0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa i przebudowa ujęć wody na terenie Gminy Daleszyce
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Wykonanie dokumentacji projektowych dla Gminy Daleszyce

Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Numer: GMR.ZP.271.6.2017


TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126344-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresyGmina Daleszyce
pl. Staszica 9
Daleszyce
26-021
Polska
Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik
E-mail: alojzy.jakobik@kancelariajiz.pl
Kod NUTS: PL331

Adresy internetowe:

Główny adres: www.daleszyce.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=2

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

 

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce.

 

Numer referencyjny: GMR.ZP.271.6.2017

II.1.2)Główny kod CPV

45316110

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w ramach zadania pod nazwą „Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45316100

45310000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL331

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Zasięg terytorialny gminy Daleszyce.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w ramach zadania pod nazwą „Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie usług polegających na

a) wymianie 810 szt. dotychczasowych opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy

w technologii LED spełniające normę PN-EN 13201, na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych oraz na wydzielonych liniach oświetleniowych,

b) wymianie i montażu wysięgników

c) instalację Systemu Inteligentnego oświetlenia, który umożliwi automatyczną zmianę parametrów oświetlenia, dostosowując je do bieżących wymagań, wynikających ze zmiennych sytuacji drogowych. Jest to również rozwiązanie informujące zarządcę oświetlenia o pracy i awariach oświetlenia,

d) wykonanie badań i pomiarów dla całego zakresu przedmiotu zamówienia,

e) udostępnienie Zamawiającemu systemu informatycznego sterowania oświetleniem z możliwością zdalnego monitoringu wybudowanej infrastruktury,

f) udzielenie Zamawiającemu nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na korzystanie

z systemu do zdalnego monitorowania wybudowanej infrastruktury,

g) wsparcie techniczne oraz stała aktualizacja oprogramowania systemu w okresie gwarancji,

h) osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla rocznie 121,76 Mg/rok w okresie pełnych pięciu lat kalendarzowych po wykonaniu zamówienia, czego potwierdzeniem będą sporządzane przez Wykonawcę raporty za każdy rok działania zmodernizowanego oświetlenia ulicznego, przy czym Wykonawca w ramach zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt uzyska akceptację przedkładanych Zamawiającemu raportów przez Weryfikatora.

i) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym

między innymi:

— opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

— oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejętego placu budowy na czas robót,

— organizację zaplecza budowy,

— organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,

— wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót,

— bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,

— wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Moc opraw / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/06/2017

Koniec: 30/04/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w ramach zadania pod nazwą „Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce” dofinansowa.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Na potwierdzenie należy złożyć:

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż

2 000 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości.

b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego – na kwotę nie mniejszą niż

2 500 000,00 PLN.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

Wadium w wysokości – 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

A) wykonanych dostaw zawarty w JEDZ

wykaz dostaw wykonanych, lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

dwie dostawy połączone z instalacją opraw oświetleniowych i systemu sterowania lub roboty budowlane, których zakresem była instalacja opraw oświetleniowych oraz systemu sterowania, w ramach każdej z nich wykonano modernizację punktów oświetleniowych o wartości min. 800 000,00 PLN brutto każda.

Na wezwanie do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

b) wykazu osób zawarty w JEDZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

— Kierownikiem robót, który posiada uprawnienia (lub równoważne wystawione na podstawie obowiązujących przepisów) do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

Do oferty w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17.4.2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 11/05/2017

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 11/05/2017

Czas lokalny: 09:15

Miejsce:

 

Urząd Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

 

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (jednolity dokument) oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia;

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia

w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

h) oświadczenia, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24ust. 5 pkt 5 PZP.

i) Oświadczenia, że w stosunku do osób wskazanych art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP, nie wydano wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny

w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP.

j) Oświadczenia, że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24ust. 5 pkt 7 PZP.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast

dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. 2016 poz. 1126).

 

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

24.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

24.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania

24.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

24.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

24.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

24.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

24.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 24.5 i 24.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia

o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia.

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

24.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

24.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

24.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

24.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

24.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

24.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 24 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

31/03/2017


Dodano 14 kwietnia 2017 godz. 11:01 przez

Daleszyce, 11.04.2017 r.

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

„Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej ustawa) dokonuje modyfikacji SIWZ:

 

 1. Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 3.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dostaw oraz usług w ramach zadania pod nazwą ”Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

            Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie dostaw oraz usług polegających na

 1. wymianie 810 szt. dotychczasowych opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy
  w technologii LED spełniające normę PN-EN 13201, na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych oraz na wydzielonych liniach oświetleniowych,
 2. wymianie i montażu wysięgników
 3. instalację Systemu Inteligentnego oświetlenia, który umożliwi automatyczną zmianę parametrów oświetlenia, dostosowując je do bieżących wymagań, wynikających ze zmiennych sytuacji drogowych. Jest to również rozwiązanie informujące zarządcę oświetlenia o pracy i awariach oświetlenia,
 4. wykonanie badań i pomiarów dla całego zakresu przedmiotu zamówienia,
 5. udostępnienie Zamawiającemu systemu informatycznego sterowania oświetleniem z możliwością zdalnego monitoringu wybudowanej infrastruktury,
 6. udzielenie Zamawiającemu nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na korzystanie
  z systemu do zdalnego monitorowania wybudowanej infrastruktury,
 7. wsparcie techniczne oraz stała aktualizacja oprogramowania systemu w okresie gwarancji,
 8. osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla rocznie 121,76 Mg/rok w okresie pełnych pięciu lat kalendarzowych po wykonaniu zamówienia, czego potwierdzeniem będą sporządzane przez Wykonawcę raporty za każdy rok działania zmodernizowanego oświetlenia ulicznego, przy czym Wykonawca w ramach zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt uzyska akceptację przedkładanych Zamawiającemu raportów przez Weryfikatora.
 9. inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym

między innymi:

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejętego placu budowy na czas robót,

- organizację zaplecza budowy,

- organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,

- wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót,

- bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,

- wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.

 

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 7 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień powtarzających

 

3. Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 9.3.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

9.3.1.  Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.

 1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitym dokumentem. Informacje zawarte
  w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. Jednolity dokument stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Instrukcja wypełniania (Wersja wstępna) jednolitego dokumentu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
 3. W przypadku wypełniania jednolitego dokumentu należy uwzględnić obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) pomocnym będą informuje, na stronie Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie wypełniania jednolitego dokumentu, z którą Zamawiający zaleca się zapoznać pod adresem; https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd
 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 6. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
 8. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.
 9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
 10. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
  o których mowa w § 5 i § 7 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) Rozporządzenia Ministra Rozwoju
  z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 – dalej Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
  i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
 11. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5 i § 7 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy
  z udziału w postępowaniu) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający
  w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
 12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
  o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
  w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 13. w odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu, Zamawiający dopuszcza (samooczyszczenie) self – cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania - istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że: 1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, 2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy. Zapisów zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
 14. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym dokumencie odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w pkt 9.4.1, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy w jednolitym dokumencie.

/-/ Mariusz Porębski
Zastępca Burmistrza


Dodano 19 kwietnia 2017 godz. 12:30 przez

Znak sprawy: GMR.ZP.271.6.2017

Daleszyce  dn. 19.04.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na;

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce”

realizowane w ramach Projektu pn.

„Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”

Informacja o wniesionym odwołaniu

Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. zwanej dalej ustawą) informuje się, iż w dniu 18.04.2017 r. zostało złożone odwołanie przez  Euro-Light  Sp. Z o.o. ul. Dworcowa 17, 05-500 Piaseczno oraz PHILIPS LIGHTING POLAND Sp. Z o.o., ul. Kossaka 150, 64-920 Piła,  których kopia stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający na podstawie wskazanej normy prawnej wzywa  Wykonawców, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron, do wzięcia udziału w postępowaniu, toczącym się w wyniku wniesionego odwołania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania, wskazując swój interes w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w odwołaniu. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przekazując jednocześnie jego kopię  Zamawiającemu i Wykonawcy wnoszącemu Odwołanie.

Wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy nie może następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z orzeczeniem KIO lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.

z up. Burmistrza
/-/ Mariusz Porębski
z-ca Burmistrza


Dodano 25 kwietnia 2017 godz. 19:00 przez

Znak sprawy: GMR.ZP.271.6.2017

Daleszyce, 25.04.2017 r.

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

„Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej ustawa) dokonuje modyfikacji SIWZ oraz ogłoszenia
o zamówieniu:

 

Zamawiający modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

 1. Dodanie pkt. 3.2 SIWZ w brzmieniu:

3.2. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ , również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.”

2. Zmianę pkt. 3.4 SIWZ na pkt. 3.3 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

3.3.  Wspólny Słownik  Kod CPV:

31520000-7 – Lampy i oprawy oświetleniowe

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego   

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne”

 

W związku z brakiem możliwości wprowadzenia zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2017/S 067-126344
w zakresie rodzaju zamówienia z usług na dostawy Zamawiający dokonał ponownej publikacji ogłoszenia
o zamówieniu, w którym wskazany został poprawny rodzaj zamówienia.


Dodano 5 maja 2017 godz. 13:45 przez

Daleszyce, 05.05.2017 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 3

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej ustawa) dokonuje modyfikacji SIWZ oraz ogłoszenia
o zamówieniu:

 

Zamawiający dokonuje zmiany termu składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 22.05.2017 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

1. treść pkt. 19.5 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

19.5 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce”

„Nie otwierać przed 22.05.2017 r. godz. 09:15”

2. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

20.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, w terminie do dnia  22.05.2017 r. . do godz. 09:00.

 

3. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 22.05.2017 r. godz. 09:15.

/-/ ZASTĘPCA BURMISTRZ MIASTA I GMINY DALESZYCE
Mariusz Porębski


Dodano 17 maja 2017 godz. 14:24 przez

Daleszyce, 17.05.2017 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 4

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce”


Zamawiający informuje, iż wniesione odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przez Euro-Light Sp. z o.o zostało oddalone a odwołanie wniesione przez PHILIPS LIGHTING POLAND Sp. z o.o. zostało umorzone.
Kontynuując zawieszone postępowanie w związku z wniesionymi odwołaniami, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje modyfikacji SIWZ:

Pytanie 1
Pkt 3.1 lit. h SIWZ (jak również §1 ust. 2 lit. g wzoru umowy i pkt 4.1 lit. SOPZ) - Zgodnie z tym postanowieniem Wykonawca w ramach zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt uzyska akceptację przedkładanych Zamawiającemu raportów przez Weryfikatora. Weryfikator, mimo iż posłużono się tym pojęciem z wielkiej litery, nie został nigdzie zdefiniowany. W związku z tym, prosimy o doprecyzowanie, kto jest Weryfikatorem i pod jakim konkretnie kątem przedkładany przez Wykonawcę raport będzie weryfikowany.
Odpowiedź:
Zamawiający doprecyzowuje: Weryfikatora czy osoba posiadająca uprawnienia audytora energetycznego. Przez uprawnienia rozumie się dyplom ukończenia studiów podyplomowych lub kurs audytorów energetycznych oraz wpis na listę członków Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.
Weryfikacji podlegać będą raporty z osiągnięcia efektu ekologicznego SIWZ oraz efektów energooszczędności opisanych w SOPZ i SIWZ. Weryfikacji podlegać będzie sposób dokonania obliczeń – czy są zgodne z przyjętą metodyką przeprowadzania audytów energetycznych i obliczeń efektów ekologicznych i energetycznych.
Pytanie 2
Zgodnie z pkt 9.6.2 SIWZ „w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe, o których mowa w 9.4.2 i 9.4.3 podlegają sumowaniu”. W celu rozwiania wątpliwości proszę o potwierdzenie, iż to potencjał konsorcjum podlega sumowaniu w celu łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 9.4.2 i 9.4.3 SIWZ.
Odpowiedź:
Potencjał konsorcjum podlega sumowaniu w celu łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie 3
Pkt 17 SIWZ-w związku z tym, że w imieniu Gminy Daleszyce postępowanie prowadzi Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba prosimy o określenie, jaki podmiot ma być wskazany jako beneficjent gwarancji wadialnej.
Odpowiedź:
Beneficjentem gwarancji ma być Zamawiający czyli Gmina Daleszyce.
Pytanie 4
Pkt 22.3 SIWZ - Brak Załącznika 2a do SIWZ, który powinien stanowić kosztorysy dostawy i instalacji.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 22.3, który otrzymuje brzmienie:
22.3 Cena ofertowa winna obejmować wszelkie koszty dostawy i instalacji i prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszt dostawy i instalacji objętych Projektem, uzupełniających prac projektowych.

Pytanie 5
Pkt 22.3 SIWZ - zgodnie z tym postanowieniem kosztorysy (niedołączone do dokumentacji przetargowej) mają stanowić uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowią jedynej podstawy do sporządzenia kosztorysu ofertowego. Mając na uwadze fakt, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, zasadne jest wskazanie przez Zamawiającego wszystkich dokumentów i okoliczności mających wpływ na wysokość ceny. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający udostępnił wykonawcom konkretne dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, które powinny stanowić podstawę przygotowania oferty, powołał się na kosztorysy stanowiące uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i jednocześnie wskazał, że nie są to dokumenty zupełne. Wprowadzając przedmiotowe postanowienie Zamawiający de facto przerzucił na wykonawcę całe ryzyko związane z nieujęciem przez Zamawiającego w treści SIWZ określonych kosztów realizacji zamówienia, bez których nie jest możliwa jego realizacja. Zamawiający powinien wskazać Wykonawcy wszystkie okoliczności mające wpływ na wycenę oferty, bowiem w przypadku, gdy takowe nie zostaną określone, wykonawcy będą dowolnie dokonywali wyceny, co w konsekwencji doprowadzi do tego, że oferty będą nieporównywalne.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 4, Zamawiający dokonał modyfikacji pkt 22.3

Pytanie 6
Pkt 22.8 SIWZ kosztorysy ofertowe będą stanowiły podstawę zwiększenia lub zmniejszenia zaoferowanej ceny. Zgodnie z §7 ust. 1 umowy Zamawiający również przewidział możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy. Przywołane postanowienia są nieprecyzyjne i niejednoznaczne, bowiem wykonawca nie jest w stanie prawidłowo skalkulować ceny oferty, a przede wszystkim uwzględnić ryzyka związanego ze zwiększeniem i zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia (a tym samym wynagrodzenia). Z punktu widzenia Wykonawcy uniemożliwia to prawidłową wycenę oferty, bowiem nie jest on w stanie przewidzieć, z jakiego zakresu zamówienia Zamawiający zrezygnuje (lub o jaki nastąpi rozszerzenie) i jak w związku z tym, zmieni się struktura kosztowa projektu. W związku z tym, wnosimy o dookreślenie o jaki maksymalnie zakres procentowy zakres zamówienia może zostać zwiększony i o jaki zakres maksymalnie może zostać zmniejszony, jak również dookreślenie tych informacji w SIWZ oraz we wzorze umowy.
Odpowiedź:
Zmniejszenie zakresu dotyczy wyłącznie rezygnacji z wykonania części przedmiotu zamówienia natomiast zwiększenie dotyczy zakresu nie przewidzianego w opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym nie zrozumiała jest  obawa co do sposobu obliczenia ceny.

Pytanie 7
Pkt 1 SOPZ - zgodnie z tym postanowieniem przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych. Zgodnie ze zmodyfikowanym pkt 3.1 SIWZ przedmiotem zamówienia jest świadczenie dostaw i usług, a nie robót budowlanych.
Odpowiedź:
Przedmiot zamówienia został zmodyfikowany

Pytanie 8
Pkt 22 SOPZ - „dane fotometryczne opraw ogólnodostępne na stronie producenta". Co w przypadku, jeśli tych danych producent nie zamieszcza na swoich stronach internetowych?
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla zapis

Pytanie 9
Pkt 22. SOPZ - „SYSTEM musi umożliwiać dodawanie opraw do systemu oraz innych elementów inteligentnego miasta jak na przykład pomiar skażenia powietrza, hałasu itp.". Wnosimy o doprecyzowanie, jakie jeszcze elementy ma mierzyć System wykonany przez Wykonawcę.
Odpowiedź:
Zamawiający określił w SIWZ minimalne wymagania polegające na możliwości dodania do SYSTEMu pomiaru skażeń powietrza oraz poziomu hałasu. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową opisującą dane i parametry SYSTEMu.

Pytanie 10
§1 ust. 2 lit. f wzoru umowy - Zgodnie z tym postanowieniem przedmiot umowy obejmuje „wsparcie techniczne przez stałą aktualizację oprogramowania systemu w okresie gwarancji". Wykonawca zwraca uwagę, że jest to bardzo ogólne postanowienie umowne, w związku z tym prosimy o podanie szczegółów, w jakim zakresie oczekiwane jest wsparcie techniczne. Czy dotyczy ono tylko SYSTEMU? Czy dotyczy ono tylko zapewnienia poprawnej pracy elementów umowy, czy również ich rekonfiguracji lub udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiającego? Czy na rzeczone wsparcie techniczne Zamawiający nakłada ramy czasowe związane z dostępnością wsparcia (np. 7 dni w tygodniu po 24h), udzieleniem odpowiedzi na pytania Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje zgodnie z zapisami SIWZ „wsparcia technicznego poprzez stałą aktualizację oprogramowania systemu w okresie gwarancji’ oraz poszerza wymagania o „Zapewnienie 2 krotnego szkolenia 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu w okresie gwarancji z tym pierwszą w ramach odbioru systemu, drugą na wezwanie Zamawiającego w ustalonym przez obie strony terminie ale w okresie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od daty wezwania, rekonfigurację systemu zgodnie w wymogami Zamawiającego w okresie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, odpowiedzi na zapytania Zamawiającego dotyczące systemu drogą mailową w okresie nie dłuższym niż 2 dni robocze oraz wsparcia telefonicznego Zamawiającego drogą telefoniczną w godzinach pracy Urzędu”

Pytanie 11
§6 ust. 4 wzoru umowy - „wykonywanie prac konserwacyjnych oświetlenia w okresie gwarancji jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego, dlatego też ewentualne wadliwe albo niewłaściwe wykonywanie tych prac konserwacyjnych nie będzie powodem ograniczenia lub utraty gwarancji".
a.     Wnosimy o wykreślenie sfomułowania od słów „dlatego też ewentualne wadliwe albo niewłaściwe wykonywanie tych prac konserwacyjnych nie będzie powodem ograniczenia lub utraty gwarancji", bowiem Wykonawca nie może brać odpowiedzialności za prace nieprawidłowo wykonane przez osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego. Wadliwie/ niewłaściwie wykonane prace mogą wpłynąć na działanie zaprojektowanego rozwiązania, a w konsekwencji na efekt ekologiczny, który ma zostać osiągnięty (za który odpowiada wykonawca). Nie można kwestionować uprawnienia do dokonywania przez Zamawiającego prac konserwacyjnych, jednak ich skutek w postaci nieprawidłowego wykonania nie może obciążać Wykonawcy.
b.     W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się również z prośbą o wyjaśnienie kwestii związanej z gwarancją na elementy, które zostały naprawione przez Zamawiającego (np. w ramach prac konserwacyjnych) - awaria danego przedmiotu umowy np. oprawy powstała na skutek wypadku, działania osób trzecich, innych działań niezależnych od Wykonawcy, takie jak zmiany napięcia w sieci zasilającej. Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że w przypadku dokonywania takich napraw przez Zamawiającego, gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie obejmuje takich przypadków. W opisanych okolicznościach nie mamy już do czynienia z wykonanym przez wykonawcę przedmiotu umowy (np. naprawa oprawy wykonana samodzielnie przez Zamawiającego) w związku z czym, brak jest podstaw do wymagania objęcia gwarancją takich elementów przez wykonawcę.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12
§6 ust. 7 wzoru umowy - na mocy tego postanowienia Wykonawca ma zobowiązać się w przypadku ujawnienia się wady oprawy do wymiany oprawy na nową. Nie każda wada powinna skutkować wymianą oprawy na inną, często w celu przywrócenia stanu zgodności z Umową wystarczy dokonanie drobnej naprawy. W związku z tym, wnosimy o zmodyfikowanie tego postanowienia umownego poprzez umożliwienie wykonawcy, w przypadku ujawnienia się wady oprawy, jej naprawy lub wymiany na nową w zależności od rodzaju i charakteru występującej wady.
Odpowiedź:
Zapis jest precyzyjny, Zamawiający nie wyraża zgody na jego zmianę.

Pytanie 13
§6 ust. 2 i 7 wzoru umowy - Zamawiający na mocy postanowień Umowy wymaga/ wymiany naprawy ujawnionej wady oprawy lub pozostałych elementów systemu, nie precyzuje natomiast obowiązków związanych z weryfikacją zaistniałej awarii systemu. W związku z tym, Wykonawca prosi o wyjaśnienie kwestii związanych z diagnozą i kwalifikacji awarii w celu uznaniu jej za wadę przedmiotu umowy albo jako awarii nie podlegającej gwarancji. Wykonawca zwraca uwagę, że awaria systemu oświetlenia może zaistnieć z wielu różnych powodów niezwiązanych z wadliwym działaniem przedmiotu oferty, np. uszkodzenie słupa oświetleniowego lub oprawy na skutek wypadku drogowego, aktu wandalizmu lub wadliwie działającego systemu zasilania oświetlenia. Wspomniane czynniki są całkowicie niezależne od Wykonawcy, który nie ma żadnego wypływu na ich wyeliminowanie, aby dostarczony przez niego system oświetlenia działał niezawodnie. Diagnoza niezweryfikowanej przez Zamawiającego awarii wykonana przez Wykonawcę każdorazowo będzie wiązała się z wykonaniem szeregu czynności mających na celu znalezienie przyczyn źle funkcjonującego oświetlenia zaczynając od weryfikacji wspomnianych czynników niezależnych od Wykonawcy. W trakcie takiej weryfikacji niezbędne jest stwierdzenie czy zasilanie latarni działa poprawnie, co wymaga wykonania pomiarów i w szczególności kontakt z dostawcą zasilania, co wydłuża proces obsługi awarii. W związku z brakiem doprecyzowania kwestii weryfikacji awarii, co może przyczynić się do wzrostu kosztów oferty, Wykonawca zwraca się z kwestiami do wyjaśnienia:
a.     Prosimy o potwierdzenie, że diagnoza awarii i jej wstępna kwalifikacja jako wada podlegająca awarii lub nie (np. brak zasilania, uszkodzenie oprawy lub innego elementu systemu na skutek działania osób trzecich) będzie odbywała się po stronie Zamawiającego.
b.     Jeżeli Zamawiający nie dysponuje służbami odpowiedzialnymi za konserwację / utrzymanie oświetlenia ulicznego, które będą odpowiedzialne za diagnozę awarii i stwierdzenie czy kwalifikuje się jako wada podlegająca gwarancji, to obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie procesu i kosztu związanego z diagnozą awarii w swojej ofercie.
c.    Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku uszkodzenia oprawy lub innego elementu systemu w sytuacji niezwiązanej jej wadliwym działaniem, np. uszkodzenie słupa oświetleniowego / oprawy na skutek wypadku drogowego, aktu wandalizmu, źle działającej sieci zasilania odpowiedzialność, przywrócenie prawidłowego funkcjonowania uszkodzonego elementu systemu leży po stronie Zamawiającego.
d.    Czy prace związane demontażem i montażem na słupie wymienianej na podstawie gwarancji oprawy leżą po stronie Wykonawcy, czy Zamawiający ma odpowiednie służby techniczne, które będą te czynności wykonywały?
Odpowiedź:
Wszystkie zobowiązania w okresie gwarancji i rękojmi obciążają Wykonawcę, dlatego też niezrozumiałe są zapisy w zadanym pytaniu.

Pytanie 14
§6 ust. 9 - wykonawca ma wyrazić zgodę na rozbudowę lub doposażenie sieci oświetleniowej o nowe urządzenia, co ma nie spowodować straty sprawności technicznej opraw oświetleniowych LED, jak również ma oświadczyć, że nie spowoduje to utraty uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji. Prosimy, w celu rozwiania wątpliwości o doprecyzowanie, że takiej gwarancji Wykonawca udziela w przypadku rozbudowy dokonanej przez wykonawcę i zleconej zgodnie z §7 ust. 1 umowy, a nie ewentualnego doposażenia sieci przez Zamawiającego lub inny podmiot, na których działanie Wykonawca nie ma wpływu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15
§ 11 wzoru umowy - brak wprowadzenia ograniczenia procentowego, co do wysokości kar umownych, które mogą zostać nałożone na wykonawcę w toku obowiązywania Umowy. Określając poszczególne kary umowne Zamawiający nie wprowadził żadnego ograniczenia ich wysokości co w przypadku takiej ilości kar za poszczególne przypadki naruszeń oraz ich wysokości może spowodować, że ich łączna wysokość nałożona w całym okresie obowiązywania
Umowy znacznie przekroczy przysługujące wykonawcy wynagrodzenie, co z kolei stanowi naruszenie równowagi kontraktowej stron stosunku zobowiązaniowego.
Odpowiedź:
Zamawiający dodaje pkt. 10 w ust 1 § 11 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:
10)    maksymalny limit kar umownych o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć wartości wskazanej w pkt. 3

Pytanie 16
§12 wzoru umowy - w pkt 25 SIWZ nie ma określonych przesłanek dla zmiany umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji § 12 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:
Zamawiający przewiduje zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadkach określonych w pkt. 23 SIWZ.

Pytanie 17
§13 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Przesłanka odstąpienia od umowy pokrywa się z art. 145 ust. 1 Pzp, jednak termin na odstąpienie sformułowany przez Zamawiającego jest niezgodny z terminem określonym w tym zakresie przez ustawodawcę. Wnosimy o zmodyfikowanie przedmiotowego postanowienia umownego poprzez określenie, że termin na odstąpienie w takim przypadku wynosi 30 dni.
Odpowiedź:
W związku z uprawnieniem ustawowym możliwości odstąpienia od umowy w przypadku wskazanej okoliczności Zamawiający wykreśla pkt. 1 ust. 2 w § 13 wzoru umowy.

Pytanie 18
§12 ust. 2 pkt 3 i 4 wzoru umowy - Zamawiający zastrzegł sobie możliwość odstąpienia w przypadku braku rozpoczęcia robót bez uzasadnionych przyczyn mimo pisemnego wezwania, jak również w przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu więcej niż 10 dni z realizacją harmonogramu finansowo - rzeczowego. Zważywszy na grożącą sankcję wnosimy o doprecyzowanie, iż możliwość odstąpienia przez Zamawiającego od umowy jest możliwa po pisemnym wezwaniu wykonawcy, w którym zostanie wyznaczony 7-dniowy termin od doręczenia wezwania na usunięcie naruszeń i realizację umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Odpowiedź:
We wzorze umowy brak jest wskazanych zapisów w § 12.

Pytanie 19
§6 ust. 6 wzoru umowy - nieuzasadnione jest żądanie wymiany urządzeń w sytuacji, gdy roczny raport wykaże brak spełniania efektu ekologicznego. W tym przypadku Zamawiający zastrzegł stosowną karę umowną (por. §11 ust. 1 pkt 5 umowy) wiec ma możliwość dyscyplinowania wykonawcy. Poza tym, przyczyna braku osiągnięcia efektu ekologicznego może nie tkwić w urządzeniach a np. w systemie zarządzania. Tym samym, zobowiązanie do wymiany urządzeń nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia i nie gwarantuje, że dokonanie tej czynności doprowadzi do osiągnięcia efektu. Propozycja zmiany:
„W przypadku, gdy roczny raport wykaże niespełnienie efektu ekologicznego w danym roku kalendarzowym, Wykonawca zobowiązany jest do optymalizacji rozwiązania w celu spełnienia warunków umowy. Powyższe czynności Wykonawca obowiązany jest wykonać w terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę ww. wad w opisanym powyżej terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia wykonania prac, o których mowa w zdaniu pierwszym osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy."
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany, gdyż to Wykonawca sam dokonuje wyboru systemu zarządzania (sterowania) biorąc pod uwagę konieczność osiągnięcia efektu ekologicznego. Jeżeli Wykonawca dokonana wyboru systemu, który nie da określonych efektów ekologicznych ponosi tego konsekwencje.

Pytanie 20
§11 ust. 2 wzoru umowy - obciążanie Wykonawcy jest w tym przypadku również zbyt daleko idące. Zamawiający ma zastrzeżone na swoją rzecz kary umowne, jak również uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar więc posiada instrumenty niezbędne do dyscyplinowania wykonawcy i dochodzenia swoich praw przy ewentualnym sporze. W związku z tym, zasadne jest całkowite wykreślenie §11 ust. 2 ze wzoru umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21
Czy Zamawiający dysponuje służbami odpowiedzialnymi za konserwację / utrzymanie oświetlenia ulicznego (np. słupy są własnością Zamawiającego), które będą odpowiedzialne za diagnozę awarii i stwierdzenie czy kwalifikuje się jako wada podlegająca gwarancji, czy też Wykonawca musi uwzględnić koszty obsługi i procesu związanego z diagnozą awarii w swojej ofercie?
Odpowiedź:
Okres gwarancji został precyzyjnie określony przez Zamawiającego. W okresie gwarancji za prawidłowe funkcjonowanie systemu oświetlenia, włącznie z diagnozą awarii, odpowiada Wykonawca.

Pytanie 22
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku uszkodzenia oprawy lub innego elementu systemu w sytuacji niezwiązanej jej wadliwym działaniem, np. uszkodzenie słupa oświetleniowego / oprawy na skutek wypadku drogowego, aktu wandalizmu, źle działającej sieci zasilania odpowiedzialność za przywrócenie prawidłowego funkcjonowania uszkodzonego elementu systemu leży po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź:
Oczywistym jest, iż mechaniczne uszkodzenia powstałe nie z winy wykonawcy nie mogą go obciążać.

Pytanie 23
Czy prace związane demontażem i montażem na słupie wymienianej na podstawie gwarancji oprawy leżą po stronie Wykonawcy, czy Zamawiający ma odpowiednie służby techniczne, które będą te czynności wykonywały?
Odpowiedź:
Po stronie Wykonawcy.

Pytanie 24
SOPS, system inteligentnego oświetlenia - sterowanie i zarządzanie oświetleniem (schemat działania systemu): Schemat określa precyzyjnie częstotliwość, na której pracować ma system sterowania. Czy jest możliwe, aby była to inna częstotliwość w systemie radiowym? Prosimy o taką zmianę w zapisach.
Odpowiedź:
Tak, patrz modyfikacja SOPZ.

Pytanie 25
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymóg, aby klips otwierający oprawę był wykonany ze stali nierdzewnej. Wnosimy o zmianę tego zapisu i dopuszczenie również klipsów wykonanych z aluminium, czyli z materiału korpusu oprawy. Pozostawienie zapisu o klipsie wyłącznie ze stali nierdzewnej będzie bardzo wąskim pozycjonowaniem produktu na jednego producenta, co jest niezgodne z zapisami PZP. Warto natomiast pozostawić warunek, że Zamawiający nie dopuszcza opraw, które są otwierana za pomocą śrubokręta, klucza, klucza imbusowego, śrub motylkowych i innych narzędzi do otwierania opraw.
Odpowiedź:
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) w pkt 11 określił precyzyjnie w jakie elementy ma być wyposażona oprawa. Opis wyposażenia oprawy nie wskazuje na jednego producenta, nie jest niezgodne z Ustawą PZP.

Pytanie 26
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje na kształt oprawy płaski bez radiatorów zewnętrznych o małej powierzchni bocznej parcia wiatru, max 0,095 m2. Tak dokładne podanie powierzchni bocznej ponownie jest ukierunkowaniem na dokładnie jednego producenta. Zamawiający podaje jednak warunek niezgodny z rzeczywistością - mała powierzchnia boczna to powierzchnia nie większa niż 0,05 m2. Powierzchnia boczna rzędu 0,095 m2 to w warunkach opraw LED wysokiej klasy dosyć duża powierzchnia.
Zamawiający powinien więc określić,czy interesuje go rzeczywiście mała powierzchnia boczna - wówczas wnosimy o zmianę parametru na rzeczywiście odzwierciedlający taki zapis, na poziomie 0,05-0,06 m2, czy być może powierzchnia boczna nie leży w jego zainteresowaniu, i wówczas nie trzeba podawać nawet tego parametru, bo wartość 0,095 m2 nie ma nic wspólnego z małą powierzchnią boczną narażoną na działanie wiatru. Prosimy więc o określenie tego parametru - albo zmniejszenie wartości liczbowej, albo usunięcie tego zapisu, gdyż jest niezgodny ze stanem rzeczywistym.
Odpowiedź:
Zamawiający precyzyjnie określił parametry oprawy w pkt. 14 SOPZ. Wartość nie może przekraczać 0,095 m2. Wskazana w pytaniu wartość 0,05m2 mieści w tym zakresie.

Pytanie 27
Zamawiający  w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje warunek, iż temperatura barwowa opraw ma wynosić 5000K +/- 5%
Jest to dosyć zimna i nieprzyjemna dla większości mieszkańców barwa.
Prosimy wobec tego o dopuszczenie również cieplejszej, bardziej przyjaznej dla oczu barwy na poziomie 4000K +/- 5%, która jest dominującą temperaturą barwową w ogłaszanych i rozstrzyganych przetargach w Polsce. Nie ma to znaczącego wpływu na cenę lub parametry techniczne, lecz na samopoczucie mieszkańców i użytkowników dróg, co powinno być przecież kluczowe dla władz Miasta i Gminy.
Odpowiedź:
Zapis zmieniono patrz modyfikacja SOPZ.

Pytanie 28
Zamawiający  w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje warunek, iż prąd pracy diod nie powinien być o natężeniu nie większym niż 900 mA.
Warto tu podkreślić, że tak wysoki prąd pracy poprawia skuteczność, jednocześnie jednak skraca żywotność diod. Im wyższy prąc pracy, tym krótsza żywotność. Raporty trwałości strumienia i żywotności diod zawierają warunek pracy na niższych prądach - 700 mA i poniżej. Zamawiający dopuszczając tak wysoki prąd pracy równocześnie skraca żywotność - żądając 70.000 h przy L80 należy uwzględnić niższe prądy pracy.
Wnosimy więc o zmianę tego zapisu na nie wyższe natężenie niż 700mA - w interesie Zamawiającego leży zmniejszenie prądu pracy, aby wydłużyć żywotność.
Odpowiedź:
Zapis zmieniono patrz modyfikacja SOPZ.

Pytanie 29
Zamawiający  w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje warunek, iż oprawy wyposażone w sterowniki SYSTEMU komunikują się dwukierunkowo ze stacją bazową. Komunikacja w układzie gwiazdowym. Nie dopuszcza się układów kratowych zwanych także mesh ani komunikacji typu oprawa do oprawy.
Pytanie brzmi - z jakich danych i doświadczeń Zamawiającego wynika odczucie wyższości komunikacji w okładzie gwiazdowym od mesh lub oprawa do oprawy ? Ukierunkowanie w ten sposób wymagań Zamawiającego co do sposobu komunikacji w systemie nie tylko bardzo mocno ogranicza konkurencję, ale również pozycjonuje pożądany obecnie przez Zamawiającego model funkcjonowania w grupie przestarzałych technicznie rozwiązań. Dziwi fakt, że Zamawiający modernizację oświetlenia chce zrealizować poprzez instalację systemu starszego typu. Nie wiemy, czy wynika to z przekonania Zamawiającego, czy z podpowiadania rozwiązań przez dostawców zainteresowanych dokładnie takim rozwiązaniem.
Wnosimy więc o dopuszczenie systemów otwartych, komunikujących się również w innym niż gwiazdowym układzie - np. mesh lub oprawa do oprawy. Niewątpliwie zwiększy to konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu da możliwość wyboru rzeczywiście najlepszych ofert, w tym takiej, która czerpie z nowych rozwiązań dostępnych w Polsce i na świecie.
Odpowiedź:
Zapis zmieniono patrz modyfikacja SOPZ

Pytanie 30
W załączniku nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.1.1.b Zamawiający wskazuje konieczność wymiany i montażu wysięgników bez podania rodzaju oraz ilości tych wysięgników. Proszę o doprecyzowanie rodzaju wysięgników, materiału z jakiego mają być wykonane oraz ilości
Odpowiedź:
Wszystkie wysięgniki są do wymiany. Zamawiający nie będzie doprecyzowywał rodzaju ani materiału. Po stronie Wykonawcy leży prawidłowy dobór wysięgników. Można posłużyć się inwentaryzacją oraz audytem oświetlenia w celu doboru wysięgników.

Pytanie 31
W załączniku nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.1.1.c Zamawiający wskazuje na konieczność instalacji Systemu Inteligentnego oświetlenia, który umożliwi automatyczną zmianę
parametrów oświetlenia, dostosowując je do bieżących wymagań, wynikających ze zmiennych sytuacji drogowych. Jest to również rozwiązanie informujące zarządcę oświetlenia o pracy i awariach oświetlenia. Proszę o podanie wymaganych parametrów oraz funkcjonalności systemu sterowania
Odpowiedź:
Zamawiający określił w SOPZ wymagania dotyczące Systemu. Zamawiający w SIWZ opisał wymagane parametry oraz funkcjonalności systemu sterowania.

Pytanie 32
W załączniku nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.1.1.d Zamawiający wskazuje na konieczność wykonania badań i pomiarów dla całego zakresu przedmiotu zamówienia, proszę o doprecyzowanie wykonania jakich pomiarów wymaga Zamawiający
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wykonania pomiarów i badań niezbędnych do uruchomienia oświetlenia i wynikających z obowiązujących przepisów.

Pytanie 33
W załączniku nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.1.1.e Zamawiający wymaga udostępnienie przez wykonawcę Zamawiającemu systemu informatycznego sterowania oświetleniem z możliwością zdalnego monitoringu wybudowanej infrastruktury. Proszę o doszczegółowienie wymagań Zamawiającego w tym zakresie
Odpowiedź:
Zamawiający w SIWZ opisał wymagane parametry monitorowane przez system sterowania poprzez opis wymaganych mierzonych parametrów.

Pytanie 34
Proszę o informację czy przedmiotem zamówienia jest również wymiana okablowania czy też zabezpieczeń
Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia jest również wymiana okablowania i zabezpieczeń.

Pytanie 35
W "Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia" jest zapis, iż oprawa ma mieć skuteczność świetlą
≥130lm/W, natomiast w SIZW jednym z kryteriów oceny ofert jest moc opraw. Z danych z SIWZ wynika, iż najmniejsza możliwa skuteczność oprawy to ok. 102 lm/W. Prosimy zatem o wykreślenie zapisu o 130lm/W, ponieważ jest on sprzeczny z zapisami SIWZ
Odpowiedź:
Zapis zmieniono patrz modyfikacja SOPZ.

Pytanie 36
Prosimy o zmianę zapisów o temperaturze barwowej z 5000K ±5% na zapis „Temperatura barwowa z zakresu 4000 – 5000K”. Jest to zapis zwiększający uczciwą konkurencję, ponieważ większość producentów posiada temperaturę barwową ok. 4000K
Odpowiedź:
Zapis zmieniono patrz modyfikacja SOPZ.

Pytanie 37
Prosimy o wykreślenie zapisu: „Jednostka zasilacza oprawy ma być wymienialna bez użycia narzędzi z systemem Plug and Play, kabel do podłączenia zasilania powinien być wprowadzony przez dławik PG / IP68 /, do złączki zasilającej”. Zapis ten nakierowuje na jednego producenta oraz nie ma uzasadnienia dla oprawy ulicznej. Wykreślenie tego opisu zwiększy konkurencyjność
Odpowiedź:
Jednostka zasilania oprawy ma być wymienialna ze względów technicznych i serwisowych. Zapis zostaje zmodyfikowany i brzmi:
„Jednostka zasilacza oprawy ma być wymienialna bez użycia narzędzi z systemem Plug and Play, kabel do podłączenia zasilania powinien być wprowadzony przez dławik PG , do złączki zasilającej o nie gorszej szczelności niż szczelność całej oprawy”

Pytanie 38
Prosimy o zmianę zapisu „Klosz oprawy - szkło hartowane wandaloodporne płaskie przezroczyste o wysokim współczynniku przepuszczania światła o odporności udarowej IK≥ 09” na „Klosz oprawy - szkło hartowane płaskie przezroczyste lub oprawa bez klosza z układem soczewkowym z poliwęglanu będącego jednocześnie ochroną diod. Odporność udarowa IK≥ 08”. Dopuszczenie opraw bez klosza pozwoli większej ilości producentów na uzyskanie maksymalnej ilości punktów w kryterium „Moc opraw”. Dodatkowo oprawy bez klosza, a z układem soczewkowym z poliwęglanu nie są rozwiązaniem gorszym pod kątem wandaloodporności. Nie ma również sensu wymagać opraw o IK ≥ 09, ponieważ oprawy będą instalowane na dużej wysokości, gdzie ciężko będzie je zniszczyć. IK ≥ 08 jest wystarczającym współczynnikiem, a jednocześnie zwiększa ilość producentów spełniających ten parametr
Odpowiedź:
Zapis zmieniono patrz modyfikacja SOPZ

Pytanie 39
Prosimy o dopuszczenie do stosowania opraw o regulacji kąta nachylenia w zakresie od -10° do +5° przy montażu na wysięgniku oraz od 0° do +10° przy montażu bezpośrednio na słupie. Wymianie podlegać będą oprócz opraw również wysięgniki, co spowoduje, iż do każdej sytuacji drogowej będzie można dobrać wysięgnik o odpowiednim kącie nachylenia.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis i brzmi on:
„Oprawy mają być wyposażone w regulowany system mocowania o średnicy fi 48-75 mm, pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie z płynną regulacją. Zmiana kąta nachylenia opraw  mieści się w zakresie regulacji od -10 stopni do + 20 stopni. Waga oprawy nie więcej niż 11 kg.”

Pytanie 40
Prosimy o wykreślenie konieczności posiadania certyfikatu TM 21-11. Zgodnie z normą TM 21-11 nie jest certyfikatem, a jedynie metodą pomiarów, z której tworzony jest raport.
Odpowiedź:
Zapis zmieniono patrz modyfikacja SOPZ.

Modyfikacja SIWZ:

1.    Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 3.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dostaw oraz usług w ramach zadania pod nazwą ”Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie dostaw oraz usług polegających na
a)    wymianie 810 szt. dotychczasowych opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy w technologii LED spełniające normę PN-EN 60598-1,PN-EN 60598-2-3, na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych oraz na wydzielonych liniach oświetleniowych,
b)    wymianie i montażu wysięgników
c)    instalację Systemu Inteligentnego oświetlenia, który umożliwi automatyczną zmianę parametrów oświetlenia, dostosowując je do bieżących wymagań, wynikających ze zmiennych sytuacji drogowych. Jest to również rozwiązanie informujące zarządcę oświetlenia o pracy i awariach oświetlenia,
d)    wykonanie badań i pomiarów dla całego zakresu przedmiotu zamówienia,
e)    udostępnienie Zamawiającemu systemu informatycznego sterowania oświetleniem z możliwością zdalnego monitoringu wybudowanej infrastruktury,
f)    udzielenie Zamawiającemu nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na korzystanie z systemu do zdalnego monitorowania wybudowanej infrastruktury,
g)    wsparcie techniczne oraz stała aktualizacja oprogramowania systemu w okresie gwarancji,
osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla rocznie 121,76 Mg/rok w okresie pełnych pięciu lat kalendarzowych po wykonaniu zamówienia, czego potwierdzeniem będą sporządzane przez Wykonawcę raporty za każdy rok działania zmodernizowanego oświetlenia ulicznego, przy czym Wykonawca w ramach zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt uzyska akceptację przedkładanych Zamawiającemu raportów przez Weryfikatora.
Poprzez Weryfikatora rozumie się osobę posiadającą uprawnienia audytora energetycznego. Przez uprawnienia rozumie się dyplom ukończenia studiów podyplomowych lub kurs audytorów energetycznych oraz wpis na listę członków Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.
Weryfikacji podlegać będą raporty z osiągnięcia efektu ekologicznego oraz efektów energooszczędności opisanych w SOPZ i SIWZ. Weryfikacji podlegać będzie sposób dokonania obliczeń – czy są zgodne z przyjętą metodyką przeprowadzania audytów energetycznych i obliczeń efektów ekologicznych i energetycznych.
h)    inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
między innymi:
- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejętego placu budowy na czas robót,
- organizację zaplecza budowy,
- organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,
- wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót,
- bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,
- wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.

2.    Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 7 do SIWZ, aktualny załącznik został zamieszczony na stronie internetowej w dniu 17.05.2017r.

W związku z modyfikacją SIWZ oraz odpowiedziami na zadane pytania Zamawiający dokonuje zmiany termu składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 22.05.2017 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

1.    treść pkt. 19.5 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
19.5    Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce”
„Nie otwierać przed 02.06.2017 r. godz. 09:15”

2.    treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
20.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, w terminie do dnia  02.06.2017 r. . do godz. 09:00.

3.    treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
21.1    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 02.06.2017 r. godz. 09:15.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
Mariusz Porębski

 


Dodano 22 maja 2017 godz. 10:21 przez

Daleszyce, 22.05.2017 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 5

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce”


Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje modyfikacji SIWZ:

Pytanie 1
W chwili obecnej w wielu miejscach Polski są stosowane w oprawach LED zasilacze, które nawet przy niewielkich redukcjach mocy zaczynają wprowadzać do sieci energetycznej moc bierną pojemnościową, za którą użytkownicy płacą karne stawki energetyce. Dochodzi do tego, że opłaty z tytułu mocy biernej przekraczają wartość opłat wynikającą z zainstalowanej mocy czynnej opraw. Jest to zjawisko w chwili obecnej znane i ze zdziwieniem stwierdzamy, że projektanci narażają gminę na potencjalnie duże straty proponując rozwiązania przyjęte w projekcie. Dlatego w wielu przetargach zaczynają się pojawiać zapisy o zachowaniu parametrów sieciowych w szerokim zakresie regulacji 10-100%.
Czy w związku z tym Zamawiający wprowadza dodatkowy punkt do cech zasilaczy o następującej treści:
„Układ zasilający musi posiadać następujące cechy:
a) układy zasilające muszą spełniać następujące parametry sieciowe w zakresie regulacji 10-100%: power factor (PF) > 0,93 cos fi > 0,93 THD < 20%
W przypadku nie spełnienia ww. parametrów sieciowych przez zasilacze zastosowane w oprawach Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania inteligentnej kompensacji mocy biernej w punktach zasilania umożliwiającej uzyskanie ww. parametrów sieciowych dla całej szafy przy redukcjach 10-100%. Wykonawca musi udowodnić tę kompensację w skokach redukcji co 10% dla każdej szafy w ww. zakresie regulacji tzn. 10-100%. Ponieważ w projekcie nie ma zaprojektowanej kompensacji sposób jej realizacji zaproponowany przez Wykonawcę musi być zatwierdzony przez Projektanta. W przypadku naliczania Zamawiającemu opłat z tytułu mocy biernej. Projektant zostanie obciążony pełną kwotą naliczaną przez energetykę. Do umowy zostanie dołączone oświadczenie Projektanta o spełnieniu ww. warunków sieciowych.”
Odpowiedź:
Zamawiający w „Ogłoszeniu o zamówieniu” w punkcie „II 2.4 Opis zamówienia” określił zakres prac. Po stronie Oferenta jest prawidłowe wykonanie punktu i) „inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy”
Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań do Opisu zamówienia

Pytanie 2
Niezgodne z PZP jest dopuszczenie w przetargu wyłącznie systemu sterowania firmy Telensa. Jest to naszym zdaniem system archaiczny wypierany przez różne systemy mesh. które Zamawiający z niezrozumiałych względów praktycznie wyklucza w przetargu. W załączniku nr 7 opis przedmiotu zamówienia - po modyfikacji
z dnia 17.05.2017 jest co prawda zmieniony w stosunku do pierwotnej wersji zapis „Komunikacja pomiędzy serwerem a oprawami w układzie gwiazdowym lub w układzie kratowym zwanym także mesh lub komunikacja ty pu oprawa do oprawy” , ale w dalszej części jest opisany jednoznacznie tylko system Telensy. Ponadto w załączniku nr 7 opis przedmiotu zamówienia podane są nieprawdziwe informacje o tym systemie.
W p.II. Parametry systemu jest zapis:
„1. SYSTEM jest systemem otwartym, dopuszczającym stosowanie opraw rożnych producentów”.
Informacja ta jest nieprawdziwa, ponieważ o otwartości systemu nie decyduje to, że może on współpracować
z oprawami różnych producentów posiadających na dodatek złącze NEMA i interfejsy 1-10V lub Dali. O otwartości systemu sterowania świadczy możliwość dołączenia do tego systemu sterowników innych producentów i ich współdziałanie. Do takich systemów należą między innymi LonWorks, ZigBee i wiele innych. Nie są znane sterowniki do opraw innych producentów, które mogłyby współpracować z systemem Telensa. Niedopuszczenie innych rozwiązań np. typu mesh grozi ponadto poniesieniem wysokich kosztów z tytułu braku konkurencyjności dla tego rozwiązania.
Pytanie: Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza rozwiązania typu mesh. które są w chwili obecnej ogólnoświatowym standardem i dopuszcza inne konfiguracje transmisji danych do serwera posiadającego system zdalnego zarządzania również bez złącza NEMA 5.
Odpowiedź:
Zamawiający w Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 17.05.2017 dopuścił stosowanie sieci mesh. Zamawiający wymaga stosowania gniazda NEMA - ANSI C136.41 jako standardowego na rynku rozwiązania.
 
Pytanie 3
W związku z wymogami dotyczącymi maksymalizacji ograniczenia emisji C02 proponujemy wprowadzenie systemu sterowania od natężenia ruchu na drodze. Dotychczasowe realizacje takiego sterowania wykazały, że oszczędność w zużyciu energii może przekraczać w niektórych sytuacjach nawet powyżej 70% mocy znamionowej zainstalowanych opraw LED. Przy tradycyjnym systemie sterowania (20% redukcji po załączeniu oświetlenia, głębsza redukcja w nocy np. 50% i w godzinach porannych 20%) nawet teoretycznie nie można osiągnąć większych oszczędności niż trzydzieści kilka procent w stosunku do mocy nominalnej zainstalowanych opraw.
Dodatkowy koszt z zastosowania regulacji mocy opraw od natężenia ruchu na drodze zwraca się w ciągu kilku miesięcy. Praktycznie w całym okresie eksploatacji systemu oświetleniowego, a jest to okres co najmniej kilkunastu lat. Zamawiający będzie miał ponad dwukrotnie większe oszczędności aniżeli przy tradycyjnym systemie sterowania. Ponadto tego typu systemy pozwalają na przekazywanie do SZO informacji o natężeniu ruchu w interwałach np. 10 min lub lgodz., co może być istotną informacją dla Zamawiającego.
W związku z powyższym czy Zamawiający wprowadza do systemu sterowania regulację natężenia oświetlenia od natężenia ruchu na drodze od samego początku instalowania systemu.
Odpowiedź:
Zamawiający wymagał, aby SYSTEM w standardzie współdziałał z pomiarem natężenia ruchu. Zamawiający dopuszcza do systemu sterowania regulację natężenia oświetlenia od natężania ruchu na drodze ale nie wprowadza takiego warunku jako „sine qua non” od samego początku instalowania systemu ponieważ było by to wskazania na konkretnego producenta.
Pytanie 4
W spotykanych systemach sterownia przy zmianie natężenia oświetlenia grupy opraw nie ma jednoczesności działania każdej oprawy. Przesterowanie każdej oprawy w grupie następuje
stochastycznie co np. 1 sekundę. W przypadku grupy np. 60 opraw przesterowanie wszystkich trwa ok 1 min. Takie systemy stanowią poważne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, ponieważ kierowca widzi „dyskotekę”.
Brak ww. jednoczesności może przełożyć się na zagrożenie w ruchu lądowym, za co odpowiedzialność za ewentualne zaniedbania i zaniechania podniesienia bezpieczeństwa dla użytkowników dróg spadnie na Zamawiającego.
Czy w związku z powyższym Zamawiający wprowadza zapis do systemu sterowania:
- System musi zapewniać jednoczesną zmianę natężenia oświetlenia dowolnej grupy opraw podłączonych do szafy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga jednoczesnej zmiany natężenia dowolnej grupy opraw podłączonych do szafy.

Pytanie 5
Nie jest jasne w jaki sposób mają być rozliczane oszczędności w zużyciu energii, co przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie C02. Rozliczanie tych parametrów z RPO. poprzez naszym zdaniem bezsensowne dokładne pomiary w oprawach, zostanie zakwestionowane jeśli te mierniki nie posiadają homologacji do pomiarów zużycia energii czynnej i biernej. Podstawą mogą być rozliczenia z energetyką lub zastosowanie homologowanych mierników zużycia energii w szafach. Pomiary w szafach są tym bardziej uzasadnione ponieważ projekt przewiduje wyłączanie oświetlenia poprzez sterowniki opraw, które będą przy załączonym zasilaniu pobierać energię.
Pytanie: czy Wykonawca będzie musiał zastosować homologowany licznik energii w każdej szafie, czy też rozliczanie nastąpi z liczników energetyki.
Odpowiedź:
Zamawiający będzie rozliczał wartość zmniejszenia emisji CO2 na podstawie wskazań liczników energii elektrycznej obecnie zamontowanych w Szafach Oświetlenia Ulicznego.

Pytanie 6
Pomijanie w projektach modernizacyjnych oświetlenia ulicznego modernizacji punktów zasilania jest naszym zdaniem nieporozumieniem. Kontrola i sterowanie w punktach zapalania jest tak samo ważna, a wielu wypadkach ważniejsza niż tak pełna kontrola opraw opisana w dokumentacji. W przypadku braku zasilania stacji bazowej system sterowania praktycznie w dużej części może być unieruchomiony, natomiast pełna kontrola szaf umożliwia przesłanie SMS do służb serwisowych krytycznych informacji np. o całkowitym braku zasilania.
Utrzymywanie cały czas napięcia zasilającego na linii stanowi wiele zagrożeń nawet dla życia. Znane są przypadki kradzieży pokryw wnęk słupowych, łatwo sobie wyobrazić w takiej sytuacji różne wypadki zwłaszcza z udziałem dzieci.
Pytanie: czy Zamawiający wprowadza do przetargu sterowanie szaf z synchronizacją czasów załączeń i wyłączeń z satelity (w tej chwili to jest standard) oraz kontrolą napięć zasilających, kontrolą zabezpieczeń na obwodach oraz otwarcie szafy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie rozszerza zakresu przetargu o sterowanie szaf z synchronizacją czasów załączeń
i wyłączeń z satelity. Zamawiający nie rozszerza zakresu przetargu o kontrolę napięć zasilających. Zamawiający nie rozszerza zakresu przetargu o kontrolę zabezpieczeń na obwodach. Zamawiający nie rozszerza zakresu przetargu o kontrolę otwarcia szafy.

Pytanie 7
Czy Zamawiający będzie ponosił w okresie gwarancji wszelkie koszty utrzymania SYSTEMu sterowania oświetleniem takie jak koszt utrzymania systemu w „chmurze”, koszty transmisji danych w sieci GSM, koszty aktualizacji oprogramowania.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby wszelkie koszty opisane w pytaniu i inne nie opisane w pytaniu, związane
z utrzymaniem SYSTEMu sterowania oświetleniem w okresie gwarancji były poniesione przez Oferenta

Modyfikacja SIWZ:

1.    W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 7 do SIWZ, aktualny załącznik został zamieszczony na stronie internetowej w dniu 22.05.2017r.


ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
Mariusz Porębski

 


Dodano 30 maja 2017 godz. 11:39 przez

Znak sprawy: GMR.ZP.271.6.2017

Daleszyce, dn. 30.05.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na;

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce”

realizowane w ramach Projektu pn.

„Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”

Informacja o wniesionym odwołaniu

Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. zwanej dalej ustawą) informuje się, iż w dniu 29.05.2017 r. zostało złożone odwołanie przez  ATEM –Polska Sp. z o.o. ul. Łużycka 2, Gdynia,  którego kopia stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający na podstawie wskazanej normy prawnej wzywa  Wykonawców, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron, do wzięcia udziału w postępowaniu, toczącym się w wyniku wniesionego odwołania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania, wskazując swój interes w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w odwołaniu. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przekazując jednocześnie jego kopię  Zamawiającemu i Wykonawcy wnoszącemu Odwołanie.

Wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy nie może następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z orzeczeniem KIO lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
Mariusz Porębski

Wyk. w 2 egz. 
Egz. Nr 1  - strona internetowa
Egz. Nr 2 -               a/a
Zał. 1- Ksero odwołania  ATEM - Polska


Dodano 31 maja 2017 godz. 14:55 przez

GMR.ZP.271.6.2017

Daleszyce, 31.05.2017 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 6

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej ustawa) dokonuje modyfikacji SIWZ oraz ogłoszenia
o zamówieniu:


W związku z wniesionym odwołanie, Zamawiający dokonuje zmiany termu składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 19.06.2017 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

1.    treść pkt. 19.5 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
19.5    Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce”
„Nie otwierać przed 19.06.2017 r. godz. 09:15”

2.    treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
20.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, w terminie do dnia  19.06.2017 r. . do godz. 09:00.

3.    treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
21.1    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 19.06.2017 r. godz. 09:15.

/-/ Mariusz Porębski
Zastępca Burmistrza

 


Dodano 2 czerwca 2017 godz. 15:38 przez

Daleszyce, 02.06.2017 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 7

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej ustawa) dokonuje modyfikacji SIWZ:

Zamawiający modyfikuje w pkt. 2 Specyfikacji technicznej opraw oświetleniowych LED oraz systemu zarządzania oświetleniem zawartego załącznik nr 7 do SIWZ (zmodyfikowany w dniu 22.05.2017 r.) - Opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie zapisu  - „Diody w oprawach, wysokowydajne w technologii Power LED lub równoważne”.
W związku z rozbieżnościami w zakresie interpretacji pozostawionego zapisu w pkt. 2 Specyfikacji technicznej opraw oświetleniowych LED oraz systemu zarządzania oświetleniem który został uwzględniony w uznanym odwołaniu wniesionym przez Euro-Light Sp. z o.o.  zapis „Diody w oprawach, wysokowydajne w technologii Power LED lub równoważne” pozostał nie wykreślony, gdyż Zamawiający uznał że żądanie w odwołaniu odnosiło się do parametrów wskazanych wyposażenia diody w indywidualną soczewkę pozwalającą emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę powierzchnię, jak również nie dopuszczenia zastosowania matryc diodowych wyposażonych w jedną soczewkę.
Biorąc pod uwagę powyższe i zauważoną rozbieżność interpretacyjne postanowiono o wykreśleniu całego punktu.
Ponadto Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej dla wykonawców jest dostępna modyfikacja przedmiotu zamówienia zamieszczona w dniu 22.05.2017r. której to wykonawcy zadający pytania i odwołujący  nie dostrzegli.

 


Dodano 14 czerwca 2017 godz. 09:55 przez

Daleszyce, 14.06.2017 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 8

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej ustawa):


Zmawiający zamieszcza na stronie następujące załączniki do SIWZ w formie edytowalnej.

- załącznik nr 1 - formularz ofertowy
- załącznik nr 2 - jednolity europejski dokument zamówienia
- załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
- załącznik nr 6 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

/-/ Mariusz Porębski
Zastępca Burmistrza


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 05.04.2017 godz. 15:12
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 05.04.2017 godz. 15:12
 
Załącznik nr 1 do SIWZ
Dodany: 05.04.2017 godz. 15:12
 
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dodany: 05.04.2017 godz. 15:13
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
Dodany: 05.04.2017 godz. 15:13
 
Załącznik nr 4 do SIWZ
Dodany: 05.04.2017 godz. 15:13
 
Załącznik nr 5 do SIWZ
Dodany: 05.04.2017 godz. 15:13
 
Załącznik nr 6 do SIWZ
Dodany: 05.04.2017 godz. 15:13
 
Załącznik nr 7 do SIWZ
Dodany: 05.04.2017 godz. 15:13
 
Załącznik nr 8 do SIWZ
Dodany: 05.04.2017 godz. 15:14
 
Informacja dla Wykonawców nr 1 (skan dokumentu)
Dodany: 14.04.2017 godz. 11:01
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 14.04.2017 godz. 11:01
 
Informacja o wniesionym odwołaniu
Dodany: 19.04.2017 godz. 12:30
 
Odwołanie Euro-Light Sp. z o.o. z 18.04.2017 r.
Dodany: 19.04.2017 godz. 12:30
 
Odwołanie PHILIPS z 18.04.2017 r.
Dodany: 19.04.2017 godz. 12:30
 
Ogłoszenie o zamówieniu - poprawne
Dodany: 25.04.2017 godz. 19:00
 
Ogłoszenie o zamówieniu - publikacja TED
Dodany: 27.04.2017 godz. 14:09
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 05.05.2017 godz. 13:45
 
Informacja nr 3 dla wykonawców z dn.05.05.2017
Dodany: 05.05.2017 godz. 13:45
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Dodany: 08.05.2017 godz. 18:58
 
Informacja dla Wykonawców nr 4
Dodany: 17.05.2017 godz. 14:24
 
Załącznik nr 7 do SIWZ - po modyfikacji z dnia 17.05.2017r.
Dodany: 17.05.2017 godz. 14:28
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 z dnia 17.05.2017r.
Dodany: 17.05.2017 godz. 14:28
 
Informacja dla Wykonawców nr 5 z dnia 22-05-2017
Dodany: 22.05.2017 godz. 10:21
 
Załącznik nr 7 - po modyfikacji z dnia 22-05-2017
Dodany: 22.05.2017 godz. 10:21
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 - opublikowane
Dodany: 22.05.2017 godz. 13:04
 
Informacja o wniesionym odwołaniu
Dodany: 30.05.2017 godz. 11:35
 
Odwołanie ATEM z dnia 29.05.2017 r.
Dodany: 30.05.2017 godz. 11:40
 
Informacja dla Wykonawców nr 6
Dodany: 31.05.2017 godz. 14:55
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4
Dodany: 31.05.2017 godz. 14:55
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 - opublikowane
Dodany: 02.06.2017 godz. 15:38
 
Informacja dla Wykonawców nr 8
Dodany: 14.06.2017 godz. 9:55
 
Załaczniki nr 1,2,5,6 - w wersji edytowalnej DOC
Dodany: 14.06.2017 godz. 9:57
 
Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 19.06.2017 r.
Dodany: 19.06.2017 godz. 14:53
 
Informacja o wynikach z dnia 06.07.2017
Dodany: 06.07.2017 godz. 11:06
 
Informacja o uchyleniu decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 03.08.2017 r.
Dodany: 03.08.2017 godz. 14:51
 
Powtórzona informacja o wynikach z dnia 05.09.2017 r.
Dodany: 05.09.2017 godz. 14:49
 Ostateczny termin składania ofert:
 19 czerwca 2017 godz. 09:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik referatu gospodarki, mienia komunalnego i rolnictwa]
Informacja opublikowana przez:
  dnia 5 kwietnia 2017 godz. 15:11
Liczba odsłon:
  4693 od 5 kwietnia 2017 godz. 15:11  (średnio 12.4 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl