0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa zadaszenia Placu Targowego w Daleszycach


Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Starszy inspektor ds. rozwoju lokalnego i promocji gminy


Informujemy, że konkurs na stanowisko Starszy inspektor ds. promocji i rozwoju gminy nie został rozstrzygnięty.
 Uzasadnienie dokonanego wyboru
 

nie dotyczyInformacja opublikowana przez:
  dnia 28 2017 godz. 09:20


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Starszy inspektor ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy w Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Oferowane stanowisko:
  Starszy inspektor ds. rozwoju lokalnego i promocji gminy

Wymiar czasu:
  pełny etat

Miejsce składania ofert:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 22 listopada 2017 r. do godz. 15:30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko starszego inspektora ds. rozwoju lokalnego i promocji Gminy” na adres: Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Plac Staszica 9 26-021 Daleszyce

Wymagania:
 

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe,

- wymagany minimum 4-letni staż pracy w dziale marketingu/promocji/administracji samorządowej,

- znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,

- biegła znajomość programów informatycznych,

- doświadczenie w pracy przy projektach unijnych,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

-  znajomość przepisów z zakresu ustaw: o pracownikach samorządowych,  o ochronie danych osobowych, Prawo prasowe, kodeks postępowania administracyjnego,

- zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność oraz samodyscyplina,

- dyspozycyjność,

- pisemna swoboda wypowiedzi,

- zdolność szybkiego przyswajania informacji,

- umiejętność budowania relacji,

- umiejętność pracy w zespole,

- czynne prawo jazdy kat. B,

- znajomość języka angielskiego,

- znajomość specyfiki Gminy.Zakres obowiązków:
 

1.    udział w zadaniach na rzecz rozwoju lokalnego Gminy, wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych przez Gminę, organizacje pozarządowe         i pomoc w tym zakresie dla firm lub dla osób fizycznych,
2.    przygotowywanie projektów wniosków i występowanie z wnioskami w sprawach         o pozyskiwanie środków pomocowych Unii Europejskiej lub z innych źródeł,
3.    prowadzenie dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowania wniosku do rozliczenia projektów i programów,
4.    tworzenie, koordynowanie, monitorowanie i aktualizacja strategii rozwoju Gminy oraz udział we wdrażaniu planu rozwoju lokalnego,
5.    koordynowanie pracy organizacji pozarządowych i lokalnych grup nieformalnych działających na terenie Gminy, w zakresie przygotowywania i realizacji projektów na pozyskiwanie środków dla wsparcia ich działalności,
6.    współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi,
7.    ogłaszanie konkursów na wykonanie zadań Gminy przez organizacje pozarządowe,
8.    nadzorowanie wykonania zadań konkursowych zgodnie z zatwierdzonym projektem,
9.    przygotowywanie projektów umów na wykonanie zadań Gminy przez organizacje pozarządowe,
10.     sporządzanie informacji z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
11.    analizowanie i diagnozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych w zakresie bezrobocia w Gminie,
12.    realizowanie zadań wynikających z „Programu Rozwoju Turystyki",
13.    prowadzenie wykazów gminnych jednostek kultury, jednostek organizacyjnych turystyki, organizacji pozarządowych i dokumentacji dotyczącej ich tworzenia, przekształcenia i likwidacji,
14.    prowadzenie rejestrów zabytków, miejsc pamięci narodowej, cmentarzy, kapliczek, rejestrów obiektów turystyczno-hotelarskich, jednostek agroturystycznych i dokumentacji z tym związanej,
15.    udział w zakresie zadań lokalnej kultury i sportu masowego,
16.    promocja Gminy, w szczególności poprzez:
1)    gromadzenie informacji i danych ekonomicznych o Gminie,
2)    przygotowywanie materiałów promocyjnych i uczestnictwo   w misjach gospodarczych, targach i wystawach,
3)    przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych,
4)    współpracę z mediami lokalnymi, w tym prowadzenie spraw związanych z wydawaniem miesięcznika „Głos Daleszyc".

 Wymagane dokumenty:
 

- list motywacyjny,
- CV ze zdjęciem – opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922          ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 902), z własnoręcznym podpisem.
- kserokopie  świadectw pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy,
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu  
  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w
  stanowisku,
- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie
   pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie
   obowiązków w wymiarze pełnego etatu.

Uwaga: kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez kandydata.Dodatkowe informacje:
 


- kontakt w sprawie naboru na stanowisko osobiście lub  tel. 041 317 16 93,
- aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy po wskazanym terminie nie  będą rozpatrywane,
- oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni ulegną komisyjnemu zniszczeniu,
- Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu   bez podania przyczyn,    
-     lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (bip.daleszyce.pl).    
  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu: 29 listopada 2017 r. od godz. 10.00.

Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Meresiński Dariusz [Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce] dnia 14 2017

Informacja opublikowana przez:
  dnia 14 2017 godz. 11:50
Liczba odsłon:
  2067 od 14 2017 godz. 11:50  (średnio 3.92 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl