0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Zakup kontenera na boisko w msc. Słopiec


Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Referent ds. Ochrony Środowiska i Odszkodowań w Wydziale Gospodarki, Mienia i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Kundera, zamieszkała w Brzechowie.Uzasadnienie dokonanego wyboru
 

Pani Katarzyna Kundera spełnia wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie na ww. stanowisko określone w ustawie o pracownikach samorządowych. Posiada wykształcenie wyższe i odpowiedni staż pracy.

Zarówno podczas oceny merytorycznej dokumentów, jak i rozmowy rekrutacyjnej Komisja stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i doświadczenie gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Referent ds. Ochrony Środowiska i Odszkodowań Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.Informacja opublikowana przez:
  dnia 5 2018 godz. 11:02


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. Ochrony Środowiska i Odszkodowań

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Oferowane stanowisko:
  Referent ds. Ochrony Środowiska i Odszkodowań w Wydziale Gospodarki, Mienia i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach

Wymiar czasu:
  pełny etat

Miejsce składania ofert:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać pocztą (decyduje data wpływu aplikacji do UMiG) w terminie do dnia 29 stycznia 2018 r. do godz. 8:30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Referent ds. Ochrony Środowiska i Odszkodowań na adres: Urząd Miasta i Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

Wymagania:
 

Wymagania:

1) Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
-  wykształcenie wyższe (inżynieria środowiska),
- wymagany minimum 2  letni staż pracy w jednostce samorządowej,
- znajomość przepisów w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżeni publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie lub staż zawodowy w wymaganych specjalnościach,
- ukończone kursy i szkolenia związane z samorządem i administracją,
- znajomość przepisów z zakresu ustaw: o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego,
- zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność oraz samodyscyplina,
- dobra znajomość obsługi komputera Microsoft Office,
- zdolność szybkiego przyswajania informacji,
- dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole
- czynne prawo jazdy kat. BZakres obowiązków:
 

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

- wykonywanie czynności związanych z ustalaniem i wypłatą odszkodowań
- realizacja zadań z zakresu ochrony i kształtowania środowiska w szczególności poprzez właściwą gospodarkę odpadami, wywłaszczanie gruntów z produkcji, rekultywację nieużytków gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, ochronę wód i zbiorników wodnych
- realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody
- realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gospodarstw,
- realizacja zadań z zakresu ewidencji publicznych i niepublicznych urządzeń i obiektów stanowiących zagrożenie dla środowiska i przeciwdziałanie tym zagrożeniom
- realizacja zadań w zakresie dostaw wody pitnej dla ludności i zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i celów ppoż.

Warunki pracy na oferowanym stanowisku:

Praca przy komputerze, praca w terenieWymagane dokumenty:
 

- list motywacyjny, CV ze zdjęciem – opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 902), z własnoręcznym podpisem.

- kserokopie  świadectw pracy,
- kserokopie dokumentów z zakresu doświadczenia zawodowego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy,
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu  
  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,
- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze pełnego etatu.

Uwaga: kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez kandydata.Dodatkowe informacje:
 

-  informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu niepełnosprawnych – wynosi co najmniej 6%
- kontakt w sprawie naboru na stanowisko osobiście lub  tel. 041 317 16 93,
- aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
- oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni ulegną komisyjnemu zniszczeniu,
- Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn,    
-   lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (bip.daleszyce.pl).

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu: 31 stycznia 2018 r. od godz. 11:00

Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Meresiński Dariusz [Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce] dnia 18 2018

Informacja opublikowana przez:
  dnia 18 2018 godz. 14:08
Liczba odsłon:
  910 od 18 2018 godz. 14:08  (średnio 2.3 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl