0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Zakup kontenera na boisko w msc. Słopiec


Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Ochrony Środowiska i Melioracji

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Cecylia Zagdan, zamieszkała w Niwach.Uzasadnienie dokonanego wyboru
 

Pani Cecylia Zagdan spełnia wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie na ww. stanowisko określone w ustawie o pracownikach samorządowych. Posiada wykształcenie wyższe i odpowiedni staż pracy.

Zarówno podczas oceny merytorycznej dokumentów, jak i rozmowy rekrutacyjnej Komisja stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i doświadczenie gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Podinspektor ds. Ochrony Środowiska i Melioracji Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.Informacja opublikowana przez:
  dnia 5 2018 godz. 10:58


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. Ochrony Środowiska i Melioracji w Wydziale Gospodarki, Mienia i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Oferowane stanowisko:
  Podinspektor ds. Ochrony Środowiska i Melioracji

Wymiar czasu:
  pełny etat

Miejsce składania ofert:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu aplikacji do UMiG) w terminie do dnia 29 stycznia 2018 r., do godz. 8:30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy stanowiska Podinspektor ds. Ochrony Środowiska i Melioracji w Wydziale Gospodarki, Mienia i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, na adres: Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

Wymagania:
 

Wymagania:

Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane ekonomiczne i administracyjne,
- co najmniej 5 letni staż pracy w administracji samorządowej,
- brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów z zakresu ustaw: o lasach; o ochronie przyrody; prawo wodne; o pracownikach samorządowych; kodeks postępowania administracyjnego,
- zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność i samodyscyplina,
- dobra znajomość obsługi komputera pakietu Microsoft Office,
- prawo jazdy kat. B,Zakres obowiązków:
 

- prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji oraz zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem obszarów i urządzeń melioracyjnych,
- ustalanie i poświadczanie do notariusza stanu prawnego nieruchomości,
- sporządzanie sprawozdań: z wykonania obiektów małej retencji wodnej, ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych, statystyki gminy – leśnictwo i ochrona środowiska,
- administrowanie łowiectwem,
- zabezpieczanie materiału monitoringu wizyjnego z zaistniałych zdarzeń oraz przekazywanie uprawnionym instytucjom do dalszego wykorzystania,

Warunki pracy na oferowanym stanowisku:

Praca przy komputerze, praca w terenieWymagane dokumenty:
 

- list motywacyjny, CV ze zdjęciem – opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 902), z własnoręcznym podpisem,

- kserokopie dokumentów z zakresu doświadczenia zawodowego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy,
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,
- oświadczenie kandydata, ze w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze pełnego etatu
 

Uwaga: kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez kandydata.Dodatkowe informacje:
 

- informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu niepełnosprawnych – wynosi co najmniej 6%.
- kontakt w sprawie naboru na stanowisko: osobiście kadry Urzędu lub tel. 041 317-16-93
- aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
- Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn,     
- lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (bip.daleszyce.pl).

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach w dniu     31 stycznia 2018 r. od godz. 10:00 .

Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Meresiński Dariusz [Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce] dnia 18 2018

Informacja opublikowana przez:
  dnia 18 2018 godz. 14:15
Liczba odsłon:
  773 od 18 2018 godz. 14:15  (średnio 1.96 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl