie , których  jest upoważniony do  wykonywania samodzielnej funkcji kierownika  budowy i robót  w specjalności  instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie  instalacji sanitarnych:

- kierowania, nadzoru  i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów  instalacji oraz oceniania  i badania stanu  technicznego w  zakresie instalacji  sanitarnych  o powszechnie  znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna  za spełniony  warunek uczestnictwa  w przetargu, jeżeli kierownik budowy posiada uprawnienia  do pełnienia samodzielnych   funkcji  technicznych  w budownictwie  wydane w  roku 1976 na podstawie, których  jest upoważniony do  wykonywania samodzielnej funkcji kierownika  budowy i robót  w specjalności  instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie  instalacji sanitarnych:

- kierowania, nadzoru  i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów  instalacji oraz oceniania  i badania stanu  technicznego w  zakresie instalacji  sanitarnych  o powszechnie  znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Pytanie 5:

W celu właściwej wyceny przedmiotu postępowania przetargowego i zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji prosimy o zamieszczenie przedmiarów na zadanie nr 1 i nr 2  oraz rysunków technicznych i profili na zadanie nr 2 do przetargu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem energetycznym miejscowości Suków Papiernia" a także o przesunięcia terminu przetargu w celu dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektową.

Brak kompletnej dokumentacji oraz przedmiarów może być przyczyną błędnej wyceny w/w zadania , co z kolei może skutkować błędną oceną ofert wykonawców przez Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne ustosunkowanie się do powyższej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający  zamieścił na stronie internetowej   przedmiary na zadanie nr 1 i nr 2  oraz  rysunki techniczne  i profile .

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany termu składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 19.05.2017 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

  1. treść pkt. 19.5 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
    1. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem energetycznym miejscowości Suków Papiernia

„Nie otwierać przed 19.05.2017 r. godz. 11:15”

  1. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
    1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia  19.05.2017 r. . do godz. 11:00.

 

  1. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 19.05.2017 r. godz. 11:15.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
/-/ Dariusz Meresiński


Dodano 12 maja 2017 godz. 15:49 przez

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 77367-2017 z dnia 28-04-2017 - Daleszyce
3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem energetycznym miejscowości Suków Papiernia
Termin składania ofert/wniosków: 16-05-2017


Ogłoszenie nr 82427 - 2017 z dnia 2017-05-12 r.

Daleszyce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 77367
Data: 28/04/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Daleszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 29101004000000, ul. pl. Staszica  9, 26021   Daleszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3171693, e-mail sekretarz@daleszyce.pl, faks 0-41 3171693.
Adres strony internetowej (url): www.daleszyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Zadanie nr 1 dwie roboty budowlane każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej, których wartość wynosiła minimum 400 000,00 zł brutto każda. Zadanie nr 2 dwie roboty budowlane każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, których wartość wynosiła minimum 200 000,00 zł brutto każda UWAGA! W przypadku składania oferty na dwa zadania Wykonawca może wykazać się jedną robotą na zadania, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tej roboty odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku, tj. dla zadania 1 i 2 sumaryczna wartość wykonanej roboty budowlanej to minimum 600 000,00 zł. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla n/w osobami: Zadanie nr 1 • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie jako kierownik budowy, na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej. Zadanie nr 2 • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie jako kierownik budowy, na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej. W przypadku składania oferty na dwa zadania Wykonawca może wykazać się tym samym kierownikiem robót do obu zadań. Do oferty w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe
 

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Zadanie nr 1 dwie roboty budowlane każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej, których wartość wynosiła minimum 400 000,00 zł brutto każda lub jedną robota budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej, której wartość wynosiła minimum 800 000,00 zł brutto Zadanie nr 2 dwie roboty budowlane każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, których wartość wynosiła minimum 200 000,00 zł brutto każda lub jedną robota budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, której wartość wynosiła minimum 400 000,00 zł brutto UWAGA! Tym samy doświadczeniem można wykazać się do dwóch zadań. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla n/w osobami: Zadanie nr 1 • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie jako kierownik budowy, na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej. Zadanie nr 2 • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie jako kierownik budowy, na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej. W przypadku składania oferty na dwa zadania Wykonawca może wykazać się tym samym kierownikiem robót do obu zadań. Do oferty w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 16/05/2017, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 19/05/2017, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
/-/ Dariusz Meresiński


Dodano 16 maja 2017 godz. 15:35 przez

Daleszyce, 16.05.2017 r.

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem energetycznym miejscowości Suków Papiernia”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SIWZ.

 

Pytanie nr 1

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji co do długości kanałów grawitacyjnych fi200 i fi160 proszę o informację na czym należy oprzeć wycenę zadania nr 1 w msc. Słopiec.

Zgodnie ze SIWZ, profilami oraz PB długości kanałów wynoszą odpowiednio: fi200 L=1264,1m; fi160 L=351m, natomiast wg zamieszczonego przedmiaru: fi200 L=1401m; fi160 L=373m.

Odpowiedź:

Długości kanałów wynoszą odpowiednio: fi200 L = 1401m, fi160 L = 373m zgodnie z zał. 5 dokumentacji projektowej (Zał. nr 9 do SIWZ).

 

Pytanie nr 2

Proszę także o potwierdzenie, że do wyceny rurociągu tłocznego w Zadaniu nr 2 w msc. Suków należy przyjąć rurę PE fi75.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem str. 20 dokumentacji projektowej średnica Rt – rurociąg tłoczny, wynosi PE fi75 i tak należy przyjąć do wyceny.

 

W związku z dostrzeżoną nieprawidłowością Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty. Aktualnie obowiązujący załącznik zostaje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.05.2017 r.

 

Załącznik:

  1. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty modyfikacja z dnia 16.05.2017 r.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DALESZYCE


Dodano 18 maja 2017 godz. 15:34 przez

Daleszyce, 18.05.2017 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem energetycznym miejscowości Suków Papiernia”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 1
Po przeprowadzonej  wizji lokalnej  i analizie  projektu w zakresie rzeczowym dla zadania  nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej  wraz z przepompowniami i zasilaniem energetycznym  miejscowości Suków Papiernia kanał grawitacyjny  KS A1 o dł. 116m nie ma  połączenia z innym kanałem, zatem jest rurociągiem „ślepym” . W celu połączenia  kanału z pompownia P-3 należy wykonać cześć kanału KS IIA oraz  KS III od studni S 948 do studni S933 o dł. 82 mb. Odcinek ten nie jest ujęty w zakresie rzeczowym zadania 2. Proszę o stosowne wyjaśnienie.

Odpowiedź:
Podczas opisu przedmiotu zamówienia powstał błąd i rzeczywiście należy  do zakresu objętego postępowaniem  dołączyć  wykonanie kanału  KS IIIA  cała  długość  tj. 350mb i kanału KS III od studzienki S 937 do studzienki  S 934 wraz z połączeniem studzienki S 935A wraz z podłączeniem kanału do przepompowni

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 3.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

3.1    Przedmiot zamówienia obejmuje:
Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem energetycznym miejscowości Suków Papiernia.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:
 Zadanie nr 1 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Słopiec”, obejmujące wykonanie następującego zakresu rzeczowego:
1. Kanał grawitacyjny z rur Ø 200 PVC SN8 KS III L= 641m,
2. Kanał grawitacyjny  z rur  Ø 200 PVC SN8  KS IX L=637,    
3. Kanał grawitacyjny  z rur  Ø 200 PVC SN8  KS IXA  L=123m,
4. Rurociąg tłoczny  RT 8 Ø 90  PE = 678m,
5. Rurociąg tłoczny  RT 9 Ø 90  PE = 672m
5. Przykanaliki przynależne do w/w odcinków kanałów z rur Ø 160 PVC SN4 łączna długość
    przykanalików L= 373m.
6. Sieciowe przepompowania ścieków P- 8 i P-9 których parametry podano w załączonej
    dokumentacji  technicznej  

Zakres robót obejmuje wykonanie w/w odcinków kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnych oraz rurociągu tłocznego RT 1 przy zaplanowanej do  wykonania  przepompowni scieków P- 3. Ponadto  należy wykonać  próby szczelności, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego wraz z odtworzeniami dróg,  ogrodzeń. Tereny inne niż w/w po zasypaniu wykopów należy doprowadzić do stanu  pierwotnego poprzez uzupełnienie  wierzchniej warstwy   humusem i obsianie trawą.  
Tam gdzie przewidziane w projekcie są studnie betonowe należy stosować  studnie z betonu klasy B-45.

Zadanie nr 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem energetycznym miejscowości Suków Papiernia”, obejmujące wykonanie następującego zakresu rzeczowego:
1. Kanał grawitacyjny z rur Ø 200 PVC SN8 KS IIIA1 L= 116m,
2. Kanał grawitacyjny  z rur  Ø 200 PVC SN8  KS III B L=356,    
3. Kanał grawitacyjny  z rur  Ø 200 PVC SN8  KS IIIB1  L=200m,
4. Kanał grawitacyjny  z rur  Ø 200 PVC SN8 KS IIIB2   L=72m,
5. Rurociąg tłoczny  RT 1 Ø 75  PE = 192m
5. Przykanaliki przynależne do w/w odcinków kanałów z rur Ø 160 PVC SN4 łączna długość
    przykanalików L= 337m.
6. Sieciowa przepompowania ścieków P- 3  której parametry podano w załączonej dokumentacji
    Technicznej
7.   Kanał  KS IIIA  cała  długość  tj. 350mb i kanału KS III od studzienki S 937 do studzienki  S 934 wraz z połączeniem studzienki S 935A wraz z podłączeniem kanału do przepompowni

Zakres robót obejmuje wykonanie w/w odcinków kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnych oraz rurociągu tłocznego RT 1 przy zaplanowanej do  wykonania  przepompowni scieków P- 3. Ponadto  należy wykonać  próby szczelności, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego wraz z odtworzeniami dróg,  ogrodzeń. Tereny inne niż w/w po zasypaniu wykopów należy doprowadzić do stanu  pierwotnego poprzez uzupełnienie  wierzchniej warstwy   humusem i obsianie trawą.  
Tam gdzie przewidziane w projekcie są studnie betonowe należy stosować  studnie z betonu klasy B-45.


Pytanie nr 2
Proszę o  wskazanie rodzaju oraz średnicy studni na przyłączach  domowy o śr.  160mm PCV.

Odpowiedź:
Opis  studzienek  jest zawarty w dokumentacji projektowej pkt. 5.3.1.2 Przyłącza Kanalizacyjne  przewiduje  studzienki kanalizacyjne typowe z kręgów betonowych fi 1000 wykonane zgodne z zasadami podanymi  wyżej w załączonej dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany termu składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 24.05.2017 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

1.    treść pkt. 19.5 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
19.5    Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem energetycznym miejscowości Suków Papiernia”
„Nie otwierać przed 24.05.2017 r. godz. 09:20”

2.    treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
20.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia  24.05.2017 r. . do godz. 09:00.

3.    treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
21.1    Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 24.05.2017 r. godz. 09:20.

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu - UZP
Dodany: 28.04.2017 godz. 15:14
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 28.04.2017 godz. 15:14
 
Załącznik nr 1 do SIWZ
Dodany: 28.04.2017 godz. 15:14
 
Załącznik nr 1a do SIWZ
Dodany: 28.04.2017 godz. 15:15
 
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dodany: 28.04.2017 godz. 15:15
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
Dodany: 28.04.2017 godz. 15:15
 
Załącznik nr 4 do SIWZ
Dodany: 28.04.2017 godz. 15:16
 
Załącznik nr 5 do SIWZ
Dodany: 28.04.2017 godz. 15:16
 
Załącznik nr 6 do SIWZ
Dodany: 28.04.2017 godz. 15:16
 
Załącznik nr 7 do SIWZ
Dodany: 28.04.2017 godz. 15:17
 
Załącznik nr 8 do SIWZ
Dodany: 28.04.2017 godz. 15:17
 
Załącznik nr 9 do SIWZ
Dodany: 28.04.2017 godz. 15:17
 
Załącznik nr 10 do SIWZ
Dodany: 28.04.2017 godz. 15:18
 
Załącznik nr 11 do SIWZ
Dodany: 28.04.2017 godz. 15:18
 
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja budowlana - Suków Papiernia
Dodany: 12.05.2017 godz. 15:37
 
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja budowlana - Słopiec
Dodany: 12.05.2017 godz. 15:38
 
Załącznik nr 10 do SIWZ - przedmiary robót
Dodany: 12.05.2017 godz. 15:38
 
Załącznik nr 1 - po modyfikacji z dn. 16.05.2017
Dodany: 16.05.2017 godz. 15:35
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 z dnia 18.05.2017r.
Dodany: 19.05.2017 godz. 9:13
 
Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 24-05-2017
Dodany: 24.05.2017 godz. 15:01
 
Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 01.06.2017
Dodany: 01.06.2017 godz. 15:09
 Ostateczny termin składania ofert:
 24 maja 2017 godz. 09:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jerzy Meresiński [Zastępca kierownika referatu gospodarki, mienia komunalnego i rolnictwa] dnia 28 kwietnia 2017
Informacja opublikowana przez:
  dnia 28 kwietnia 2017 godz. 15:14
Liczba odsłon:
  1212 od 28 kwietnia 2017 godz. 15:14  (średnio 3.88 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl